Kohti kimppaa - Origo-kirjastojen kirjastojärjestelmän vaihdon ja OUTI-kirjastokimppaan liittymisen valmistelu
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
"Monesta yksi". (c) Pudasjärven kaupunginkirjasto. Eija-Liisa Kasesniemi
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 59 (Tuulimyllyntie 4)
93101
Kirjaston puhelin : 
040 826 6434, asiakaspalvelu
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pudasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pudas
Y-tunnus : 
0188962-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Nivakoski, kirjastonjohtaja
Puhelin : 
040 560 9297, kirjastonjohtaja
Sähköposti : 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa valmistellaan neljän Pohjois-Pohjanmaan kunnan ja kaupungin kirjaston yhteenliittymistä jo olemassa olevaan OUTI-kirjastokimppaan. Mukana ovat Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastot sekä Taivalkosken ja Utajärven kunnankirjastot. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutukset ja perehdyttämiset.

Kuvaus : 

Tiivistelmä Hankkeessa valmistellaan neljän Pohjois-Pohjanmaan kunnan ja kaupungin kirjaston yhteenliittymistä jo olemassa olevaan OUTI-kirjastokimppaan. Mukana ovat Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastot sekä Taivalkosken ja Utajärven kunnankirjastot. Tavoitteena on valmistella Kohti kimppaa -hankkeessa siirtymä FinMarc-formaatista Marc21-formattiin perustuvaan kirjastojärjestelmään siten, että yhdistyminen OUTI-kirjastokimppaan on mahdollista ensimmäisille hankkeessa mukana oleville kirjastoille kesällä 2016. Samalla otetaan kantaa siihen, kuinka mukana olevien kirjastojen irtautuminen KARPALO-yhteistyöstä voidaan toteuttaa. Hankkeessa palkataan kirjastojen IT-asiantuntija, joka valmistelee yhdistymistä hallinnon, kirjastojärjestelmän ja tietoteknisten ratkaisujen osalta. Tavoitteena on, että IT-asiantuntija lisää paikallista osaamista niin, että kukin mukana oleva kirjasto pystyy omatoimisesti selviytymään muutosvaiheen vaatimista tehtäväosioista. Tausta Hanke on jatkoa Kemin kaupungin / kaupunginkirjaston Origot kohti Marc21-konvertointia -hankehakemukselle. Hankehakemus perustuu Lapin aluehallintoviraston 22.1.2015 tekemään päätökseen (LAAVI/1678/07.03.08/2014) siirtää Kemin valmistelema pohjoisten Origo-kirjastojen yhteishanke Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi ja rajata samalla hanke koskemaan vain Pohjois-Pohjanmaan Origo-kirjastoja. Nykytila Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on pieniä ja keskisuuria kirjastoja, jotka eivät vielä ole mukana maakunnallisissa kimpoissa tai kuuluvat kimppaan, joka on niin pieni, että se ei tulevaisuudessa pysty mielekkäästi toimimaan muuttuvalla kirjastokentällä. Kaikissa hankkeessa mukana olevilla kirjastoilla on käytössä Axiell Oy:n toimittama Origo-kirjastojärjestelmä. Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven kirjastot kuuluvat yhdessä Simon, Tervolan ja Ranuan kanssa myös KARPALO-kimppaan. Lisäksi Kuusamon kaupunginkirjastolla on yhteinen web-kirjasto Posion kunnankirjaston kanssa. Nykyisin käytössä oleva Origo-kirjastojärjestelmä perustuu FinMarc-formaattiin, jota ei enää kehitetä. Tilanne pakottaa kirjastot suuntautumaan lähivuosina Marc21-formaattiin perustuvan kirjastojärjestelmän käyttöönottoon. Kirjastojen yhä laajempi seutu- ja maakunnallinen yhteistyö sekä valtakunnalliset kehitystavoitteet ohjaavat kirjastoja entistä laajempaan toiminnalliseen yhteistyöhön. Yhteistyön pohjana on paikallisten kokoelmien tehokkaampi seutukunnallinen hyödyntäminen, mikä perustuu yhteiseen kirjastojärjestelmään sekä toimivaan seutukuljetusverkostoon. Pienen kirjaston jättäytyminen pois kirjastoyhteistyöstä ei ole mielekästä: kirjastokimppaan kuuluminen laajentaa asiakkaille tarjottavan kokoelman merkittävästi ja on kirjastoille kustannustehokas tapa parantaa asiakaspalvelua. Verkostomainen, yhteiseen aineistokantaan perustuva, yhteistyö on pienille ja keskisuurille kirjastoille tae alueellisten kirjastopalvelujen pysyvyydestä ja kehittymisestä. Hankkeessa mukana olevien kaupunkien ja kuntien kirjastot ovat tehneet periaatteellisen päätöksen suuntautumisesta kohti suurempia kimppoja. Käytännössä kirjastojen liittyminen tullee suuntautumaan OUTI-kimppaan, joka on sekä alueellisesti että toiminnallisesti ja sisällöllisesti hankkeessa mukana oleville Origo-kirjastoille luonteva yhteistyön suunta. Pohjois-Pohjanmaalla toimiva OUTI-kimppa on jo tehnyt alustavan päätöksen kirjastojärjestelmän vaihdoksesta, ja Kohti kimppaa -hankkeessa mukana olevat kirjastot ovat tehneet periaatteellisen päätöksen liittymisestä vaiheittain laajentuvaan OUTI-kimppaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mukaan liittyville kirjastoille myös uuteen kirjastojärjestelmään siirtymistä. Neuvotteluja OUTI-yhteistyöstä käydään tiivisti maaliskuusta 2015 alkaen siten, että liittymisen vaativat hallinnolliset päätökset on tarvittaessa mahdollista vahvistaa jo vuoden 2015 puolivälissä. Aikataulullisesti liittyvien kirjastojen liittymisaikataulu voi vaihdella siten, että liittyminen porrastetaan esimerkiksi vuoden ajalle. Tavoitteet Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on avustaa Pohjois-Pohjanmaan pienet ja keskisuuret Origo-kirjastot liittymään maakunnalliseen OUTI-kimppaan. Samalla kirjastot siirtyvät kirjastoalan yleisen kehityksen mukaisesti Marc21-formaattiin. Liittyminen uuteen kirjastojärjestelmään on pienille kirjastoille mittava ponnistus. Niukat henkilöstöresurssit sekä puuttuvat tietotekninen osaaminen vaikeuttavat merkittävästi pienten ja keskisuurten kirjastojen toiminnan kehittämistä. Kunnat ovat mitoittaneet kirjastotoiminnan lähinnä nykyisen palvelutason takaamiseen eli kattamaan kokoelman hoidon ja tavanomaisen asiakaspalvelun. Kehittämiseen vaaditaan toiminnan osittaista hankkeistamista. Muutoksen suunnittelu ja koordinointi voidaan toteuttaa kirjastojen omana työnä, mutta muutoksen tietotekniseen toteutukseen tarvitaan ulkopuolista panostusta. Uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen edellyttää valmistelua, jossa selvitetään muun muassa kirjastojen tietokantojen tila ja tietueiden siirtokelpoisuus, onnistuneen konvertoinnin takaavien aineistokantojen paikallisten erityispiirteiden huomioon ottaminen sekä aiemman kirjastoyhteistyön purkamisen aiheuttamat toimenpiteet. Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven irtautuminen Karpalo-yhteistyöstä vaatii myös kimpan purkamisen valmistelua. Tietokantojen yhdenmukaistamisella haetaan toimintaan tehoa, mutta hyvä toiminnallisuus on aina myös osa kirjastojen laatutyötä ja asiakaslähtöisten kirjastopalvelujen tarjontaa. Pienissä kirjastoissa ei nykyisellään on riittävästi henkilöstöresursseja kirjastojärjestelmän vaihdon toteutukseen, mutta erityisen ongelmalliseksi pienissä Pohjois-Pohjanmaan Origo-kirjastoissa koetaan kirjastojärjestelmien yhdistämisen kirjastoille aiheuttavat haasteet. Hankkeessa mukana olevien kirjastojen arvioidut kirjastokohtaiset henkilöresurssit vuonna 2015 ovat 3 - 12,25 henkilötyövuotta, mikä erityisesti mukana olevissa pienimmissä kirjastoissa vastaa vain päivittäisen asiakaspalvelun ja kokoelmanhoidon tarpeita. Rajaukset Hanke ei sisällä kirjastojärjestelmien kaupallista tai omatoimista konvertointia vaan ainoastaan valmistelevat toimenpiteet. Mahdollinen kirjastojärjestelmä, konvertointipalvelut tai muut kirjastojärjestelmät vaihdoksen vaatimat tietotekniset palvelut hankitaan erikseen, nyt haettavan hankerahoituksen ulkopuolella. Riskit Kirjastojen oma tietotekninen osaaminen ei riitä tietokantojen yhdistämisen suorittamiseen. Elleivät kirjastot saa asiantuntija-apua, jää osioita toteuttamatta. Kolmen tietokannan (Kuusamo, Karpalo, OUTI) yhdistäminen siten, että esimerkiksi vanhimmat, jopa 1980-luvulta periytyvät tietueet, toimivat yhteismitallisesti, vaatii konvertoinnin huolellisen suunnittelun ja toteutuksen, ja mikäli tässä ei onnistuta, konvertoinnin osittainen epäonnistuminen tai viivästyminen vaikeuttaa merkittävästi kirjaston tarjoamaa asiakaspalvelua. Kokoelmatietokanta on olennainen osa kirjaston ydinpalvelua, joten siltä vaaditaan myös moitteeton toiminnallisuus sekä aineisto- että lainaajarekisterin osalta. Hankeorganisaatio Hankkeen rahoituksen hakee ja hankkeen toteutusta koordinoi Pudasjärven kaupunki / kaupunginkirjasto, ja muut kunnat kirjastoineen ovat mukana hankeosapuolina. Kuntien omarahoitusosuus katetaan kirjastojen oman työn osuudella. Omavastuuosuuden jakautuminen vahvistetaan hankkeen alettua mukana olevien kuntien asukaslukuun (Kuusamo 15 952, Pudasjärvi 8537, Taivalkoski 4251, Utajärvi 2945) perustuen siten, että huomioon otetaan myös kunkin kirjaston kirjastoammatilliset resurssit (arvio 2015/käytettävissä olevat henkilötyövuodet: Kuusamo 12,25 htv, Pudasjärvi 7 htv, Taivalkoski 3 htv, Utajärvi 3 htv). Hankkeessa muodostetaan ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina kaikkien hankekirjastojen johtajat, hankkeen IT-asiantuntija sekä tarvittaessa myös kuntien tietohallintojen edustajat. Ohjausryhmään voidaan kutsua pysyviksi tai vaihtuviksi jäseniksi tarpeen mukaan myös muita hankevalmistelun kannalta olennaisia toimijoita (esim. OUTI-kimpan tai AVI:n edustaja). Hankkeesta vastaa Pudasjärven kaupunginkirjaston kirjastonjohtaja. Hankkeen toteutus Hankkeeseen palkataan noin kuuden (6 kk) ajaksi IT-asiantuntija, joka työskentelee sekä koko hankkeen että mukana olevien kirjastojen erityistarpeiden mukaisesti. IT-asiantuntijalta edellytetään kirjastoalan tuntemus sekä riittävä perehtyneisyys tietotekniikkaan, ja erityisesti painotetaan kirjastojärjestelmäosaamista. IT-asiantuntijan ensisijainen sijoituspaikka on Pudasjärven kaupunginkirjasto. Lisäksi IT-asiantuntijalle tarjotaan mahdollisuus etätyöhön. IT-asiantuntija työskentelee myös tarpeen mukaan hankkeessa mukana olevissa kirjastoissa. Paikalliset hankeosiot jaetaan ohjausryhmän päätöksellä siten, että jaossa painotetaan kirjastojen tarvetta saada ohjausta ja kykyä toteuttaa hankkeen vaatimat osiot omatoimisesti. Jakoperusteena voi siten olla muu kuin kunnan tai kaupungin asukasluvun mukainen painotus. Lisäksi jaossa huomioidaan, että yhteisen Karpalo-tietokannan mahdolliseen purkuun, jakoon ja konvertointiin kohdistuva osio hyödyttää samanaikaisesti kolmea hankkeessa mukana olevaa kirjastoa. Hankkeen IT-asiantuntija valmistelee sekä tietokantojen purkamisen ja jakamisen (Karpalo) että yhdistämisen (OUTI) vaatimia hallinnollisia, kirjastojärjestelmäkohtaisia ja tietoteknisiä osioita. IT-asiantuntija kouluttaa paikallisesti kunkin kirjaston henkilöstöä tekemään vaadittavat valmistelevat toimenpiteet. Koulutus toteutetaan osin yksiköissä ja osin etäopastuksena, ja toteutuksessa hyödynnetään runsaasti myös erilaisia tiedon jakamiseen soveltuvia verkkotyökaluja. Näin pyritään takaamaan se, että samoja osiota ei toteuta tarpeettomasti useaan kertaan, vaan kaikki tuotettu tieto ja ohjeistus on heti koko hankeryhmän hyödynnettävissä. Hanke ajoittuu ajalle 1.4.2015 - 31.3.2016. IT-asiantuntijan rekrytointi käynnistetään välittömästi sen jälkeen, kun hankepäätös on saatu. Alustavana tavoitteena on, että ensimmäinen hankekirjasto liittyy maakunnalliseen OUTI-kimppaan kesällä 2016. Pudasjärven kaupunginkirjasto on jo ilmoittanut olevansa halukas toteuttamaan yhdistymisen vuoden 2016 toisella puoliskolla. Hankkeen IT-asiantuntija työskentelee kiinteässä yhteistyössä muiden vastaavien Suomen kirjastokimpoissa jo toteutettujen tai vireillä olevien kirjastojärjestelmähankkeiden hankeasiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti muualla saatuja kokemuksia, ja erityisesti yhteistyötä tehdään Lapin kirjasto -kimpan Meidän yhteinen kirjasto: Lapin yhteinen kirjasto -projektin jatkohankkeen kanssa. Myös mahdolliset hankkeeseen liittyvät koulutukset ja perehdytykset voidaan toteuttaa osin yhteistyössä Lapin kirjasto -kimpan kanssa, mikäli ohjausryhmä järjestelyä puoltaa. Yhteistyö Lapin kirjastojen kanssa korostuu maantieteellisen sijainnin lisäksi erityisesti myös siksi, että osa purettavan Karpalo-kimpan kirjastoista tullee suuntautumaan osaksi Lapin kirjasto -kimppaa, mikä osaltaan vaikuttaa myös hankkeessa mukana olevien Karpalo-kirjastojen toiminnan jatkoon. Hankkeen kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstökuluista sekä eri toimipisteiden välisistä matkakuluista. Hankkeessa varataan myös mahdollisuus valmistelun aikana ilmenevien välttämättömien IT-palvelutarpeiden (esim. lisenssit, atk-laitteistot, konsultaatiota) ratkaisemiseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kuusamon kaupunginkirjasto Taivalkosken kunnankirjasto Utajärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kuusamon kaupunginkirjasto Taivalkosken kunnankirjasto Utajärven kunnankirjasto

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa valmisteltiin neljän Pohjois-Pohjanmaan kunnan ja kaupungin kirjaston yhteenliittymistä jo olemassa olevaan OUTI-kirjastokimppaan. Mukana olivat Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastot sekä Taivalkosken ja Utajärven kunnankirjastot. Hankkeen päätavoitteena oli edesauttaa kirjastojen siirtymistä Origo-järjestelmästä Koha-järjestelmään, mikä oli edellytys OUTI-kimpan jäseneksi liittymiseen. Utajärven kirjasto aloitti toiminnan OUTI-kimpassa lokakuussa 2015, Pudasjärven ja Taivalkosken kirjastot heinäkuussa 2016 ja Kuusamo tammikuussa 2017. Toisena tavoitteena oli valmistella Karpalo-kimpan toiminnasta irtautumista sekä kyseisen kimpan toiminnan lakkauttamista. Karpalo-yhteistyöstä Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven kirjastot irrottautuivat omaan tahtiinsa vuoden 2016 loppuun mennessä. Varsinaisesti Karpalo-kimppa tullaan lakkauttamaan keväällä 2017, kun Lapin Karpalo-kirjastot ovat valmiita irrottautumaan kimpasta.

Hankkeeseen suunniteltiin palkattavaksi IT-asiantuntija noin puolen vuoden ajaksi. Hän olisi valmistellut yhdistymistä hallinnon, kirjastojärjestelmän ja tietoteknisten ratkaisujen osalta. Hankkeeseen osallistuvissa kirjastoissa järjestelmävaihdosten toteuttamisessa kuitenkin päädyttiin erilaisiin tapoihin, jolloin IT-asiantuntijan palkkaamiselle niin pitkäksi ajaksi ei ollut tarvetta. Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven kirjastot toteuttivat vaihdoksen kokonaisuudessaan manuaalisesti, eli lisäten sekä aineistotietokannan että asiakasrekisterin Koha-järjestelmään käsin. Kuusamon kirjasto toteutti vaihdoksen automaattisena konversiona. Hankkeelle haettiin käyttötarkoituksen muutosta, jossa palkkakustannusten osuutta pienennettiin ja laitehankintojen ja tiedottamisen kustannusten osuutta suurennettiin. IT-asiantuntija avusti Kuusamon kaupunginkirjastoa konversion valmistelussa kuukauden ajan, ja lisäksi Kuusamoon palkattiin kirjastonhoitajan sijainen asiakaspalveluun ja muuhun kirjastotyöhön siksi aikaa, kun vakituinen työntekijä kävi läpi kotiseutukokoelmaa ja sen luettelointitietoja. Myös kiireapulaisten palkkaukselle oli tarvetta, kun asiakkaiden kirjastokorttien uusinta sitoi vakituista henkilökuntaa. Pudasjärven ja Taivalkosken kirjastoihin palkattiin kumpaankin kuukauden ajaksi kirjastovirkailija, joka kävi Origo-tietokantaa läpi tarkistaen asiakas- ja aineistotietorekisterejä.

Kirjastojen laitteistokantaa täydennettiin hankkimalla Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle lisää viivakoodinlukijoita, ja Taivalkoskelle ja Utajärvelle tablettitietokoneita, joilla on helppo esitellä uutta verkkokirjastoa asiakkaille. Lisäksi Kuusamoon hankittiin suurinäyttöinen älypuhelin samaa tarkoitusta varten. Samoin asiakasviestintään tarkoitettua rahoitusosuutta lisättiin, kun oli tarpeen hankkia erilaista viestintämateriaalia kirjastoihin.

Hankeavustuksella rahoitettiin myös henkilökunnan koulutusta maksamalla matkakustannuksia joko kirjaston henkilökunnalle tai kouluttajille. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston Maija Saraste sekä Pirkko-Liisa Lauhikari kävivät huhtikuussa 2016 Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä esittelemässä Kohaa yleisesti. Pudasjärven ja Taivalkosken kirjaston henkilökunta kävi kaksipäiväisessä Kohan käyttäjäkoulutuksessa Oulussa kesäkuussa 2016, ja vastaava koulutus järjestettiin Kuusamon kirjaston henkilökunnalle Kuusamossa joulukuussa 2016. Järjestelmävaihdoksen valmistelu ja siihen sopeutuminen vaati myös luettelointikoulutusta, jota järjestettiin syksyllä 2016 Oulussa ja joulukuussa 2016 Kuusamossa. Lisäksi matkakorvauksia maksettiin hankkeen ohjausryhmän jäsenille kokousten yhteydessä.

Hankkeen käytännön toiminta käynnistyi toden teolla vasta keväällä 2016 mm. Pudasjärven kirjaston henkilövaihdosten vuoksi. Siihen mennessä Utajärven kirjasto oli jo aloittanut toimintansa osana OUTI-kimppaa, eikä Utajärvellä siinä vaiheessa enää ollut tarvetta hankesuunnitelman mukaiselle valmistelevalle työlle. Tämän vuoksi Utajärven kirjaston osuus toteutuneista kustannuksista on pieni. Utajärven kirjaston henkilökunta osallistui edellämainittuja koulutuksia vastaaviin tilaisuuksiin syksyllä 2015, mitkä on laskettu mukaan omavastuuosuuteen.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa kaksi kertaa (ensin 31.12.2016 saakka, sitten 28.2.2017 saakka) OUTI-kimppaan liittymisen aikataulun muuttumisen vuoksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tuotettiin lehti-ilmoituksia, joissa tiedotettiin kirjastojen poikkeavista aukioloajoista sekä muuttuvista käytännöistä. Lisäksi lehtiartikkeleita kirjastojärjestelmän ja -kimpan vaihdoksesta ilmestyi mm. Iijokiseudussa 11.5.2016 ja Koillissanomissa 21.12.2016. Koillismaan kirjastoihin hankittiin OUTI-kimppaa esittelevät roll-up-mainokset.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastojärjestelmän ja kirjastokimpan vaihdos on valtava ponnistus kirjastolle kuin kirjastolle. Varsinkin pienehköjen kuntien ja kaupunkien kirjastoissa kirjastotoiminta on mitoitettu niin, että se riittää takaamaan nykyisen palvelutason säilyttämisen. Kehittämisen edellytys on osittainen hankkeistaminen, ja varsinkin tietoteknistä osaamista on täydennettävä ulkopuolisin voimin. Tämän hankkeen avulla Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven kirjastot saivat korvaamatonta apua suurten muutosten toteuttamiseksi. Kuusamossa toteutetun koneellisen konversion onnistumisen edellytys on, että asiaa on valmistelemassa osaava IT-asiantuntija. Kuusamon tapauksessa kuukauden palkkausjakso oli riittävä. Manuaalisesti suoritetussa järjestelmänvaihdossa valmistelevaan työhön ei tarvita vastaavalla tavalla asiantuntijahenkilöstöä. Suurimman ja pitkäkestoisimman työpanoksen osuus on itse aineiston siirto-operaatio. Jälkikäteen tarkastellen olisi kannattanut hyödyntää avustusrahoitusta enemmän nimenomaan vakituista henkilökuntaa rutiinitehtävissä sijaistavan henkilökunnan palkkaamiseen, jolloin vakituinen henkilökunta olisi vapautunut aineiston siirtoon. Hankkeessa mukana olevilla kirjastoilla on nyt hallussaan erinomaista tietotaitoa järjestelmävaihdoksen toteuttamisesta eri tavoilla, mistä olisi hyötyä eri vaihtoehtoja harkitseville kirjastoille.

Joissain tapauksissa jako valmistelevaan ja itse järjestelmävaihdosta toteuttavaan työhön oli haastavaa. Omarahoitusosuuteen onkin kunkin kirjaston kohdalla laskettu pääsääntöisesti erilaisiin koulutuksiin osallistuminen sekä ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen. Näiden erittely valmistelevaksi työksi oli helppoa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kukin hankkeeseen osallistunut kirjasto jatkaa toimintaansa osana OUTI-kimppaa. Koha-järjestelmää kehitetään sekä kimpan sisäisessä että valtakunnallisessa yhteistyössä. Yhteistoiminta on tiiviimpää kuin aikaisemmissa kimpoissa ja järjestelmissä, ja totuttautumisvaihe jatkuu luonnollisesti edelleen. Tiiviillä yhteistyöllä on kuitenkin etunsa, joiden hedelmiä jäämme odottamaan mielenkiinnolla.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 551
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 551
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
26henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi