Koillis-Savon aluekirjasto alkuun!
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Koillis-Savon aluekirjasto
Kirjaston osoite : 
Ukko-Paavontie 5
73300
Kirjaston puhelin : 
(017) 482 358
Kirjaston sähköposti : 
nilsia.kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nilsi
Y-tunnus : 
017 2375-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Koistinen
Puhelin : 
044 7482355
Sähköposti : 
minna.alina.koistinen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Määräaikainen kirjastovirkailija laatii aluekirjastojohtajan ohjauksessa vuoden 2013 aikana 1.1.2013 toimintansa aloittavalle Koillis-Savon aluekirjastolle Kuopion kaupunginkirjaston kokonaisuuden huomioon ottaen seudullisen laatukäsikirjan, kokoelmapolitiikan ja kirjastoyksikköjen henkilökunnan perehdyttämisoppaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Perehtyminen, koulutus

Kuvaus : 

1 Koillis-Savon aluekirjasto alkuun!

Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2013, jolloin Nilsiän kaupunginkirjastosta tulee Kuopion lähikirjasto. Samaan aikaan Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastot liittyvät Kuopioon isäntäkuntasopimuksella. (29.10.2012 mennessä liittymisestä ovat päättäneet Juankosken ja Tuusniemen valtuustot.)  Tällöin 1.1.2013 muodostetaan Koillis-Savon aluekirjasto, joka koostuu Nilsiän, Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen lähikirjastoista sekä kirjastoautosta. Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi maksavat Kuopiolle tästä kirjastopalvelusta, jota johtaa Kuopio ja jonka budjettivastuu ja henkilöstö on Kuopiolla.

1.1 Koillis-Savon aluekirjaston laatukäsikirja, kokoelmapolitiikka ja henkilökunnan perehdyttämisopas

Tavoite:

 • Määräaikainen kirjastovirkailija laatii aluekirjastojohtajan ohjauksessa vuoden 2013 aikana 1.1.2013 toimintansa aloittavalle Koillis-Savon aluekirjastolle Kuopion kaupunginkirjaston kokonaisuuden huomioon ottaen seudullisen laatukäsikirjan, kokoelmapolitiikan ja kirjastoyksikköjen henkilökunnan perehdyttämisoppaan.

Toteutus:

Kirjastovirkailija aluekirjastojohtajan ohjauksessa mm.:

 • perehtyy Kuopion kaupunginkirjaston laatukäsikirjaan ja sen konventioihin. Kuopion kaupunginkirjastossa on käytössä CAF –analyysi laadun mittaamiseen.
 • selvittää Koillis-Savon kirjastoyksikköjen toimintakäytänteet osallistuvan havainnoinnin menetelmin mm.  havainnoimalla, henkilökuntaa haastattelemalla ja osallistumalla kirjastotyöskentelyyn kaikissa Koillis-Savon kirjastoyksiköissä
 • dokumentoi  käytänteet
 • kirjoittaa Koillis-Savon aluekirjaston uuden kirjastotyöntekijän perehdyttämisoppaan ottaen huomioon koko Kuopion kaupunginkirjaston yhteisen ohjeistuksen
 • kirjoittaa Koillis-Savon aluekirjaston laatukäsikirjan täydentämään osaksi jo olemassa olevaa Kuopion kaupunginkirjaston laatukäsikirjaa
 • perehtyy Koillis-Savon lähikirjastojen ja kirjastoauton kokoelmiin ottaen huomioon kaukolainauksen kokoelmien täydentäjänä
 • dokumentoi mm. kokoelmien vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet ts. laatii SWOT-analyysin
 • kirjoittaa Koillis-Savon aluekirjastolle yhteisen seudullisen kokoelmapolitiikan täydentämään osaltaan koko Kuopion kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikkaa

Kulut:

 • Yhden kirjastovirkailijan palkkaaminen 1.1. – 31.12.2013.
 • Palkkakulut                                                             23000 €
 • Palkkakulujen sivukulut                                             6900 €
 • Matkakulut                                                                  700 €
 • Kannettavan tietokoneen hankkiminen                        700 €
 • Matkapuhelimen hankkiminen                                     500 €
 • Toimistotarvikkeet                                                         70 €
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

määräaikainen kirjastovirkailija, aluekirjastonjohtaja, kirjastotoimen johtaja, aluekirjaston työntekijät

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kuopion kaupunginkirjaston laatukäsikirjan täydentäminen Koillis-Savon kirjastojen kannalta, Koillis-Savon kirjastojen ja kirjastoauton kokoelmapolitiikat ja henkilökunnan perehdyttämiskansiot

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Koillis-Savon aluekirjasto alkuun! -hankkeessa olivat mukana Koillis-Savon aluekirjastoon kuuluvat Juankosken, Kaavin, Nilsiän ja Tuusniemen kirjastot, Koillis-Savon kirjastoauto sekä Kuopion kaupunginkirjasto, jonka lähikirjastoja Koillis-Savon kirjastot ovat. Hankkeen toteutuksesta 15.5.2013 – 31.1.2014 vastasi hanketyöntekijä Sonja Hakkarainen aluekirjastonjohtaja Minna Koistisen avustuksella.

 

Hanketyöntekijä Sonja Hakkarainen kiersi jokaisessa Koillis-Savon kirjastossa tasapuolisesti. Kaavin kirjastossa hanketyöntekijä kirjoitti dokumentteja ja hoiti muita hankkeeseen liittyviä asioita, jolloin työaikaa Kaavin kirjastolla tuli muita kirjastoja enemmän. Juankoskella, Nilsiässä ja Tuusniemellä hanketyöntekijä vieraili 8 viikon ajan kussakin kirjastossa ja osallistui kirjaston arkeen sekä havainnoi esimerkiksi kirjastojen työtapoja. Vierailuajat olivat Tuusniemellä toukokuussa, syyskuussa ja lokakuussa. Juankoskella vierailuajat ajoittuivat puolestaan kesä-, loka-, marras- ja joulukuulle. Nilsiässä vierailtiin hankkeen puolesta heinä-, elo- ja syyskuussa.

 

Ensimmäinen hankkeesta syntynyt dokumentti oli jokaiselle kirjastolle oma perehdytysopas. Dokumentin oli tarkoitus auttaa uusia työntekijöitä kirjaston perustoimintojen oppimisessa sekä tilanteessa, jossa ulkopuolisen sijaisen täytyisi kyetä pitämään kirjaston perustoiminnot käynnissä esimerkiksi vakiohenkilökunnan sairastuessa. Dokumentista piti siis löytää kirjastokohtaiset toimintaohjeet näille perustoiminnoille. Perehdytysoppaita ruvettiin hankkeessa työstämään ensimmäisenä. Niihin hanketyöntekijä keräsi materiaalia havainnoimalla, haastattelemalla ja osallistumalla itse kirjaston arkirutiineihin.

 

Syksyn aikana päätettiin koostaa jokaiseen kirjastoon myös perehdytyskansio, joka auttaisi uusia työntekijöitä pääsemään paremmin taloon sisään. Tämän kansion sisällöksi päätettiin liittää muun muassa kesän aikana hankkeen puitteissa syntynyt perehdytysopas, työterveysohjeet, Kuopion kaupungin oma ohjeistus uusille työntekijöille, kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma ja muita turvallisuuteen ja töihin liittyviä ohjeita.

 

Toinen hankkeen tuotos oli kokoelmapolitiikka kullekin Koillis-Savon kirjastolle sekä Koillis-Savon kirjastojen yhteiselle kirjastoautolle. Kokoelmapolitiikkaa kirjoitettiin Kuopion kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikan osaksi, joten tässä vaiheessa hanketyöntekijä teki paljon yhteistyötä Kuopion kaupunginkirjaston ja erityisesti siellä työskentelevän asiakas- ja kokoelmapäällikkö Päivi Savinaisen kanssa.

 

Kokoelmapolitiikkaa varten kerättiin erilaisia tilastoja niin kokoelmista kuin asiakaskunnastakin. Lisäksi hanketyöntekijä haastatteli kunkin kirjaston työntekijöitä kokoelmiin liittyen. Kerättiin muun muassa ajatuksia siitä, voisivatko Koillis-Savon kirjastojen kokoelmapolitiikat jotenkin täydentää toisiaan entistä paremmin. Kokoelmapoliittisiin teksteihin kirjattiin esimerkiksi kokoelman tavoitteet, mahdolliset painopisteet ja huomautukset aineistosta, jota kirjastoon ei hankita. Kokoelmapoliittiset tekstit valmistuivat elo-syyskuun aikana. Tammikuun 2014 aikana hanketyöntekijä laati kunkin kirjaston kokoelmista vielä SWOT-analyysit.

 

Hankkeen myötä Koillis-Savon aluekirjastolle kirjoitettiin lisäksi laatukäsikirja, johon koottiin käytänteitä Koillis-Savon ja Kuopion kirjastoalueelta. Kuopion kaupunginkirjastolla on oma laatukäsikirja, jota täydentämään Koillis-Savon laatukäsikirjan piti tulla. Pyrittiin siis välttämään päällekkäisyyksiä näiden kahden laatukäsikirjan välillä. Hankkeen myötä huomattiin kuitenkin, että parempi vaihtoehto on koota kaikki asiat samaan dokumenttiin, ja Kuopion kaupunginkirjaston asiakas- ja kokoelmapäällikön kanssa pidetyn palaverin aikana sovittiin, että hanketyöntekijä kirjoittaa puhtaaksi Kuopion kaupunginkirjaston laatukäsikirjan ja täydentää sinne sieltä puuttuvia kohtia. Laatukäsikirja valmistui joulukuun 2013 alussa ja pääsi heti käyttöön koko Kuopion kaupunginkirjaston laatukäsikirjana.

Hankkeesta syntyneet dokumentit ovat jo heti valmistuttuaan antaneet suoraa hyötyä kirjastoille. Esimerkiksi laatukäsikirjan tarjoamat toimintamallit ovat nyt yhtenäiset ja ajantasaiset. Ne ovatkin auttaneet kirjastoja pyrkimyksissä kohti tasalaatuisempaa asiakaspalvelua jokaisessa Koillis-Savon toimipisteessä.

Kesä-heinäkuussa 2014 hanketyöntekijä testasi, sovelsi ja arvioi laadittuja kokoelmapolitiikkaa, laatukäsikirjaa ja perehdytyskansioita noin viikon kussakin Koillis-Savon kirjastossa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa tuotettujen asiakirjojen päivittäminen ja pitäminen ajantasaisina kirjastotyökaluina

Jatkotoimenpiteinä hankkeesta jää osallistuvien kirjastojen vastuulle omien dokumenttien päivitys, jotta syntyneitä työkaluja voidaan jatkossakin hyödyntää. Dokumentteja myös käytetään aktiivisesti osana kirjastotyötä. Jatkossa hankkeessa syntyneiden työkalujen osalta pohditaan myös, kuinka niitä voitaisiin parantaa entisestään. Näin pyritään huomaamaan muun muassa mahdolliset vanhentuneet toimintatavat.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 870
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 370
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 123
Oma rahoitus yhteensä: 
€673
Muualta saatu avustus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013