Koivuhaka - asiakkaidensa oloinen lähikirjasto
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
044-780 9564
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg, Heidi Mikkola
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

Yleiskuvaus

Suomen Kirjastoseura määritteli kannanotossaan vuonna 2009 lähikirjaston paikaksi, jossa koko yhteisö tapaa ja toimii yhdessä. Lähikirjasto esimerkiksi tarjoaa asukkaille ja yhdistyksille tilaa tuoda esille omia vahvuuksiaan. Tällöin lähikirjasto on paikka, jossa parhaimmillaan vieraillaan monta kertaa viikossa ja se helpottaa niiden asiakkaiden arkea, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua vaivattomasti.

Lähikirjasto on monelle lapselle myös se elämän ensimmäinen kirjasto ja näin osa arjen ympäristöä.  Lapsen ja kirjaston välille syntynyt side kannattaa hyödyntää kirjaton ja koulun välisessä yhteistyössä. Lähikirjaston tekemä yhteistyö eri toimijoiden välillä ei kuitenkaan tänä päivänä saa enää rajoittua pelkästään yksittäisiin yhteistyökumppaneihin vaan kumppaneita on haettava monipuolisesti asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten pohjalta.

Koivuhaan lähikirjasto avattiin vuonna 1975. Kirjastotiloja lisättiin palvelukeskuksen laajennuksen yhteydessä.  Kirjaston lainaus oli vuonna 2009 noin 5,5 % Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokonaislainauksesta.  Viime vuosina kirjaston kokonaislainaus on ollut laskussa ja kirjastotilojen käyttö ei ole ollut toivotulla tasolla. Kirjasto on ollut auki 30 tuntia viikossa.

Tuote

Hankkeen tavoitteena on laatia Koivuhaan kirjastolle kehittämissuunnitelma, jossa määrittään kirjaton palvelukonsepti sekä keinot ja resurssit, joilla kehittäminen toteutetaan.

Hankkeen ohjaaminenTavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen ja toteuttamiskelpoinen lähikirjaston kehittämissuunnitelma.  Koivuhaan lähikirjaston asiakkaille ja kirjaston sidosryhmille varataan mahdollisuus osallistua monipuolisesti lähikirjastonsa suunnitteluun.  Hankkeen aikana on tarkoitus myös tutustua Suomessa jo toteutettuihin lähikirjastoratkaisuihin ja kuulla toteuttajien näkemyksiä ja pohtia, miten näitä kokemuksia voidaan hyödyntää suunnitelmassa.  

Asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien toiveita kuuntelemalla pyritään kehittämissuunnitelmasta saamaan sellainen, että Koivuhaan kirjaston tilat houkuttelisivat kävijöitä, aineisto olisi hyvin esillä ja kirjaston tiloja ja laitteita käytettäisiin monipuolisesti.  Jotta suunnitelmasta saataisiin toteuttamiskelpoinen, hankkeeseen varataan myös mahdollisuus kokeilla jotakin Koivuhaan lähikirjaston asiakkaiden esittämää toivetta käytännön toiminnassa ja tutkia, voidaanko toive ottaa osaksi lähikirjaston päivittäistä toimintaa.

Seuranta ja ohjaus

Hankkeen toteutusta seuraa kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg.

Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Kehittämissuunnitelman kokoajaksi palkataan projektityöntekijä neljän kuukauden ajaksi.

Dokumentointi

Koivuhaan lähikirjaston kehittämissuunnitelma.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeesta tehtiin opinnäytetyö Turun ammattikorkeakouluun. Tarkempi kuvaus hankkeen kulusta ja saaduista tuloksista löytyy ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseuksesta, osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013120720367.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tarkoituksena oli luoda kehittämissuunnitelma Koivuhaan lähikirjastolle. Muuttuvassa kirjastomaailmassa ja etenkin asiakkaiden vapaa-ajanviettotapojen monipuolistuessa myös kirjastojen on kehityttävä pysyäkseen elinvoimaisina. Lähikirjastot ovat sikäli erityisasemassa tässä muutoksessa, että asiakaskunta on yleensä tuttua ja kirjasto yksi asiakkaiden lähipalveluista, joita käytetään mielellään. Yleensä lähikirjastot myös sijaitsevat asiakkaiden kannalta optimaalisella paikalla, muiden palvelujen läheisyydessä. Myös vaikeutunut taloustilanne yhteiskunnassamme asettaa haasteensa kirjastoille, joten uusien toimintatapojen miettiminen on tärkeää.

Lähikirjaston kehittämissuunnitelmassa on luontevaa ottaa asiakkaat mukaan suunnitteluun ja osallistaa heidät kehittämään omaa lähikirjastoaan. Tässä työssä asiakkaiden osallistamismenetelminä on käytetty haastattelua ja raatitoimintaa ja asiakkaat saivat antaa mielipiteitään myös laputuskampanjan avulla. Koska kyseessä on kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, on työssä käytetty hyödyksi myös muiden kirjastojen kokemuksia tilojen muutoksesta käyttäen menetelmänä benchmarkingia. Myös kirjaston sidosryhmät on otettu mukaan suunnitelman tekemiseen haastattelemalla sidosryhmien edustajia.

Laputuskampanja järjestettiin kahden viikon aikana 28.1. – 8.2.2013. Asiakkaat saattoivat ilmaista mielipiteitään erivärisillä post-it-lapuilla, joko antamalla kirjallista palautetta tai pelkästään lapun värillä. Vihreä lappu merkitsi positiivista mielipidettä, keltainen neutraalia ja punainen negatiivista. Lappuja kertyi yhteensä 18, kolme punaista ja 15 vihreää.

Raadit järjestettiin Koivuhaan alakoulun 4-luokkalaisille, raatikertoja oli yhteensä kolme. Raatien teemoina oli: Koivuhaan kirjasto – mitää hyvää, mitä huonoa ja Unelmien kirjasto. Kolmannella kerralla keskusteltiin saaduista mielipiteistä ja näin koottiin kaksi edellistä raatikertaa yhteen. Ensimmäisen raadin tuloksia käytettiin myös hyödyksi aikuisasiakkaiden haastatteluissa.

Asiakkaita haastateltiin parihaastattelun menetelmällä, haastatteluun pyydettiin kolme asiakasparia, joille annettiin lasten raadeista saadut tulokset etukäteismateriaaliksi. Materiaaliin omia mielipiteitään vertaamalla haastateltavat saivat antaa oman näkemyksensä kirjaston nykytilasta ja tulevaisuuden toiveista.

Sidosryhmien haastattelussa kysyttiin kirjaston palveluista ja tiloista, sitoutumisesta kirjaston käyttöön sekä tulevaisuuden toiveista.

Benchmarking toteutettiin Limingan, Hämeenlinnan Jukolan, Turun Ilpoisten sekä Vaasan Sundomin ja Suvilahden kirjastoihin. Seinäjoen pääkirjasto Apilaan tehtiin tutustumismatka, ja Toholammin kunnankirjaston johtajaa haastateltiin puhelimitse.

Tutkimuksen tuloksena muodostui suunnitelma Koivuhaan kirjaston kehittämiselle. Muiden kirjastojen kokemusten sekä asiakkaiden mielipiteiden perusteella huomattiin, että kirjastotila tarvitsee muutosta toimiakseen paremmin. Palvelukonseptin suhteen taas kävi ilmi, että asiakkaat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä kirjaston peruspalveluun eikä uusia toimintatapoja tai lisäpalveluja välttämättä tarvita. Asiakkaat ovat kuitenkin tutkimuksen mukaan avoimia uusille asioille, kunhan perinteinen kirjastotoiminta pysyy taustalla entisen kaltaisena. Henkilökohtainen palvelu ja ihmisen kohtaaminen palvelutilanteessa vaikuttavat tutkimuksen mukaan olevan edelleen tärkeitä asiakkaille lisääntyneistä teknologisista mahdollisuuksista huolimatta.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kehittämissuunnitelmaa pyritään toteuttamaan tulevaisuudessa resurssien niin salliessa.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 650
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 850
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 905
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 905
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000