Kokoelmasta kohtaamiseen
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Kirjaston puhelin : 
040-8304886
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@inari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inari
Y-tunnus : 
0190758-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Leivo
Puhelin : 
+358408304886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Hankkeen tavoite: 

Asiakaslähtöisten kirjastopalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti hyödyntämällä tekniikkaa ja kehittämällä kirjastotiloja asiakkaiden tilaksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiotuntien lisäys

Kuvaus : 

Kirjaston teettämissä asiakaskyselytutkimuksissa lähikirjastona toimivaan saamelaiskirjastoon on toivottu mm. pidempiä aukioloaikoja, tehokkaita asiointipisteitä ja lehtien lukumahdollisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Saamelaiskirjastossa työskentelee yksi henkilö, jonka työaika ei riitä aukioloaikojen lisäämiseen. Nykyinen toimintamalli sitoo henkilön työpanoksen liiaksi päivystämiseen, eikä mahdollista ilman erityisjärjestelyjä poistumista kouluille, päiväkotiin tai muiden sidosryhmien tapaamiseen. Sisätyöaikaa on päivittäin vain yksi tunti, jolloin on mahdollista järjestää tiedonhallintataitojen opetusta ja satutunteja.

Tehtävämme on selvittää eri vaihtoehtoja, miten kirjastopalvelut voidaan tuottaa nykyistä paremmin lisäämättä kuluja. Tavoitteena on siirtyä nykyisestä kokoelmasta kohtaamispaikaksi ja vireyttää kirjaston toimintaa kyläyhteisön tarpeista lähteväksi. Toimintaa suunnataan satunnaisen piipahduksen ja pidemmän oleskelun mahdollistavaksi. Kirjastohenkilökunnan työpanos ohjataan nykyistä joustavammaksi, joka mahdollistaa esim. koulukäynnit.

Palvelumahdollisuuksien kehittäminen vaatii tietoteknisiä ratkaisuja. Kirjasto muutetaan osittain omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, sähköiset ovet (sähkölukot), automaattiset valojen sytytys ja sammutusmekanismi, valvontakamerat 6 kpl, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen. Rahaa on varattava myös kaapelointiin ja asennustyöhön sekä henkilökunnan koulutukseen.

Lainaus- ja palautusautomaatti voidaan korvata myös älyhyllyllä, joka mahdollistaa laajan, vaihtuvan kirjakokoelman, varausten noudon, lainauksen ja palautuksen. Älyhyllyyn ladataan asiakaskunnan profiloinnin perusteella tietty kokoelma, joka vaihtuu.  Aineistotarjontaa täydennetään kirjastoautopalvelujen avulla.  Vapautunut tila voidaan hyödyntää yleisötilana ja asiakkaiden viihtyvyyttä parantavilla ratkaisuilla. Älyhylly ratkaisu mahdollistaa myös nykyistä pienempien tilojen hankinnan, mutta silti asiakkaiden toivomien asiointipisteiden, lehtien lukumahdollisuuden ja oleskelutilojen tarjoamisen.  Älyhylly vie lattiatilaa tilaa kokoelman laajuudesta riippuen n. 15 m2. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä voidaan hyödyntää käytettävissä olevia omia ja yhteistyökumppaneiden toimitiloja.

Uuden tekniikan ja palvelukonseptin käyttöönotto edellyttää selvitystyötä, markkinointia, asiakkaiden ohjausta ja opastusta sekä tiedotusaineiston tuottamista. Tämä työ on osa kirjaston omaa panostusta hankkeelle.  Alkuinvestointien jälkeen palvelujen tuottaminen on nykyistä tehokkaampaa ja mahdollistaa kirjaston joustavan resurssien käytön.

Hankkeen lopullinen  kokonaishinta riippuu selvitystyön tuloksena tehdyistä ratkaisuista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kokoelmasta kohtaamiseen hankkeessa selvitettiin ihmisten kirjastonkäyttö- ja asiointimahdollisuuksien lisäämistä uusia tila- ja teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä. Hanke oli suunnattu alkuperäisen suunnitelman mukaan lähikirjastomme, Saamelaiskirjaston toimintaedellytysten parantamiseen, mutta koska rahaa jäi suunnitelmien osittaisen kariutumisen myötä, käytettiin rahaa myös pääkirjaston käyttöedellytysten lisäämiseen Lapin aluehallintoviraston hyväksymän määrärahan käyttötarkoituksenmuutoksen perusteella.

Tavoitteena oli parantaa lähikirjaston saavutettavuutta ja käytettävyyttä sijoittamalla kirjasto uuteen, asiointireittien varrella olevaan tilaan, jossa on muutakin toimintaa ja päivittäistä asiointia. Kirjastotilaa suunniteltiin asiakkaiden tilaksi, jota on mahdollista käyttää monipuolisesti työskentelyyn, tapahtumien järjestämiseen, oleiluun ja tapaamisiin silloinkin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.
Tilavaihtoehtoja pohjapiirroksineen, kaluste- ja toimintasuunnitelmineen tehtiin kahteen rakenteilla ole-vaan kauppakeskukseen, mutta laaja selvitystyö kaatui poliittiseen päätöksentekoon. Sivistyslautakunta päätyi nykyisten tilojen uudelleen kalustamiseen ja sitä kautta toiminnallisuuden parantamiseen. Päätöksen jälkeen käynnistettiin neuvottelut nykyisen tilan omistajan Senaattikiinteistön ja vuokraajan Saamelaiskäräjien kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä muutoksia on mahdollista tehdä nykyisiin tiloihin. Tilankäytön ja kalustamisen suunnitteluun ostettiin asiantuntija-apua.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Painetut ohjeet omatoimikirjaston ja lainausautomaattien käytöstä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tilakysymyksen ratkettua Saamelaiskirjastossa toteutettiin omatoimiratkaisu v. 2017 ja pääkirjastossa loppuvuodesta 2018. Samalla luovuttiin älyhyllyjen hankkimisesta. Kirjaston käyttö on lisääntynyt laajentuneiden aukioloaikojen ansiosta lähikirjastossa ja ainoan työntekijän työnkuva on muuttunut hakeutuvan työn suuntaan. Lukemisen edistäminen ja kirjasto-, kouluyhteistyö on mahdollistunut, kun työntekijän ei tarvitsen käyttää työaikaansa aukiolon mahdollistamiseen. Omatoimikirjasto on lisännyt asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskunta on laajentunut työikäisissä. Kirjastosta on tullut enemmän asiakkaiden tila. Kirjastokäyttöaika lisääntyi lähikirjastossa 3030 h/v. omatoimiratkaisun ansiosta

Jatkotoimenpiteet: 

Saamelaiskirjaston tilojen muunnostyö asiakkaiden tilaksi, siltä osin kun nykyiset tilat sen sallivat, jatkuu tänä vuonna kunnan omalla rahoituksella.  Pääkirjastossa laajennetut aukioloajat otettiin käyttöön vasta alkuvuodesta 2019, joten kokemuksia palvelun käytöstä on vasta vähän saatavilla. Omatoimiaikojen valvontaan ja tekniikkaan liittyviä töitä tehdään vielä kuluvana vuonna talousarvion puitteissa. Kirjastoja kehitetään edelleen asiakkaiden tilaksi aneistoja inventoimalla. Laajennetut aukioloajat omatoimiratkaisun sallimissa puitteissa vakiintuvat osaksi normaalia kirjastopalvelua.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€52 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€65 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 599
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 599
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
48henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hallinnon oikeusperiaatteiden mukaan Lapin aluehallintovirasto kohtelee tasapuolisesti avustuksen hakijoita.  Aiemmin avustetut omatoimikirjastohankkeet ovat saaneet avustusta noin 20 000 euroa, joka edellä mainitun periaatteen mukaisesti myönnetään myös Inarin kunnankirjastolle.