Kotipalvelu vireäksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntyharjun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lääkärinkuja 2
52700
Kirjaston puhelin : 
044-7707229
Kirjaston sähköposti : 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Manha
Y-tunnus : 
016-5761-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Pirnes-Toivanen
Puhelin : 
040-5934867
Sähköposti : 
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Kuvaus : 

Kirjaston kotipalvelu on hiipunut, vaikka tarvitsijoita on mitä ilmeisimmin paljon - onhan Mäntyharjussakin voimakkaasti ikääntyvä väestörakenne. Hakeutuva kirjastotoiminta on Mäntyharjussa koulujen ja päivähoidon osalta hyvässä kunnossa ja vuoden 2013 aikana ollaan kehitetty erilaisia yhdistyksille, järjestöille ja opintoryhmille tarkoitettuja käyttäjäryhmäkoulutuksia. Vanhentuvaan väestöön kohdistuva hakeutuva toiminta on ollut vähäistä ja tällä hankkeella on tarkoitus saada toimintaan vireyttä ja senioriasiakkaita takaisin kirjaston käyttäjiksi.

Hankkeen tavoitteena on selvittää kuntalaisten ja kunnan kotipalvelun kiinnostus kirjaston kotipalvelua kohtaan, kokeilla erilaisia toimintamalleja ja vakiinnuttaa sopivaksi katsottu toimintamalli käytäntöön. Esimakua ihmisten tarpeelle saada uudenlaisia palveluja vanhuksille saatiin, kun keväällä 2013 kokosimme asiakkaita varten "Mäntyharjun kirjaston kesäkasseja" ja suureksi yllätykseksemme aikuisia vasten kootut kassit olivat suosituimpia. Erityisesti yllätti se, että ihmiset hakivat näitä kasseja läheisilleen: vanhuksille tai muille, joiden pääsy itsekseen kirjastoon oli liian hankalaa.

Hankkeessa kokeillaan yhdessä kunnan kotipalvelun työntekijöiden kanssa erilaisia toimintamalleja, joilla saataisiin kotipalvelun piirissä oleville vanhuksille toimitettua kirjoja, äänikirjoja ja osalle myös Daisy-kuuntelulaitteita tai mahdollisesti (jos toiveita on) lukulaite. Kokeilun jälkeen vakiinnutetaan sovittu malli käytäntöön. Alustavia keskusteluja kiinnostuksesta on jo käyty ja kotipalveluhenkilökunta on valmis kokeilemaan kanssamme malleja.

Toisena toimenpiteenä hankkeessa pureudutaan niihin vanhuksiin tai muihin kotipalvelua tarvitseviin, jotka eivät vielä ole kunnan kotipalvelun piirissä. Pyrimme tavoittamaan näitä ihmisiä seurakunnan, yhdistysten, SPR:n paikallisosaston ja eläkeläisjärjestöjen kautta ja tarjoamaan kirjaston omaa kotipalvelua. Tässäkin kohtaa kokeilemme erilaisia toimintamalleja perinteisestä ovelle asti toimitetusta kassista läheisten tai järjestöaktiivien toimittamiin, kirjaston pakkaamiin kasseihin asti.

Avustuksella palkataan hanketyöntekijä, joka suunnittelee ja kokeilee toimintamalleja kunnan kotipalvelun ja yllä mainittujen yhteistyötahojen kanssa. Avustuksella maksetaan työntekijän matkakuluja, laadukkaiden kotipalvelukassien hankinta (300 euroa), markkinointia (300 euroa) ja kokeilueränä viiden Daisy-kuuntelulaitteen tai lukulaitteiden (2500 euroa) hankinta lainauskäyttöön. Kirjaston kuluiksi jää lisäkirjojen ja -äänikirjojen (1000 euroa) hankinta kotipalveluasiakkaita varten sekä henkilökunnan palkkakulut, kun uusi toimintamalli opetellaan ja otetaan käyttöön.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanketyöntekijä tuotti kotipalveluesitteen, kotipalveluun ilmoittautumislomakkeen, kotipalveluasiakkaan ensihaastattelulomakkeen, kirjallisen ohjeistuksen kotipalvelusta henkilökunnan käyttöön ja excel-rekisterin kotipalveluasiakkaista ja heille toimitetuista lainoista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kotipalvelun uusia käytänteitä kehitettiin yhteistyössä kunnan kotihoidon, vanhusneuvoston, vanhainkodin ja eläkeläisjärjestöjen ja -yhdistysten kanssa. Syntyi kolme uudenlaista toimintamallia:

- kirjasto toimittaa kunnan kotihoidolle kotipalveluasiakkaiden kirjakasseja, jotka kotihoito vie asiakkaalle

- kirjasto pakkaa kotipalveluasiakkaiden toiveiden pohjalta kirjakasseja, joita vapaaehtoistyöntekijät vievät asiakkaille

- kirjasto pitää kerran kuukaudessa vanhainkodissa kirjallisuuteen liittyvän viriketuokion ja samassa yhteydessä toimittaa vanhainkodin asiakkaille kotipalveluaineistoa.

Kunnan kotihoito ja vanhainkoti lähtivät hyvin mukaan kotipalvelutoiminnan kehittämiseen. Samoin erilaisten järjestöjen kautta ja lehti-ilmoituksella saatiin yhteensä 10 vapaa-ehtoistyöntekijän rinki hoitamaan kirjojen kuljetusta kotipalveluasiakkaille. Lopulta suurin haaste oli löytää uusia kotipalveluasiakkaita, vaikka tarve oletettiin suureksi. Vaikeutena on ollut tavoittaa ne ihmiset, jotka kotipalvelua tarvitsevat. Tällä hetkellä tieto potentiaalisille asiakkaille on mennyt välikäsien kautta, mm. järjestötoiminnassa mukana olevan naapurin tai tuttavan kautta tai kunnan kotihoidon toimittamana tietona. Vuoden 2014 aikana kirjastolla oli yhteensä 8 kotipalveluasiakasta. Työ jatkuu vuoden 2015 puolella, sillä vapaaehtoistyöntekijät ovat motivoituneita auttamaan kirjojen kuljetuksessa ja asiakkaiden määrää voidaan varmasti vielä kasvattaa. Tähän mennessä kotipalvelun uusia toimintamalleja on esitelty vanhusneuvostolle ja eläkeläisjärjestöille. Kunnan kotihoidon kautta on mennyt kotipalveluesitteitä kotihoidossa oleville ihmisille.

Hyvien, kirjaston nimellä varustettujen kotipalvelukassien hankinta terävöitti kotipalvelun imagoa - varsinkin, kun kassit kulkevat nyt kotihoidon työntekijöiden ja vapaaehtoistenkin matkassa. Samoin hanketyöntekijän tekemät esitteet, ilmoittautumis- ja haastattelulomakkeet jämäköittivät kotipalvelutoiminnan ideaa.  Saimme koottua toimintaidean ja sitä kautta ohjeistuksen kuntoon. Excel-rekisteriin rakennettiin toimintoja, joilla saadaan hallittua asiakkaille toimitettujen lainojen ja käyntikertojen sisältöä. Rekisteri suojattiin salasanalla siten, että vain kotipalvelua tekevät henkilöt voivat käyttää sitä. Tämä siksi, että kotipalveluasiakkailta pyydetään ilmoittautumislomakkeella suostumusta normaalia laajempaan asiakastietojen säilyttämiseen eikä tämä olisi mahdollista henkilötietosuojalain puitteissa, jos rekisteri olisi kaikkien käytettävissä.

Kirjaston työntekijöitä osallistui hankkeen puitteissa sekä hankkeiden järjestämistä että itse kirjastojen kotipalvelua koskeviin koulutuksiin. Lisäksi pidimme sisäisiä koulutustuokioita, joissa käytiin läpi kotipalvelutoimintaamme siten, että jokainen asiakaspalvelussa työskentelevä ymmärtää kotipalvelun toiminnan. Kotipalvelulla on yksi nimetty työntekijä ja hänellä varahenkilö.

Kirjasto osti vuonna 2014 yhden Daisy-soittimen omarahoitusosuutena. Kysyntä on ollut kohtuullisen hyvä, joten vuoden 2015 aikana hankimme lisää soittimia. Samoin omarahoitusosuutena ostettiin aineistoa erityiseen "kotipalvelu"-kokoelmaan, joka on suunnattu kotipalveluasiakkaille eikä ole muiden asiakkaiden vapaassa käytössä. Hankerahoituksella täydennettiin tätä kokoelmaa. Kustannusarviossa määritellyt tarvikehankinnat eivät toteutuneet vielä täysimääräisinä vaan jatkuvat vuoden 2015 puolella. Samoin kustannusarviossa arvioidut henkilöstökulut eivät toteutuneet täysimääräisinä, sillä hanketyöntekijän työpanoksen avulla ehdittiin tehdä yllättävän paljon toimenpiteitä ja hyvä, kirjastoalan osaava hanketyöntekijä vapautti myös henkilökunnan työaikaa kotipalvelun kehittämiselle. Toisaalta vuoden 2015 puolelle jäi vielä henkilökunnan työtä kotipalveluun liittyen: asiakkaita täytyy vielä saada lisää.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Vuoden 2015 aikana tehdään uusi kotipalvelun esittelykierros järjestöissä ja yhdistyksissä uusien asiakkaiden saamiseksi. Paikallislehteä pyydetään myös uutisoimaan kirjaston kotipalvelun vapaaehtoistyöntekijöiden määrästä. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 160
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 270
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 430
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 940
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 200

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
60henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ei Daisy-kuuntelulaitteisiin. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi