Kotipalvelua Raahen kirjastoon -selvitys
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raahen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rantakatu 45
92100
Kirjaston puhelin : 
040-1356 799
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raahe.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raahe
Y-tunnus : 
1791817-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Töyräs
Puhelin : 
044-4393 322
Sähköposti : 
timo.toyras@raahe.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa tehdään selvitys Raahen kaupungissa olevasta kirjaston kotipalvelun tarpeesta. Kartoitetaan ikääntyneen väestön ja muiden kotipalvelua mahdollisesti tarvitsevien asiakasryhmien määrät ja heidän kirjastonkäytön tarpeensa. Selvitetään erimuotoisia tapoja tarjota kirjaston kotipalvelua.

Tavoitteena on selvittää ja aloittaa kirjaston kotipalvelu Raahessa. Kartoitetaan asiakkaiden tarpeet ja kirjaston kotipalvelun tarjoamisen muodot.

Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi pyritään tekemään yhteistyötä omaishoitajien ja heidän etujärjestönsä ja kolmannen sektorin kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toiminnan tavoitteena on saada aikaan kirjaston kotipalvelua Raahessa ja sitä varten kartoittaa ikääntyneen väestön määriä ja tarpeita. Tavoitteeseen päästiin kyselyjen ja osittain niiden pohjalta syntyneiden toimintojen käynnistämisellä. Toimintoina aloitettiin Kohtaamiskahvila ja Kirjastopalveluja kotiisi -toiminta. Syntyneiden toimintojen jatkamisessa seuraamme asiakasmääriä, ja kehitämme tarvittaessa toimintoja esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. 

Kuvaus : 

TAUSTA

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on kirjastolain mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

 

Raahen kaupungissa asuu entistä enemmän myös ikääntyviä henkilöitä, joiden liikkuminen on huonoa tai välttävää. Ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että yhteiskunnassa kehitetään erilaisia palveluja helpottamaan heidän kotona asumistaan. Jotta kirjasto noudattaisi kirjastolain kirjainta ja henkeä, kirjaston palvelut on ulotettava myös näille asiakkaille.

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät esimerkiksi korkean iän, vamman tai sairauden vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Kotipalvelu on kirjaston peruspalveluna asiakkaille maksutonta. Kotipalvelun asiakkuus ei ole iästä kiinni, ja asiakkaaksi on mahdollisuus päästä myös tilapäisesti. Henkilöasiakkaiden lisäksi kirjaston kotipalvelu voi toimittaa aineistoa erilaisille hoivayhteisöille, päivätoimintakeskuksille ja palvelukeskuksille, joilla ei ole omia kirjastopalveluja.

KUVAUS JA TAVOITTEET

Hankkeessa tehdään selvitys Raahen kaupungissa olevasta kirjaston kotipalvelun tarpeesta. Kartoitetaan ikääntyneen väestön ja muiden kotipalvelua mahdollisesti tarvitsevien asiakasryhmien määrät ja heidän kirjastonkäytön tarpeensa. Selvitetään erimuotoisia tapoja tarjota kirjaston kotipalvelua.

Tavoitteena on selvittää ja aloittaa kirjaston kotipalvelu Raahessa. Kartoitetaan asiakkaiden tarpeet ja kirjaston kotipalvelun tarjoamisen muodot.

Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi pyritään tekemään yhteistyötä omaishoitajien ja heidän etujärjestönsä ja kolmannen sektorin kanssa.

AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.9.2015 - 28.2.2016.

KUSTANNUKSET

Kustannukset, 21 000 €,  koostuu hanketyöntekijän palkkakuluista. Omarahoitus on noin 20 % kustannuksista. Omarahoitus osuus koostuu johtamis- ja työryhmäkuluista, matkakuluista ja muista erilaisista toimistokuluista.

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään kirjaston kotipalvelun suunnittelussa ja järjestämisessä. Tällä hetkellä Raahen kirjasto ei tarjoa kotipalvelua. Hankkeen pohjalta tätä toimintamuotoa voidaan ryhtyä toteuttamaan. Kirjaston kotipalvelua toteuttavat henkilöt koulutetaan/perehdytetään toimintaan.  Selvityksen tuloksia voivat hyödyntää myös muut kirjastot kotipalvelun tarjoamista harkitessaan.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ei hae hankkeeseen erillistä rahoitusta vaan heidän panostuksensa on työntekijän/työntekijöiden osallistuminen työryhmätyöskentelyyn.

Työryhmä koostuu kirjaston ja hyvinvointi kuntayhtymän henkilöistä

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

TAUSTA

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on kirjastolain mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Jotta kirjaston palvelut ulottuisivat myös Raahen kaupungin ikääntyville asukkaille, heille suunnattuja palveluja on kehitettävä.

 

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät esimerkiksi korkean iän, vamman tai sairauden vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Kotipalvelu on kirjaston peruspalveluna asiakkaille maksutonta. Kotipalvelun asiakkuus ei ole iästä kiinni, ja asiakkaaksi on mahdollisuus päästä myös tilapäisesti.

 

Tavoitteena hankkeessa oli tehdä selvitys Raahen kaupungissa olevasta kirjaston kotipalvelun tarpeesta, kartoittaa ikääntyneen väestön ja muiden kotipalvelua mahdollisesti tarvitsevien asiakasryhmien määrät ja heidän kirjastonkäytön tarpeensa, sekä selvittää erimuotoisia tapoja tarjota kirjaston kotipalvelua. Selvitysten jälkeen ja havaitun tarpeen perusteella tavoitteena oli aloittaa kirjaston kotipalvelu Raahessa.

 

Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, minkä lisäksi pyrittiin tekemään yhteistyötä omaishoitajien ja heidän etujärjestönsä ja kolmannen sektorin kanssa.

 

HANKKEEN ALKU

Hanke aloitettiin syyskuussa 2015 kartoittamalla ikääntyneiden odotuksia ja tarpeita kirjastopalvelujen suhteen. Kyselyissä selvitettiin kirjaston kotipalvelun ja muiden ikäihmisten kirjastopalvelujen tarvetta. Ikäihmisten messuilla selvitettiin, miten ikäihmiset käyttävät kirjastoa ja millaisista kirjastopalveluista he ovat kiinnostuneita. Selville saatiin myös heitä kiinnostavia teemoja ja heidän suosimiaan tiedonlähteitä. Vastausten perusteella kyselyyn osallistujat ovat pääosin vielä omatoimisia, eikä heillä vielä ole tarvetta saada kirjastopalvelua kotiinsa. Neljännes vastanneista olisi kiinnostunut saamaan kirjastopalvelua kotiin, mikäli kunto heikkenisi. Myös hyvinvointikuntayhtymän ateriapalvelun asiakkaille jaetulla kyselyllä selvitettiin ikäihmisten tarvetta kirjaston järjestämiin palveluihin. Kysely mittasi kiinnostusta kirjaston palveluihin, joita ikäihmisille suunnitellaan, mutta joita ei vielä tarjota. Vastaajien määrä jäi niin pieneksi, että suuria johtopäätöksiä ei kannattanut tehdä. Näiden hankkeen alussa tehtyjen kyselyjen jälkeen toimet jakautuivat kahteen.

 

KOHTAAMISKAHVILA

Kyselyjen jälkeen syntynyt Kohtaamiskahvila lähti liikkeelle huhtikuussa 2016. Kohtaamiskahvilan tavoitteena on omatoimisten ikäihmisten yhteisöllisyyden lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen, hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä virikkeiden ja vertaistuen tarjoaminen. Mottona tilaisuuksilla on, että Kohtaamiskahvilassa törmätään tuttuihin ja tullaan tuntemattomien kanssa tutuiksi, jaetaan kokemuksia ja muistoja sekä saadaan virikkeitä ja vinkkejä. Koordinointikokouksen jälkeen on pääkirjastossa pidetty kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuussa tapaaminen, mihin on liittynyt mukana olevien järjestöjen vuorollaan pitämä kahvio ja jonkun vapaaehtoisen sopivasta teemasta pitämä esitys. Teemoina vuoden aikana oli puutarha, sukututkimus, sienet, vapaaehtoistyö, omaishoitajuus, vanhat koululaulut sekä jouluaskartelut. Vetäjinä toimivat kulloistakin asiaa tuntevat henkilöt. Kirjaston ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän lisäksi mukana on ollut edustus Raahen kaupungin vanhusasiain- ja vammaisneuvostoista sekä useita yhdistyksiä, kuten Eläkeliiton Pattijoen yhdistys, Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Raahen osasto, Raahen seudun diabetesyhdistys, Raahen seudun muistiyhdistys, Raahen seudun reumayhdistys ja Raahen tienoon keliakiayhdistys. Lisäksi paikalla on ollut hyvinvointikuntayhtymän NeuvoNurkan työntekijä. NeuvoNurkka on palvelu, joka tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen palveluihin ja etuuksiin liittyvää neuvontaa. Tapahtumia on mainostettu kaikille avoimina, siis muillekin kuin vain pääkohderyhmälleen ikääntyneille.

 

KIRJASTOPALVELUJA KOTIISI

Kirjaston kotipalvelun nimeksi Raahessa päätettiin ”Kirjastopalveluja kotiisi”, ja se pyrkii tavoittamaan ja aktivoimaan ikääntyneitä ja sellaisia muita raahelaisia, jotka ovat sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi estyneitä käymästä kirjastossa itse, tarjoamalla heille kirjaston palveluja henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Tehtyjen kyselyjen perusteella suurta kysyntää palvelulle ei voitu ennakoida. Vuoden 2016 lopussa etsittiin vapaaehtoista tahoa toimittamaan kirjakasseja kotona oleville asiakkaille. Vapaaehtoisiksi kirjakuriireiksi löytyi Lions Club Raahe/Kreivi, minkä jälkeen sovittiin käytännön järjestelyistä ja aloitettiin aluksi varovainen toiminnan mainonta. Markkinointi oli aluksi vähäistä, koska noin puolen vuoden kokeilu- ja opetteluvaiheelle oli päätetty ottaa vain viisi asiakasta, eikä ollut varmaa tietoa kuinka suurta kiinnostus palvelulle olisi. Helmikuun aloituksessa kirjakasseja vietiin vain yhdelle asiakkaalle. Mukana oli kirjastovirkailija, joka teki asiakkaalle uuden kirjastokortin, sai allekirjoituksen lupaan lainahistorian tarkasteluun ja kyseli aineistotoiveista.  

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen yhteydessä tehtiin erilliset suunnitelmat Kohtaamiskahvilatoimintaan ja Kirjastopalveluja kotiisi ‑toimintaan, tiedotteet molemmista sekä lomakkeet Kirjastopalveluja kotiisi ‑toimintaan. Yksi lomakkeista on sopimus ja lupa asiakkaan lainahistorian tarkasteluun, toinen aineistotoivelomake ja kolmas sopimus vapaaehtoistaholle osallistumisesta toimintaan ja vaitiolositoumus. Lisäksi on tehty ohje kirjastohenkilöstölle Kirjastopalveluja kotiisi ‑toiminnasta.

Kohtaamiskahvilatoiminnasta oli juttu Raahen Seutu ‑lehdessä 11.5.2016.

Kirjastopalveluja kotiisi -toiminnasta oli juttu Raahelaisessa 4.2.2017. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kohtaamiskahvilan toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle, ja mukana tapahtumissa on ollut 10–30 henkeä kertaa kohden. Arvion mukaan tapahtumat ovat tavoittaneet kohderyhmäänsä kohtalaisesti, vaikka lisääkin toki mukaan mahtuu. Järjestöjen mukanaolon vuoksi monet osallistuneista ovat jo entuudestaan aktiivisia jossakin toiminnassa, joten mukaan tulisi saada houkuteltua erityisesti sellaisia uusia ihmisiä, jotka eivät vielä ole missään toiminnassa mukana. Tämä on tietysti haastavaa. Kohtaamiskahvilatoiminnan sijainti pääkirjaston aulan luona olevassa kahviotilassa ja näyttelytilassa on helposti lähestyttävä. Kyseessä on sananmukaisesti matalan kynnyksen toiminta, portaitakaan ei ole.

 

Kirjastopalveluja kotiisi -toiminta on vielä alkuvaiheessa. Kiinnostuneiden asiakkaiden määrää on vaikea ennakoida tehdyistä kyselyistä huolimatta. Toiminnasta on kerrottu paikallisessa ilmaisjakelulehdessä ja lähettämällä palvelusta tiedotteet hyvinvointikuntayhtymän kotona asumisen tuen edustajalle, kaupungin vanhusasiain- ja vammaisneuvostojen edustajalle sekä omaishoitajayhdistyksen edustajalle. Tiedote lähetettiin myös eläkeläisjärjestöille ja joillekin Kohtaamiskahvilatoiminnassa mukana oleville järjestöille. Lisäksi asiasta on tehty tiedotelehtiset kirjastoa varten ja kerrottu suullisesti asiakkaille. 

Jatkotoimenpiteet: 

Kohtaamiskahvilatoiminta jatkuu hankkeen jälkeen vuonna 2017 samaan tapaan kuin edellisenäkin vuonna. Kirjasto ja osallistuvat järjestöt mainostavat toimintaa jatkossakin, ja mukaan pyritään saamaan uusia tahoja sekä järjestelypuolelle kahvioon ja teemojen vetäjiksi että yleisöön.

Kirjastopalveluja kotiisi -toiminta alkoi helmikuussa 2017 kokeiluna. Saatujen oppien perusteella syksyllä 2017 tehdään päätös toiminnan varsinaisesta käynnistämisestä ja sen laajuudesta. Tämä jää hankkeen jälkeiseen aikaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 086
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
21henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
179henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 500

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.