Kotiseutukokoelma kuuluu kaikille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Valtatie 26, PL 50
03600
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3667
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-kod : 
FI-Karki
FO-nummer : 
0127046-7
Ansvarsperson : 
Eeva Nikander
Telefonnummer : 
09 4258 3668
E-post : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Projektbeskrivning : 

Syyskuussa 2013 tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta Karkkilan kirjaston kotiseutukokoelman eli Karkkila-kokoelman avaamisesta. Merkkivuoden keväällä aloitettavan hankkeen myötä parannetaan Karkkila-kokoelman tunnettuutta ja saavutettavuutta sekä kirjaston käyttäjille että henkilökunnalle.

Karkkila-kokoelman käyttö on ollut melko vähäistä siitä huolimatta, että aineistoa annetaan nykyisin myös koti- ja kaukolainoiksi. Vaikuttaakin siltä, että suuri osa kirjaston käyttäjistä ei tiedä kokoelman olemassaolosta, sen sisällöstä tai siitä, miten aineistoa pääsee käyttämään. Osaltaan kokoelman käyttöaste johtuu siitä, että se on sijoitettu kaappeihin erilliseen tutkijanhuoneeseen, johon pääsee vain pyytämällä kirjaston henkilökuntaa avaamaan oven. Huone ei myöskään sijoitu luontevasti samantyyppisen aineiston käyttäjien kulkureitille kirjastossa, vaan sisäänkäynti huoneeseen on lastenosaston kautta. Kokoelmasta ja sen käyttömahdollisuuksista tiedottaminen, aineistohaun helppouden takaaminen ja kokoelman käytettävyyden lisääminen paikan päällä tutkijanhuoneessa ovat ensisijaisia toimenpiteitä.

Aluksi selvitetään Karkkilan ruukkimuseon ja Karkkilan kaupunginarkiston kanssa näiden kolmen paikallisaineistoja sisältävän kokoelman päällekkäisyydet ja eri aineistojen ensisijaiset arkistointivastuut tulevaisuudessa. Tältä osin voidaan tarkentaa Karkkila-kokoelman vuonna 2012 ylöskirjattuja hankintaperiaatteita ja jatkaa kokoelman kehittämistä systemaattisesti.

Perustyönä vajaan 900 niteen Karkkila-kokoelma järjestetään ja käydään läpi tarkentaen luettelointitietoja ja etenkin asiasanoitusta karkkilalaisten henkilöiden ja paikkojen sekä aikakausien osalta. Jonkin verran paikallisaineistoa vuosien varrelta on yhä kokonaan järjestämättä ja luetteloimatta, joten tämä aineisto liitetään tarpeellisilta osin osaksi kokoelmaa. Näiltä osin hanke tukee suunnitteilla olevan Karkkilan paikalliskulttuuriportaalin aineistohakua. Kokoelman säilytyskaappeihin tehdään myös kunnolliset opasteet, jotta kokoelma olisi helpompi hahmottaa.

Kokoelman tunnettuutta lisätään panostamalla sen markkinointiin tiedottamisella, aineistoesittelyillä ja pienimuotoisilla kotiseutuaiheisilla tapahtumilla mm. paikallisen Karkkilan Rautapäivät 2013 -tapahtuman yhteydessä. Samalla kehitetään edelleen yhteistyötä muiden Karkkilan seudun paikallishistoriasta kiinnostuneiden toimijoiden, mm. Kotiseutuyhdistyksen ja ruukkimuseon kanssa. Karkkila-kokoelmasta ja myös muista käytettävissä olevista kotiseutuaineistoista tiedotetaan kaupunkilaisille mm. paikallislehtien ja yhdistysten kautta.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Karkkilan ruukkimuseo Senkka, Karkkilan kaupunginarkisto, Karkkilan kotiseutuyhdistys ry, muut paikallishistoriasta kiinnostuneet yhdistykset

Webbsidor, publikationer och material: 

Karkkila-kokoelmasta kirjaston kotisivuilla:
http://www.karkkila.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=111&alasivu=111

Karkkilan kotiseutuyhdistyksen lehdessä julkaistu juttu Karkkila-kokoelmasta
http://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/Kirjasto/Karkkilakokoelma%20lehtij...

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kotiseutukokoelma kuuluu kaikille -hanke aloitettiin Karkkila-kokoelman 40-vuotismerkkivuoden ryhtiliikkeenä huhtikuussa 2013. Hanke toteutettiin aiotusti vuoden 2013 puolella, joskin hankkeen aikana tehtyä työtä esittelevä päätöstilaisuus järjestettiin vasta kesällä 2014.

Heti kesällä 2013 aloitettiin Karkkila-kokoelman inventaario ja luettelointitietojen tarkistus, jolla haluttiin parantaa aineiston saavutettavuutta ja henkilökunnankin käsitystä kokoelman sisällöistä. Inventaario paljasti kokoelmasta runsaasti sekä kokoelmaan kuulumatonta että luetteloimatonta aineistoa. Tämän osalta tehtiin tiettyjä linjavetoja kokoelmaan liitettävän materiaalin osalta, mm. paremmin kaupungin museon ja arkiston kokoelmiin kuuluvat aineistot siirrettiin ao. toimijoille ja vain marginaalisesti Karkkilaa sivuavia yleisluontoisia aineistoja poistettiin kokonaan, ellei niille ollut tarvetta kirjaston avokokoelmassa. Kokoelmasta irrotettiin myös 1860-luvulla perustetun seurakuntakirjaston aineisto, jotka eivät sinänsä ole kotiseutuaineistoa vaan paremminkin kirjaston museaalista esineistöä.

Nidemäärältään kokoelma suppeni hieman paitsi em. poistojen takia, myös siksi, että fyysisesti hajanaista aineistoa, mm. eri aihepiirien esitteitä ja muita pienpainatteita, koottiin helpommin käsiteltäviksi kansiokokonaisuuksiksi. Aikaavievin työ oli kuitenkin aineiston luettelointitietojen korjaaminen ja tarpeellisilta osin myös tarroittaminen tai tarrojen uusiminen: kokoelman vanhempi osa oli luetteloitu hyvin vajavaisin tiedoin, esim. edes päänimekettä ei ollut aina kokonaisuudessaan kirjattu. Asiasanoitus puuttui vanhimmasta aineistosta kokonaan, ja sitä on nyt uudemmankin aineiston osalta täydennetty ja yhdenmukaistettu - joskaan tämä työ ei koskaan tulle ihan valmiiksi, niin monesta näkökulmasta paikallisaineistoa voi lähestyä. Kokoelman käytettävyyttä lisättiin myös kunnon hyllyopasteilla.

Asiakkaille todennäköisesti konkreettisin ja näkyvin hankkeen tuoma muutos kirjastossa oli Karkkila-hyllyn perustaminen aikuistenosastolle. Idea hyllyn perustamisesta saatiin asiakkaalta kirjaston aikuisten asiakasraadin kokouksessa. Karkkila-hylly kokoaa nyt kirjaston avokokoelmiin kuuluvan kotiseutuaineiston sekä vaihtuvan valikoiman Karkkila-kokoelman aineistoja vilkkaan kulkureitin varrelle tietokirjaosastolle. Hylly toimii myös tiedotuspaikkana kotiseutuhuoneen ajankohtaisille asioille. Kotiseutuhuoneen sijaintia kirjastossa pyrittiin tuomaan paremmin esille ikkunateippauksilla ja nostamalla kotiseutuaineiston säilyttämistä esille myös muissa relevanteissa paikoissa kirjaston tiloissa, esim. lehtisalissa mainostetaan paikallislehtien vanhoja vuosikertoja.

Karkkila-kokoelmasta julkaistiin hankkeen aikana joitakin artikkeleita paikallisissa sanomalehdissä. Kokoelmasta vastaava kirjastonhoitaja laati loppuvuodesta 2013 erikseen artikkelin kokoelman vaiheista ja nykytilasta sekä hankkeen tuomista uudistuksista laajan lukijakunnan omaavaan Karkkilan kotiseutuyhdistyksen jäsenlehteen (ks. tuotetut julkaisut). Myös kaikki tapahtumiin liittyvä tiedotus, saipa se lopulta kävijöitä liikkeelle tai ei, todennäköisesti kasvattaa omalta osaltaan tietoisuutta kirjastosta kotiseutuaineiston vaalijana.

Hanke jalkautui kesäkuussa 2013 Karkkilan alkukesän Rautapäivät -kulttuuritapahtuman vilkkaaseen toritapahtumaan kertomaan kotiseutukokoelmasta ja alkaneesta hankkeesta. Rautapäivien 2014 yhteydessä puolestaan voitiin jo kutsua kaupunkilaiset kirjastoon ja kertoa hankkeen tuloksista eli entistä ehommasta kokoelmasta. Hankkeen tapahtumat -osiossa listattujen tapahtumien ohella myös muissa kirjastossa järjestetyissä, vähänkin kotiseutuaihetta sivunneissa tilaisuuksissa sekä kirjaston esittelyissä on hankkeen aikana ja sen jälkeen pyritty nostamaan esiin Karkkila-kokoelman tärkeyttä. Tämä jääkin pysyväksi käytännöksi, sillä etenkin kirjaston esittelykierroksilla kotiseutuhuone on vaikuttanut olevan kuulijoille selvästi mieluinen kohde.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen aikana ideoitiin Karkkilan kotiseutuyhdistyksen kanssa mahdollisia tapahtumakonsepteja, mm. valokuvaluentoja, joita todennäköisesti toteutetaan tulevaisuudessa, kunhan aikataulut ja esiteltävät aineistot sen sallivat. Rautapäivien kotiseututapahtumat kirjastossa jatkunevat edelleen - hanke riitti sysäämään liikkeelle tämänkin pitkään aiotun osallistumisen paikalliskulttuurin rikastuttamiseen.

Hankkeeseen sisältyneen laajan kokoelmatyön myötä kehittynyt sisällöntuntemus on osoittautunut erittäin arvokkaaksi asiakaspalvelussa niin paikallisten asiantuntijoiden (mm. museon henkilökunnan) kuin tavallisten kotiseutuasioista kiinnostuneiden asiakkaidenkin tietopyyntöjä selvitellessä. Tätä osaamista kannattaa ylläpitää pitkäjänteisesti ja sitä kannattaisi myös pyrkiä jollakin tavoin jakamaan ja avaamaan, jottei hiljainen tieto valu hukkaan henkilöstövaihdosten myötä.

Kotiseutuhuoneen sijainti ei ole edelleenkään valtaosalle asiakkaista selvä, joten työsarkaa tiedottamisessa riittää edelleen - kokoelman siirtoa kokonaan pois tutkijanhuoneesta paremmin saavutettavalla paikalle on myös pohdittu, mutta se vaatisi mittavampia uudelleenjärjestelyjä. On kuitenkin ollut havaittavissa, että kotiseutuaineistoa osataan kysyä kirjastosta ja myös tarjotaan kokoelmaan hieman herkemmin kuin muutama vuosi sitten. Tämä edellyttää kuitenkin säännöllistä kokoelmasta tiedottamista hankkeen jälkeenkin.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 000
Egen finansiering: 
€400
Budget sammanlagt: 
€2 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 390
Egen finansiering: 
€1 390
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
6henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
57henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000