Kotona kirjastossa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kirkkonummen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotori 1
02400
Kirjaston puhelin : 
09 2967 2467
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kirkkonummi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kirko
Y-tunnus : 
0203107-0
Yhteyshenkilön nimi : 
ktj Margareta Kull-Poutanen
Puhelin : 
050 577 4799
Sähköposti : 
margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi
Hankkeen tavoite: 

 

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa kaksisuuntaista kotoutumista ja ihmisten kohtaamista sekä tukea kuntalaisten aktiivista osallisuutta.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä.

Kuvaus : 

Taustaa ja nykytilanne Kirkkonummen asukkaista noin 5 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vuoden 2015 aikana kunta vastaanottaa 15 kiintiöpakolaista, jonka jälkeen kahden vuoden välein vastaanotetaan 15 pakolaisen ryhmä. Kirjasto on mukana kunnan kotoutumisohjelmassa (2014–2016). Tänä vuonna kuntaan on avattu kaksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta. Evitskogin ja Aavarannan keskuksissa on tällä hetkellä molemmissa n. 300 turvapaikanhakijaa. Aavarannan keskus saattaa kasvaa jopa 500 turvapaikanhakijan keskukseksi. Lisäksi Kirkkonummen Hilaan suunnitellaan hätämajoitusta sadalle turvapaikanhakijalle. Väkilukuun suhteutettuna Kirkkonummi onkin turvapaikanhakijoiden vastaanottajana Suomen kärkeä. Vuonna 2012 Kirkkonummen kirjastossa toteutettiin maahanmuuttajille suunnattu Monikulttuurisuusprojekti, joka antoi eväitä ja hyviä käytänteitä kirjaston monikulttuurisuustyöhön. Turvapaikanhakijoiden tarpeet eroavat kuitenkin pidempään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien tarpeista, joten kirjaston tulisi päivittää tarjoamiaan palveluita sekä henkilökunnan osaamista uuden tilanteen edessä. Vastaanottokeskukset ovat toivoneet, että kirjasto järjestäisi kotoutumista edistävää toimintaa. Ilman projektirahoitusta tämä ei ole mahdollista. Hanke Aikaisemmista projekteista (Monikulttuurisuus- ja Digikansalaisen kuntoremontti -projektit) saatujen kokemusten pohjalta haluamme kehittää kirjastolle uusia toimintamuotoja ja edistää omalta osaltamme kotoutumista Kirkkonummella. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa kaksisuuntaista kotoutumista ja ihmisten kohtaamista sekä tukea kuntalaisten aktiivista osallisuutta. Projekti muotoutuu osin myös turvapaikanhakijoiden tarpeiden ja oman osaamisen mukaan. Kirjaston monikulttuurisia palveluja pyritään kehittämään yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Toiveissa on myös saada turvapaikanhakijat aktiivisesti osallistumaan projektiin. Kirjasto haluaa olla paikka, jossa kynnys on matalalla, mutta katto korkealla. Kirjasto palkkaa projektityöntekijän vetämään projektia, joka toteutetaan syksyn 2016 ja vuoden 2017 aikana. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on kertoa ja avata suomalaista kulttuuria maahan muuttaneille. Suomalaiseen kulttuuriin liittyvä tapahtumasarja käsittelisi esimerkiksi kirjallisuutta, käsitöitä, musiikkia, ruokaa ja kuvataidetta. Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden juhlavuotta, mikä luo erinomaiset puitteet suomalaiseen kulttuuriin tutustumiselle. Toisaalta kirjastossa järjestetään tapahtumia, joissa maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus esitellä omaa kulttuuriaan. Koska vastaanottokeskukset sijaitsevat alueilla, joista ei ole iltaisin julkista liikennettä, turvapaikanhakijoille järjestetään kuljetuksia tilaisuuksiin. Kirjastoon kutsutaan kirjailijavieraita, joilla on itsellään joko maahanmuuttajatausta tai jotka käsittelevät teoksissaan maahanmuuttoa. Kirjailijavierailuita järjestetään sekä avoimina tilaisuuksina aikuisille että luokkatilaisuuksina suomen- ja ruotsinkielisille koululaisille. E-aineisto-opastuksia on järjestetty aikaisemmin, mutta projektin aikana opastustilaisuudet räätälöidään maahanmuuttajaryhmille sopiviksi. Tilaisuudet pidetään joko kirjastossa tai vastaanottokeskuksissa. Kirjastossa aloitetaan kielikahvilatoiminta, jota varten palkataan omat vetäjät. Mahdollisuuksien mukaan kielikahviloita olisi eri kielillä. Koska yhteistä kieltä maahan muuttaneiden kanssa on harvoin, kirjastossa tehdään projektin aikana erikielisiä opastusvideoita kirjaston käytöstä. Videoiden tekoon palkataan ammattilaisia sekä kielitaitoisia esiintyjiä. Videoiden kielet valitaan sen mukaan, mitä puhutaan eniten Kirkkonummella. Projektin aikana kirjastossa kokeillaan Elävä kirjasto -konseptia, jossa on mahdollisuus lainata eri kulttuuritaustaisia ihmisiä, myös suomalaisia. Elävä kirjasto voidaan toteuttaa ottamalla mukaan ruoka, jolloin voi tutustua ja oppia sekä ihmisestä että maan ruokakulttuurista. Henkilökuntaa perehdytetään Elävä kirjasto –tapahtumien järjestämiseen. Koululaisille tarjotaan projektin tiimoilta aiheeseen liittyvää paja- ja teatteritoimintaa. Tällä hetkellä kirjastossa järjestetään satutunteja, riimiriemuja ja laululoruja alle kouluikäisille suomen ja ruotsin kielillä sekä satutunteja venäjäksi. Projektin myötä tarjontaa laajennetaan selkokielisiin rytmi- ja lorutuokioihin. Kirjavinkkauksen osalta nykytilanne on hyvä, sillä kirjasto tarjoaa vinkkausta kaikille luokka-asteille ja yhteistyö koulujen kanssa toimii hyvin. Jatkossa kouluille tarjotaan myös monikulttuurisuusvinkkauspaketteja, jotka kootaan ja suunnitellaan projektin aikana eri ikäryhmille sopiviksi. Monikulttuurisuusvinkkausten tavoitteena on jakaa tietoa kirjallisuuden avulla ja edistää näin suvaitsevaisuutta. Myös aikuisille pidetään vinkkaustilaisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan pakettiin yhdistetään kuvaa ja musiikkia. Cuporen johtaja Pasi Saukkosen mukaan tilastot ja kaunokirjallisuus ovatkin parhaita tapoja ymmärtää maahanmuuttoa (Helsingin Sanomat 1.10.15) Digikansalaisen kuntoremontti -projektin aikana pääkirjastoon syntyy Mesta, jossa on erilaisia laitteita, kuten 3D-tulostin. Mestassa kokeillaan erilaisia vertaisoppimisen muotoja ja järjestetään opastustilaisuuksia yhteistyökumppaneiden, kuten pankkien, Kelan ja työvoimatoimiston, kanssa. Tätä toimintaa varten kirjastoon hankitaan tabletteja. Kirjaston esitteitä käännetään ainakin arabiaksi ja somaliksi, koska suurin osa vastaanottokeskusten asukkaista puhuu näitä kieliä. Kirjastossa käytössä olevat lomakkeet käännetään englanniksi, sillä tällä hetkellä niitä on vain suomen ja ruotsin kielillä. Projektin aikana tehdään yhteistyötä musiikkiopiston, kansalaisopiston sekä paikallisten järjestöjen kanssa. Kustannusarvio Projektityöntekijän palkkaus (12 kk à 3 300 €) 39 600 € Esittelyvideot 5 000 € Esiintyjäpalkkiot (kirjailijat, teatteriesitykset, luennot, sadunlukijat ym.) 20 000 € Esitteiden ja lomakkeiden käännöskustannukset 800 € Bussikuljetukset 2 200 € Laitehankinnat (tabletit 6 kpl á 600 €) 3 600 € Aineistohankinnat (sanakirjat, kielikurssit, selko- ja vieraskieliset ym.) 2 000 € Muut kulut (työtilat ja välineet) 5 000 € Vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset (Kirjavinkkaajien käyttämä työaika monikulttuuristen vinkkausten valmisteluun ja pitämiseen 3kk á 3 300 €) 9 900 € Kustannukset yhteensä 88 100 € Kirjaston oma osuus Aineistohankinnat 2 000 € Muut kulut (työtilat ja välineet) 5 000 € Vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset 9 900 € Yhteensä 16 900 € Haettava avustus 71 200 €

Aiemmat hankkeet: 

Monikulttuurisuus-projekti

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Kirkkonummi on muuttunut viime vuosina yhä monikulttuurisemmaksi. Vuonna 2015 kuntaan avattiin kaksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta, ja kirkkonummelaisista noin viisi prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 Kirkkonummen asukkaista vajaa 3000 on syntynyt ulkomailla. Kunnan asukkaat ovat kotoisin 106 eri maasta ja edustavat 98 eri kansallisuutta. Eri äidinkieliä on 72.

 

Kirjasto on ollut jo aikaisemmin omalta osaltaan mukana kotouttamisprosessissa, mutta turvapaikanhakijoiden myötä kirjastossa kaivattiin uudenlaista osaamista ja keinoja kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämisessä. Kirjaston vahvuus on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus keskustella ja kohdata toisensa.

 

Hankkeen aikana painotimme erityisesti kohtaamista uusien ja mahdollisesti tulevien kuntalaisten sekä suurimpien kieliryhmien kanssa. Tapahtumia järjestettiin monipuolisesti ja iloksemme paljon yhteistyössä vapaaehtoisten ja eri toimijoiden kanssa. Erilaiset ihmiset löysivät tiensä erilaisiin tapahtumiin, ja kirjastosta tuli tärkeä paikka monelle turvapaikanhakijallekin. Projektin myötä vahvistui ajatus, että monipuolisuus on valttimme: on tärkeää paitsi tarjota kielenoppimista tukevaa aineistoa myös tilaisuuksia vapaamuotoiselle kohtaamiselle sekä tietotekniikkaan liittyviä palveluita.

 

Eniten haasteita tuotti suomen tai ruotsin kieltä taitamattomien tavoittaminen, mikä vaatii pitkäjänteistä työtä, verkostoitumista ja uudenlaisia viestintä- ja markkinointikeinoja. Yhteistyökuvioiden ylläpito vie myös aikaa, mutta toisaalta antaa paljon. Kirkkonummella on useita maahanmuuttajien kanssa toimivia tahoja, joiden välisessä tiedonkulussa oli ongelmia, joten työtä tehtiin osin päällekkäin.

 

Kirjaston toimintatavat ja sen tarjoamat mahdollisuudet olivat monelle uudelle kävijälle entuudestaan tuntemattomia, ja ne piti tuoda selkeästi esille. Ensimmäinen vierailu kirjastossa on tärkeä jatkon kannalta, ja kirjaston on tarjottava tarpeeksi mielenkiintoista ja mielekästä tekemistä, jotta uudet kävijät löytävät tiensä asukkaiden olohuoneeseen yhä uudelleen.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa kaksisuuntaista kotoutumista ja ihmisten kohtaamista sekä tukea kuntalaisten aktiivista osallisuutta.

 

Kirjastossa järjestettiin tapahtumia, joissa eri syistä maahan muuttaneilla oli mahdollisuus esitellä omaa kulttuuriaan, ja toisaalta myös suomalaista kulttuuria avaavia tapahtumia.  Kirjastossa vieraili myös luennoitsijoita ja kirjailijavieraita. Tilaisuuksissa syntyi niin keskusteluja, kohtaamisia kuin tiedonvälitystäkin. Monikulttuuriseen musiikki-iltaan, jossa kuultiin afrikkalaista ja arabialaista musiikkia sekä vanhoja suomalaisia rekilauluja, järjestettiin kuljetus vastaanottokeskuksen asukkaille.

 

Pääkirjastossa aloitettiin suomen kielen kielikahvila, ja Veikkolan lähikirjastossa kielikahvilassa puhuttiin venäjää. Kansalaisopiston suomen kielen opiskelijaryhmille pidettiin kirjastonkäytön ja e-aineisto-opastuksia.

 

Pääkirjastossa oli maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita, jotka esimerkiksi opastivat asiakkaita tietokoneiden sekä 3D-tulostimen, vinyylileikkurin ja lämpöprässin käytössä, ja olivat mukana järjestämässä tapahtumia.

 

Pääkirjastossa kokoontui vapaaehtoisten vetämä Mediaklubi, johon osallistui vastaanottokeskuksissa asuvia turvapaikanhakijoita. Mediaklubilaiset järjestivät yhteistyössä kirjaston kanssa pakolaisillan, ja yksi osallistuja piti kirjastossa valokuvanäyttelyn. Lasten monikulttuurinen teatterikerho Debut kokoontui vuorolauantaisin pääkirjastossa ja Kirkkonummen Luckanilla. Yleisö sai nauttia kevään loppunäytöksestä.

 

Koululaisille ja päiväkotiryhmille järjestettiin erilaisiin kulttuureihin liittyvää paja- ja teatteritoimintaa, joiden tavoitteena oli lisätä tietoutta muista kulttuureista. Suomen kielen päivän kunniaksi järjestettiin konsertti, jossa kuultiin lauluja Suomen historiasta paikallisuutta ja toisaalta myös kansainvälisyyttä unohtamatta. Perheille suunnattuja monikulttuurisia Lasten lauantai -tapahtumia oli sekä pääkirjastossa että Masalan kirjastossa.

 

Suomen- ja ruotsinkielisten satutuntien lisäksi satutunteja järjestettiin venäjän, viron ja albanian kielillä.  Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa pääkirjastossa pidettiin myös Suomea laulaen ja leikkien -musiikkituokioita, jotka olivat monikulttuurisia aikuinen–lapsi-musiikkihetkiä. Monikulttuurisuusteemaisia kirjavinkkauksia pidettiin lapsiryhmien lisäksi myös aikuisryhmälle. Lukupiireissäkin tutustuttiin eri maiden kirjallisuuteen, ja Suomen juhlavuotena teemana oli kotimainen kirjallisuus.

 

Hankkeeseen liittyviä tapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden, kuten musiikkiopiston, kansalaisopiston ja eri järjestöjen kanssa.  Hankkeen myötä tavoitimme ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet kirjastoa. Projektille asetetut tavoitteet täyttyivät kävijämäärien ja sisältöjen suhteen.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Kirjasto on mukana Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa 2017-2020.  Sen lisäksi kirjasto on mukana myös säännöllisesti kokoontuvassa kototiimissä, johon kuuluu mm. kunnan kotouttamistyötä edistävän Yhteinen kuntamme -hankkeen (2017-2020) hankekoordinaattori, seurakunta, Luckan, kansalaisopisto sekä kolmannen sektorin toimijoita.

 

Tiivistynyt yhteistyö muiden maahanmuuttajien parissa toimivien tahojen kanssa mahdollistaa toiminnan tehokkaamman suunnittelun ja vähentää päällekkäin tehtävää työtä.

 

Meneillään oleva pääkirjaston laajennus- ja peruskorjausprojekti on aiheuttanut omat haasteensa toiminnalle, sillä väliaikaistilat ovat huomattavasti kirjaston vakituisia tiloja pienemmät. Erilaisia tapahtumia pyritään kuitenkin jatkamaan uuden pääkirjaston valmistuttua. Uuteen kirjastoon tulee tiloja muun muassa Luckanille, joka hoitaa Kirkkonummi Integrationia, asukaspuistolle sekä nuorisotoimelle. Tämä mahdollistaa monipuolisen tapahtumasuunnittelun synergiaetuineen.

 

Veikkolan kirjaston venäjänkielinen kielikahvila jatkaa toimintaansa, samoin kuin Masalan kirjastossa pidettävä venäläisen kirjallisuuden lukupiiri, jossa kirjan voi lukea suomeksi, ruotsiksi tai venäjäksi ja jossa keskustelua käydään sekä suomeksi että venäjäksi. Venäjänkielisiä satutunteja jatketaan Masalan kirjastossa.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€71 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€88 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 532
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 532
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
244kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
4 477henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi