Koukuta kirja
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kunnan graafinen ohjeisto
Pukkilan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Keskustie 15
07560
Bibliotekets telefonnummer : 
0400376276
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-kod : 
FI-Pukki
FO-nummer : 
0130729-0
Ansvarsperson : 
Jan Nyström
Telefonnummer : 
0400376276
E-post : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Projektbeskrivning : 

Kohderyhmä: alakouluikäiset (n. 150 oppilasta)

Taustaa ja tavoitteita: kirjojen lainausmäärät ovat laskeneet jyrkästi viime vuosina ja lasten lukuharrastus on vähentynyt. Tämä heijastuu helposti myös koulumenestykseen, koska sujuva lukutaito ja luetun ymmärtäminen kehittyy lukemalla. Kunnassa panostetaan lasten saamiseksi lukuharrastuksen pariin. Koululuokat ovat jo vuosia vierailleet säännöllisesti kirjastossa. Kouluissa on vireillä lukudiplomin käyttöönotto. Yhteistyötä koulujen ja kirjaston välillä tiivistetään. Koukuta kirja! -hankkeen kautta on tavoitteena saada uusia lapsia kirjaston aktiivisiksi käyttäjiksi ja ennen kaikkea innostumaan kirjoista ja niiden maailmasta, joka avautuu lukemalla. Toisena tavoitteena on se, että lapset oppivat soveltamaan lukemisen avulla hankittuja tietoja ja näkemyksiä. Kolmantena tavoitteena on, että lapset oppivat monipuolista kirjaston käyttöä ja kriittisen tiedonhaun perusteita.

Hankkeen kuvaus:

Hanke käynnistyy luokittaisilla kirjastokäynneillä, joista draaman keinoin tehdään lapsille jännittävä kokemus (kaikki oppilaat mukana). Aloitus on erittäin tärkeä, jotta lapset saadaan ”koukutettua”. Tähän käytetään ammattilaisen apua.

Lapsille suunnitellaan ja toteutetaan tehtävävihko yhteistyössä koulujen kanssa. Tehtäväannoissa ei löydä lukkoon tiettyä kirjaa, vaan lasta kannustetaan ja ohjataan tekemään löytö itse. Lasta opastetaan ja tuetaan sekä kirjastossa että kouluissa.

Kirjan luettuaan lapsi tekee kirjasta työn jollakin itselleen läheisellä menetelmällä esim. piirustus, valokuva, maalaus, runo, laulu, video, sketsi, lehtijuttu, musiikkiesitys, kirja-arvostelu. Lapset tekevät työt ainakin osin koulussa, mutta he voivat tehdä niitä myös kotona tai kirjastossa. Tärkeää on saada lapsille onnistumisen elämyksiä ja sitä kautta parantaa heidän itsetuntoaan. Töistä pidetään näyttely joko kirjastossa tai Hyvinvointikeskus Onnissa. Hankkeesta ja näyttelyistä lähetetään informaatiota myös tiedotusvälineille, jotta saadaan asialle näkyvyyttä.

Hankkeeseen osallistuvat lapset saavat palkintoja, jotka arvotaan. Tarvittaessa voidaan myös antaa kunniamainintoja, -kunniakirjoja tai vastaavaa. Palkitsemisen tulee olla kannustavaa ja tasapuolista.

Kirjastoon hankitaan lasten ja nuorten käyttöön oma asiakaspääte, jotta voidaan edistää lasten tiedon hakua ja kriittistä suhtautumista tietoon. Kirjastossa on ennestään vain yksi pääte, joten toinen tulee tarpeeseen. Nykyinen pääte jää aikuisväestön käyttöön. Päätehankinta parantaa kirjaston palvelua.

Hanke toteutetaan yhdessä alakoulujen kanssa. Työryhmä vastaa hankkeesta. Työryhmää voidaan täydentää, kun hankkeen suunnittelu etenee.

Avustusta haetaan tehtävävihkon tekemiseen ja painatukseen, asiakaspäätteen hankintaan, asiantuntijapalkkioon (draama), palkkauskustannuksiin, palkintoihin ja markkinointiin. Työvoimakustannuksiin vaikuttaa osallistuvien lasten määrä.

Aikataulu:

Hanke valmistellaan kevään 2013 aikana. Tavoitteena on toteuttaa hanke syyslukukauden 2013 aikana. Se saattaa jatkua keväällä 2014. Kirjastossa on vain yksi työntekijä, joten osallistuvien lasten määrä vaikuttaa aikatauluun.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirjastosihteeri Jan Nyström, rehtori Ari Kuusinen, (koulun) apulaisjohtaja Hanna Kallasmaa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Sivu http://www.pukkila.fi/index.php/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/106-kir... jolta löytyvät tehtävät ja kirjalistat. Lisäksi tuotettiin kunniakirjoja ja Koukuta kirja -tarroja. Hanketta ja sen tapahtumia esiteltiin paikallislehdissä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeeseen palkattiin työntekijä joka valmisteli Opetushallituksen Kunnari lukudiplomin pohjalta paikallisiin olosuhteisiin soveltuvat kirjalistat ja tehtävät. Kirjat valittiin niin että voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää oman kirjaston kokoelmia. Lastenosasto piti järjestää hanketta varten kokonaan uudestaan koska aikaisemmin kirjat oli aseteltu hyllyihin lähinnä koon perusteella. Hankeessa yritimme opettaa kirjojen löytämistä tekijän ja hyllypaikan perusteella.Valmisteluvaiheessa oltiin yhteydessä opettajiin. Opettajien osallistumista oltaisiin toivottu enemmän mutta havaitsimme että heillä ei tähän työtilanteensaä takia ollut mahdollisuuksia .

Valmisteluvaiheen jälkeen syksyllä aloitettiin hankkeesta tiedottaminen, tehtiin kouluvierailuja ja luokat kävivät vuorottain kirjastoseikkailulla kirjastossa jossa opeteltiin kirjaston käyttöä. Esikoululaisille kirjastoseikkailu toteutettiin satutunnin muodossa ja myös 1-5 luokkalaisille pidettiin satutunteja. Kirjastoon hankittiin uusi asiakaspääte, jonka avulla opetettiin verkkokirjaston käyttöä ja tiedonhakua internetistä korkeammille luokka-asteille. Opettajille annettiin ohjeet vapaasti soveltaa tarjoamaamme materiaalia. Oppilaat ovat saamamme palautteen perusteella pitäneet tehtävistä ja niitä on jopa tehty vapaa-ehtoisesti kotona. Kirjavalikoimaa ja varsinkin kirjojen saatavuutta kirjastosta ovat oppilaat jonkin verran kritisoineet. Oppilaiden töistä pidettiin näyttely kirjastossa.

Fortsatta åtgärder: 

Koukuta kirja on jatkossa käytössä lukudiplomina Pukkilan ala-asteen kouluissa. Kirjalistoja pyritään päivittämään. Kirjastonkäytön opastusta tarjotaan luokille.

Ytterligare information: 

Henkilöstökuluihin sisältyy kirjastosihteerin oma työpanos joka on selvitetty erillisellä liitteellä.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/03/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€8 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 077
Egen finansiering: 
€4 077
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
119henkilö/person
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
74henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000