Koukutu kirjastoon: Lasten ja seniorien kirjastonkäytön aktivointi
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Susanna Kolehmainen
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02 2620 681
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Hernelahti
Puhelin : 
044 9072833
Sähköposti : 
sanna.hernelahti@turku.fi
Kuvaus : 

Toiminnan tavoitteena oli innostaa kirja- ja lukemisharrastuksen pariin sekä omien lähikirjastojensa käyttäjiksi lapsia ja seniori-ikäisiä.

Ryhmässä lukeminen ja tarinoiden jakaminen tukevat sekä yksilöllistä että yhteisöllistä hyvinvointia. Seniori-ikäisillä harrastustoimintaan osallistuminen parantaa elämänhallintaa ja antaa mahdollisuuden uusiin sosiaalisiin suhteisiin. Lukeminen on luonteeltaan tasa-arvoinen ja hinnaltaan huokea harrastus. Lasten totuttaminen lähikirjastojen käyttäjiksi ehkäisee syrjäytymistä ja edesauttaa lähikirjastojen palveluiden säilymistä tulevaisuudessa. Koukutu kirjastoon -toiminnan tavoitteena oli lisätä asukkaiden aktiivisuutta ja tuoda kirjasto osaksi heidän arkeaan.

Avustus käytettiin lapsille suunnattujen satuaamu- ja iltojen ja kertomuskerhojen sekä seniorien Keskiviikkokerho -toiminnan järjestämiseen syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Toiminta toteutettiin lähikirjastoissa, joihin ihmisten on helppo tulla viettämään aikaa. Toiminnan laajuus mitoitettiin saadun avustuksen mukaan ja sen järjestäminen ostettiin ostopalveluna Kirjan talo - Bokens hus ry:ltä. Kirjan talo on Turun alueen sanataiteen keskus. Talo on alueen kirjallisten toimijoiden fyysinen tila, mutta myös aktiivinen yhdistys.

Syksyllä 2014 toimintaa järjestettiin Hirvensalon, Lausteen, Maarian ja Runosmäen kirjastoissa. Kaiken kaikkiaan erilaiset toiminnot tavoittivat osallistujia mukavasti, mutta jostakin syystä kertomuskerhotoiminta Hirvensalon kirjastossa ei ottanut tuulta alleen. Myös satuilloissa oli muita kirjastoja vähäisempi kävijäkunta. Tästä syystä satuiltoja ja kertomuskerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella 2015 Hirvensalon kirjaston sijaan Ilpoisten kirjastossa, jossa kyseiselle toiminnalle oli ilmennyt tarvetta. Toimintasuunnitelman muutoksesta sovittiin rahoittajan kanssa.

Toimintaa järjestettiin syksyllä 2014 ja keväällä 2015 yhteensä 108 kertaa, 216 oppituntia.

Satuaamut

Lasten satuaamuja järjestettiin syksyn ja kevään aikana Lausteen ja Runosmäen kirjastoissa. Ryhmät koostuivat päiväkotilapsista sekä näiden ohjaajista ja niiden sisältö oli suunniteltu erityisesti suomen kieltä vasta harjoittelevia lapsia huomioiden.  Satuaamuissa eläydyttiin tarinoiden maailmoihin vaihtuvilla teemoilla, keksittiin itse juttuja, etsittiin aarteita sekä kuvitettiin tai askarreltiin tarinoiden teemojen mukaisesti.

Satuillat

Hirvensalon, Ilpoisten ja Maarian kirjastoissa järjestetyissä koko perheen satuilloissa luettiin satuja yhdessä aikuisille ja lapsille sekä leikittiin, loruteltiin, kuunneltiin ja luettiin ääneen satuja ja eri maiden kertomuksia.  Luetuista saduista lähdettiin tarinoittamaan omia kertomuksia ja vanhempia rohkaistiin saduttamaan lapsiaan. Satuillat kokosivat perheitä yhteisten tarinoiden äärelle ja kukin sai kertoa satuun omaa lisänsä. Satuiltojen voidaan odottaa lisäävään äänenlukemista ja tarinointia myös toimintaan osallistuneiden perheiden vapaa-ajalla.

Kertomuskerhot

Kertomuskerhot ovat iltapäivisin koulujen jälkeen kokoontuvia tarinaryhmiä 9–12-vuotiaille pojille ja tytöille. Toimintaa järjestettiin projektin puitteissa Hirvensalon, Ilpoisten, Lausteen ja Maarian kirjastoissa. Kerhoissa luettiin, askarreltiin, runoiltiin ja harrastettiin sanaleikkejä. Osallistujat kirjoittivat kortteja kuviteltuihin maihin, piirsivät ja kertoivat Fantasian-planeetasta ja istuttivat Unelmapuun. Kertomuskerhot innostivat lapsia sanataiteen pariin ja rohkaisivat osallistuneita myös kirjaston käyttöön. Kerhojen sisällöt suunniteltiin niin, että niihin oli mahdollista osallistua hieman heikommallakin suomen kielellä.

Keskiviikkokerhot

Runosmäen kirjaston keskiviikkokerhossa alueen eläkeläiset kokoontuivat sanataiteilijan kanssa aamupäiväkahville joka toinen viikko. Kerhossa luettiin ääneen päivän Turun Sanomia ja keskusteltiin osallistujia kiinnostavista aiheista. Keskustelun annettiin polveilla vapaasti muistoihin ja nykyelämä löysi riemastuttavia vertailuja menneestä. Päivän aiheiden pohdinnan jälkeen oli runoilija- ja runoesittelyiden vuoro sanataitelijan toimesta. Osallistujat esittivät myös omia runojaan ja teksteistä keskusteltiin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pääsääntöisesti toiminta tavoitti kohderyhmänsä hyvin ja toiminnan tapahtumapaikoiksi valituissa kirjastoissa oli selkeästi kysyntää tämänkaltaiselle osallistavalle toiminnalle. Ohjaajat rohkaisivat osallistujia luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön niin kielellisessä kuin muussakin taiteellisessa ilmaisussa sekä kannustivat ottamaan kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä käyttämään muistelua omaa elämää voimauttavana elementtinä. Ohjaajien lähtökohdat olivat sanataiteessa ja kielellisessä ilmaisussa, mutta työpajoissa hyödynnettiin niin kuvataidetta, musiikkia kuin mediakasvatustakin.

Kirjastojen henkilökunta osallistui kerhotoimintaan oman työnsä ohella opastamalla kirjaston kokoelmien käytössä, teemoihin sopivan aineiston löytämisessä sekä avustamalla muissa järjestelyissä. Yhteistyö kerhojen ohjaajien kanssa sujui hyvin, yhteistyötä tehtiin myös kirjastojen muiden sidosryhmien kanssa.

Kokonaisuutena arvioiden Koukutu kirjastoon -projekti oli onnistunut ja palaute positiivista. Toiminnan voidaan todeta innostaneen osallistujia tarinoiden ja kirjaston palveluiden pariin. Lisäksi lastentoiminnassa oli otettu huomioon joidenkin osallistujien mahdollisesti heikompi kielitaito ja toiminnan voidaan siten katsoa edistäneen paitsi kulttuurienvälistä kohtaamista myös antaneen maahanmuuttajataustaisille lapsille mahdollisuuden harjoitella suomenkielen puhumista ja kirjoittamista.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin hyviä käytäntöjä pyritään jakamaan kirjastoammattilaisten kesken ja samankaltaista toimintaa jatkamaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan Turun kirjastoissa myös jatkossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
14/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
108kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
818henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.