Koulukirjastokeskus
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-3253533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Birgitta Aurén
Puhelin : 
06-3253520
Sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Kaksikielisellä Koulukirjastokeskus-hankkeella tavoitellaan kirjaston työntekijöille ja opettajille työkaluja ja toimintamalleja aktivoida lapsia ja nuoria lukemisharrastuksen pariin sekä tarjota kouluille yhtenäinen verkkopalvelu, joka muodostaisi vuorovaikutteisen kirjastoportaalin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Verkkopalvelut

Kuvaus : 

Pohjanmaan seutukirjastoselvityksessä vuonna 2011 kartoitettiin nykytilaa ja hahmotettiin tulevaisuuden yhteistyömalleja. Pohjanmaan alueella on 3 kirjastokimppaa, joihin Vaasan kaupunginkirjasto ei kuulu. Alueen kirjastokimpat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä, mutta haasteena voidaan nähdä olemassa olevien vakiintuneiden mallien yhdistäminen muodostaen kaksikielisen vahvan alueen. Oman haasteensa luovat maakuntarajat ylittävät kirjastokimpat (Lakia ja Krannit).

Koska alueella on tehty paikallisia ratkaisuja järjestelmien ja palvelujen tuottamisessa, näiden yhteen sovittaminen on haasteellista. Alueellisen yhteistyö täytyy lähteä kaikkien yhteisistä tarpeista, jotka eivät ole sidottu paikallisiin ratkaisuihin. Pohjanmaan seutukirjastoselvityksessä nähtiin merkittävänä yhteistyökenttänä koulukirjastot sekä lasten ja nuorten oppimisen ja lukemisharrastuksen tukeminen. Nykyisin alueella järjestetään vuosittain Lastenkirjastotyöpäivä-tapahtuma, jonka ympärille on muodostunut verkosto lasten ja nuorten palveluiden parissa työskentelevistä. Pohjanmaan seutukirjastoselvityksessä on tulevaisuuden visiona maakunnallinen koulukirjastokeskus, joka tarjoaisi työkaluja, osaamista ja resursseja koulun ja kirjaston yhteistyöhön.

Hanke toimii Pohjanmaanalueen mallina valtakunnalliselle Lukuinto-ohjelmalle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 6–16-vuotiaat sekä lasten ja nuorten opettajat ja kirjastoammattilaiset. Tavoitteena on parantaa koulujen ja kirjastojen yhteistyötä tarjoten työkaluja ja sisältöjä.

Hankkeessa on 2 näkökulmaa: palvelujen tuottaja ja palvelujen käyttäjä. Kaksikielisellä Koulukirjastokeskus-hankkeella tavoitellaan kirjaston työntekijöille ja opettajille työkaluja ja toimintamalleja aktivoida lapsia ja nuoria lukemisharrastuksen pariin sekä tarjota kouluille yhtenäinen verkkopalvelu, joka muodostaisi vuorovaikutteisen kirjastoportaalin.

Maakunnalliset tukipalvelut

Maakunnallinen koulukirjastokeskus tarjoaa alueen kirjastoille tukipalveluja. Maakuntakirjaston pedagogiset informaatikot ja projektiin palkattava pedagoginen informaatikko kehittävät ja tuotavat koulukirjastokeskuksen palvelut yhdessä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Koulukirjastokeskuksen perustamisvaiheessa on suuri tarve tuottaa koulutusmateriaalia, ohjeita, ideoita, tapahtumasuunnitelmia ja muuta sisältöä, jotka tukevat koulukirjastojen käyttöä ja edistävät lasten ja nuorten lukemisharrastusta.

 •  Tuotetaan kirjastoille ja opettajille materiaalia miten lapsia ja nuoria aktivoidaan lukemisharrastuksen pariin.
 • Tuotetaan koulutuspaketteja: opetuspaketteja, tuntisuunnitelmia, vinkkilistoja, teemapaketteja ja tapahtumapaketteja.
 • Tapahtumat ovat tuotettavissa paikallisesti tai maakunnallisesti, jolloin vaikutukset ovat maakunnalliset.  Koulukirjastokeskus tukee tapahtumatuotantoa maakunnallisesti.
 • Tapahtumatuotannossa käytetään ulkopuolisia kouluttajia
 • Kirjastot ottavat aktiivisen roolin tiedonhaun opetuksessa.
 • Osaamista levitetään maakuntaan workshop-koulutuspäivien ja teemapäivien kautta, joihin osallistuvat vievät ajatukset eteenpäin omaan kirjastoon.
 • Palkataan maakunnallinen pedagoginen informaatikko, joka kiertää maakunnassa ja aktivoi kirjaston ja koulun yhteistyötä.
 • Pedagogiset informaatikot toimivat sisällöntuottajina, ideoijina ja kouluttajina.

Työkalut

Koulukirjastojen lainauksen- ja aineistonhallintaa hallinta perustuu manuaalisiin merkintätapoihin. Pienissä ympäristöissä yksinkertaiset toteutukset riittävät ja tarjoavat riittävät mahdollisuudet hallinnoida koulukirjastoa, mutta tällöin jää laajempi näkyvyys saavuttamatta. Koulukirjastot ovat kunta ja koulukohtaisia, mutta yhteistyön kautta saavutettavat edut aineiston hallinnassa ja taustapalvelujen tuottamisessa kannustavat yhteistyöhön. Koulukirjastojen verkkopalvelussa voidaan muodostaa myös maakunnallinen näkymä aineistoihin ja sisältöihin sekä vuorovaikutus käyttäjien kesken.

Verkkopalvelut

 • Kirjastojen normaalit verkkokirjastot ja niiden sisällöntuotanto ei vastaa kouluyhteistyön tarpeisiin. Sen takia on kiinnitettävä huomiota koulu-yhteistyössä esiin tuleviin tarpeisiin ja tuotettava mm. opettajien ja kirjastonhoitajien tarpeisiin soveltuvia vinkkilistoja ja idea-aineistoja, jotka edistävät ja aktivoivat koulu-yhteistyötä maakunnallisesti.
 • Verkkokirjastossa on koululaisille oma käyttöliittymä ja yläpitäjille extranet-työtila.
 • Koulukirjastoille tarjotaan yhteinen verkkokirjasto, joka sisältää aineistohaun, tuotettuja sisältöjä, toimintoja, jotka synnyttävät vuorovaikutusta, ja mahdollisuuden uusia lainoja ja tehdä varauksia paikallisten käytäntöjen mukaan. Myös e-aineistot tarjotaan verkkokirjaston kautta koululaisille myös etäkäyttönä, jos sopimusteknisesti mahdollista.
 • Käytännön sovelluksena on perustaa lukupiiri, joka integroidaan osaksi verkkokirjastoa siten, että lukupiiriläiset voivat osallistua ja jakaa sisältöjä.
 • Verkkokirjastoon luodaan työkalut, joilla esitellään lukuprojekteja ja voidaan järjestää lukuharrastukseen liittyviä kilpailuja ja sellaista sisältöä, joka aktivoi lukemaan.

Kirjastojärjestelmä

 • Useimmat koulukirjastot eivät käytä lainauksen- ja kokoelmienhallintaan kirjastojärjestelmää, jolloin koulukirjastoissa voidaan lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.
 • Koulukirjastojen järjestelmävaatimukset eivät ole niin suuret kuin yleisissä kirjastoissa normaalisti. Koulukirjastojärjestelmä voi perustua kevyempään malliin.
 • Arvioidaan Joensuun Avoin kirjasto-hankkeen kokemuksia ja selvitetään miten Vaasan koulukirjastojen aineistotietokanta voidaan siirtää Evergreen-kirjastojärjestelmään.
 • Tarjotaan keskitettyä palvelumallia koulukirjastoille lainauksenvalvontaan.
 • Kirjastojärjestelmän käyttöönotto koulukirjastoissa edellyttää paikallisten aineistojen luettelointia. Vaasan koulukirjastojen aineistot on jo luetteloitu, jolloin pohja koulujen käyttämiin tietoihin on olemassa. Projektissa tarjotaan luetteloinnin tukipalvelut niitä tarvitseville koulukirjastoille ja luettelointityö hoidetaan paikallisten kirjastojen kanssa yhteistyössä.
 • Järjestelmästä on avoimet rajapinnat kansallisiin palveluihin (haravointirajapinta ja web service-rajapinta täydellisin tiedoin).
 • Paikalliset käytännöt voivat valita mitä palveluja käytetään ja millä tavoilla.
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Maakuntakirjastoalueen yleiset kirjastot ja koulut

Aiemmat hankkeet: 

Pohjanmaan seutukirjastoselvitys 2011, Tie tietoon – Vägen till kunskap (2008-2011)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke sai avustusta esiselvityksen tekemiseen. Hankkeen aikana toteutettiin kysely Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastoille, peruskouluille ja sivistystoimen johtajille. Kyselyn tulokset, johtopäätökset ja käytännön ratkaisuehdotukset on koottu vuonna 2014 koulukirjastokeskusraporttiin. Raportti on saatavissa Vaasan kaupunginkirjastosta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Pohjanmaan seutukirjastoselvityksen (2011) pohjalta suunniteltiin maakunnallinen koulukirjastokeskus ja haettiin avustusta toiminnan käynnistämiseen. Hanke toteutettiin anomuksesta poikkeavasti, koska avustusta ei myönnetty koulukirjastokeskuksen toiminnan käynnistämiseen vaan esiselvityksen tekemiseen. Esiselvitys toteutettiin tekemällä Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastoille, peruskouluille ja sivistystoimen johtajille kysely syksyllä 2013. Jokaiselle taholle (kirjastot, koulut, sivistystoimen johtajat) laadittiin oma kysely. Vuoden 2014 aikana kyselyn tulokset koottiin ja analysoitiin. Tulokset, johtopäätökset ja käytännön ratkaisuehdotukset on esitetty koulukirjastokeskusraportissa.

Esiselvitys sai kyselyyn osallistuneet tahot pohtimaan koulun ja kirjaston yhteistyön nykytilaa ja kehittämiskohteita. Kyselyn perusteella peruskoulut toivovat koulukirjastokeskukselta ennen kaikkea kirjailijavierailuja, kiertävää kirjastoammattilaista ja kirjavinkkausta. Kirjastojen toiveet ovat hyvin samankaltaiset: henkilöstöresursseja, kirjavinkkausta ja kirjailijavierailuja sekä koulutusta kunnankirjastolle ja opettajilla. Sen sijaan koulukirjastojen aineiston luettelointi yhteiseen tietokantaan ja sähköinen lainaus koulukirjastoissa jäävät toivelistan loppupäähän sekä koulujen että kirjastojen vastauksissa.

Avustuspäätöksessä mainittiin, että esiselvityksellä tulee varmistaa kuntien sitoutuminen jatkohankkeeseen eli varsinaiseen koulukirjastokeskukseen esisopimuksin. Kyselyssä kartoitettiin eri tahojen mahdollisuuksia tarjota resursseja (henkilöstö, rahoitus, materiaali, tilat) koulukirjastokeskuksen käyttöön. Koska yksikään vastaajista ei ilmoittanut voivansa tarjota rahoitusta, ei esisopimuksia ryhdytty nykyisessä kuntatalouden tiukassa tilanteessa tarkemmin selvittämään.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Esiselvityksen pohjalta laadittiin syksyllä 2014 hankeanomus Tänään täällä – aina verkossa : maakunnallinen lasten- ja nuortenkirjastotyö. Hankkeen tavoitteena on luoda ja käynnistää alueellinen lasten- ja nuortenkirjastotyön toimintamalli Vaasan kaksikieliselle maakuntakirjastoalueelle. Tavoitteena on löytää lukemisharrastuksen edistämiseen ja lasten ja nuorten monipuolisen lukemisen vahvistamiseen ja tiedonhakutaitojen edistämiseen kustannustehokas ja vaikuttava toimintamalli. Hankerahoitusta haetaan käynnistysvaiheen kehittämiseen, koordinointiin, koulutukseen ja sisällöntuotantoon kaksikielisesti. Käynnistysvaiheen jälkeen toiminnan on tarkoitus jatkua pysyvänä osana maakuntakirjastotoimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€127 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€41 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€168 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€26 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 100


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Valtionavustus myönnetään tässä vaiheessa esiselvitykseen. Esiselvityksellä tulee varmistaa maakunnan  kuntien sitoutuminen jatkohankkeeseen esisopimuksen.

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi