Koulukirjaston palvelun kehittämishanke
Vuoden 2011 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Posion kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Suopolku 1
97900
Kirjaston puhelin : 
044 7674426
Kirjaston sähköposti : 
virva.jakkula@posio.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Virva Jakkula, Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
044 7674 428, 044 7674 425
Sähköposti : 
virva.jakkula@posio.fi
Kuvaus : 

Posion kunnan lopetettavia sivukirjastoja ja kirjastoauton puutetta korvaamaan kehitetään koulukeskuksen kirjastoa. Siitä tulisi erityisesti lapsia ja nuoria palveleva kirjasto, ja se saavuttaisi myös koulukuljetusten varassa olevat oppilaat. Hankkeessa kehitetään tilaa ja toimintakonseptia sekä kehitetään toimintoja ja järjestelmiä uusia tarpeita vastaaviksi.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Posion peruskoulu ja lukio

Elina Lämsä, rehtori

Pirjo Hyypiö, äidinkielen opettaja

Matti Hyppönen, äidinkielen ja historian opettaja

Oppilaskunnan edustajat

Aholan alakoulun edustajat

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Koulukirjastolle avattiin keväällä 2012 oma facebook-sivu, jolla tiedotetaan kirjaston toiminnasta.

https://www.facebook.com/Posionkoulukirjasto

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Käyttö ja lainaus moninkertaistuivat

Kokonaisuutena koulukirjaston kehittämishanke sai pelkästään positiivista palautetta sekä oppilailta, opettajilta että yleisessä kuntakeskustelussa. Koulukirjaston omatoimisten käyttäjien kävijämäärä nousi merkittävästi, samoin opetuskäyttö lisääntyi, ja myös lainausluvut moninkertaistuivat.

Kirjastossa alkoi asioida ja viettää aikaa myös sellaisia käyttäjäryhmiä, jotka eivät olleet sitä aiemmin hyödyntäneet, kuten poikaryhmiä. Media uutisoi uudistuksesta näyttävästi. Koulukirjaston käytön tehostuminen on osoitettavissa sekä määrällisesti että laadullisesti mitattuna.

Erityistä kiitosta annettiin siitä, että kirjasto oli säännöllisesti avoinna, aukioloajat olivat kokeilun ajan pidemmät ja asiakaspalvelussa oli kirjastoammattilainen, jonka luokse sekä oppilaat että opettajat mielellään poikkesivat. Kynnys avun pyytämiseen madaltui selvästi, kun virkailija oli paikalla säännöllisesti ja tuli tutuksi asiakaskuntansa kanssa.

Aiemmin kirjasto oli pidetty avoinna, mutta pääasiallisesti palvelusta oli vastannut työllistetty, joka hoiti vain minimipalvelut, kuten lainauksen ja palautuksen. Hankkeen aikana koulukirjastossa työskenteli päätoimisesti kirjastonhoitajan pätevyyden omaava kirjastovirkailija, joka myös perehdytti koulun henkilökuntaa kirjaston käyttöön. Lisäksi pääkirjaston kirjastovirkailija osallistui koulukirjastohankkeeseen 0,5 henkilötyökuukauden verran.

Kokoelmasta ajantasainen

Hankkeen alkuvaiheessa koulukirjaston kokoelma päivitettiin. Kokoelmasta karsittiin vanhentunut aineisto ja tilalle sekä ostettiin että siirtolainattiin pääkirjastosta ajantasaisempaa aineistoa. Samalla kokoelma monipuolistettiin niin, että tietokirjallisuuden rinnalle nostettiin kaunokirjallisuus, koulukirjastoon tulevien lehtien määrä kasvatettiin ja kokoelmaan otettiin myös mm. musiikkia ja elokuvia. Lisäksi koulukirjastosta voi lainata liikuntavälineitä.

Samalla uudistettiin kirjaston hankintasuunnitelma käyttäjäkunnalle tehdyn hankintatoivekyselyn pohjalta. Suunnitelmallinen kokoelman kehittäminen on koettu erittäin hyväksi. Sekä opettajakunta että pääkirjaston henkilökunta on toivonut vastaavaa suunnitelmallista kokoelman kehittämistä myös jatkossa. Koulukirjaston kokoelman tulee toimia itsenäisenä, koska osa oppilaista ei asioi juuri lainkaan pääkirjastossa. Kokoelmaa voidaan täydentää pääkirjaston siirtolainoilla. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda pääkirjaston kanssa kilpailevaa kokoelmaa, vaan painotus on lapsille ja nuorille kohdennetussa kokoelmassa, joka toimii lukuhalun herättäjänä ja ohjaa asiakkaita mahdollisuuksien mukaan myös pääkirjastoon.

 Tilasta toiminnallisempi

Kokoelmauudistuksen ohessa päivitettiin koulukirjaston hyllyjärjestys. Hyllyt järjestettiin uudelleen, uutuushyllyt sijoitettiin näkyvämmin, kirjastoon hankittiin uusia kalusteita ja tilaa järjestettiin myös omatoimiseen lukemiseen, oleiluun ja ryhmätöihin, mikä on pikkuruisessa lasiseinäisessä kirjastotilassa yksi suurimmista haasteista.

Uudistuksessa käytetyt kirjastokalusteet hankittiin yhteistyössä Aholan alakoulun kanssa, sieltä kirjaston käyttöön siirretyillä kalustemäärärahoilla. Kalustehankinnassa haettiin esimerkiksi värimaailmalla tietoisesti kirjastolle raikkaampaa, nuorekkampaa ja asiakasystävällisempää ilmettä, missä on saadun palautteen perusteella onnistuttu ilmeisen hyvin.

Lisäksi tavoiteltiin liikkuvuutta. Ydinajatuksena oli, että kaikki kalusteet ovat liikuteltavia, joten koulukirjasto voi tarvittaessa hakeutua oppilaisen luo koulun luokkiin ja käytäville. Jo nykyisellään koulukirjaston esitehyllyt siirretäänkin koulun käytävätilaan houkuttelemaan asiakkaita poikkeamaan itse kirjastoon.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteen koulukeskukseen

Posion sivistystoimi ja koulutoimi sen osana on kokenut merkittäviä muutoksia vuonna 2012, ja muutokset jatkuvat vielä vuonna 2013. Posion viimeinen kyläkoulu Kuloharjussa lakkautettiin kesällä 2012. Posion Aholan alakoulun toiminta päättyy vuonna 2013. Kaikki Posion koululuokat esikoululaisista lukiolaisiin tulevat siirtymään samaan Posion peruskoulun ja lukion koulurakennukseen, missä sijaitsee myös nykyinen koulukirjastotila, ns. kirjastosydän.

Aholan koululla on toiminut oma alakoululaisten koulukirjasto, jonka toiminta päättyy koulun lakatessa. Kuljetusoppilaiden määrä pysyy Posiolla suurena myös tulevina vuosina. Kuljetuksiin osallistuminen rajoittaa jatkossakin oppilaiden mahdollisuutta hyödyntää pääkirjastoa, koska kuljetukset lähtevät välittömästi koulupäivän päättyessä eikä oppilailla ole koulupäivän aikana lupa poistua koulun alueelta. Myös matka koulukeskuksesta pääkirjastoon on verraten pitkä.

Muuttunut oppilasryhmätilanne asettaa kirjaston uuteen tilanteeseen. Nykyinen kirjastosydän tilana ei riitä entistä laajemman käyttäjäkunnan tarpeisiin eikä kirjastossa ole riittävästi matalaa hyllytilaa esimerkiksi pienimpien käyttäjien kirjasarjoille ja kuvakirjolle. Lukemistot eivät mahdu kirjastotilaan, eikä siellä ole riittävästi tilaa vapaaseen oleiluun tai hiljaiseen työskentelyyn. 

Kirjasto on esittänyt Posion hyvinvointisuunnitelmassa, että kirjastolle osoitetaan lisätilaa muualta koulurakennuksesta. Erityisesti tarvitaan lisätilaa, joka palvelee pienimpiä, 6-8-vuotiaita kirjastoasiakkaita. Lisäksi tarvetta on mm. varastotiloille (esim. kirjasarjat).

Koulukirjastovirkailija lähelle asiakkaita

Lisäksi kirjasto on esittänyt, että koulukirjastolle kohdennetaan syksystä 2013 vähintään puolipäiväinen virkailija, joka vastaa koulukirjaston hankinnoista, aineiston viennistä rekisteriin sekä poistoista, tiedonhaun koulutuksesta ja kirjavinkkauksesta, kirjaston asiakaspalvelusta ja koulukirjaston tapahtumien koordinoinnista. Koska Posiolla lasten ja nuorten asiointi kohdentuu nimenomaan koulukirjastoon, tulisi heillä olla myös mahdollisuus kohdata siellä kirjastoammattilainen. Nykyisen kirjastohenkilökunnan mitoitus ei mahdollista yhden virkailijan työskentelyä koulukirjastossa.

Koulukirjastovirkailijan lisäksi koulukirjastoa voidaan pitää lisäksi avoinna opettajien, työllistettyjen ja kirjastopäivystäjien avulla auki, mutta ei-ammatillinen koulukirjastoväki tulee ensin perehdyttää esimerkiksi aineistorekisterin käyttöön. Tiedonhaun koulutus pyritään tekemään yhdessä kirjastoammattilaisten kanssa, samoin lukudiplomien päivitys koordinoidaan kirjastosta.

Kirjastopolku 2014 mennessä

Nyt käytössä olevat lukudiplomit on jo päivitetty ja ensimmäisistä tiedonhaun koulutuksista on sovittu; ensimmäisenä kohderyhmänä ovat lukiolaiset, joille kirjastonjohtaja pitää erityisesti verkkotiedonhaun koulutuksia. Koulukirjaston vastuuopettajan kanssa on sovittu, että tavoitteena on kaikille luokka-asteille kohdennetun kirjastonkäytön opetuksen saaminen mukaan osaksi koulun opetussuunnitelmaa (kirjastopolku eskarista lukioon 2014).

Itsepalveluun vaiheittain

Mikäli koulukirjaston tilaongelma saadaan ratkaistua lähivuosina, yritetään uudelleen työstää mahdollisuutta ottaa käyttöön itsepalvelulainaus ja aina avoinna oleva kirjastotila. Toistaiseksi tila on käytössä vain valvotusti.

Lisätietoa: 

Koulukirjastohanketta suunniteltaessa ajatuksena oli, että koulukirjastossa pyritään mahdollisimman pian itsepalveluun esimerkiksi lainaus- ja palautusautomaattien avulla. Hankkeen aikana osoittautui, että nykyinen kirjastotila on liian pieni automaattien sijoitukselle, varsinkaan palautusautomaatille siellä ei ole tilaa.

Lisäksi käyttäjäryhmien laaja ikähaarukka, noin kymmenestä vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen, osoittautui liian haasteelliseksi. Koulukirjasto ei pystytty hankkeen aikanakaan pitämään avoinna, ns. lukusalina ilman lainaustoimintoja, ilman valvontaa, sillä ikäryhmien moninaisuus johti siihen, että pienimmät käyttäjät arastelivat isompia koululaisia ja osa yläkoululaisista syyllistyi ilkivaltaan. Itsepalveluajatuksesta on hankkeen aikana luovuttu. Jatkossa käyttäjäryhmät tulee laajenemaan 6-vuotiaisiin saakka.

Pääkirjastovirkailijan koulukirjastohankkeeseen kohdennettuja työtunteja (0.5 henkilötyökuukautta) ei ole laskettu mukaan hankkeen kokonaisbudjettiin, vaan ne ovat kunnankirjaston ylimääräistä panostusta. Samoin kustannuksissa ei ole mukana kirjastonjohtajan suunnittelutyöpanosta.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2011
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 814
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 216
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 600