Kulmia kurtistaen vai yhdessä tehden
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sastamalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sillankorvankatu 1
38210
Kirjaston puhelin : 
0401382040
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sastamala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sasta
Y-tunnus : 
0144411-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Mäki-Kerttula
Puhelin : 
050 342 5523
Sähköposti : 
paivi.maki-kerttula@sastamala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa kirjastonkäyttöä, laajentaa nuorten tietämystä kirjaston palveluista, lisätä yhteistyötä nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston sekä nuorten itsensä kanssa, parantaa henkilökunnan valmiuksia nuorten kanssa työskentelyyn ja nuorten kohtaamiseen, ottaa nuoret mukaan ideoimaan ja tekemään kirjaston palveluita esim. aineistonvalintaa, tilasuunnittelua ja tapahtumatoimintaa. Tavoitteena on yhdessä perhepalveluverkoston kanssa luoda selkeä malli, minkä mukaan kirjaston henkilökunta voi toimia, kun heillä herää huoli lapsesta tai nuoresta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet ja niiden osallistujamäärät
- suunniteltujen tilojen toteutus

Kuvaus : 

Sastamalan kaupunginkirjastossa pidettiin itsearviointipäivä 9.9.2014. Päivään osallistui koko henkilökunta ja se liittyi yhtenä osana kirjastossa tehtävään laatutyöhön. Päivän aikana mietittiin CAF-itsearvioinnin pohjalta kirjasto- ja tietopalveluiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Yhdeksi kehittämiskohteeksi nousi esiin nuorten kirjastopalveluiden kehittäminen. Loppuyhteenvedossa se koettiinkin kaikkein tarpeellisimmaksi ja halutuimmaksi kehittämiskohteeksi. Sastamalan kaupunginkirjastolle on kevään 2012 aikana laadittu suunnitelma kirjaston ja koulun yhteistyölle.  Yhteistyö onkin vakiinnuttanut paikkansa ja laajentunutkin, kun Sastamalan kaupunginkirjastoon on palkattu vakituinen työntekijä, joka tekee kirjavinkkauksia. Tässä uudessa hankkeessa halutaan kehittää nuorten vapaa-ajallaan käyttämiä kirjastopalveluita. Sastamalan kaupungissa on käynnistetty perhepalveluverkoston rakentaminen, jossa kirjastokin on mukana. Sen tavoitteena on varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmatilanteisiin mutta kirjaston henkilökunnalla ei ole tähän koulutusta.

Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa kirjastonkäyttöä, laajentaa nuorten tietämystä kirjaston palveluista, lisätä yhteistyötä nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston sekä nuorten itsensä kanssa, parantaa henkilökunnan valmiuksia nuorten kanssa työskentelyyn ja nuorten kohtaamiseen, ottaa nuoret mukaan ideoimaan ja tekemään kirjaston palveluita esim.  aineistonvalintaa, tilasuunnittelua ja tapahtumatoimintaa. Tavoitteena on yhdessä perhepalveluverkoston kanssa luoda selkeä malli, minkä mukaan kirjaston henkilökunta voi toimia, kun heillä herää huoli lapsesta tai nuoresta.

Hankkeen toimenpiteet: Hankkeelle palkataan yksi nuorisotyöntekijäkoulutuksen ja yksi kirjastokoulutuksen saanut henkilö suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta.  Yhteistyötä tehdään ja syvennetään nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston sekä perhepalveluverkoston kanssa. Mielenkiintoinen mahdollisuus on esim. Äetsän kirjastossa, jossa uudet tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä nuorisotilojen kanssa. Pääkirjastoon tehtyä peliluolaa tuunataan ja sen käytölle laaditaan pelisäännöt yhdessä nuorten kanssa.  Tilaan hankitaan tietokoneiden lisäksi pelikonsolit. Nuorille järjestetään erilaisia tapahtumia kirjastoon. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta nuorten kohtaamiseen ja heidän kanssaan tapahtuvaan työskentelyyn. Laaditaan varhaisen puuttumisen toimintamalli kirjaston henkilökunnalle. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sastamalan nuorisopalvelut, Sastamalan perhepalveluverkosto, Sastamalan nuorisovaltuusto

Aiemmat hankkeet: 

Sastamalan kaupungin kotiseutukokoelman täydennyshanke (jatko)
Laatua kirjastopalveluihin itsearvioinnin avulla
Tunne kirjasto
Tehoa tiedonhaun opetukseen
Avoin lähikirjasto Sastamalaan

   

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutettiin 27.8.-31.12.2015 ja ko. ajalle palkattiin hanketyöntekijäksi yhteisöpedagogi. Tämän lisäksi syksyllä 2016 järjestettiin peliaiheista koulutusta.

Hankkeen alussa toteutettiin kouluvierailuja, joiden tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta hankkeesta, sekä kartoittaa nuorten toiveita ja ajatuksia hankkeen suhteen. Kouluvierailuja tehtiin kolmelle alakoululle ja kahdelle yläkoululle. Lisäksi toteutettiin pienimuotoinen Weprobol-kysely, jossa selvitettiin nuorten ajatuksia kirjastosta. Nuorten tavoittamiseksi Sastamalan kaupunginkirjastolle luotiin instagram-tili.

Hankkeen tiimoilta toteutettiin erilaisia tapahtumia kirjastoissa. Pääkirjastolla järjestettiin kaksi lautapeli-iltaa ja yksi konsolipeli-ilta. Lisäksi osallistuttiin lasten- ja nuorten kirjatapahtumaan, joissa pidettiin kirjasairaalaa ja järjestettiin nuorille kirjavinkkausta vinkkipyörällä. Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa lisättiin järjestämällä tapahtumia yhdessä heidän kanssaan. Yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa nuorille järjestettiin kaupunkisuunnistus osana Yllätysten yö –tapahtumaa, sekä nuorten yökirjastovierailu syyslomalla. Nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto toimivat hankkeen aikana myös aktiivisena markkinointikanavana kirjaston tapahtumille.

5-6-luokkalaisille toteutettiin kolmessa eri Sastamalan kirjastossa kirjastoklubeja, joissa seikkailun kautta tutustuttiin kirjaston palveluihin ja opeteltiin tiedonhankintaa. Usein nuorten siirtyessä yläkouluun, kirjaston käyttö vähenee. Klubeilla pyrittiin vaikuttamaan tähän ilmiöön. Klubeja järjestettiin viikoittain Kiikan kirjastossa ja lisäksi yksittäisiä kertoja toteutettiin Kiikoisten ja Suodenniemen kirjastoissa. Klubeja haluttiin toteuttaa ensisijaisesti pienemmissä kirjastoissa, jotta hankkeen tapahtumat eivät keskittyisi pelkästään pääkirjastoon.

Pääkirjastolle avattiin 9.11. nuorille suunnattu pelihuone ”Halipelli”, jossa on neljä tietokonetta. Pelihuoneen suunnittelussa nuoret olivat aktiivisesti mukana ja yhdessä heidän kanssaan huoneeseen laadittiin säännöt.

Nuorisovaltuuston kanssa pohdittiin yhteistyön lisäämistä ja Perhepalveluverkostoon kuuluvan henkilön kanssa käytiin keskustelua siitä, miten toimitaan tilanteessa, jossa huoli lapsesta tai nuoresta herää.

Haasteeksi hankkeessa muodostui oikeiden markkinointikanavien löytäminen ja sitä kautta nuorten tavoittaminen. Vaihtelevat nuorten kävijämäärät kirjastoissa vaikeuttivat toisinaan toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Positiivisina asioina yhteistyö koulun ja nuorisopalveluiden kanssa oli onnistunutta ja yhteistyön jatkaminen nähdään tärkeänä. Pelihuoneen avaaminen nuorten käyttöön onnistui suunnitellusti ja toiminta pelihuoneessa on ollut pääasiassa asiallista. Nuorten ottaminen itse mukaan toiminnan suunnitteluun huomattiin ensiarvoisen tärkeäksi. Tapahtumat ja kirjastoklubit todettiin hankkeen aikana toimiviksi menetelmiksi.

Keväällä 2016 pelihuoneeseen toteutettiin nuorten mielenterveyskuntoutujien toimesta seinän kokoinen taideteos.

Pääosin syksyllä 2015 toteutetun toiminnan lisäksi halusimme vielä järjestää vuoden 2016 puolella koulutusta liittyen nuorten asiakkaiden kohtaamiseen. Huomasimme kuitenkin, että maakuntakirjaston koulutussuunnitelmassa oli syksylle 2016 tulossa nuorten kohtaamiseen liittyvää koulutusta, mikä jostakin syystä peruuntui. Päätimme peruuntumisen johdosta järjestää vielä marraskuussa 2016 pelaamisaiheisia tilaisuuksia kirjastossa: järjestimme kaksi Pelit puheeksi -tilaisuutta, joissa alustajina toimivat Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n kouluttaja ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton peliasiantuntija. Toinen tilaisuuksista oli tarkoitettu kirjaston henkilökunnan lisäksi muille nuorten kanssa työkseen toimiville ja toinen vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyötä koulun ja nuorisopalveluiden kanssa pyritään jatkamaan ja mahdollisuuksien mukaan syventämään. Kirjastoklubeja yritetään jatkossakin järjestää satunnaisesti ja yhden kirjastoklubin nuoret jatkavat toimintaa itsenäisesti. Nuoria tuetaan tähän toimintaan ja ohjataan viikoittaisen kirjastoklubin suunnittelussa. Pelihuoneen toimintaa seurataan ja tarvittaessa huoneeseen tehdään hankintoja tai tilankäyttömuutoksia. Pelihuoneen sisustusta parannetaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 482
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi