Kulttuuria kylille, kirjastopalveluita seutukunnalle
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tornion kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Torikatu 2
95400
Bibliotekets telefonnummer : 
050 597 1568
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tornio.fi
ISIL-kod : 
FI-Torni
FO-nummer : 
0193524-6
Ansvarsperson : 
Hanna Laitinen
Telefonnummer : 
040 701 3954
E-post : 
hanna.laitinen@tornio.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää vaihtoehdot Tornion kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

-Yhteydenotot eri yhteistyötahoihin

-Hankkeen aikana esiin tulleiden, vaihtoehtoisten, toteuttamiskelpoisten suunnitelmien määrä, joiden pohjalta kirjastoautopalveluita voidaan alkaa kehittää

 

Projektbeskrivning : 

Kirjastoauto on ollut osa Tornion kaupunginkirjaston toimintaa vuodesta 1972. Tällä hetkellä kirjastoautolla on 82 pysäkkiä ja auton lainaus muodostaa noin viidenneksen kaikista Tornion kaupunginkirjaston lainoista. Kirjastoauto ajaa kahdessa vuorossa ja kahden viikon reittivälillä. Aamureiteillä kirjastoauto käy pääasiassa päiväkodeilla ja kouluilla, iltareiteillä palvellaan haja-asutusalueiden ja kylien asukkaita. Suurin osa Tornion kaupungin päiväkodeista ja kouluista sijaitsee keskustaajaman ulkopuolella, joten autoa tarvitaan lapsiasiakkaiden tavoittamiseksi. Tornion kaupungin noin 22 000 asukkaasta vain reilut 3000 asuu keskustaajaman alueella. Viimeinen kaupungin lähikirjastoista suljettiin maaliskuussa 2016, joten auton rooli kauempana asuvien kuntalaisten tavoittamiseksi on entistäkin tärkeämpi. Kirjastoauton kautta toimitetaan myös aineistoa muutamille kotipalveluasiakkaille. Tornion lisäksi kirjastoautolla on kaksi pysäkkiä Haaparannan puolella.

Tornion kaupungin nykyinen kirjastoauto täytti 18 vuonna 2016. Auto alkaa tekniikaltaan olla käyttöikänsä lopussa. Nykyisen auton tilajärjestelyt eivät enää vastaa käyttötarpeita. Esteettömyyttä ei ole huomioitu auton sisätiloissa eikä autoon nousussa. Aineiston vaihtaminen eri pysäkeillä ja reiteillä asioivien henkilöiden tarpeita vastaaviksi on työlästä käsin. Koska käytössä ei ole siirtohyllyjä, kaikki reitit ajetaan samalla aineistolla.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää vaihtoehdot Tornion kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi jatkossa. Selvityksessä tarkastellaan palveluiden järjestämistä erityisesti kahdesta näkökulmasta: 1) mahdollisuudesta hankkia käyttöön auto, jota voitaisiin perinteisten kirjastoautopalveluiden lisäksi hyödyntää erityisesti Tornion kaupungin kulttuuripalveluiden viemiseksi keskustaajaman ulkopuolelle sekä 2) seudullisia yhteistyömahdollisuuksia kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi. Hankkeen tulosten pohjalta aletaan valmistella uuden kirjastoauton hankintaa tai kirjastoautopalveluiden järjestämistä yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa.

Kirjastoautoa voidaan perinteisten kirjastoautopalveluiden lisäksi hyödyntää monenlaisessa muussa toiminnassa. Ympäri maata on käytössä monitoimiautoja, joiden avulla on viety kirjastopalveluiden lisäksi erilaisia terveyspalveluita taajamien ulkopuolelle. Tampereen kaupunginkirjasto käytti 2000-luvun alussa linja-auton alustalle rakennettua Netti-Nysseä tieto- ja viestintäteknologian koulutustilana. Torniossa, kuten monessa muussakin kunnassa, kirjastoauto on ollut äänestyskäytössä vaalien aikaan.

Tornion kaupungin kulttuuripalveluiden viemisestä kylille kirjastoauton mukana on ollut keskustelua aiemminkin. Nykyisen kirjastoauton tilat eivät mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla tätä. Auto on rekisteröity kahdelle henkilölle, eikä mukaan ole mahdollista ottaa kirjastoautonkuljettajan ja virkailijan lisäksi muita henkilöitä. Kirjahyllyt ja -lokerikot kiertävät auton seiniä niin, että ylimääräisiä esineitä ei ole mahdollista ottaa mukaaan. Autossa ei myöskään ole mahdollisuutta videotykkiä tai vastaavaa käyttäen heijastaa kuvia, videoita tms. käyttäjien nähtäväksi.

Tornion kaupungin kulttuuritoimistolla on mielenkiintoa käyttää kirjastoautoa tiedonvälitykseen ja yhteistyön syventämiseen kylien kanssa. Aineen taidemuseolla ja Tornionlaakson maakuntamuseolla ollaan kiinnostuneita tuottamaan erilaisia matkalaukkunäyttelyitä, joita voitaisiin kirjastoauton mukana esitellä museoiden ulkopuolella. Kaupungin nuorisotoimen kanssa autoa on mahdollista käyttää erilaisissa tapahtumissa ja nuorisotilavierailuissa. Näin tavoitettaisiin myös aiempaa enemmän nuoria kirjaston asiakkaiksi.

Hankkeen aikana selvitetään yhdessä kaupungin kulttuuri- ja sivistyspalveluiden toimijoiden kanssa, minkä tyyppisiä palveluita he ovat kiinnostuneita yhteistyössä kirjaston kanssa autossa järjestämään ja miten nämä palvelut on huomioitava kirjastoauton tiloja suunniteltaessa. Kirjastoautolla on jo nyt keskeinen rooli Tornion kaupunginkirjaston hakeutuvassa kirjastotyössä sekä koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyössä. Hankkeen aikana selvitetään koulujen ja varhaiskasvatuksen tarpeita kirjastoautolle. Hankkeen aikana ollaan yhteydessä myös kyläyhdistyksiin ja paikallisiin yhdistyksiin sen selvittämiseksi, mitä odotuksia, toiveita ja ideoita heillä on kirjastoauton suhteen. Myös kirjastoauton käyttäjien toiveet kirjastoauton palveluiden kehittämiseksi selvitetään.

Tornion naapurikunnista kirjastoautopalveluita on tällä hetkellä tarjolla Keminmaassa, Ylitorniolla ja Haaparannalla. Keminmaassa on oma kirjastoauto, joka kirjastoautohenkilökunnan lomautusten vuoksi on seisonut suurimman osan vuodesta 2016. Tornionlaakson kirjaston auto Väylän kulkuri liikennöi Ylitornion lisäksi Pellossa. Haaparannan kaupunki Ruotsin puolella järjestää tällä hetkellä kirjastoautopalvelunsa yhdessä Övertorneån kanssa. Auto liikennöi Haaparannan alueella joka toinen viikko. Kemissä ja Tervolassa ei tällä hetkellä ole kirjastoautopalveluita.

Hankkeeseen palkattava työntekijä sekä Tornion kirjastotoimenjohtaja selvittävät hankkeen aikana, millaisia suunnitelmia lähialueen kunnilla on oman kirjastoautotoimintansa kehittämisen suhteen. Kaikki Lapin läänin yleiset kirjastot siirtyvät keväällä 2017 käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää ja liittyvät samaan tietokantaan. Seudullisen yhteistyön kehittäminen myös kirjastoautoasioissa olisi luontevaa. Maantieteellisesti tarkasteltuna rajayhteistyö Haaparannan kaupungin kanssa olisi myös luonnollinen suunta. Tornion kaupunkia ajatellen kirjastoautoyhteistyö naapurikuntien kanssa tarkoittaisi käytönnössä palvelun heikennystä - pysäkkien vähenemistä tai reittikierron pitenemistä - kuntalaisille. Myös logistinen suunnittelutyö lisääntyisi nykyisestä. Erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on syytä käydä läpi, jotta kirjastoautopalveluiden saatavuus alueella saadaan varmistettua myös siinä tilanteessa, että oman auton hankinta ei Tornion kaupunginkirjastolle ole taloudellisesti mahdollista.

Tornion kaupunginkirjasto palkkaa hankkeelle hanketyötekijän, joka vastaa selvitystyön teosta ja yhteydenpidosta eri tahojen kanssa. Hanketyöntekijä laatii tarkemman hankesuunnitelman ja aikataulutuksen. Hanketyöntekijä työskentelee yhteistyössä kirjastotoimenjohtajan, kirjastoautotyöstä vastaavan kirjastonhoitajan sekä kirjastoauton henkilökunnan kanssa. Hankkeen tuloksista laaditaan raportti.

 

Aikataulusuunnitelma

4/2017: Hanketyöntekijän rekrytointi

4-5/2017: Hankkeen aloitus. Hanketyöntekijä tutustuu aiemmin tehtyihin kirjastoautoselvityksiin ja laatii hankkeelle tarkemman aikataulun ja suunnitelman.

5-8/2017: Yhteydenotto ja tutustumismatka muutamaan kuntaan, joka on viime vuosina hankkinut uuden kirjastoauton. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Tornion kaupungin sivistyspalveluiden kesken. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen naapurikuntien kesken. Yhteydenotot kyläyhdistyksiin, kysely tarpeista/reiteistä/yms. ja tarvittaessa vierailut paikan päällä.

9/2016: Hankkeen yhteenveto ja loppuraportin teko.

 

Kustannusarvio

Haettava avustus

Hanketyöntekijän 4 kuukauden palkka sivukuluineen 12 000€

Matkakulut 800€

 

Omarahoitusosuus

Kirjastotoimenjohtajan ja autokirjastotoiminnasta vastaavan kirjastonhoitajan työaika 5000€

 

Samarbetspartner/s: 
Aineen taidemuseo, Tornion kulttuuritoimisto, Tornion nuorisotoimi, Tornionlaakson maakuntamuseo, Meri-Lapin alueen kunnat
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjastoauto on ollut osa Tornion kaupunginkirjaston toimintaa vuodesta 1972. Tällä hetkellä kirjastoautolla on 82 pysäkkiä ja auton lainaus muodostaa noin viidenneksen kaikista Tornion kaupunginkirjaston lainoista. Kirjastoauto ajaa kahdessa vuorossa ja kahden viikon reittivälillä. Aamureiteillä kirjastoauto käy pääasiassa päiväkodeilla ja kouluilla, iltareiteillä palvellaan haja-asutusalueiden ja kylien asukkaita. Suurin osa Tornion kaupungin päiväkodeista ja kouluista sijaitsee keskustaajaman ulkopuolella, joten autoa tarvitaan lapsiasiakkaiden tavoittamiseksi. Tornion kaupungin noin 22 000 asukkaasta vain reilut 3000 asuu keskustaajaman alueella. Viimeinen kaupungin lähikirjastoista suljettiin maaliskuussa 2016, joten auton rooli kauempana asuvien kuntalaisten tavoittamiseksi on entistäkin tärkeämpi. Kirjastoauton kautta toimitetaan myös aineistoa muutamille kotipalveluasiakkaille. Tornion lisäksi kirjastoautolla on kaksi pysäkkiä Haaparannan puolella.

Tornion kaupungin nykyinen kirjastoauto täytti 20 vuotta lokakuussa 2018. Auto alkaa tekniikaltaan olla käyttöikänsä lopussa. Nykyisen auton tilajärjestelyt eivät enää vastaa käyttötarpeita. Esteettömyyttä ei ole huomioitu auton sisätiloissa eikä autoon nousussa. Aineiston vaihtaminen eri pysäkeillä ja reiteillä asioivien henkilöiden tarpeita vastaaviksi on työlästä käsin. Koska käytössä ei ole siirtohyllyjä, kaikki reitit ajetaan samalla aineistolla.

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää vaihtoehdot Tornion kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi jatkossa. Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti palveluiden järjestämistä erityisesti kahdesta näkökulmasta: 1) mahdollisuudesta hankkia käyttöön auto, jota voitaisiin perinteisten kirjastoautopalveluiden lisäksi hyödyntää erityisesti Tornion kaupungin kulttuuripalveluiden viemiseksi keskustaajaman ulkopuolelle sekä 2) seudullisia yhteistyömahdollisuuksia kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi. Tavoitteeksi hankkkeelle asetettiin, että sen tulosten pohjalta voidaan alkaa valmistella uuden kirjastoauton hankintaa tai kirjastoautopalveluiden järjestämistä yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa.

Hankkeeseen palkattiin selvityksen tekoa varten hanketyöntekijä, joka työskenteli AVI:n hankerahoituksella neljä kuukautta vuoden 2017 lopulla. Keväällä 2018 hänet palkattiin kirjaston omalla rahoituksella 3,5 kuukaudeksi jatkamaan ja syventämään edellisenä vuonna tekemäänsä hanketyötä. Hanketyöhön osallistuivat kirjaston vakituisesta henkilökunnasta lisäksi kirjastotoimenjohtaja, kirjastoauton toiminnasta vastaava kirjastonhoitaja sekä kaksi kirjastoautonkuljettajaa.

Syksyllä 2017 hankkeessa järjestettiin neljä tilaisuutta, joissa kerättiin Tornion asukkailta näkemyksiä siitä, mitä he toivovat kirjastoautopalveluilta tulevaisuudessa. Nämä tilaisuudet järjestettiin eri puolilla Torniota yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Yksi tapahtumista järjestettiin yhdessä Majakka ry:n ja Lapin Liiton maaseudun kylien keskittyvien hankkeiden kanssa. Hanketyöntekijä ja kirjastonhoitaja osallistuivat lisäksi Tornion Kylien neuvoston kokoukseen ja kertoivat hankkeesta. Lasten toiveita kerättiin yhteistyössä muutaman pehepäivähoitajan kanssa. Perhepäivähoidossa olevat lapset piirsivät ohjatusti kuvia unelmien kirjastoautosta, ja perhepäivähoitajat toimittivat nämä kuvat kirjastolle. Nuorten mielipiteitä kysyttiin yhdessä Tornion nuorisotoimen kanssa järjestetyssä kyselyssä, joka kohdennettiin Raumon koulun oppilaille. Raumon koulu on toinen Tornion kahdesta yläkoulusta. Sen oppilaat asuvat ympäri Torniota pääasiassa maaseutumaisilla/kylämäisillä alueilla. Kirjastoautopalveluita on ajoittain toivottu Raumon koululle, mutta kokeilujen jälkeen säännöllisistä pysäkeistä koululla on toistuvasti luovuttu, sillä sillä ei ole ollut juuri käyttöä. Keväällä 2018 järjestettiin erillinen kysely jolla kartoitettiin kirjastoauton käyttäjien ja ei-käyttäjien toiveita kirjastoautopalveluiden suhteen. Kyselyä oli paperisena jaossa sekä kirjastoautossa että kirjastossa ja siihen oli mahdollista vastata myös sähköisesti otakantaa.fi-palvelussa. Kyselyä markkinoitiin erityisesti kouluille ja päiväkodeille. Kaikille avointen tilaisuuksien ja eri kyselyiden kautta saatiin laajasti tietoa siitä, millaisia palveluita kuntalaiset kirjastoautolta toivovat.

Kunnan sisällä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista kirjastoautopalveluiden suhteen keskusteltiin hankehakemuksessa mainittujen Aineen taidemuseon, Tornionlaakson maakuntamuseon, Tornion kulttuuritoimiston ja Tornion nuorisotoimen lisäksi myös sivistyspalveluihin kuuluvien varhaiskasvatuksen, Tornion kansalaisopiston ja Tornion liikuntatoimen kanssa sekä kaupungin keskushallinnon ja kaupungintalon palvelupiste Kompassin kanssa.  

Hanketta aloitettaessa Tornion naapurikunnista kirjastoautopalveluita oli tarjolla Keminmaassa, Ylitorniolla ja Haaparannalla. Keminmaassa on oma kirjastoauto. Tornionlaakson kirjaston auto Väylän kulkuri liikennöi Ylitornion lisäksi Pellossa. Haaparannan kaupunki Ruotsin puolella järjesti aiemmin kirjastoautopalvelunsa yhdessä Övertorneån kanssa ja auto liikennöi Haaparannan alueella joka toinen viikko. Hankkeen aikana Haaparannan ja Övertorneån yhteistyö päättyi, ja Haaparanta alkoi järjestää kirjastoautopalvelunsa itse syksyllä 2018. Kemissä ja Tervolassa ei tällä hetkellä ole kirjastoautopalveluita.

Alueellisen yhteistyön osalta hankkeen kuluessa todettiin, että yhteisen kirjastoauton hankkiminen yhdessä jonkun tai joidenkin muiden lähialueen kuntien kanssa Suomen puolella ei ole realistinen vaihtoehto. Asiaa käsiteltiin perusteellisesti hankkeen kanssa ajallisesti päällekkäin osuneissa Meri-Lapin seutukirjastoneuvotteluissa, eikä yhteistyölle löydetty edellytyksiä. Tornionlaakson kirjaston ja Tervolan kunnankirjaston kanssa yhteistyömahdollisuuksista keskusteltiin erikseen. Tornionlaakson kirjaston kanssa keskusteltiin mahdollisuudessa järjestää Tornion pohjoisimpien osien palveleminen niin, että kirjastoautopalvelu ostettaisiin Tornionlaakson kirjastolta. Tornionlaakson kirjaston kirjastoauto liikennöi lähellä Tornion pohjoisrajaa, ja tämä olisi kirjastotoimenjohtajan mukaan mahdollista järjestää aikataulullisesti.

Hankkeen käynnistymisen jälkeen kirjastossa alettiin hyvin pian miettiä sitä, millainen kirjastoauton tulisi olla, jotta esille nouseviin palvelutarpeisiin olisi mahdollista vastata.

Syksyllä 2017 pyydetiin Tornioon vierailulle kaksi uudehkoa kirjastoautoa, Muhoksen ja Tornionlaakson kirjastoautot. Vierailujen aikana koko Tornion kirjaston henkilökunnan oli mahdollista tutustua autoihin. Lisäksi hanketyöntekijä ja kirjastoauton henkilökunta vierailivat Rovaniemellä tutustumassa kaupungin kirjastoautotoimintaan. Vuonna 2018 kirjastoauton henkilökunta vieraili yhdessä Haaparannan kirjaston henkilökunnan kanssa tutustumassa Ruotsin puolella Bodenin ja Piteån uusiin kirjastoautoihin sekä Muoniossa Yhteispohjoismaisen kirjastoauton toimintaan.

Hanketyöntekijä ja kirjastoauton henkilökunta kävivät keväällä 2018 systemaattisesti läpi kirjastoautojen laatustandardia ja miettivät, miltä osin sitä voidaan suoraan soveltaa, jos Tornioon hankitaan tulevaisuudessa oma, uusi kirjastoauto. Hanketyöntekijä oli myös yhteydessä useisiin viime vuosina uuden kirjastoauton hankkineisiin kuntiin ja selvitti, miten eri kuntien kirjastoautoissa on ratkaistu keskeisesti Torniossa mietityttäneet tilakysymykset ja käytännön toimintaan liittyvät asiat.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hanketyöntekijä laati hankkeen lopuksi raportin, jossa käydään läpi hankkeen aikana selvitetyt vaihtoehdot kirjastopalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa. Raporttia ei ole julkaistu verkossa, mutta se on saatavissa Tornion kaupunginkirjastosta.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankeavustusta haettaessa hankkeen tavoitteen seurannan mittareiksi määriteltiin yhteydenotot eri yhteistyötahoihin ja hankkeen aikana esiin tulevien, vaihtoehtoisten, toteuttamiskelpoisten suunnitelmien määrä, joiden pohjalta kirjastoautopalveluita voidaan alkaa kehittää.

Kohdassa toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi on käyty läpi eri tahoja, joiden kanssa on hankkeeseen liittyen oltu yhteydessä. Hanketyöntekijä otti yhteyttä myös eri järjestöihin ja tiedusteli niiden kiinnostusta tulla keskustelemaan asiasta tai osallistua kylillä järjestettyihin suunnitteluiltoihin, mutta näihin yhteydenottoihin ei saatu vastauksia.

Vaihtoehtoisiksi tavoiksi järjestää kirjastoautopalvelut tulevaisuudessa ovat hankkeen aikana selkeytyneet joko uuden, oman kirjastoauton hankinta Tornion kaupunginkirjastolle tai yhteisen kirjastoauton hankinta Haaparannan kaupunginkirjaston kanssa.

Mikäli päädytään hankkimaan oma kirjatoauto, kirjastoauton sisätila tulee järjestää niin, että autossa on mahdollista perinteisten kirjastoautopalveluiden lisäksi järjestää mm. erilaisia tapahtumia ja pienimuotoisia näyttelyitä. Kaupungin palveluista tiedottaminen ja mahdollisuus viedä esim. erilaisia neuvontapalveluita kylille auton mukana nousivat toistuvasti esiin. Käytännössä tämä tarkoittaa ison sähköisen info-tv:n hankkimista tiedotuskäyttöön ja kolmen penkin asentamista, jotta autossa on kirjastopysäkeillä tarvittavan kirjastohenkilökunnan lisäksi mahdollista tilaa myös kolmannelle henkilölle, joka voi tuoda pysäkeille erilaisia neuvontapalveluita, taide-esityksiä jne. Erilaisten neuvontapalveluiden ja tapahtumien järjestämistä varten auton reittiaikataulu on syytä rakentaa niin, että siinä on säännöllisesti väljyyttä lähteä eri tapahtumiin normaalia pidemmiksi ajoiksi.

Mikäli päädytään yhteiseen kirjastoautoon Haaparannan kanssa, on toiminnan järjestäminen suunniteltava ennen kaikkea niin, että kirjastopalveluita voidaan edelleen tarjota jatkossa kattavasti kouluille, päiväkodeille ja kylille. Tässä vaihtoehdossa muiden palveluiden vieminen kylille tulee todennäköisesti olemaan hiukan vähäisempää kuin omassa autossa olisi.

Hankeselvityksen aikana käydyissä keskusteluissa erilaisista asiakkaiden ja yhteistyötahojen toiveista kirjastoautopalveluiden järjestämisen suhteen tuli esiin myös asioita, jotka on mahdollista toteuttaa jo nykyisellä kirjastoautolla. Näiden toiveiden perusteella on mm. otettu käyttöön yksi uusi kirjastoautopysäkki, nostettu kirjastoauton kokoelmissa esiinm aiempaa enemmän vaihtelevia teemoja ja osallistuttu kesällä nuorisotoimen kesällä 2018 Tornion kylillä järjestämään Kesäpösö-nuorisotoimintaan kirjastoautossa järjestetyllä pakohuonepelillä.

 

 

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Selvitetään yhteistyössä Haparanda stadsbibliotekin kanssa mitä käytännön seikkoja olisi ratkaistava ja huomioitava, jos Tornio ja Haaparanta hankkisivat yhteisen kirjastoauton. Näitä kysymyksiä ovat mm. miten autoon liittyvät hallinnolliset asiat voitaisiin järjestää, miten reitit olisi järkevä suunnitella niin että ne palvelisivat molempia kuntia, miten kirjastoauton kokoelma ja lainaustoiminta voidaan järjestää kun kunnat kuuluvat kumpikin alueelliseen kirjastokimppaan omassa maassaan ja käyttävät eri tietokantoja, eri kirjastojärjestelmiä ja erilaista luokitusta.

Käytännön asioiden miettimisen lisäksi tehdään myös laskelma siitä, mitä yhteisen auton hankkiminen ja ylläpito maksaisi verrattuna oman auton hankkimiseen ja ylläpitoon. Kustannuksissa huomioidaan myös työvoima- ja kokoemakustannukset.

Kun käytännön kysymykset ovat selvillä, mietitään Haaparannan kirjaston kanssa, onko yhteisen kirjastoauton hankkkiminen realistista ja viedään asiaa eteenpäin päätettäväksi kuntaorganisaatiossa. Selvityksen perusteella esitetään hankittavaksi joko yhteistä autoa Haaparannan kanssa tai kokonaan omaa kirjastoautoa. Uuden kirjastoauton hankinnassa ja suunnittelussa huomioidaan hankkeen aikana saadut toiveet siitä, millaisia palveluita kirjastoauton mukana toivotaan kylille vietävän ja pyritään varmistamaan tilojen monikäyttöisyys.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/08/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 800
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€0
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€26 256
Egen finansiering: 
€13 477
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
46henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 800

Hanke on tärkeä kirjastopalvelujen saavutettavuuden ja lähipalveluluonteen vuoksi.