Kuulijalle iloa - sosiaalisen lukemisen vanha muoto käyttöön
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
vapaasti käytettävä (CC) kuva, jota itse muokattu
Ranuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 7
97700
Kirjaston puhelin : 
0400-949319
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ranua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ranua
Y-tunnus : 
0191974-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Vesa Sarajärvi
Puhelin : 
040-8670220
Sähköposti : 
vesa.sarajarvi@ranua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kohtauttaa kuulijat ja lukijat sekä tehdä ääneenlukemisesta jatkuva käytäntö Ranuan kunnan palvelutalojen asukkaille ja kunnan ikäihmisille huomioiden lukemistilanteen sosiaalinen aspekti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittareita:

- kuinka monta ikäihmistä haluaa / tarvitsee ihmisen lukemaan itselleen

- Kuinka monta lukijaa löydetään / saadaan värvättyä

- Löytyykö sekä lukijalle että kuulijalle yhteisiä aikoja

Kuvaus : 

Hankkeessa kartoitetaan kunnan palvelutalojen asukkaiden ja kaikkien ikäihmisten halukkuutta ja tarvetta saada joku ihminen lukemaan heille ääneen kirjoja ja lehtiä. Tavoitteena on löytää ikäihmiset, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia, mutta lukemisen kuunteleminen tuottaisi heille iloa. Toinen tavoite on tavoittaa ihmisiä, joilla olisi aikaa ja mahdollisuus käydä sovittuina aikoina lukemassa jollekin ihmiselle tai mahdollisesti ryhmälle. Lukemistapahtuma voi olla samalla molemmille osapuolille sosiaalinen tapahtuma, joka tuo virikkeitä ja elämäniloa ikäihmisen päivään. Perinteinen ääneen lukeminen ja toisen ihmisen läsnäolo on vanhoille ihmisille erityisen tärkeää ja tutumpaa kuin nykyiset sähköiset mediat.

Hankkeeseen palkataan kirjastoon työntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Työntekijä kartoittaa kokonaistilanteen ja luo kontaktit palvelutaloihin sekä etsii aktiivisesti ikäihmisiä, joille olisi iloa ja hyötyä lukijasta. Lisäksi työntekijä etsii ihmisiä, jotka voisivat toimia lukijoina. Lukijoiksi etsitään vapaaehtoisia ihmisiä ja heille ei luvata rahallisia palkkioita. Samalla hanketyöntekijä koordinoi hanketta kokonaisuutena ja kohtauttaa kuulijat ja lukijat. Työ sisältää huomattavassa määrin lehti- ym. ilmoittelua, mainosten tekemistä ja yhteydenpitoa eri kanavien kautta ja useiden yhteistyötahojen kanssa. Hanketyöntekijän työpiste on kirjastossa ja kirjasto on koko ajan hanketyöntekijän tukena. Tarvittavat työvälineet, ohjelmistot ja toimistotarvikkeet tarjoaa kirjasto

Hankkeen päätyttyä toiminta jää elämään ja kirjasto koordinoi jatkoa, avustaa lukijoita kirjallisuuden valinnassa ja kohtauttaa uusia lukijoita ja kuulijoita. Hanketyöntekijä on tehnyt perustyön ja saanut toiminnan alkuun sekä tehnyt toimintaa tunnetuksi kunnassa. Hän on myös luonut yhteistyöverkoston, jota kirjasto jatkossa hyödyntää.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ranuan kunnan vanhuspalvelut, Marjaniemen vanhainkoti, Rantakoti
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ranuan kunnan vanhuspalvelut. Rantatie 12 A 97700 Ranua. marketta.uimaniemi-honkanen@ranua.fi 

Marjaniemen vanhainkoti. Kirkkotie 45 97700 Ranua. marja.kuha@ranua.fi 

Rantakoti. Rantatie 12 A 97700 Ranua. tuija.luukkonen@ranua.fi 

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavan tyyppinen hanke on ollut Helmet-kirjastoilla:

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Viikin_kirjasto/Juttuja...(71399) 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Mielekäs ja virikkeellinen arki sosiaalisine kontakteineen tukee ikäihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia. Se on avain hyvään vanhuuteen. Vanhuspalvelulain 14 §:ssä kuntia velvoitetaan järjestämään ikääntyneen pitkäaikainen hoito ja hoiva niin, että hän ”voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan”. Saman lain 4 § velvoittaa kunnan tekemään yhteistyötä ” kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi”.

”Kuulijalle iloa –sosiaalisen lukemisen vanha muoto käyttöön” –hankkeessa pyritään yhteistyössä Ranuan kunnan vanhuspalvelujen sekä kunnan palveluasumisyksiköiden, Marjaniemen ja Rantakodin, kanssa luomaan kuntaan pysyvä toimintamalli, jossa ikäihmisten sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä edistetään ja ylläpidetään tuomalla heidän arkeensa tekstipohjaista virikkeellistä ja virkistävää, vapaaehtoisten ääneenlukemiseen perustuvaa, vaihtelua. Toimintaa kutsutaan lukuilonjakamiseksi.

Ikääntyminen on monista asioista luopumista. On tärkeää, että ikääntyneenä saa jatkaa edes joidenkin itselleen tuttujen ja tärkeiden asioiden tekemistä. Monen ikäihmisen kohdalla ikä tuo mukanaan muutoksia, jotka tekevät itsenäisestä lukemisesta ja kirjallisuuden nauttimisesta vaikeaa: näkö huononee, voimat vähenevät, kädet vapisevat ja liikkumisen vaikeudet estävät pääsyn lukemisen äärelle, vaikkapa kirjastoon. Äänikirjoja on, mutta ne eivät korvaa ihmistä. Perinteinen ääneen lukeminen on läsnäoloa ja jakamista ja ikääntyneille tutumpaa kuin nykyiset sähköiset mediat.

”Kuulijalle iloa” –hankkeen tausta-ajatuksena on, että jaettu lukemistapahtuma, ikäihmiselle mieluisan luettavan äärellä, vahvistaa ikäihmisen olemassa olon ja merkityksellisyyden kokemusta, karkottaa yksinäisyyttä ja on parhaimmillaan antoisa ja iloa tuottava sosiaalinen kohtaaminen niin kuulijalle kuin lukijallekin. Etenkin laitoksissa asuvien ikääntyneiden samankaltaisiin päiviin se tuo kaivattua vaihtelua, virikettä ja virkistystä. 

Lukuilo on kirja-, koulu- ja kirjastomaailmassa paljon käytetty sana, joka oivalla tavalla kuvaa positiivista lukukokemusta. Kun hankkeelle haluttiin luoda kiinnostava ja helposti mieleenpainuva sähköpostiosoite, joka yhdistäisi kuulijan ja lukijan kokemuksen, se löytyi yhdistämällä lukuiloon jakajat. Tarkoitus oli, että sähköpostiosoite tulisi tutuksi hankkeen aikana ja voisi sellaisenaan jäädä elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa tapahtuvasta toiminnasta, ääneen-lukemisesta ja kuuntelemisesta, tuli luontevasti ”lukuilonjakamista” ja lukijoiden muodostamasta yhteisöstä ”Lukuilonjakajat”.

Hanketyöntekijäksi jo sovitun henkilön yllättäen kieltäydyttyä ottamasta työtä vastaan, uusi haku järjestettiin nopealla aikataululla. Hakuajan umpeutuessa hakemuksia oli tullut 17. Kaikki paikkaa hakeneet olivat soveltuvia. Kirjastotoimenjohtaja Vesa Sarajärvi haastatteli puhelimitse 5 ehdokasta. Kuulijalle iloa –hanketyöntekijäksi valittiin geronomiopiskelija (AMK)-kirjastovirkailija Milja Vaipuro. Hän aloitti kolmen kuukauden pestin hankkeessa 1.2.2018.

Ensimmäisen kuukauden aikana hanketyöntekijä teki taustatyötä: tutustui muihin vapaaehtoiseen ääneen lukemiseen perustuviin ikäihmisille kohdennettuihin lukutoimintoihin (esim. Turun kaupunginkirjaston lukulähetti, Ruotsin Läskraft! ja Iso-Britannian The Reader), tutustui yhteistyökumppaneina toimiviin palveluasumisyksiköihin (Marjaniemi ja Rantakoti) sekä loi kontakteja niin hoitajiin kuin asukkaisiin. Asukkaisiin tutustumista pidettiin tärkeänä, sillä lukuilonjakamisesta haluttiin mahdollisimman ikäihmislähtöistä.

Ensimmäisen kuukauden aikana ideoitiin lukuilonjakajat@ranua.fi –sähköpostiosoite, suunniteltiin hankkeelle logo ja materiaalit, joissa sitä käytettiin (esite, lukijaksi ilmoittautumiskaavake, lupalappu alle 15-vuotiaille vapaaehtoisille ja opaslehtinen lukijoille). Lukijoiden tietojen keräämistä varten perustettiin Lukuilonjakajat -niminen henkilötietolain mukainen rekisteri ja tehtiin asianmukainen rekisteriseloste. Hanketyöntekijä kirjoitti ja lähetti paikallislehti Kuriiriin lehdistötiedotteen, jonka pohjalta hankkeesta julkaistiin 7.2. juttu em. lehdessä. Helmikuun lopulla järjestettiin kirjastolla kaksi infotilaisuutta kahvitarjoiluineen vapaaehtoisesta ääneenlukemisesta kiinnostuneille, toinen päivällä ja toinen illalla. Tilaisuuksista ilmoitettiin paikallislehdessä. Hanketta käytiin myös esittelemässä Ranuan Eläkeläisyhdistyksen kevätkokouksessa. Ensimmäisen kuukauden aikana saatiin rekrytoitua neljä vapaaehtoista lukijaa.

Lukuilonjakaminen eli ääneenlukeminen alkoi Rantakodissa 5.3. ryhmämuotoisella tunnin mittaisella tapaamisella, jossa oli läsnä yhdeksän talon asukasta. 8.3. luettiin ensimmäisen kerran ääneen Marjaniemessä. Rantakodin lukuajaksi vakiintui perjantai klo 14-15 ja muodoksi ryhmälle lukeminen. Yksi vapaaehtoinen, joka ei koe ryhmälle lukemista omakseen, lukee Rantakodissa kerran viikossa ”omalle” vanhukselleen. Marjaniemessä lukuajaksi sovittiin tiistai klo 11-12. Siellä ”yksi yhdelle”-lukeminen katsottiin parhaaksi toimintatavaksi. Sovittiin, että henkilökunta valitsee asukkaiden joukosta päiväkohtaisesti kunnon ja vireystilan perusteella sen, joka heidän mielestään hyötyisi parhaiten ääneenluvusta. Hanketyöntekijä on sopinut lukuvuorot vapaaehtoisten kanssa sähköpostitse ja mennyt itse lukemaan niillä vuoroilla, kun kukaan vapaaehtoisista ei ole päässyt.

Kolmannen kuukauden aikana säännöllistä lukemista on jatkettu molemmissa asumispalvelu-yksiköissä. On myös pyritty aktiivisesti rekrytoimaan uusia vapaaehtoisia, siinä kuitenkaan paremmin onnistumatta. Lukion rehtoria, seurakunnan ja Martta-yhdistyksen edustajia on lähestytty, lähetetty rekrytointikirje kaikkiin kunnan sähköpostiosoitteisiin ja osallistuttu Ranuan Rekryt –messuille. Yksi työelämässä oleva henkilö on ilmaissut uudelleen kiinnostuksensa toimintaa kohtaan. Häntä varten on selvitetty mahdollisuuksia viikonloppuisin lukemiseen. Molemmat yksiköt suhtautuivat ajatukseen myönteisesti.

Hanketyöntekijä piti koko hanketyön ajan päiväkirjaa, johon kirjasi päivittäin asiat, joita teki, kontaktoinnit ym. Tuosta päiväkirjasta on koottu hankkeen tilasto-osuus, joka ei kuitenkaan ole täysin luotettava, mutta antaa kuvan siitä, mitä on tehty. Koska hankkeessa oli mukana useita vapaaehtoisia, jotka myös itsenäisesti järjestivät omia lukuvuorojaan palvelutaloihin, kaikkia ei ole saatu tilastoitua. Lisäksi toiminnassa on mukana hyvin väljästi hankkeeseen liittyviä henkilöitä, jotka käyvät palvelutaloissa tapaamassa siellä asuvia ja usein tapaamiseen sisältyy lukutuokio.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tilastotietoa hankkeen ajalta:

-          Palvelutalojen työntekijöiden, lukijoiden ym. kontaktoinnit / tapaamiset: 20 kertaa

-          Erikseen sovittuja lukukertoja palvelutaloissa: 7 kertaa (1.2. – 30.4.2018)

-          Rekrytoituja lukijoita: 9 henkilöä

-          Kuulijoita palvelutaloissa: 36 henkilö (7 lukukertaa)

-          Järjestetty infotilaisuuksia: 4 kertaa, osallistujia 33

-          Tilastoimatta jää yksittäisten henkilöiden lukukerrat yhdelle ikäihmiselle. Näitä järjestetään jatkuvasti ja säännöllisesti edelleenkin

Hankkeessa on tuotettu ilon, kontaktien ja verkoston lisäksi myös konkreettisia tuotoksia. Sekä lukijalle että kuulijalle on tehty omat ilmoittautumiskaavakkeensa (alle 15-vuotiaille lisäksi lupalappu, jolla osoitetaan vanhempien suostumus), lukijalle on koottu opaslehtinen, jossa hanke-esittelyn lisäksi kerrotaan lyhyesti muistisairauksista, muistisairaiden kanssa kommunikoinnista sekä terveiden ikäihmisten ikääntymismuutoksista, jotka on hyvä huomioida heille luettaessa. Lehtisessä on myös tietoisku vapaaehtoisuuden hyödyistä. Rekry –messuja varten hankkeessa tuotettiin osallistumistodistus, jonka saa kirjastotoimenjohtajan allekirjoituksella ja kirjaston leimalla sekä vanhuspalveluiden edustajan allekirjoituksella varustettuna, kun on toiminut sovitun ajan (vähintään viisi kertaa) vapaaehtoisena ääneenlukijana. Nuori voi hyödyntää todistusta työtä tai koulutuspaikkaa hakiessaan. Vapaaehtoisten rekrytointiin on myös tehty kaksi erityyppistä esitettä. Hankkeessa tuotettu kirjallinen materiaali on mahdollista ja tarkoitus päivittää käytettäviksi myös hankkeenjälkeisessä lukuilonjakamisessa.

Hankkeen verkkosivu löytyy osoitteesta: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Kirjasto/Lukuilonjakajat. Sivuilta avautuvat pdf-tiedostot:

·         ”Ikäihmisille luettaessa on hyvä huomioida”

·         hankkeessa koottu ”Lukuvinkkejä ikäihmisille”

·         ”Ilmoittaudun lukijaksi” sekä ”Toivon lukijaa itselleni tai omaiselleni”

 

Lisäksi sinne on linkitetty Vahvikkeen lista ikäihmisille ääneen luettavaksi sopivista kirjoista, Valli ry:n opas vapaaehtoisille sekä Papunetin opas muistisairaan kohtaamiseen. Myös verkkosivu päivitetään toiminnan jatkuessa hankkeen jälkeiseen aikaan.

Hankkeelle tehtiin oma sähköpostiosoite, jota käytettiin hankkeen aikaiseen viestintään. Hankkeen jälkeen sähköpostiosoite jää elämään ja sitä seurataan säännöllisesti (kirjastotoimenjohtaja). Sähköpostiosoite on lukuilonjakajat@ranua.fi .

 Hankkeen infotilaisuuksista ilmoitettiin paikallislehti Kuriirissa, joka teki Lukuilonjakamisesta myös pienen jutun lehteen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vaikka vapaaehtoisten ääneenlukijoiden rekrytointi ei useista yrityksistä huolimatta hankkeen aikana onnistunut täysin toivotulla tavalla, on toiminnan siemen kuitenkin kunnassa kylvetty. Rekry –messuilla 12.4. käydyissä keskusteluissa kävi selkeästi ilmi, että Kuulijalle iloa -hanke on kunnassa tullut tutuksi, sitä arvostetaan, siitä ollaan kiinnostuneita ja toimintaan mukaan lähtemistä on harkittu useammallakin taholla.

Kuulijalle iloa –hankkeen puitteissa on tavoitteen mukaisesti onnistuttu kohtauttamaan kuulijoita ja lukijoita ja luomaan verkosto, jonka avulla vapaaehtoisesta ääneenlukemisesta on mahdollista muodostua jatkuva käytäntö Ranuan kunnassa. Vähäinen aikaansaannos ei ole sekään, että Kuulijalle iloa –hanke on nimensä mukaisesti tuonut usean kuukauden ajan iloa ja virkistystä kunnan palveluasumisyksiköissä asuville ikäihmisille.

Hankkeen varsinainen aktiivivaihe päättyi kun hanketyöntekijä lopetti työnsä huhtikuun 2018 lopussa, mutta lukuilon jakaminen jatkui siitä. Kesän 2018 aikana toiminta vietti hiljaiseloa, mutta silti toimi erityisesti Rantakodilla. Yhteisiä lukuhetkiä ei kesän aikana saatu järjestymään, mutta lukijoita kävi yksittäisten ikäihmisten luona säännöllisesti vierailulla, johon sisältyi myös yhteinen lukuhetki.

Hanketyössä tiiviisti mukana ollut kirjastotoimenjohtaja kävi syyskuussa (13.9.2018) Asiakkaasta kumppaniksi – Yhteistyötä ja verkostoitumista –koulutuspäivässä Rovaniemellä kertomassa Luku-ilonjakajat –hankkeesta: https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=b60c5a75-7af7-44f4-8d59-4fac6436da5b .

Henkilöstökulut toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti. Hanketyöntekijän palkkauskuluihin meni 100 € suunniteltua vähemmän, mutta kirjastotoimenjohtajan palkkauskuluja meni enemmän. Henkilöstökulut omarahoituksen osalta kirjattiin ktj:n kuluiksi vaikka todellisuudessa myös IT-asiantuntijan työaikaa käytettiin hanketyöhön. Tarvikekuluihin kirjattiin kopiointikuluja, toimistotarvikkeita ym., joita meni runsaasti erilaisten esitteiden ym. tekoon. Hankkeen käytössä oli kannettava tietokone ja puhelin. Varsinaisia tilavuokria ei erikseen hankkeelle kirjattu vaikka käytössä oli erillinen työhuone. Ne on otettu huomioon muissa (palvelut ja tarvikkeet). Palvelujen ostoissa on IT-palveluilla suuri osuus. Hankkeen tuotoksena oli oma nettisivu sekä käyttöön jäävä sähköposti. Näistä syntyi kuluja. Lisäksi yhteydenpito, mainonta ym. näkyvät postituskuluissa. Matkakustannukset sisältyvät omarahoitukseen. Muita kustannuksia syntyi ennakoitua vähemmän.

Voidaan sanoa, että hankkeen kaksiosaisen tavoitteen suhteen onnistuttiin: kuulijoita ja lukijoita on kohtautettu ja toiminta jatkuu. Tosin hanketyöntekijän kolmen kuukauden pestin päättymishetkellä ääneenlukemisen käytännön jatkuminen lepää aivan liian harvoilla hartioilla ja lukuilonjakaminen tiistaisin Marjaniemen vanhainkodissa on toistaiseksi yhteisestä sopimuksesta keskeytetty. Tarkoituksena on jatkaa uusin voimin ja uudessa yksityisessä Attendon palvelutalo Sisussa syksyllä 2018.  Tämän raportin kirjoitushetkellä palvelutalo Sisun vastaavaan johtajaan on jo oltu yhteydessä ja lukuilo-asiasta on viety materiaaleja tutustuttavaksi. Uuden palvelutalon käynnistämisvaihe on vienyt niin paljon henkilökunnan resursseja, että tällaisen ”virkistystoiminnan” käynnistäminen vielä kestää.

Jos hanketta arvioidaan hankesuunnitelmassa esitettyjen mittareiden valossa, voidaan sanoa, että vanhuspalveluiden ja ikäihmisten puolelta tilausta toiminnalle olisi enemmän kuin viidellä mukaan värvätyllä lukijallamme on mahdollista tarjota. Asumispalveluyksiköiden päivärytmiin parhaiten sopivat lukuajat ovat päivisin, joten hankkeen vapaaehtoisista ne sopivat vain kolmasikäisille eläkeläisille (3). Oma lukuaika on löytynyt myös koululaisvapaaehtoisellemme perjantai-iltapäivisin Marjaniemessä ja työssäkäyvän vapaaehtoisemme viikonloppulukemiselle on molemmissa palvelutaloissa näytetty vihreää valoa. Rantakodin osalta tilanne on parempi. Sinne on saatu muutamia vapaaehtoisia, jotka omaehtoisesti käyvät lukemassa jollekin ikäihmiselle. Hanke on näissä tapauksissa toiminut lähinnä sysäyksenä ja innoittajana toiminnalle. Vapaaehtoinen lukija sopii itse käyntiaikansa palvelutalossa ja hoitaa asian muutoinkin hyvin itsenäisesti.

Kuulijalle iloa –hankkeen myötä kirjasto on saanut arvokasta kokemusta vapaaehtoisten rekrytoinnista, vapaaehtoistoiminnasta yleensä ja yhteistyöstä kunnan vanhuspalveluiden kanssa niin hyvässä kuin pahassa. Hankkeen loppuvaiheessa, kun molemmissa yksiköissä oli luettu jo yli kuukausi, vaikutti henkilökunnan yhteistyöhalukkuus, etenkin Marjaniemessä, yllättäen hiipuvan: lukijoiden tuloon ei enää sovitusti valmistauduttu ja vapaaehtoisten motivaatio kärsi, kun heidän resurssiaan hukattiin. Mahdollinen syy tähän voi olla kunnan palvelutalon alasajo ja henkilökunnan siirtyminen pois kunnan palkkalistoilta yksityisen Attendon palvelukseen. Ymmärrettävästi sellainen on niin iso muutos, että tällaiset hankkeet tuntuvat pikkuasioilta.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanketyöntekijän kolme kuukautta osuivat Marjaniemen vanhainkodin osalta murrosvaiheeseen, talon toiminta nykyisenlaisena päättyy lähiaikoina ja jatkuu syyskuusta eteenpäin uusissa tiloissa osana Attendo-konsernia.  Henkilökunnalla ei ole muutoksen keskellä aina riittänyt motivaatiota nähdä vaivaa rakentavan lukuilonjakamisen takaamiseen. Keskustelussa vastaavan sairaanhoitaja Tuija Luukkosen kanssa päädyttiin yhteisesti siihen, että tiistaisista lukuhetkistä Marjaniemessä luovutaan toistaiseksi ja aktiivista yhteistyötä jatketaan syksyllä, kun Attendo Sisun toiminta on lähtenyt käyntiin. Attendo suhtautuu Luukkosen mukaan myönteisesti ulkopuolisten vapaaehtoisten järjestämään viriketoimintaan. Sitä silmällä pitäen, ja toiminnan levittämiseksi myös kotihoidon piirissä olevien ranualaisten ikäihmisten ulottuville, kirjasto suunnittelee järjestävänsä uuden vapaaehtoisten ääneenlukijoiden rekrytointikampanjan jossain vaiheessa, mahdollisesti keväällä 2019.

Lukuilonjakaminen on konsepti, joka toimii, mutta vaatii jonkin tahon koordinoimaan toimintaa. Kirjasto on sopiva taho sellaiseen, mutta toiminnan jatkumisen kannalta pohjatyö on tehtävä hyvin ja on luotava toimivat yhteydet eri tahoihin. Toisaalta vapaaehtoisten rekrytointi on yksi suurimmista ongelmista. Vielä vaatii työtä ja pohtimista, miten saataisiin uusia ihmisiä toimintaan mukaan. Nykyiset toimijat ovat monessa muussakin mukana ja aikaa ei vaan yksinkertaisesti ole riittävästi. Ehkä tämä rekrytointi olisi ensimmäinen ja suurin kehittämiskohde. Muutoin toiminnan kohderyhmä on olemassa ja lukuilonjakamiselle on tilausta useiden eri tahojen mielestä ja toteamana.

Jatkosuunnitelmana on lukuilonjakamisen jatkaminen kunhan kunnassa ”pöly on laskeutunut”. Suuret muutokset vievät aikaa ja uuteen tilanteeseen sopeudutaan vähitellen. Ranualla lähes kaikki rakennukset menevät uusiksi laajojen sisäilmaongelmien ja suurten korjaustarpeiden vuoksi. Kirjastokin on mukana siinä rumbassa. Vanhainkoti muutti uuteen taloon, uusi terveyskeskus avataan vuodenvaihteessa, kaikki koulut rakennetaan uusiin väistötiloihin, nuorisotilat ja päiväkoti muuttavat jne. Käynnistymässä on uuden monitoimitalon suunnittelu ja kirjastonkin voimavarat menevät lähivuosina siihen. Lukuilonjakaminen on kuitenkin niin vaikuttava ja kannatettava hanke, että sitä on syytä jatkaa kun jaksetaan.

 

Lisätietoa: 

Hankkeen vastaanotto on kaikilla tahoilla ja tasoilla ollut periaatteessa erittäin positiivinen, sitä on pidetty hyvänä ja tärkeänä, rikastuttavana lisänä ranualaisten ikäihmisten elämään, mutta käytännön toteutukseen, vapaaehtoiseksi ääneenlukijaksi ryhtymiseen asti, innostusta ei rekrytointiyrityksistä huolimatta oikein ole riittänyt. Hankkeen tuotoksia ei kuitenkaan kuopata vaan annetaan hyvän asian jatkaa elämäänsä vaikka hiljaiselollakin. Vaikka varsinainen hanketyö on päättynyt, toiminta jatkuu ja toivottavasti jossain vaiheessa aktivoituu enemmän. Hankeaikaan sattui kunnassa suuret muutokset, jotka veivät palvelutalojen henkilöstön aikaa ja resursseja niin paljon, että palvelutalojen viriketoiminta kärsi. Kunhan tilanne kunnassa vakiintuu, niin lukuilonjakaminenkin kokee toivottavasti uuden tulemisen.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 950
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 225
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 175
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 209
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 259
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
33henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
36henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 950

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.

 
okm
avi