Kynnyksetön kirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Joensuun seutukirjasto
Bibliotekets adress : 
Koskikatu 25
80100
Ansvarsperson : 
Riitta Kangas
Telefonnummer : 
+358503104914
E-post : 
riitta.kangas@jns.fi
Projektets målsättning: 

Kynnyksetön kirjasto -hanke kehittää Joensuun seutukirjaston palveluja saavutettavuuden näkökulmasta ja tuo uudenlaisen työssäkehittymisen mallin pilotoimalla kisällimäisen tiedon ja osaamisen jakamisen hanketyöntekijän ja kirjaston henkilökunnan välille. Hankkeen aikana koulutetaan saavutettavuuden vastuuhenkilöt (2-3 hlöä), jotka jatkavat hankkeessa kartoitettujen asioiden käyttöönottoa ja toteutusta hankeajan jälkeen maakunnallisesti.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen tuloksista raportoidaan rahoittajan ohjeen mukaisesti. Ohjausryhmä seuraa hanketoimintaa ja toimintasuunnitelman toteutumista. Erityisesti aiemmin kirjaston palvelut hankalasti saavutettavaksi kokevat ryhmät ja toimijat arvioivat hankkeen aikana palvelujen kehittymistä ja paranemista (kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen).

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa käydään läpi erityisesti pilottikirjastojen tilat saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmasta, jolloin tarkistetaan aineiston sijoittelu ja opasteet helpon liikkumisen kannalta. Hanke toteuttaa esteettömyystarkastelua myös maakunnan muissa kirjastotoimipisteissä. Palvelujen saatavuutta kehitetään lisäämällä henkilökunnan kieli- ja kommunikointitaitoja sekä viestinnän avoimuutta, selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Viestinnässä panostetaan selko- ja monikielisyyteen.

Hanke toteutetaan pilottimallilla Joensuun seutukirjaston pääkirjastossa sekä maakunnassa toimivassa omatoimikirjastossa, jolloin saavutettavuutta voidaan kehittää erilaisissa toimintaympäristöissä. Pilottikirjastoissa mallinnetaan saavutettavuutta edistäviä palveluja ja saatuja oppeja jaetaan jo hankeaikana maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Yhteistyömahdollisuudet potilas-, vanhus- ja muiden järjestöjen kanssa kartoitetaan ja syvennetään. Hankkeessa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta. Kirjaston käyttäjille ja potentiaalisille käyttäjille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa kirjaston toimintaan. Samalla kehitetään palautteenannon ja vuorovaikutuksen tapoja niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Käytännön toteutustapoja ja esimerkkejä saavutettavuuden eri osa-alueiden huomioimisesta:

1. viestintä
- esteettömyysdirektiivi taustalla
- monikielisyys (myös selko- ja viittomakieli)
- erityispaino omatoimikirjastojen viestinnän selkeydessä (ts. osaako asiakas käyttää palvelua ilman henkilökunnan läsnäoloa)
- viestinnän avoimuus ja läpinäkyvyys
- koulutusten, esitysten, kirjailijavierailuiden tms. jakaminen laajemmalle yleisölle esim. striimauksen avulla
- neuvontapalveluiden etämahdollisuuksien selvittäminen saavutettavuuden parantamiseksi (esim. Sencom-palvelumallin testaus ja arviointi)

2. rakennukset ja tilat (hankkeen aikana toteutetaan fyysisen tilan arviointi ja kirjataan ylös muutostarpeet)
- tilojen esteettömyys
- aineiston sijoittelu
- selkeät opasteet, palvelujen ja henkilökunnan tunnistettavuus

3. henkilöstö
- hankkeen aikana kehitettään rekrytoinnissa huomioon otettavat suositukset saavutettavuuden näkökulmasta
- henkilöstö tilana ts. henkilökunnan tunnistettavuus ja personointi
- saavutettavuuden vastuuhenkilöt (koulutus hankkeen aikana)
- koko henkilökunnalla perustieto ja oikea asenne riittävät kieli- ja kommunikointitaidot
- jatkuva koulutus eri erityisryhmien näkökulmien huomioimiseen: opintopiirit, uudenlaiset sisäisen koulutuksen menetelmät

4. hankkeessa kehitettäviä sisältöjä ja palveluja
- jalkautumispaketti: kirjaston tunnettuus edellyttää palvelujen markkinointia suoraan kohderyhmille kirjaston ulkopuolella eli ns. pop up -kirjastotoimintaa. Pop up -kirjaston ideana on markkinoida kirjastopalveluita erityisesti ei-käyttäjille ja erilaisista taustasyistä johtuen kirjastopalvelut hankalasti tai ei lainkaan saavutettavaksi kokevalle väestönosalle. Hankkeessa selvitetään jo olemassa olevia jalkautuvien kirjastopalveluiden malleja ja toteutetaan niistä maakuntaan soveltuvin ratkaisu, joka on hankkeen jälkeen helposti mallinnettavissa eri toimipisteissä.
- moniaistinen aineistokokonaisuus eri ikäryhmille esim. koskettelu-, ääni- ja selkokirjoista koostuvat paketit
- kohderyhmille suunnattujen palvelujen käyttöön liittyvä tuki- ja neuvonta (esim. Celia)

Aikataulu:
2018: hanketyöntekijän rekrytointi, saavutettavuusvastaavien sisäinen rekrytointi, tilojen esteettömyyden kartoitus
2019: hakeutuvan kirjastopalvelun työkalujen kehittäminen ja hankinta, henkilökunnan koulutus, hankeraportointi

Samarbetspartner/s: 
SiunSote, järjestöt (PKSotu, JOSE, potilasjärjestöt, JoMoni, ) asiointitulkit ym. asiantuntijat, kokemusasiantuntijat (esim. aistivamma, kehitysvamma, lukiongelma)
Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€65 600
Egen finansiering: 
€16 400
Budget sammanlagt: 
€82 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€43 000