Laajennettuja lukutaitoja ja teeveeteetä kouluihin !
År 2013 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastonkatu 13
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253542
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Marja Mikola
Telefonnummer : 
06-325 3521
E-post : 
marja.mikola@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Vaasan kaupunkiin on perustettu tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön kuntatyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on kehittää tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäyttöä kaupungin oppilaitoksissa. Huomioitavia asioita ovat ainakin verkko-opetuksen ja monimuoto-opetuksen pedagogiset ja tekniset kysymykset, tukipalvelut, sosiaalinen media, informaatiolukutaito, medialukutaito, tekijänoikeuskysymykset, tietoaineistot, oppilashallinto, opettajien täydennyskoulutus, yhteisöllinen työskentely yli toimialojen sekä hyvien käytänteiden levittäminen ja jakaminen.

Kirjasto on SoMe-kouluttajaksi profiloituneen Vaasan kesäyliopiston tuella järjestänyt ministeriön hankerahoituksen turvin vuosina 2009-2012 Vaivattomasti verkossa/Smidigt på nätet ja Lainaa SoMe-mentori -otsikoiden alla sosiaaliseen mediaan liittyvää kaksikielistä henkilöstökoulutusta pääasiassa kirjasto-, varhaiskasvatus- ja opetushallinnon sekä nuorisotoimen edustajille. Koulutukseen on osallistunut hajanainen joukko, joka on vienyt oppimaansa eteenpäin. Tällä hetkellä kouluissa on meneillään yksittäisiä tvtn ja sosiaalisen median opetuskäytön kokeiluja, mutta tieto niistä ja niissä saavutetuista hyvistä/huonoista asioista ei liiku. Yhteisöllistä työskentelytapaa pitäisi siis lisätä koulujen sisällä, koulujen ja eri oppiasteiden, suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen sekä kirjaston ja opettajien välillä. Tvtn, sosiaalisen median, lukutaitojen ym. opetuskäytön edistämiseen tarvitaan kaupunkitason laaja yhteisymmärrys ja sitä hiljattain perustetussa työryhmässä haetaan.

Laajana kuntatason tavoitteena on, että perus- ja toisen asteen oppilaitosten opetushenkilöstöllä on tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen lisäksi riittävät monimuoto-opetuksessa tarvittavat informaatio- ja medialukutaidot, sosiaalisen median hyödyntämistaidot, tietoa digitaalisen aineiston tekijänoikeuskysymyksistä ja tiedon eettisestä käytöstä ja kykyä verkostoitua ja jakaa tietämystään ja hyviä käytänteitä paitsi kollegoilleen myös oppilailleen. Tarkoitus on luoda kouluttamalla Lainaa SoMe-mentori-hankkeessa hyväksi havaittu mentoritoimijoiden verkosto jakamaan tietoa ja tukemaan kollegoita monimuoto-opetuksessa. 

Kirjaston rooli perinteisen ja laajennettujen lukutaitojen edistäjänä, tietoaineistojen hallinnoijana ja sosiaalisen median hyötykäytön taitajana on selvää. Kirjasto hakee hankerahoitusta opettajien informaatiolukutaidon, medialukutaidon ja verkko-opetustaitojen kehittämiseen ja tukeen. Kirjaston tavoitteena on haettavalla hankerahoituksella palkata informaatikko suunnittelemaan ja toteuttamaan mentoriopettajien koulutusta kirjaston asiantuntemusta edellyttävillä aihealueilla. Lopullisena tavoitteena on antaa perus- ja toisen asteen oppilaitoksissa laadukasta opetusta ns. laajennetuissa lukutaidoissa ja turvata entistä informaatiolukutaitoisempien opiskelijoiden selviytyminen nykytietoyhteiskunnassa. Hankkeen kustannukset muodostuvat pääasiassa palkkamenoista. Kirjaston oma rahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan osallistumisesta suunnittelutyöhön.

  

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,  tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön kuntatyöryhmässä edustettuna olevat kaupungin hallintokunnat, Vaasan kesäyliopisto

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€70 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€75 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta.

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013