Laatuhanke yli maakuntarajan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seppälän puistotie 16
35800
Kirjaston puhelin : 
03-4888561
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.mantta@manttavilppula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mavi
Y-tunnus : 
0157867-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Taskinen
Puhelin : 
050-4391127
Sähköposti : 
riitta.taskinen@manttavilppula.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on laatia laatumalli, jolla pienet kirjastot voivat arvioida ja kehittää palveluitaan. Hankkeeseen osallistuvat Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Saarijärven kirjastot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Verkostotapaamiset, vertaisvierailut, toisilta oppiminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. 

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on laatia laatumalli, jolla pienet kirjastot voivat arvioida ja kehittää palveluitaan. Hankkeeseen osallistuvat Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Saarijärven kirjastot.

Hanke juontaa juurensa kesäkuussa 2013 pidettyyn kirjastojen arviointikoulutukseen, jossa mukana olevat kirjastot päättivät toteuttaa itsearviointia ryhmänä toisiaan tukien. Työskentelymuotoina ovat olleet verkostotapaamiset, vertaisvierailut, toisilta oppiminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Tapaamisia on pidetty jokaisessa kunnassa ja tärkeänä osana on ollut mm. tilojen arviointi. Maakuntarajan ylittävä yhteistyöverkosto on toimintamallina osoittautunut antoisaksi.

Nyt tavoitteena on syventää arviointia ja laatumallin avulla kehittää palveluita suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti mahdollisimman laadukkaiksi kunkin kunnan ja kirjaston erityispiirteet ja resurssit huomioiden.

Hankkeen avulla pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tuomaan kirjaston palveluita entistä näkyvimmin esille. Tavoitteena on myös hyvien käytänteiden jakaminen, verkostoituminen sekä se, että kirjastoista luodaan entistä parempia työpaikkoja.

Virikkeen hankkeelle antoi myös Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yhteistyönä syntynyt Yllättävän hyvä kirjasto -raportin sisältämä laatumatriisi. Tarkoituksena on luoda vastaavanlainen, pienempien kirjastojen tarpeisiin soveltuva laatumalli. Painopisteinä ovat mm. asiakas- ja tietopalvelu, henkilöstö sekä kirjastojen tilat. Tavoitteena on lisäksi laatia kirjallisia toimintaohjeita, mm. asiakaspalvelun ja henkilöstön pelisäännöt.

Arvioinnissa laatutyön perustana on kirjastolainsäädäntö, Yleisten kirjastojen laatusuositus (OKM 2010:20) ja Yleisten kirjastojen neuvoston strategia 2011-2016 (YKN 2011).

Hankkeessa työmuotoja ovat kirjastojohtajien neuvottelut, kirjastojen henkilökunnan palaverit sekä koko henkilöstön yhteinen seminaaripäivä Keuruulla, jossa kouluttaja antaa virikkeitä henkilöstölle laatuhankkeeseen liittyvissä teemoissa. Kirjastoissa henkilöstöä on tällä hetkellä yli 30. Laatumallia varten etsitään benchmarking-hengessä kokemuksia myös muista vastaavanlaisista, eli kauempana maakuntakeskuksista sijaitsevista pienehköistä kirjastoista, jotka ovat jo uudistaneet tilojaan ja toimintaansa. Laatumallin kokoaa hankkeen projektikoordinaattori kehittämistyönään ja työ painetaan kirjaseksi.

Avustusta haetaan projektikoordinaattorin matka- ym. kuluihin, kirjastohenkilöstön yhteisen seminaaripäivän kuluihin (kouluttajan palkkio, seminaaripaikan kulut, henkilöstön matkakulut) ja laatumallin painatus- ym. kuluihin. Rahoitusta haetaan lisäksi kirjastojohtajien matkakuluihin yhtä tai kahta tutustumisretkeä varten.

Omarahoitusosuus koostuu hankkeessa mukana olevan kirjastohenkilöstön palkoista ja kirjastojohtajien palaverien matkakuluista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keuruun kaupunginkirjasto, Multian kunnankirjasto, Ruoveden kunnankirjasto, Saarijärven kaupunginkirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Johanna Hämäläinen, Keuruun kaupunginkirjasto, 0400-168 415, johanna.hamalainen@keuruu.fi; Maire Riikonen, Multian kunnankirjasto, 040-3016233, maire.riikonen@multia.fi; Outi Ylinen, Ruoveden kunnankirjasto, 044-7871380, outi.ylinen@ruovesi.fi; Marja-Liisa Ronimus, Saarijärven kaupunginkirjasto, 0500-757681, marja-liisa.ronimus@saarijarvi.fi

Aiemmat hankkeet: 

Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkojulkaisu Yhteistyöllä hyvään kirjastoon - pienten kirjastojen pieni laatukäsikirja
https://www.keuruu.fi/images/kirjastot/dokumentit/Laatuk%C3%A4sikirja.pdf

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankeen projektikoordinaattori ja työryhmä laativat verkkojulkaisuna ilmestyvän laatumallin Yhteistyöllä hyvään kirjastoon - pienten kirjastojen pieni laatukäsikirja. Henkilökunta osallistui Päivi Jokitalon vetämään koulutuspäivään, jossa käsiteltiin mm. kirjastojen tulevaisuudenhaasteita ja kehittämistä. Asiakkaille järjestettiin kysely, jossa tiedusteltiin mielipiteitä ja toiveita tiloista, tapahtumista ja tiedotuksesta. Hankkeen aikana on vertaisarvioinnin tuella saatu toteutettua konkreettisia tilamuutoksia kaikissa kirjastoissa, esim. uusittu asiakaspalvelutiskejä ja ala-aula sekä hankittu uusia kalusteita ja opasteita. Muutokset ovat saaneet pääasiassa hyvää palautetta asiakkailta.

Hankkeen myötä on syntynyt kehittämisideoita tulevaisuuteen ja uusiin hankkeisiin. Myös muutos- ja kehittämishalukuus ovat lisääntyneet. Kehitettävää olisi kuitenkin ollut henkilökunnan osallistamisessa laatumallin työstämiseen.

Hankkeen aikana tehtiin opintoretki Vaasan ja Kurikan kaupunginkirjastoihin sekä Vävenin kulttuurikeskukseen Uumajassa.

Jatkotoimenpiteet: 

Arviointityön jatkaminen ja laatukäsikirjan soveltaminen arkeen. Syntyneen verkoston ja yhteistyön ylläpitäminen myös jatkossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 700
 
okm
avi