Lainaa ja lue! Kirjastopalvelua ikäihmisten huviksi ja hyödyksi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.juuka.fi
Juuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Poikolantie 1
83900
Kirjaston puhelin : 
040 104 2904
Kirjaston sähköposti : 
juuan.kirjasto@juuka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Juuka
Y-tunnus : 
0168654-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Väyrynen (1.3.2013 alkaen Iina Aaltonen)
Puhelin : 
040 104 2470
Sähköposti : 
iina.aaltonen@juuka.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Ikääntyessä mielekkään vapaa-ajan merkitys kasvaa. Psykososiaalinen ja sosiokulttuurinen toiminta on tällöin tärkeää. 

Ikääntyneiden mieluinen harrastus on lukeminen. Kirjastopalvelut eivät kuitenkaan ulotu kotiin asti, vaan edellyttävät, että asiakas kykenee saapumaan kirjastoon, jossa on myös tietokoneiden käyttömahdollisuus. Kirjastoautopalveluja ei Juuassa enää ole. 

Juuan kunnan ikääntymispoliittisessa strategiassa tavoitteeksi on asetettu kirjastopalveluiden ulottaminen kaikkien ikäihmisten saataville. Kirjastopalvelut tarjoavat mahdollisuuden sivistykseen, uuden oppimiseen ja elämyksiin ja siten kannustavat aktiivisuuteen.

Juuan kunnankirjasto ja Joensuun seutukirjasto muodostavat kirjastokimpan, jolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. PallasPro-kirjastojärjestelmään hankittiin kirjaston kotipalveluohjelmaosio. Joensuun seutukirjasto käyttää sitä omassa kotipalvelutyössään, Juuassa se on ollut vain koekäytössä.

Tavoitteet

Juuan kirjaston aineistokokoelma on monipuolinen, ja sen tehokas käyttö on kaikkien etu. Projektin avulla parannetaan ikäihmisten ja heidän lähipiirinsä kirjaston palveluiden käyttövalmiuksia.

Kirjaston kotipalvelu-ohjelma tehokäyttöön perehdytään niin, että se tuo kirjaston palvelun piiriin ne halukkaat lainaajat, jotka eivät voi tavallista kirjastopalvelua vaivatta käyttää. Uudenlaisten logistiikkaratkaisujen löytäminen on eräs tärkeimmistä tavoitteista.

Kirjasto ei oman henkilökuntansa turvin voi hoitaa laajaa, kirjaston ulkopuolelle suuntautuvaa palvelutoimintaa. OsaKe-hanke (EAKR-rahoituksella 1.10. 2010 – 31.12.2012 ) on kumppani, jonka avulla kirjasto saa käyttöönsä laajan yhteistyötahoverkoston tiedotuskanavineen.  Myös kunnan eri hallintokuntien yhteistoiminta lisääntyy.

Yhteistyö Joensuun seutukirjaston kanssa on niin tiivistä, että kumppanuus tieto-taidon osalla on arkipäivää, tässäkin hankkeessa aivan välttämätöntä.

Kirjaston koko palvelutuotannosta tiedottaminen on osa tavoitetta, vaikka painavin alue onkin kotipalvelu ikäihmisten kirjastopalvelujen saatavuus. Tästä syystä on tarkoitus järjestää kirjastossa erilaisia tapahtumia, tietoiskuja, uutta ja perinteistä yleisötapahtumaa. Tässä järjestelyssä jätetään sijaa luovuudelle ja uusien asioiden omaksumiselle niin projektia toteuttavien työntekijöiden, kolmannen sektorin kumppanien kuin asiakkaiden ideoille. 

Hankkeen ohella saadaan asiakasryhmiltä tietoa, jota voidaan käyttää Juuan kirjaston ja sen palvelujen arvioinnissa. 

Toteutus       Hankeen käynnistäminen, työnjako

Aikataulu      Kevät 2012

     •  tiedotus, joka kotiin jakelu ja paikallislehti     
     •  kiinnostuksen herättäminen 
     •  tarvekysely
     •  järjestöjen ja vapaaehtoisten mukaan     saaminen
     •  suunnitelman laatiminen asiakaslähtöisesti
     •  ikääntymispoliittinen strategia  

Selvitettävät henkilöstöresurssit:

     • kirjaston henkilökunnan työnjako
     • tilapäinen työvoima
     • kouluttajat ja asiantuntijat
     • kunnan muun henkilöstön, esim. kotihoidon mahdollisuudet
     • järjestöjen (mm. veteraaniyhdistykset, eläkeläisneuvosto)   mukaantulo
     • vapaaehtoisten mahdollisuudet
     • selvitettävä kuljetus- ja asiointiliikenne (taksit)
     • muut kustannukset                    

 Aikataulu      v. 2012 

Varsinainen toiminta 

     • koulutustilaisuudet
     • henkilöstö, kotipalvelu, järjestöjen edustajat, vapaaehtoiset
     • kotipalveluidean tunnetuksi tekeminen
     • työpajat: toimijoiden ja ikäihmisten työpajat

  Esimerkkejä toiminnasta

     • kirjaston info-tilaisuudet
     • seniori-kirjavinkkaus
     • lukupiirit
     • muistelut

Lopputulos                        

Ikäihmisillä mahdollisuus käyttää kirjastopalveluja vaikka eivät enää jaksaisi tai pystyisi tulemaan kirjastoon.

Aktiivien senioreiden monipuolisen kirjastopalveluiden käytön lisääminen.

Kirjastojen (esim. Celia-kirjasto) palveluista tiedottaminen.

Lukuharrastus jatkuu ja tuo mieluista toimintaa arkeen.

 Juuan kirjaston kotipalveluohjelma tehokkaassa käytössä

     • henkilökunta osaavaa, asiakkaat tietoisia palvelusta

Kirjastotilan käytön monipuolistaminen

 • apuvälineiden hankinta lukemisen ja kirjastoaineiston käytön helpottamiseksi 

Kolmannen sektorin toimijat linkkinä kirjaston ja asiakkaiden välillä

 • logistiikkaratkaisut
 • uusia asiakkaita, uusia toimintamalleja, uusia tuulia

Kunnan henkilöstön yhteistyö hallintorajat ylittäen

 • kirjaston henkilökunta, sosiaali- ja terveystoimi
 • kirjastossa järjestettävät tapahtumat
 • kirjasto tutuksi kuntalaisille

 Kirjasto hallinnossa

 • oma osuus kunnan strategioiden toteuttamisessa
 • Joensuun seutukirjaston kanssa yhteistyö
 • raportoinnin ansiosta muiden tulokset muiden käytettävissä
 • asiakaspalautteen hyödyntäminen

Toimintamalli käytettäväksi muissa väljästi asutuissa kunnissa. 

Toteutus v. 2012 - 2013 aikana

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Juuan kunnan sosiaalitoimi

Joensuun seutukirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimenpiteet ja vaikutukset

Hankkeen aloituskokous pidettiin kesäkuussa 2012. Alun suunnittelupalavereissa mietittiin yhteistyön muotoja valittujen kumppaneiden kanssa. Alusta asti yhteistyötä tehtiin OsaKe –hankkeen (päättyi 2012 lopussa), kunnan kotipalvelun ja kulttuuritoimen kanssa. Myöhemmin mukaan tuli myös kotisairaanhoito. Koko hankkeen ajan mallia on haettu Joensuun seutukirjastosta. Sen jäsenistä Outokummun kirjastonjohtaja on osallistunut hankkeen kokouksiin.

Syksyllä 2012 toteutettiin koko kunnan alueelle suunnattu asiakaskysely. Kyselyllä kartoitettiin halukkuutta käyttää kirjaston kotipalvelua. Samalla selvitettiin kiinnostusta muihin kirjaston palveluihin. Kyselyitä postitettiin 2 500 kappaletta. Kunnan kotipalvelun kautta asiakkaita tavoitettiin n. 200. Kyselylomakkeita jaettiin myös eri laitoksiin.

Kyselylomakkeita palautettiin 121 kpl ja näissä kirjaston kotipalvelua kohtaan kiinnostus jakautui seuraavasti:

kiinnostaa tällä hetkellä                                    25 kpl
luultavasti kiinnostaa lähivuosina                     60 kpl
en ole kiinnostunut                                           29 kpl
tyhjiä                                                                   7 kpl

yhteensä                                                          121 kpl

Vastanneilta kysyttiin myös kiinnostusta seuraaviin kirjaston tarjoamiin palveluihin:

Lainaaminen                                                      96 kpl
Eri aineistolajien esittely                                   10 kpl
Lehtien lukeminen                                             47 kpl
Tietokoneen käyttö                                           14 kpl
Tiedonhaun opastus                                          17 kpl
Kirjailijavierailut                                                 16 kpl
Näyttelyt                                                            38 kpl
Erilaiset tilaisuudet                                            23 kpl

Vaihtoehdoista sai valita useamman.

Kysely toteutettiin kirjaston omana toimintana. Itella hoiti jakelun, myös vastausten palautuksen. Kopiointityötä teetettiin osin paikallislehdessä.

Kyselyyn vastanneiden määrää pidettiin hyvänä. Kävi ilmi, että tarvetta hankkeen alla toteutettavalle palvelulle on. Tiedotetta pidetään edelleen esillä kunnan nettisivulla ja kirjaston tiloissa.

Kirjaston kotipalvelusta tällä hetkellä kiinnostuneisiin otettiin henkilökohtaisesti yhteyttä. Samalla keskusteltiin rajanvedosta asiakkuuden hyväksymiselle. Esim. oman auton puuttuminen ei olisi riittävä peruste päästä palvelun piiriin.

Aineiston asiakkaalle kuljettamiseksi on tutkittu vaihtoehtoja: Henkilökuljetuksiin tarkoitetut kimppataksit, kunnan kotipalvelu ja kotisairaanhoito, vapaaehtoiset esim. järjestötoimijat sekä kirjaston omana toimintana tapahtuva kuljetus. Näistä toimivimmiksi on koettu yhteistyö kunnan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kanssa. Lisäksi kuljetus tapahtuu kirjaston omana toimintana. Kirjaston kotipalvelun aktiiviseksi käyttäjäkunnaksi on vakiintunut n. 10 asiakasta.

Aineiston lainauksessa asiakkaalle käytetään PallasPro –kirjastojärjestelmän kotipalvelu-osiota, jonka käyttöä on opiskeltu Joensuun seutukirjastossa. (Järjestelmä vaihtunut, 2.6.14 alkaen käytössä Koha) Palvelussa tarvittavia lomakkeita on laadittu soveltaen seutukirjaston malleja. On myös osallistuttu koko seutukirjaston alueen yhteisiin kirjaston kotipalvelun kokouksiin. Kotipalvelu koulutuksessa on käyty Kuopion kaupunginkirjastossa.

Lukemisen apuvälinehankintoina kirjastoon on ostettu suurentava lukulaite lukusalissa käytettäväksi sekä iPad -taulutietokoneita. "Ostoskärryt" asiakkaiden käyttöön helpottavat myös kirjastossa asiointia.

Tapahtumat

Hankkeen aikana kirjastossa on järjestetty erityisesti ikääntyvälle väestölle suunnattuja tapahtumia. Osa tapahtumista on ollut perinteisiä kirjastolle, kuten kirjailijavieraat ja runoesitykset. Myös konsertteja on järjestetty.

Kirjastoa on tehty tunnetuksi kutsumalla vieraiksi hyvin paikkakunnalla tunnettu kirjailija Heikki Turunen sekä taiteilija Kauko Kortelainen. Kortelainen järjesti kirjaston tiloissa myös taidenäyttelyn. Yhteistyötä järjestöjen kanssa on tehty myös näyttelyiden muodossa. Eläkeliiton Juuan osasto ja Martat pitivät kirjaston tiloissa näyttelyn.

Kirjasto on ollut mukana vuosittain Juuassa lokakuussa järjestetyillä Terveyden ja hyvinvoinnin messuilla. 2012 esittelimme Lainaa ja lue –hankettamme. Tänä vuonna markkinoimme lisäksi Kerro kirjastomuistosi –kampanjaamme. Pyysimme kuntalaisia kirjoittamaan muistojaan kirjastosta vuosien takaa. Joulukuussa saaduista tarinoista järjestettiin näyttely kirjaston tiloihin.

Hankeryhmämme asiantuntijajäsen toimii myös kunnan vanhusneuvostossa. Hänen kauttaan olemme saavuttaneet erityisesti järjestöväkeä. Hän on mm. pitänyt kirjaston käyttäjäkoulutusta Ikäosaamiskeskus Ellinkulmassa ja Juuan Eläkkeensaajien tilaisuudessa. Muita hankkeen/kirjaston esittelytilaisuuksia ovat olleet Ammattiyhdistysten paikallisjärjestön ja sivistyslautakunnan kokoukset kirjastossa. Yksi yhteistyön muoto suhteessa järjestömaailmaan onkin kokoustilan tarjoaminen. Esim.  Juuan sotaveteraanien naisjaosto ja Juuan kehitysvammaisten tukiyhdistys ovat tässä muodossa tuoneet kirjastoon uutta asiakaskuntaa.

Hanketta on tehty ikäihmisille tunnetuksi myös kutsumalla kunnan vanhusneuvosto kokoustamaan kirjastoon. Näin on saavutettu useita järjestöjä joiden jäsenkuntaan kuuluu paljon ikääntyneitä.

Yksi uusimpia yhteistyön ja palvelun muotoja on Juuan kirjastossa keväällä 2013 aloitettu lukukoira-toiminta. Tämä vapaaehtoisvoimin toteutettu palvelu oli alun perin suunnattu lukemaan opetteleville lapsille. Vanhusten palvelukeskus Kotikallion asiakkaat kuitenkin kiinnostuivat toiminnasta ja koska heille on hankalaa tulla kirjastoon, tarjotaan palvelu nyt heidän tiloissaan. 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteet

Jatkossa palvelemme hankkeen myötä oppimillamme taidoilla kirjaston kotipalveluasiakkaita. Pyrimme kuitenkin kehittämään erityisesti jakelukanaviamme. Tässä apuna voisi esimerkiksi olla tiiviimpi yhteistyö järjestökentän kanssa.

Tapahtumien tuottamisessa tullaan huomioimaan kuntamme ikärakenne ja tarjoamaan teemoiltaan myös ikäihmisiä kiinnostavia tilaisuuksia.

Kirjastomme on ilmoittautunut mukaan Celian Kirjasto kaikille -kumppanuusprojektiin. Tämän toivotaan helpottavan erityisesti ikäihmisten mahdollisuuksia saada haluamansa äänikirjallisuus.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€41 366
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 866

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
220henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
770henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€27 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi