Lainaa SoMe-mentori
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-325 3533
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
06-325 3521
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

TAUSTA

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on saanut henkilökunnan ammatilliseen täydennyskoulutukseen Dnroilla 140/623/2009 ja 157/623/2010 myönnettyä hankeavustusta. Tällä hankerahoituksella on järjestetty syksystä 2010 lähtien koulutusta molemmilla kielillä yleisesti sosiaalisesta mediasta, Googlen työkaluista, tekijänoikeuksista, vanhempien ja aikuisten valppaudesta nuorten netinkäytön suhteen, nettikokousmahdollisuuksista, verkko-oppimisalustoista ja informaatiolukutaidosta. Osa koulutuksista on toteutettu hands on –tyyppisinä tilaisuuksina hankerahalla hankitulla it-välineistöllä.   

Koulutuksista saadussa palautteessa on toivottu aihepiiriä syventävää koulutusta ja erityisten sosiaalisen median tukipalvelujen tarve tuli palautteessa selkeästi esiin, koska Vaasan kaupungilla eikä maakunnan alueen kunnissa tällaista tukea ole tarjolla.

TAVOITE

Annetusta koulutuksesta saatuun palautteeseen reagoidaan jo ensi keväänä mentorityyppisellä pilottikoulutuksella. Tarkoituksena on perustaa 10-20 henkilön ryhmä, joka saa kädestä pitäen ohjausta sosiaalisen median käyttöön otossa ja hyödyntämisessä työssään sekä näiden taitojen välittämisessä organisaatiossa eteenpäin. Koulutuksessa käydään läpi miten eri toimijat voivat hyödyntää sosiaalisen median palveluita ja miten voivat tukea muita käyttäjiä näiden palveluiden käyttöönotossa. Mentorikoulutuksen käyneet voisivat jatkossa toimia yli sektorirajojen ”lainaa some-mentori ”–periaatteella. Mentoriringin syntyminen takaisi keskinäisen vertaistuen kokemusten kerääjänä ja levittäjänä. Hankkeen tarkempi sisältösuunnittelu tehdään yhteistyössä  hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa.

AIKATAULU

Koulutukset toteutetaan syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.

KUSTANNUKSET

Nyt vielä käytettävissä oleva vanha hankeraha ei riitä mentorikoulutuksen toteuttamiseen molemmille kieliryhmille sekä erillisenä ryhmänä maakunnan edustajille. Erillinen ryhmä maakunnan edustajille on tarpeen mm. kuntien erilaisten some-käytäntöjen vuoksi.  Pilottikoulutuksessa halutaan kokeilla internetin välityksellä tapahtuvan etäopetuksen mahdollisuuksia sekä Adobe Connect –ohjelmistoa hyödyntäen että käyttäen internetin tarjoamia ilmaispalveluita luentojen taltiointiin ja netin kautta esittämiseen. Pilottivaiheessa voidaan hyödyntää kesäyliopiston Adobe Connect –lisenssiä.

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen ja sen työkäyttö lisääntyy koko ajan, joten sen peruskoulutusta tarvitaan jatkuvasti.  Näin ollen osa hankerahasta käytetään peruskoulutuksen tarjoamiseen jo vuoden verran kokeillun mallin mukaisesti sisältöä terävöittäen.

Koulutukseen osallistujat tulevat hankkeessa mukana olevista hallintokunnista. Kaupungin henkilöstöpalvelut on tukenut muiden hallintokuntien osallistumista järjestettyyn koulutukseen.

Kirjasto, opetustoimi ja nuorisotoimi osallistuvat hankkeeseen tarjoamalla työpanostaan koulutusten suunnitteluun ja erikseen sovittaviin käytännön järjestelyihin. Hankerahoitusta haetaan koulutustilaisuuksista syntyvien luentopalkkio-, koordinointi-, matka- ym. kustannusten kattamiseen sekä kaupunginkirjastosta koulutuksiin osallistuvien sijaiskuluihin. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että kaupunginkirjasto ostaa koulutuspalvelun Vaasan kesäyliopistolta, jolla on pitkät perinteet kaupungin henkilöstölle suunnatun ammatillisen koulutuksen järjestäjänä.

Koulutuksen järjestäminen tarjoaa kirjastolle pääkoordinaattorina mahdollisuuden profiloitua entistä enemmän tietotaidon ja osaamisen välittäjänä paitsi informaation myös uusien tiedonvälityskanavien parissa. Toimiminen sosiaalisessa mediassa on luonteva osa kirjaston toimintaa ja osaamista on mahdollista välittää myös kaupunkiorganisaation muille toimijoille. Kirjaston visiona on olla sivistyksen ja elämysten keskus, myös verkossa.

   

 

               

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaasan kesäyliopisto, Yliopistonranta 5
65200 VAASA 

Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetusvirasto
Vaasanpuistikko 16, 7. krs.
PL 2, 65101  VAASA

Vaasan kaupungin nuorisotoimi, Vapaa-aikavirasto/nuoriso-osasto
Vaasanpuistikko 20 B 3. krs
65100  VAASA

Vaasan kaupungin viestintäyksikkö, PL 3, 65101 Vaasa

Pohjanmaan ELY-keskus

Käyntiosoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A, 4. krs65101 VAASA

 

Aiemmat hankkeet: 

Ammatillista täydennyskoulutusta sosiaalisesta mediasta henkilöstölle on järjestetty hankerahoituksella Dnrot 140/623/2009 ja 157/623/2010.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa on toteutettu toinen sosiaalisen median mentori-ryhmän koulutus, jossa osallistujia on ollut kaupungin eri hallintokunnista. Ensimmäinen mentori-ryhmä on toiminut aktiivisesti Some-tietoisuuden lisäämiseksi kaupungin eri hallintokunnissa sekä pitääkseen itsensä ajan tasalla some-kehityksessä. Uudet mentorit solahtavat ryhmän toimintaan mukaan. Kaupungin viestintäyksikkö ja hallintokuntien viestintähenkilöstö ovat mentoreiden ohella avainasemassa Some-työn jatkumisessa.

Jo perinteeksi muodostunut syksyinen Some-päivä pidettiin lokakuun alussa. Osallistujia oli nelisenkymmentä, myös maakunta-alueen kirjastoista ja muista virastoista. Tilaisuudessa päivitettiin Some-kehitystä ja kuultiin case-esityksiä siitä miten eri Some-välineitä voi hyödyntää arkityössä.

Tabletien ja älypuhelimien tavanomaistuminen näkyy myös kirjastoissa, kun asiakkaat ovat laitteidensa kanssa ongelmissa ja tulevat kysymään neuvoa kirjastoista. Toisaalta kirjastojen tarjoamien E-aineistojen varsin vähäinen käyttö on harmillista. Uusien aineistojen markkinointia ja tiedotusta tarvitaan edelleen, ja tämä edellyttää henkilökunnan osaamisen päivitystä. Kirjastossa järjestettiinkin henkilökunnalle neljä "Ipad-kirjastossa" tilaisuutta, joissa paneuduttiin lukuohjelmien ja e-aineístojen lataamiseen. Lisäksi asiakkaille oli Ipad-iltapäivä, jolloin käytiin läpi heidän kohtaamiaan ongelmia laitteen käytössä sekä neuvottiin e-kirjojen käytössä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa on lisätty Some-tietoisuutta ja -taitoa kaupungin eri hallintokunnissa ja näin sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt eri toiminnoissa. Kaupungin eri yksiköillä on omia facebook-sivujaan, mm. useassa kirjastossamme ja kirjastoautossa, joiden kautta välitetään tietoa ja tilannekuvauksia lukijoille. 

Mentoriverkoston syntyminen vahvistaa Some-käytön jatkuvuutta ja mentoreiden pysymistä mukana kehityksessä. Samalla yhteistyö yli hallintokuntarajojen on lisääntynyt. Koulutuksissa on kokeiltu erilaisten välineiden toimivuutta ja saatu samalla käytännön kokemusta etäyhteyksien ym. toimivuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vaasan kesäyliopisto on vakiinnuttanut asemansa luotettavana koulutusten järjestäjänä.

Maakunnallinen Some-mentori-koulutus jäi vielä odottamaan otollisempaa ajan kohtaa toteutukselle.

Jatkotoimenpiteet: 

Sosiaalisen median hyödyntäminen jatkuu eri yksiköissä kaupungin viestintähenkilöstön ja mentoreiden voimin. Viestintäyksiköllä on keskeinen rooli yhteistyöverkoston ylläpidossa ja osaamisen päivityksessä. Kirjasto on hakenut hankerahaa "Nastat laitteet -ylihyvät sisällöt" -otsikolla; hankkeessa osana on henkilöstön tietotaidon kasvattaminen.

Aloituspäivämäärä : 
30/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
135henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000