Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Toteutetaan osaamiskartoitus Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

XXX

Kuvaus : 

Toteutetaan osaamiskartoitus Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle. Kartoitus pohjaa Lapin yleisten kirjastojen strategiaan, joka valmistuu keväällä 2016. Kartoituksen pohjalta laaditaan koulutussuunnitelmat koko alueen, kirjastojen ja yksilöiden tasolla. Keskeisimpien esiin tulevien kehittämiskohteiden osalta järjestetään henkilöstökoulutusta jo hankeaikana.

Jatkuvasti muuttuva kirjastoala vaatii kouluttautumista ja oman osaamisen kehittämistä. Ns. perinteiset kirjastotyön taidot eivät enää riitä, modernissa kirjastossa henkilöstön on kyettävä verkostoitumaan, kohdentamaan palveluja entistä paremmin erilaisille asiakasryhmille, opettamaan ja opastamaan, hallitsemaan digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa, markkinoimaan eri palveluita ja tapahtumia. Myös nykyiset työvälineet kuten kirjastojärjestelmä ja luettelointiformaatti ovat muuttumassa. Osaamiskartoituksen avulla pystytään selvittämään, millä alueilla on osaamisvajetta ja kohdentamaan täydennyskoulutusta siihen. Kartoituksen avulla pystytään selvittämään myös mahdolliset piilossa olevat taidot ja kyvyt.  Lapin kirjastohenkilöstö ikääntyy ja vähenee, sillä taloustilanteesta johtuen uuden työvoiman rekrytointi on äärimmäisen hankalaa. Osaamisen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta Lapin kirjastot pysyvät elinvoimaisina ja pystyvät tarjoamaan asiakkailleen ajanmukaista palvelua.

Kehittämistyö kytkeytyy Suomen yleisten kirjastojen strategiaan, jonka päivitetty versio julkaistaan syksyllä 2015 sekä Lapin kirjastojen strategiaan, joka valmistuu keväällä 2016. Tavoitteena on vahvistaa Lapin kirjastojen yhteistyötä, henkilöstön ammatillista osaamista ja varmistaa se, että Lapin kirjastopalvelut säilyvät laadukkaina myös tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamisella varmistetaan strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen, luodaan suuntaviivat tulevalle kehitykselle ja saadaan käytännön työkalu tulevien kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen pohjaksi.

Suunnitelma

1. Laaditaan hankesuunnitelma ja perustetaan ohjausryhmä. 
2. Määritellään osaamisen tarpeet (ohjausryhmä, Lapin kirjastojen johtajat, mahdollisesti myös henkilöstö mukana määrittelytyössä), strategiaan pohjautuen.
3. Osaamiskartoituksen työkaluna käytetään C&Q –menetelmää. Varsinainen kartoitus tehdään ostopalveluna, yhteistyökumppanina Lapin oppisopimuskeskus.
4. Tulosten pohjalta laaditaan koulutussuunnitelmat koko alueen kirjastojen ja yksilöiden tasolla.
5. Järjestetään koulutusta keskeisimpien kehittämistarpeiden osalta sekä henkilöstölle että esimiehille.
6. Mallinnetaan tehty työ ja laaditaan ohjeet tulevaan: miten C&Q –välinettä hyödynnetään jatkossa, mitä kehitystyö jatkossa vaatii esimiehiltä ja henkilöstöltä.
7. Loppuraportti

Hankkeeseen palkataan kokopäiväinen projektityöntekijä (12 kk) ajalle 1.9.2016 – 31.8.2017. Projektityöntekijä vastaa raportoinnista ja muista hankkeeseen liittyvistä käytännön toimista ohjausryhmän ohjauksella

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lapin yleiset kirjastot

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Maakuntakierros Lapin kirjastoissa, C & Q -osaamiskartoitus sekä webropol-kysely

Hankkeessa toteutettiin osaamiskartoitus Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle. Kartoitus hankittiin ostopalveluna Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä.  Osaamiskartoituksessa käytetty työkalu oli Pro C & Q.

Osaamiskartoituksen toteuttamista edelsi osaamistarpeiden määrittely joka tehtiin yhteistyössä koulutuskuntayhtymän ja hankkeen ohjausryhmän kanssa. Määrittelytyön taustalla olivat uusi kirjastolaki sekä Lapin kirjaston strategia. Pohjatyönä projektipäällikkö teki syys-lokakuun 2016 aikana maakuntakierroksen kaikissa Lapin kirjastossa. Tapaamisten työpajoissa kerättiin henkilöstön ajatuksia kirjastossa tarvittavasta osaamisesta: mitä osaamista tarvitsen työssäni juuri nyt, entä mitä osaamista kirjastossa tarvitaan viiden vuoden kuluttua.

Osaamiskartoitus suunnattiin koko Lapin kirjastohenkilöstölle ja se oli käynnissä  marraskuusta joulukuuhun 2016. Kartoitus oli kaksivaiheinen: jokainen vastaaja teki itsearvioinnin, tämän lisäksi jokaisesta vastaajasta tehtiin esimiesarviointi. Pienissä kirjastoissa kirjastotoimenjohtaja arvioi koko henkilöstön, isommissa arvioinnin tekivät osastovastaavat. Kirjastotoimenjohtajien arvioinnista vastasivat heidän omat esimiehensä.

Osaamiskartoituksen tulokset saatiin helmikuussa 2017. Kartoitukseen vastasi kaikkiaan 163 henkilöä: kirjastovirkalijat 101, kirjastonhoitajat 45 ja kirjastotoimenjohtajat 17. Osaamiskartoituksen tuloksena  jokainen vastaaja sai oman henkilökohtaisen, sähköisen osaamiskortin, jota hyödynnettiin kehityskeskusteluissa.

C & Q -osaamiskartoituksen lisäksi hankkeessa toteutettiin koko Lapin henkilöstölle kohdennetty webropol-kysely, jonka avulla haluttiin edelleen konkretisoida henkilöstön koulutustarpeita.  Kyselystä tehtiin kaksi eri versiota: yksi kirjastonhoitajille ja -virkailijoille (vastaajina jälleen myös kirjastosihteerit, -amanuenssit, virkailija-kuljettajat, informaatikot, erikoiskirjastonhoitajat) ja yksi kirjastotoimenjohtajille. Kysely toteutettiin nimettömänä huhtikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 12 kirjastotoimenjohtajaa, muulta henkilöstöltä vastauksia saatiin 80 kpl. 

C & Q -osaamiskartoituksen sekä webropol -kyselyn tulokset ovat luettavissa projektiraportista.

Koulutussuunnittelu ja koulutukset

Osaamiskartoituksen ja webropol -kyselyn tulosten pohjalta projektipäällikkö laati pohjan Lapin kirjastojen koulutussuunnitelmalle. Suunnitelma sisälsi keskeiset koulutustarpeet ajanjaksolle syksy 2017 – kevät 2018 sekä alustavia ehdotuksia koulutuksen toteutuksesta kehittämiskohteittain. Suunnitelmarunkoa käytiin läpi Lapin kirjastojen maakunnalisessa koulutusryhmässä.

Osaamiskartoituksen ja webropol-kyselyn tuloksia käytiin läpi myös ohjausryhmässä. Ryhmässä todettiin, että akuuteimmat koulutustarpeet liittyvät kirjastotyön muutoksen havainnointiiin – uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä ei kannata kouluttaa ennen kuin on sisäistetty, millaisessa murroksessa kirjasto elää ja mitä nykypäivän kirjastolta odotetaan. Hankkeessa järjestetyt koulutukset (5 kpl) käsittelivätkin monipuolisesti (kirjasto)työn muutosta, muutoksen hallintaa ja oman työn johtamista.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa toteutettu C & Q -osaamiskartoitus sekä kartoitusta täydentänyt webropol -kysely avasivat Lapin kirjastojen henkilöstön osaamisen nykytilaa sekä koulutustarpeita. Osaamiskartoitusta edeltäneet työpajat Lapin kirjastoissa onnistuivat erinomaisesti. Osaamistarpeiden pohtiminen yhdessä sitoutti henkilökunnan osaksi hanketta ja osaamiskartoitukseen vastasikin suurin osa Lapin kirjastojen vakinaisesta henkilökunnasta. Kartoituksen tuloksena syntyneitä henkilökohtaisia sähköisiä osaamiskortteja hyödynnettiin kehityskeskusteluissa, joissa asetettiin tavoitteita vuodeksi eteenpäin.

Webropol-kysely konkretisoi henkilökunnan koulutustarpeita ja antoi osaltaan hyvää pohjaa maakunnalliselle koulutusuunnittelulle. Keskeisten koulutustarpeiden osalta koulutusta pystyttiin järjestämään  jo hankeaikana ja koulutusten osallistujamäärää oli kiitettävä.

Toteutettujen kartoitusten ja kyselyjen pohjalta hankkeessa laadittiin koulutussuunnitelman runko, joka on tarkoitettu päivitettäväksi työkaluksi alueelliseen koulutussuunnitteluun. Hankkeessa suunnitelmapohjan sisäänajoon olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa. Nyt varsinainen suunnitelmapohja jäi aihioksi, mutta suunnitelmaan  kirjattuja koulutustarpeita on otettu huomioon koulutussuunnittelussa syksyn -18 – kevään -18 aikana

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen pitkäaikaisempia vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. C & Q -osaamiskortit ovat hyödynnettävissä henkilökohtaisen kehittämisen pohjana myös jatkossa, osaamiskartoitus olisi hyvä tehdä toistamiseen, kun aikaa on kulunut  muutama vuosi. Hankkeen materiaalia hyödynnetään koulutussuunnittelussa, paikallisesti kirjastotasolla materiaalia voi hyödyntää henkilöstön toimenkuvia päivitettäessä sekä   henkilöstöä rekrytoitaessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€62 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€75 442
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 442
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
147henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
23kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
140henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€61 550

Hanke on valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukainen. Se tukee kirjastojen keskeisimmän resurssin, osaamisen, ylläpitoa ja kehittämistä.

 
okm
avi