Lapin kirjastojen digitointiselvitys
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa laaditaan digitointipolitiikka ja –suunnitelma Lapin yleisille kirjastoille ja kartoitetaan muistiorganisaatioiden digitointityötä maakunnassa ja valtakunnallisesti. Hankkeen taustamateriaalina on Kirjastot.fi:n Digitointiselvitys yleisille kirjastoille (2015), joka antaa suuntaa sille, mitä digitointisuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon. Hankkeen tavoitteena on, että digitointityöhön luodaan selkeät ohjeet ja periaatteet, joiden mukaan kirjastojen suositellaan tulevaisuudessa toimivan. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksena syntyy Lapin kirjastojen digitointiselvitys.

Kuvaus : 

Lapissa on muistiorganisaatioiden hallussa ja myös niiden ulkopuolella laajasti erityyppisiä aineistoja, joiden digitointi turvaisi alkuperäisen aineiston säilymisen, toisi esille harvinaiset aineistot ja helpottaisi aineiston käyttöä. Aina ei ole kuitenkaan selkeää, kenen vastuulle tietyntyyppisen aineiston säilytys ja digitointi kuuluvat. Lapin eri muistiorganisaatioilla on digitointiin liittyviä linjauksia, mutta yleisiltä kirjastoilta puuttuu digitointipolitiikka, ja toisaalta kaivataan kokonaisnäkemystä vastuun jakautumisesta ja yhteistyön mahdollisuuksista organisaatioiden kesken.

Yleisten kirjastojen kokoelmissa on aineistoja, joiden digitoiminen on perusteltua esim. paikallishistorian näkökulmasta. Digitoituna paikalliset, arvokkaat aineistot tulevat tutkijoiden ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saataville. Kirjastot ovat digitoineet vaihtelevasti kokoelmiaan ja digitointia on tehty pääsääntöisesti erillisinä hankkeina hankerahoituksella. Lapissa digitoitua aineistoa on tuotettu mm. lappilaisten kulttuurilaitosten yhteiselle Lapinkävijät-sivustolle, joka on yhteistyöalusta kulttuurihistoriallisille verkkosisällöille.  Lapin kirjastot ovat digitoineet myös mm. kirjoja, valokuvia ja äänitteitä, jotka sijaitsevat hajallaan kuntien verkkosivuilla. Keskeinen ongelma on kirjastojen digitoimien aineistojen löydettävyys sekä yhteisen näkemyksen puute digitoinnin tavoitteista ja käytännön toteutuksesta. 

Yleisillä kirjastoilla ei ole velvoitetta aineistojen digitointiin, mutta niiden tekemä digitointityö täydentää kansallisia kokoelmia.  Kansalliskirjastolla on oma digitointipolitiikka ja –suunnitelma. Myös esimerkiksi museosektorilla ja arkistolaitoksessa on omat digitointistrategiansa.

Hankkeessa laaditaan digitointipolitiikka ja –suunnitelma Lapin yleisille kirjastoille ja kartoitetaan muistiorganisaatioiden digitointityötä maakunnassa ja valtakunnallisesti. Hankkeen taustamateriaalina on Kirjastot.fi:n Digitointiselvitys yleisille kirjastoille (2015), joka antaa suuntaa sille, mitä digitointisuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon. Hankkeen tavoitteena on, että digitointityöhön luodaan selkeät ohjeet ja periaatteet, joiden mukaan kirjastojen suositellaan tulevaisuudessa toimivan.

Lapin kirjastojen digitointipolitiikka antaa kokonaiskäsityksen siitä, mikä on kirjastojen digitointityön tavoite maakunnassa. Digitointisuunnitelmassa selvitetään yksityiskohtaisesti koko digitointiprosessin kulku, johon kuuluvat digitoinnin tavoitteet, käytettävät resurssit, aineiston valinta, jälkikäsittely sekä eri aineistotyyppien tallennusalustat. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. digitoidun aineiston löydettävyys ja käytettävyys sekä tallentaminen keskitettyihin kansallisiin järjestelmiin. Tavoitteena on yhteisten periaatteiden luominen sekä turhan ja päällekkäisen työn välttäminen tulevaisuudessa.

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia aineistoja Lapin yleisissä kirjastoissa on digitoitu ja minkälaisia digitointitarpeita on tulevaisuudessa. Lisäksi tarkastellaan, minkä tyyppisiä nämä aineistot ovat, ja kuuluuko niiden digitointi yleisille kirjastoille. Mitkä ovat aihepiirejä, joihin kuuluvien aineistojen digitointi olisi tärkeää Lapissa? Selvitystä tehdessä tärkeä rooli on Lapin maakuntamuseolla. Heitä konsultoidaan asiaa selvitettäessä. Paikallisten muistiorganisaatioiden kanssa selvitetään, miten yhteistyötä voidaan hyödyntää digitoinnissa, ja selvitetään selkeät rajat minkä organisaation tehtäviin eri aineistojen tallentaminen kuuluu. Myös saamelaisalueen kirjastojen kielelliset ja kulttuuriset erityistarpeet tulisi ottaa huomioon, ja yhteistyö saamelaistoimijoiden kanssa on tärkeää.

Hankkeeseen palkataan kokopäiväinen projektityöntekijä (4 kk) ajalle 1.9.2017 – 31.12.2017. Projektityöntekijä vastaa raportoinnista ja muista hankkeeseen liittyvistä käytännön toimista ohjausryhmän ohjauksessa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lapin maakuntamuseo, Saamelaismuseo, Saamelaisarkisto, Saamelaiskäräjät, kotiseutumuseot ja -arkistot, kuntien arkistot ja tekniset virastot, maakuntakirjastot.
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000

Hankkeessa laaditaan digitointipolitiikka ja -suunnitelma Lapin kirjastoille. Monessa kunnassa kirjastonjohtajan tehtäviin kuuluu myös kulttuuri- ja/tai museotoimi. On hyvä tehdä suunnitelma, mitkä aineistot ovat nimenomaan kirjastotoimen digitointivastuulla, ja missä menee raja muihin muistiorganisaatioihin nähden.

 
okm
avi