Liedon koulukirjastojen kehittämishanke
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Liedon Ilmaristen koulukirjasto 2016, kuva: Liinu Leiwo
Liedon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 13
21420
Kirjaston puhelin : 
02 48733401
Kirjaston sähköposti : 
library@lieto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lieto
Y-tunnus : 
0134698-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Liinaleena Leiwo
Puhelin : 
050 3599824
Sähköposti : 
liinaleena.leiwo@lieto.fi
Hankkeen tavoite: 

Koulukirjastojen tilat ja kokoelmat on nostettava oppimista, koulun käytäntöjä ja uutta opetussuunnitelmaa selkeästi tukeviksi sekä uudistuvaa kirjastolakia vastaaviksi toiminnallisiksi koulukirjastoiksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä kirjastossa, kävijämäärä ja lainausluvut kasvavat. Kirjaston kokoelman ajantasaistaminen näkyy kokoelman kiertävyydessä. Kirjastohenkilökunnan vierailut koululuokissa lisääntyvät tai alkavat. Koulujen tasa-arvoistuminen palvelujen suhteen. Lieto profiloituu vahvemmin koulukirjastokunnaksi ja kouluttaa ja jakaa tietoa muille kirjastoille kokemuksistaan. Erilaisten ja -kokoisten kirjastojen palvelumallit kirjataan näkyville.

Kuvaus : 

Liedon kunnassa on poikkeuksellisen laaja kunnankirjaston ylläpitämä koulukirjastoverkko. Kaikilla ala- ja yläkouluilla on oma kirjasto ja kokoelma. Kokoelmat eivät ole ajan tasalla. Liedon kunnankirjasto haluaa panostaa koulukirjastojen ajantasaistamiseen ja elävöittämiseen: koulukirjastot halutaan nostaa tämän päivän tasolle kokoelman lisäksi myös toiminnassa. Tilat ja kokoelmat, on nostettava oppimista, koulun käytäntöjä ja uutta opetussuunnitelmaa selkeästi tukeviksi sekä uudistuvaa kirjastolakia vastaaviksi toiminnallisiksi koulukirjastoiksi. Tavoitteet Uusi kirjastolaki korostaa kirjastoja tilana. Kirjaston tehtävä on ”tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan”. Tässä koulut eivät ole tasa-arvoisessa asemassa Liedossa. Koulukirjastolla on oltava tarkoituksenmukaiset tilat, välineistö sekä osaava henkilöstö - mutta myös koulun toimintaa tukeva asenne ja toimintakulttuuri. Oppilailla on koulukirjastossa lupa rentoutua ja viihtyä; tehokkaan oppimisen edellytys on henkinen hyvinvointi. Koulukirjastonhoitajan työnkuvaa tullaan tietoisesti kehittämään kohti Teacher Librarian -ammattia. Teacher Librarian toimii oppimisen hyväksi opettajan työparina, huolehtii kokoelman sopivuudesta kyseisen koulun ja sen opetussuunnitelman tarpeisiin ja huolehtii siitä, että kokoelma tulee tehokkaaseen käyttöön. Oppilaiden osallistaminen omaan oppimiseensa on koulukirjaston toiminnan tavoite: ajantasaistettu koulukirjasto tarjoaa mahdollisuuden opiskella itsenäisesti, olla innovatiivinen ja aktiivinen oppija sekä nauttia uteliaisuudesta ja tiedonhausta Koulukirjastoverkon kehittäminen vaatii: 1. Koulutettua ja asiaan perehtynyttä pedagogisesti suuntautunutta henkilöstöä riittävällä aikapanoksella. Henkilöstön on oltava valmis olemaan mukana opetuksessa kirjastotilan ulkopuolella oppintunneillakin. 2. Ajantasaista välineistöä. ”Share New Media” -on yksi koulukirjaston teesi, jonka toteutuminen on edellytys sille, että koulukirjastot elävöityvät oppimisen, viihtymisen ja aktiivisen uteliaisuuden keskuksiksi koulussa. Mahdollisuuksien mukaan e-kirjat käyttöön kouluilla. 3. Yhteyttä ulkomaailmaan . Koulukirjaston on kehitettävä yhteistyötä opettajakunnan ja oppilaiden sekä huoltajien kanssa, jalkauduttava vanhempaintapahtumiin ja oltava aktiivisesti mukana OPS2016 esiin nostamissa projekteissa. Liedon kunnan koulukirjastot haluavat aloittaa yhteistyön Turun Ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijoiden kanssa. Koulukirjastojen yhteys nuoriin ulotetaan hankkeen myötä sosiaaliseen mediaan: Snapchat-kirjavinkit ja tapahtumavinkit sekä avuntarjoukset. 4. Viihtyvyyden parantamista: ulkonäkö ja toimivuus sekä yhteys taiteisiin ja kulttuuriin. Liedon oppilaitoskirjastojen koulukirjastovirkailija, jonka sijoituspaikka on nyt Ilmaristen koulukirjasto, käyttää seuraavan lukuvuoden työajasta 40% muiden kuin Ilmaristen koulukirjastojen elävöittämiseen, opettajien ja huoltajien sekä oppilaiden tapaamiseen, henkilökunnan kouluttamiseen ja kokoelmanhoitoon sekä uuden Taatilan koulukirjaston perustamiseen ja käyttöönottoon.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Liedon kirjaston koulukirjastotiimi.

Aiemmat hankkeet: 

Lukudiplomi ja kirjastonapparihanke.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Koulukirjastojen tiloja ja kokoelmia on nostettu oppimista, koulun käytäntöjä ja uutta opetussuunnitelmaa selkeästi tukeviksi sekä uudistuvaa kirjastolakia vastaaviksi toiminnallisiksi koulukirjastoiksi. Koulukirjastotyöntekijöiden läsnäolon tuottamat henkilökohtaiset palvelukontaktit ovat lisääntyneet kouluilla. Yhteistyö opettajien kanssa on lisääntynyt, lainamäärät ovat suuressa osassa kouluja kasvaneet, samoin niiden tilastointi on tullut varmemmaksi. Kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyjen oppituntien ja tapahtumien pitäminen on laajentunut kouluille, joissa sitä ei ennestään ole ollut. Opettajien ja koulukirjaston yhteistyö on syventynyt ja konkretisoitunut yhä vahvemmin opetusta tukevaksi toiminnaksi. Koulujen ja lietolaisten tietoisuus koulukirjastotoiminnasta on lisääntynyt. Koulukirjasto on etsinyt ja löytänyt uusia tapoja näkyä ja kuulua erilaisilla kouluilla pienestä kyläkoulusta suurempiin kouluihin. Lukupiirit, kirjasuosittelut, kirjallisuuteen liityvät projektit, oppimisprojektit ja tiedonhaun omatoimiset omaan tiedontarpeeseen perustuvat tehtävät koulukirjastoissa ovat lisääntyneet.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 Sähköinen esite, painotuote esitteestä, uusi koulukirjastostrategia. Hankintastrategiakaavio on tuotettu hankinnan pohjaksi.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Erityiskoulu on saanut omaa huomiotaan, jota vaille se opettajien tuntuman mukaan on aiemmin jäänyt. Lukemisesta on palkittu aiempaa useampia oppilaita ja sitä kautta lukemisen näkyvyyttä on lisätty oppilasyhteisöissä. Koulukirjastojen tekniikkaa ja saavutettavuutta on parannettu lainausautomaatein, rajapintojen avaamisella ja palauttamisen omatoimistamisella. Oppilaita on osallistettu kirjastosta huolehtimiseen ja hankintojen tekemiseen entistä laajemmin. Oppilaiden käden jälkeä ja monialaisia projekteja on otettu mukaan koulukirjastoon näkyvästi. Oppilaat ovat käyttäneet koulukirjastotilaa aktiivisesti niissä kouluissa, joissa se on mahdollista. Koulukirjastot ovat tuoneet kouluille kirjailijavieraita ja muita mielenkiintoisia vieraita ja myös uutta tekniikkaa 3D tulostimen käytön muodossa. Koulukirjaston henkilökunta on kouluttautunut ja verkostoitunut osallistumalla kirjasto- ja opetusalan tapahtumiin ja pitämällä yllä aktiivista keskustelua koulukirjastotoiminnasta ja lukemiseen innostamisesta kunnassa ja kunnan ulkopuolella.
Koulukirjastot ovat olleet aktiivistesti AMK-opiskelijoiden harjoitteluiden osana. Yhteistyö pääkirjaston kanssa on ollut entistä vireämpää uusien kunnankirjaston tilojen myötä. Koulukirjastojen näkyvyys on parantunut ja työ lietolaisten lasten ja nuorten lukemisen eteen tehostunut ja suunta tulevaisuudessa on kohti parempaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa lainauksen ja palauttamisen omatoimisuuteen keskitetään lisää koulutusta, jotta koulukirjastohenkilökunta voi entistä enemmän paneutua henkilökohtaiseen ja vuorovaikutteiseen kohtaamiseen ja palveluun. Omasta ympäristöstä huolehtiminen ja sivistys kulkevat myös näin käsi kädessä kouluissa koulukirjastojenkin avulla. Oppilaiden osallisuus syvenee ja heidän erilaiset tarpeensa ikä- ja kieliryhminä huomioidaan sekä kokoelmassa että toiminnassa. Kielikokoelmat ja selkokokoelmat, aikakauslehtimateriaalit sekä digiaineistot vaativat huomiota. Kieliryhmiä sekä kulttuuria tuodaan positiivisessa mielessä esiin kouluyhteisöissä, yhteistyö oppilaiden ja kotien kanssa syvenee tai alkaa. Näin koulukirjasto tukee tulevaisuudessa entistä enemmän lietolaisten yhteisöllisyyttä ja tukee positiivisesti kulttuurista diversiteettiä.
Koulukirjasto jatkaa neuvotteluja kouluyhteistöjen kanssa yhteistyön muodoista ja säännöistä sekä koulukirjastokulttuurin luomisesta ja vireänä pitämisestä siten, että koulukirjastosta tulee saumaton osa koulujen arkipäivää. Koulukirjastojen tilojen toimivuutta pyritään edelleen kehittämään oppilasystävällisemmäksi ja tilan käyttöaktiivisuutta lisäämään.

Koulukirjastot jatkavat AMK-opiskelijoiden kanssa yhteistyötä ja pyrkivät tekemään koulukirjastotyötä tunnetummaksi Suomessa laajemminkin. Tavoiteena on tulevaisuudessa tuoda esiin Liedon toimintatapoja esittelemällä, kouluttamalla ja luennoimalla erilaisissa yhteyksissä. Lukuvoden 2017-2018 omaa toimintaamme jäsentävä vaikutus tulee näin yleiseksi hyväksi: lukutaito on otsikoissa usein ja me haluamme tuoda siihen keskusteluun oman kokemuksemme ja tieto-taito -osuutemme sekä prioriteettimme.
Tulevaisuuden koulukirjaston arvoja: oppilaan omatoimisuus, osallisuus ja positiivinen suhde erilaisiin aineistoihin ja tiedonhaun tehtäviin.

Kirjaston tehtävä on myös elämysten tuottaminen tai käden ulottuville tuominen.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
01/08/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 024
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 577
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
920henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
25kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 896henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio:http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio