Lisää puhtia kirjastopalveluihin!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jalasjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 24
61601
Kirjaston puhelin : 
06-4580410
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jalasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jalsa
Y-tunnus : 
0208733-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Laakso
Puhelin : 
06-4580411
Sähköposti : 
johanna.laakso@jalasjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Lakia-kirjastojen tavoitteena on ottaa käyttöön Microsoft-pohjainen kirjastojärjestelmä, Aurora. Aurora on MARC21-formaattiin ja standardeihin perustuva kirjastojärjestelmä, joka tarjoaa kirjastoille avoimen ja joustavan tietojärjestelmän kirjaston toimintojen hoitamiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Hankkeen tausta: Lakia-kirjastot, joihin kuuluvat Isonkyrön, Jalasjärven, Kauhavan, Laihian, Lapuan ja Vähänkyrön kirjastot, ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1999 lähtien. Lähitulevaisuudessa entistä laajempi ja tiiviimpi kirjastokimppojen rajat ylittävä kirjastojen välinen maakunnallinen ja valtakunnallinen yhteistyö asettaa haasteita ja kehittämistarpeita kirjastojen toiminnalle monella tasolla. Yhteistyö edellyttää muun muassa kirjastojärjestelmien standardinmukaisuutta, joka mahdollistaa mm. järjestelmien yhteiskäytön sekä erilaiset verkkopalvelut. Standardinmukaisuus takaa myös kirjaston käyttäjälle entistä paremmat kirjastopalvelut, kun käytössä ja saatavilla on entistä laajemmat kokoelmat. Lisäksi standardinmukaisuus tuo selkeyttä ja kauan kaivattua yhtenäisyyttä koko kirjastokentälle.

Kansallista ja maakunnallista yhteistyötä lisää myös Kansalliskirjaston hallinnoima Kansallinen digitaalinen kirjasto -asiakasliittymä (KDK), johon Lakia-kirjastotkin ovat ilmoittautuneet mukaan. Asiakasliittymässä käyttäjien saatavilla ovat kirjastojen, museoiden ja arkistojen tietovarannot, ja se mahdollistaa myös erilaisten digitaalisten palveluiden käytön. Jokaisella organisaatiolla voi olla asiakasliittymässä oma organisaatiokohtainen näkymänsä, jota se voi muokata omien tarpeidensa mukaisesti.

Jotta kirjastot voivat tulevaisuudessakin palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota näille asianmukaisen ja tasa-arvoisen pääsyn tietovarantoihin ja sähköisiin palveluihin, tulee kirjastojen teknisen ympäristön olla ajanmukainen, luotettava ja vaihtoehtoja tarjoava. Uusien palveluiden kehittäminen ja niiden tarjoaminen, tiedonhaun opetus sekä laajeneva yhteistyö eri sektoreiden toimijoiden kanssa edellyttää nykyaikaista ja monipuolista laitteistoa.

Tavoite ja toimenpiteet:

Lakia-kirjastojen tavoitteena on ottaa käyttöön Microsoft-pohjainen kirjastojärjestelmä, Aurora. Aurora on MARC21-formaattiin ja standardeihin perustuva kirjastojärjestelmä, joka tarjoaa kirjastoille avoimen ja joustavan tietojärjestelmän kirjaston toimintojen hoitamiseen. Tavoitteena on myös liittyä Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon, joka tarjoaa kirjaston käyttäjille pääsyn entistä monipuolisempiin sähköisiin aineistoihin ja palveluihin. Teknistä ympäristöä parannetaan hankkimalla uusia työ- ja asiakaspäätteitä, kuittikirjoittimia, viivakoodinlukijoita, tulostimia ja videotykkejä. Lisäksi hankimme kirjastoihin lainausautomaatit ja digitointilaitteet.

Tulokset ja toteutus:

Lakia-kirjatot ottavat käyttöön uuden, tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin vastaavan kirjastojärjestelmän sekä liittyvät Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon. Moderni kirjastojärjestelmä ja verkkopalvelu avaavat uusia ovia kirjastojen väliselle yhteistyölle sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Kirjastojen laiteympäristö on ajanmukainen, nopea ja asiakasystävällinen. Lainausautomaatit tuovat joustavuutta ja antavat asiakkaalle vaihtoehdpn lainaustapahtuman suorittamiseen. Uudet palvelut, kuten esimerkiksi mahdollisuus digitoida omia vhs-nauhoja kirjastossa, tuovat monipuolisuutta ja uudenlaista tarjontaa kirjastojen palveluihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Isonkyrön kunnankirjasto, Kauhavan kaupunginkirjasto, Laihian kunnankirjasto, Lapuan kaupunginkirjasto, Vähänkyrön kunnankirjasto

Aiemmat hankkeet: 

YTY-kirjastojen Moderni kirjastojärjestemä nyt! -hanke vuodelta 2010.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Lakia-kirjastot (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia, Lapua ja Vähäkyrö) ottivat 1.11.2012 käyttöön uuden ja standardinmukaisen kirjastojärjestelmän, Axiellin Auroran. Uusi kirjastojärjestelmä on Microsoft-pohjainen, ja sen selainpohjaisuus ja reaaliaikaisuus on muun muassa helpottanut tiedonkulkua ja yhteyttä pääkirjastojen ja kirjastoautojen välillä, kun kirjastoautojenkin ohjelma on jatkuvasti verkossa eikä näin ollen edellytä päivitystä yön aikana. Myös asiakaspalvelu on osin nopeutunut, kun esimerkiksi seutuvarausten teko on entistä vaivattomampaa ja luotettavampaa. Hyllyvarauksia pystyy kätevästi välittämään sähköpostilla pääkirjaston ja kirjastoauton välillä. Monet jokapäiväiset prosessit ja toiminnot ovat nopeutuneet ja helpottuneet. Asiakkaat ovat muun muassa kiitelleet sähköpostiin tulevassa eräpäivämuistutuksessa olevaa linkkiä, josta on päässyt suoraan verkkokirjastoon uusimaan varauksia. Kirjastojärjestelmän uusimisella on myös jo ennakoitu mahdollisia entistä laajempia alueellisia ja maakunnallisia kirjastojen välisiä yhteistyökuvioita, kun yhä useampi kirjasto ja kirjastokimppa on ottanut tai ottamassa käyttöön Aurora-kirjastojärjestelmän. Aurora-kirjastojärjestelmä perustuu MARC21-formaattiin, joka on kansainvälinen luettelointiformaatti, ja tulossa vanhempien luettelointiformaattien tilalle, joten MARC21-luettelointiin perehtyminen ja sen opettelu on ollut ajankohtaista.

Vaikka uuden kirjastojärjestelmän edut ajan kuluessa näkee yhä paremmin, ei Auroran käyttöönoton alussa kuitenkaan vaikeuksilta säästytty. Uuden oppiminen ja omaksuminen tuotti välillä enemmän tai vähemmän hankaluuksia, ja vanhasta järjestelmästä pois oppiminen vei oman aikansa. Virheitä ja pieniä mokia tehtiin, mutta niistä myös opittiin, ja oppimisen kautta saatiin myös onnistumisen kokemuksia. MARC21-luettelointiformaatti on myös tuottanut välillä päänvaivaa. Auroraa kuitenkin kehitetään edelleen, ja päivitysten myötä ohjelma toimii yhä paremmin.

Lakia-kirjastojen teknistä ympäristöä on parannettu monin tavoin. Kirjastojen laiteympäristö on nykyaikaisempaa ja palvelee sekä kirjaston henkilökuntaa että kirjastojen asiakkaita entistä paremmin. Kirjastoihin on hankittu muun muassa uusia virkailija- ja asiakaspäätteitä, viivakoodinlukijoita, kuittikirjoittimia, näppäimistöjä, videotykki, hiiriä, tulostin, digitointilaitteita ja lainausautomaatti. Asiakkaiden käyttöön kirjastossa on myös hankittu tablettitietokoneita ja salkkumikroja. Tietokoneita hankittiin yhteensä 18 kappaletta, tietokoneen näyttöjä 22 kpl, näppäimistöjä 3 kpl, hiiriä ja hiiriohjaimia 14 kpl, viivakoodinlukijoita 2 kpl, tulostimia 2 kpl, digitointilaitteita 4 kpl, läppäreitä 2 kpl, kuittikirjoittimia 7 kpl, tablettitietokoneita 6 kpl, dokumenttikamera ja lainausautomaatti. Uudet laitteet ovat nykyaikaistaneet ja parantaneet kirjastojen laitekantaa huomattavasti ja helpottaneet myös henkilökunnan työskentelyä. Digitointilaitteet on otettu käyttöön niissä kirjastoissa, missä niitä ei ole ennestään ollut, ja tarjonneet näin asiakkaille yhden uuden kirjaston palvelun lisää.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lakia-kirjastot ovat järjestämässä omille työntekijöilleen MARC21-koulutusta, jotta uusi luettelointiformaatti saataisiin otettua mahdollisimman hyvin haltuun. Koulutukset on suunniteltu pidettävän keväällä 2014. Kirjastojen teknistä ympäristöä on parannettu huomattavasti, mutta jatkossakin laitehankintoja tullaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tekemään. Tablettitietokoneita tultaneen tulevaisuudessa hankkimaan enemmänkin, ja niitä tullaan jatkossa hyödyntämään esimerkiksi tiedonhaun opetuksessa ja e-aineistojen esille tuomisessa.

 

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€73 750
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€73 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€56 274
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 274
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
74henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
22henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€45 000
 
okm
avi