Livian ammattiopiston kirjaston kehittäminen
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Oskarinaukio 5, 2.krs.
20780
Kirjaston puhelin : 
025884401
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Ojaranta
Puhelin : 
025884403
Sähköposti : 
anu.ojaranta@kaarina.fi
Kuvaus : 

Tiivistelmä
Hankkeen tarkoituksena on edistää ammattiopisto Livian opiskelijoiden informaatiolukutaidon ja tiedonhakutaitojen kehittymistä. Diginatiivius ei valitettavasti tuo mukanaan taitavaa ja oppimista edistävää informaatiokäyttäytymistä tämän päivän monimuotoisessa informaatioympäristössä ja opiskelijat tarvitsevat opetusta tämän asian tiimoilta. Hanke koostuu informaatikon palkkaamisesta puoleksi vuodeksi, oppimisen verkkoportaalin luomisesta, henkilökunnan koulutuksesta informaatiolukutaidon teemoihin ja yhteysopettajien koulutuksesta tiedonhaun opettamiseen. Tällä pyritään myös hankkeen aikana luotujen hyvien käytänteiden ylläpitämiseen.

Laajempi esittely

Ammattiopisto Livia/Yrkesinstitut Livia on noin 1000 opiskelijan kaksikielisen luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppilaitos. Livia tarjoaa koulutusta neljässä toimipaikassa: Kalatalous- ja ympäristöopistossa Paraisilla, Maaseutuopistossa Kaarinassa, Maaseutuopistossa Paimiossa ja Sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa. Koulutuksen järjestäjänä on Peimarin koulutuskuntayhtymä, jonka omistajakuntina ovat Kaarina, Paimio ja Parainen.

Kirjastotoimintaa ei ole voitu Liviassa pitää yllä toivotulla tavalla.Kirjastotoiminta on hiipunut kaikissa kolmessa yksikössä, esimerkiksi kalatalous – ja ympäristöopistossa Turun ammattikorkeakoulun iktyonomikoulutuksen siirryttyä Turkuun, on kirjaston taloudelliset toimintaedellytykset huonontuneet merkittävästi. Oppilaat ovat tiedonhankinnassaan olleet paljolti omatoimisuuden ja internettiedonlähteiden varassa. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuoda tiedonhallintataidot paremmin esille ja opettaa oppilaille hyvää tiedonhaun tapaa ja informaatiolukutaitoja, jotta oppilaat opinnoissaan pystyvät tehokkaampaan tiedonhakuun. Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 kannustaa erilaisilla kahdenkeskisillä sopimuksilla tiivistämään yhteistyötä kirjaston ja oppilaitosten välillä.

Vahva peruste hankkeelle on oppilaiden tiedonhallinta- ja hakutaitojen ja informaatiolukutaidon parantaminen.

Tällä hakemuksella on tarkoitus palkata informaatikko puoleksi vuodeksi laatimaan tiedonhallintataitojen opetusohjelmaa ja verkkoportaalia hankkeen toteuttamiseksi, joka tukisi opiskelijoita sekä henkilökuntaa tiedonhaun ja tiedonhallintataitojen omaksumisessa. Web-portaali palvelisivat erinomaisesti opistoa opiskelijoiden sekä henkilökunnan tarpeita, koska opisto toimii hajautettuna neljässä eri toimipisteessä.

Kirjastonhoitajan tehtävä olisi toimia myös tiedonhaun ja tiedonhallintataitojen opettajana, jotta opiskelijat voisivat oppia tehokkaamman tavan hankkia tietoa opintojensa tueksi. Taidot kehittävät myös elinikäisen oppimisen taitoja. Kirjastonhoitajan edellytetään myös opastavan jokaisen yksikön yhteysopettajat pitämään yllä tiedonhallintataitojen opetusta hankkeen jälkeen ja jatkamaan hyviä käytänteitä. Hankkeen omarahoitus koostuu portaalin suunnittelemisen ja toteutuksen työtunneista sekä sen rahallisista kustannuksista (palvelintila, yms), koko henkilökunnan ja yhteysopettajien opetustunneista, sekä vuodenmittaisen hankkeen aikana Livian kirjastovastaavan hankkeesta johtuvista työtunneista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Livian ammattiopisto, Kari Kipinoinen, kari.kipinoinen@livia.fi

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 950
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 950
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 18.3.2013 käsitellythakemuksen ja päättänyt olla myöntämättä valtionavustusta ko. hankkeeseen.

 

 
okm
avi