Loistokirjasto lapsille!
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Pöytyän kirjasto
Pöytyän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Yläneentie 6
21870
Bibliotekets telefonnummer : 
024810320
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@poytya.fi
ISIL-kod : 
FI-Potki
FO-nummer : 
1929519-5
Ansvarsperson : 
Sarri Nykänen
Telefonnummer : 
0407276776
E-post : 
sarri.nykanen@poytya.fi
Projektets målsättning: 

Loistokirjasto lapsille! -projektissa teemme Loisto-kirjastoille yksityiskohtaiset opetusmateriaalit ja suunnitelmat kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukselle sekä etsimme keinoja edistää kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tuotettu materiaali, kouluyhteistyö

Projektbeskrivning : 

Kirja mediana on jäämässä vähäisemmälle huomiolle kun opetetaan lapsille medialukutaitoja. Tietokoneen jatkuva käyttö muuttaa lukutottumuksia ja aivojen kykyä käsitellä tietoa pitkäjännitteisesti. Lukutaito ja erityisesti lukemiseen syventyminen eivät ole itsestään selviä taitoja. Lukemiseen syventyminen on tutkimusten mukaan harjoittelun tulos ja se on mieluiten opittava jo lapsena. Opiskeluun ja usein työelämäänkin on edellytyksenä, että pystyy keskittymään lukemaansa tekstiin sekä ymmärtämään tekstin sisällön. Kirjasto on tärkeässä roolissa, kun lapset opettelevat lukemaan ja nuoret laajentavat lukumieltymyksiään. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus on ensiarvoisen tärkeää lapsille ja nuorille ja sen tulee olla mielenkiintoista ja oikea-aikaista, houkutella lapset kirjallisuuden pariin ja kirjaston käyttäjiksi.

Pienissä kirjastoissa mahdollisuudet lasten- ja nuortenkirjastotyöhön ja kirjastonkäytön opetukseen voivat jäädä toivottua pienemmiksi. Muutaman ihmisen työpanoksella on vaikea kehittää houkuttelevia opetusmateriaaleja tai keskittyä opetuksen hienouksiin. Usein lapsille ja nuorille opetetaan kirjastossa perusasiat, eikä opetuksessa päästä syventävälle tasolle. Loisto-kirjastoissa on huomattu, että juuri lasten- ja nuortenkirjastotyön kehittämiselle olisi huutava tarve, koska tähän erikoistunutta henkilökuntaa ei löydy joka kunnasta.

Loistokirjasto lapsille! -projektissa teemme Loisto-kirjastoille yksityiskohtaiset opetusmateriaalit ja suunnitelmat kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukselle sekä etsimme keinoja edistää kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Haluamme edistää nimenomaan henkilökohtaisen kontaktin saamista opettajiin tämän projektin avulla. Kirjaston opetusmateriaalit tehdään paikallisia tarpeita silmällä pitäen ja erityisesti niin, että myös pienten kirjastojen henkilökunnalla on mahdollisuus opettaa lapsia ja nuoria valmiiden tuntisuunnitelmien ja helppokäyttöisten materiaalien avulla. Opetusmateriaalit on tarkoitus tehdä niin helppokäyttöisiksi, ettei yksittäisen kirjastoammattilaisen tarvitse perehtyä niihin useita päiviä ennen, vaan riittää, että ennen kirjastonkäytön ja tiedonhaun oppituntia on hieman aikaa katsoa ne läpi ja valikoida sopivat aineistot. Opetusmateriaalien pohjana käytämme seutukunnalla jo olemassa olevia opetusmateriaaleja, sekä kehitämme myös uusia. Projektin tiimoilta perehdytämme kaikki halukkaat työntekijät kirjastonkäytön ja tiedonhaun opettamisen hauskuuteen. Kiinnostusta ja halukkuutta on asiaan jo ollutkin!

Loistokirjasto lapsille! -projektissa syvennämme myös henkilökunnan lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta sekä edistämme kirjaston ja koulujen yhteistyötä lukudiplomiyhteistyöllä. Projektissa tuotamme kaikille ikäluokille ajankohtaiset ja mielenkiintoiset lukudiplomilistat, jossa huomioimme myös uutuuskirjat. Koulujen lukudiplomilistoissa on usein ollut ongelmana se, että ne ovat vanhoja ja kirjavaihtoehdot saattavat olla auttamattoman vanhentuneita. Ne eivät aina innosta nykylapsia ja nuoria lukemisen pariin. Lukudiplomilistalle tehdään seutukunnallinen päivitysjärjestelmä, jotta yhteistyöllä saamme kaikille kouluille tuoreet lukudiplomilistat joka vuosi. Haluamme luoda lukudiplomilistakäytännön, missä olemme Loisto-kirjastoissa kaikki aktiivisesti mukana, vaikkapa pienelläkin panoksella. Jokainen kiinnostuksensa ja käytettävissä olevan ajan puitteissa. Lisäksi kokoamme tiedot seutukunnan kirjastojen ja koulujen kirjasarjoista ja kehitämme tapoja edistää kirjasarjojen yhteiskäyttöä.

Henkilökunta saa Loistokirjasto lapsille! -projektissa koulutusta lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Osallistumme muualla järjestettäviin koulutuksiin ja järjestämme itse seutukunnassa yhteistä koulutusta. Projektirahalla rahoitetaan niin koulutus- kuin matkakustannuksia ja välttämättömien sijaisten palkkaamista, jotta kaikki pääsisivät haluamiinsa koulutuksiin.

Niissä seutukunnan kouluissa, joissa on pidetty kirjaston kirjavinkkauksia, toivotaan vinkkauksia aina vain enemmän. Kaikissa kunnissa ei kirjavinkkaus taas ole tuttua. Projektin avulla edistämme kirjavinkkauksen tunnettavuutta kouluissa sekä koulutamme oman seutukunnan kirjastohenkilöstöä kirjavinkkareiksi. Samalla kehittelemme yhteisiä lukemisen edistämisprojekteja koko seutukunnan hyödyksi.

Projektissa on tarkoitus palkata projektityöntekijä kokoamaan ja kehittämään materiaaleja sekä koordinoimaan projektin etenemistä.

Loistokirjasto lapsille! -projektilla haluamme antaa esimerkkiä siitä, kuinka kirjaston käytön opetus voidaan suunnitella alueellisesti paikallisten tarpeiden  ja resurssien mukaan ja kuinka voimme edistää ja innostaa henkilöstön kehittymistä paremmiksi lasten- ja nuortenkirjastotyössä.

Lähteet:

Carr, N. 2010. Pinnalliset - mitä Internet tekee aivoillemme. Terra  Cognita. Helsinki.

Jacobs, A. 31.7.2011. We cant't teach students to love reading. The Chronicle Review. Siteerattu 20.10.2011.

http://chronicle.com/article/We-Cant-Teach-Students-to/128400/

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Loisto-kirjastot (Loimaa, Pöytyä, Koski, Marttila, Tarvasjoki, Aura, Oripää)

Webbsidor, publikationer och material: 

Loistokirjasto lapsille -hanke toteutettiin koko Loimaan seutukunnan kirjastojen käyttöön. Projektista syntynyt materiaali laitettiin sekä paperiseen muotoon kansioon että sähköiseen muotoon muistitikulle, jossa on internetlinkkejä, Word ja PowerPoint-esityksiä. Nämä jaettiin kaikkille projektiin kuuluneille kirjastoille. Syntyneestä aineistosta on tarkoitus tehdä vielä verkkosivut Pöytyän kirjaston kotisivuille mahdollisesti vuoden 2014 aikana. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanketta veti sitä varten palkattu projektityöntekijä. Hän vastasi suurelta osin siitä, millaiseksi aineisto muokkautui. Hakemuksessa oli mainittu koulutukset lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, mutta saatujen rahojen määrä ei tätä toimintaa mahdollistanut. Koulutuskertoja vastasin olleen kaksi, mutta ne olivat sellaisia tapaamisia, joissa projektinvetäjä kertoi muille Loisto-alueen kouluopetuksesta vastaaville kirjastolaisille tekemästään opetusmateriaalista. Tapahtumakerrat olivat kertoja, joissa Marika testasi tekemänsä aineiston vastaanottoa alakoululaisilla, eli kohderyhmällä.

Loisto-kirjastojen mediakasvatusmateriaali sekä kirjastokäytön opetussuunnitelma alakoululaiselle kattaa noin 24-35 opetuskerran materiaalit. Oppaassa on luokka-asteiset tavoitteet sekä oppitunti-ideat luokka-aste kerrallaan. Lisäksi opetusvihkoseen on tehty käyttöohjeet, jotta aineiston käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa kirjastojen erilaisista laitteista huolimatta. Aineisto on pohja, josta jokainen kirjasto voi muokata omannäköisensä opetusmateriaalin. Lukudiplomilistat ja -pohjat on annettu opettajien käyttöön. Materiaali valmistui vasta huhti-toukokuun vaihteessa, joten käyttöönotto kouluissa saattaa kestää jonkin aikaan, koska opettajat laativat suunnitelmansa tulevaa lukukautta varten jo melko varhaisessa vaiheessa. Tarkoitus on, että valmiit materiaalit tulevat helpottamaan opetustapahtumia ja yhtenäistämään niitä niin, että koko seutukunnan oppilaat saavat samanarvoisen lähtökohdan kirjastokäytölleen ja mediakäyttäytymiselleen tulevaisuudessa.

Fortsatta åtgärder: 

Toimintaa jatketaan, päivitetään ja kehitetään kirjastokohtaisesti, jotta hankkeen tarkoitus toteutuu ja jatkuu.  Opettajille laaditaan, ja on osin jo laadittu, listoja, joilta he voivat valita halutessaan kirjastokäynnin aiheen, joka saattaa tukea juuri sen hetkistä kouluopetusta. Lukudiplomilistoja pyritään päivittämään, jotta aineisto olisi oppilaille mielenkiintoista, lukuintoa herättävää ja sitä ylläpitävää.

Projektet börjar : 
30/04/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€37 000
Egen finansiering: 
€9 500
Budget sammanlagt: 
€46 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€11 894
Egen finansiering: 
€9 500
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
10henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
51henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€11 900

Myönnettyä avustusta ei voi käyttää henkilökunnan koulutukseen. Perustelumuistio 2012, ks. hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012