LOL - Lukeminen On Luksusta - yläkoululaisten lukuinnon edistäminen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Koskikatu 25
80100
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Kuvaus : 

Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta toteuttavat yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kolmevuotisen Lukuinto-ohjelman vuosina 2012-2015.

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on luoda toimintamalleja lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi, vahvistaa opettajien ja kasvattajien ja kirjastoammattilaisten tietoisuutta, osaamista ja keinoja lasten ja nuorten monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon ja lukuinnostuksen tukemisessa sekä mediakasvatuksessa. Ohjelman tavoitteena on myös vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen, vahvistaa lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä sekä edistää pääsyä tietoon ja sisältöihin (tiedonhallinta ja medialukutaito).

Ohjelman kohderyhminä ovat 6-16-vuotiaat lapset ja nuoret, opettajat, kirjastoammattilaiset ja vanhemmat. Toteutusaikana luodaan toimijaverkosto, kehitetään toimintamalleja ja koulutusta sekä levitetään toimintamalleja. Lukuinto-ohjelmaan olennaisen osana kuuluva pilotointi toteutetaan vuosina 2013-14.

Joensuun seutukirjasto ja Pielisjoen koulu ovat mukana Lukuinto-ohjelman pilotoinnissa. Ohjelma tarjoaa osallistujille verkoston, koulutusta ja tukea, mutta ei osallistu toiminnan rahoittamiseen. Joensuun pilotissa tehdään yhteistyötä erityisesti Pielisjoen koulun 7.-luokkalaisten kanssa koko lukuvuoden 2013-2014 ajan ja tavoitteena on mm. järjestää keväällä 2014 yhteinen kirjallisuustapahtuma. Myös Pataluodon koulu on ollut kiinnostunut toiminnasta ja kirjaston puolelta olemme tarjonneet mahdollisuutta olla mukana resurssien rajoissa. Lukemisen edistämishankkeet kohdistuvat usein alakoululaisiin ja pieniin lapsiin, mutta Lukuinto elämään -hankkeessa on haluttu ottaa mukaan nimenomaan yläkoululaiset.

Lukuinto elämään -hanke toteuttaa erilaisten toimintamallien ja tapahtumien kautta valtakunnallisen ohjelman tavoitteita. Hankkeen toteuttaminen edellyttää mm. taloudellisia resursseja kirjailijavierailujen järjestämiseen. Kirjailijavierailut ja heidän pitämät työpajat järjestetään Lukukeskuksen kautta heidän hinnastosuositusten mukaisesti.  Rahoituksella järjestetään mm.

- yläkoulujen yhteinen kirjallisuustapahtuma huhtikuussa 2014 ja 2015, samalla testataan toimintamallia jota voidaan jatkaa kirjaston perustoimintana hankkeen päätyttyä. Tapahtuma suunnataan sekä koululaisille, opettajille että vanhemmille.

- työpajoja kirjatrailereiden tekemiseen

- yläkoululaisten omien lukuinto-ideoiden toteuttaminen esim. sosiaalisessa mediassa

Budjetti koostuu mm. kirjallisuustapahtumiin liittyvistä ostopalveluista (kirjailijavierailut) sekä osa-aikaisen kirjastohenkilökunnan palkkakustannuksista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pielisjoen yläkoulu

Lukuinto-ohjelma

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana tuotettiin koulun oppilaiden itsensä toimesta kirjatrailereita sekä kirjoitettiin hanketta käsittelevä juttu Joensuun uutiset -lehteen. Kahdeksasluokkaisten luovan kirjoittamisen ryhmän teksteistä koottiin myös runokokolema "Juuri hyvä näin", joka taitetaan ja painetaan kesän aikana ja julkaistaan syyskuussa 2015. Tämän lisäksi sanomalehti Karjalainen teki jutun Pielisjoen koululla käyneistä kirjailijavieraista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukeminen on luksusta -hankkeen yhteydessä toteutettiin käytännössä valtakunnallista Lukuinto-kampanjaa Pielisjoen koulun ja Joensuun seutukirjaston välillä. Edellä mainitut muodostivat Lukuinto-kampanjan koulu/kirjasto-parin Pohjois-Karjalassa. Hanketta toteuttamaan palkattiin puolipäiväiseksi kirjastonhoitaja, joka koordinoi koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä. Kirjastonhoitaja osallistui rahoituksen turvin myös Lukuinto-kokoontumisiin muualla Suomessa. Koulun ja kirjaston yhteistyöhön kuului kirjastokäyntien suunnittelua ja toteutusta, kirjavinkkauksien järjestämistä kaikille luokille sekä nettikirjaston käytön opastusta niin ikään kaikille luokka-asteille. Lukuinto-kampanjan tiimoilta koulun oppilaat olivat itse myös suunnitelleet "Värikkäät sivut" -kirjallisuus- ja taidetapahtumaa, jonka järjestämisessä autettiin materiaalikustannusten muodossa. Suurimpana näkyvänä asiana LOL-hankkeen turvin Pielisjoen koululle järjestettiin myös useita kirjailijavierailuita. Joensuun pääkirjaston pedagogisen informaatikon ehdotuksesta hankittiin myös ns. vinkkauslaukku, joka sisältää materiaaleja kirjavinkkauksien toteuttamiseen. Laukkua voidaan lainata myös Pielisjoen koulun oppilaille, joista osa on käynyt vinkkaamassa kirjoja esikoulussa.

Kaiken tämän vaikutuksena oli oppilaiden keskuudessa luku- ja kirjoitusinnon lisääntyminen sekä lisääntynyt tietoisuus kirjaston palveluista. Eräänä vaikutuksena oli myös henkilökunnan innon lisääntyminen kirjaston ja koulun yhteistyön kehittämiseksi. Vaikutukset olivat osittain yllättäviäkin: lukemisesta ja kirjoittamisesta saatiin innostumaan myös hankalammin tavoitettavia nuoria. Kirjastoammattilaisen näkökulmasta tärkeää oli päästä tutustumaan myös koulumaailmaan, joka on aivan eri tavalla hektinen, kuin kirjasto. Jos kirjasto haluaa päästä osaksi koulun arkea, on tähän hektisyyteen ja opetussuunnitelmaan sekä koulun aikatauluihin sopeuduttava. Kirjastokäyntejä saatiin järjestettyä vain koulun läheiseen kirjastoon, mutta kirjaston käytön juurruttamisen kannalta olisi ollut tärkeää saada koululaiset ryhmäkäynneille myös pääkirjastoon, jossa tarjonta luonnollisesti on paljon laajempaa. Viimeksi mainittu on asia, jota selkeästi täytyy kehittää: kuinka suhteellisen kaukana oleva koulu voisi helpommin vierailla eri kulttuurilaitoksissa. Tähän kirjastolla ei ole valitettavasti suurta sananvaltaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Yksi nettikirjaston käytön oppitunti on kestoltaan hyvin lyhyt. Vaikka opastuskerroilla päästiinkin oleelliseen, eli kuinka tietotekniikka ja kirjaston kokoelma keskustelevat keskenään, on tarve vielä nettikirjaston opastuksen "jatko-osalle", johon voisi sisällyttää enemmän myös mediakasvatuksellista näkökulmaa. Eri medioiden sovittamisesta yhteen ovat esimerkkinä kirjatrailerit, joita oppilaat pääsivät tekemään, mutta esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyvää opastusta tähän ei ehditty sisällyttää. Nettiopastuksen jatkona toteutetaan ns. kirjastorata, jossa päästään käytännössä tutustumaan tiedonhakuun monin eri keinoin kirjastotilassa.

Kun lukuvuosi 2015-2016 alkaa, pidetään vielä "Juuri hyvä näin" -runokokoelman julkistustilaisuus Pielisjoen koululla. Tästä tiedotetaan myös medialle. Kirjaa on tilattu painosta 250 kpl ja sitä jaetaan seudun kirjastoihin sekä oppilaille, jotka siihen ovat kirjoittaneet. Oppilaiden kirjatrailerit lisäksi laitetaan mahdollisesti kirjaston Youtube-kanavalle, mikäli siihen saadaan oppilailta lupa.

Lisätietoa: 

Kirjailijavierailuita järjestettiin koululle yhteensä neljänä eri päivänä. Yksittäiset vieraat omina tapahtuminaan olivat runoilija V.S. Luoma-aho 11.3.2015 ja Vilja-Tuulia Huotarinen 17.3.2015. Usean vieraan yhteinen suurtapahtuma pidettiin 27.4.2015, jolloin puhumassa olivat Esko-Pekka Tiitinen sekä Siri Kolu ja Aleksi Delikouras yhdessä. Kirjailija Jyri Paretskoi pyydettiin vieraaksi 26.5.2015 Pataluodon koululle, joka oli myös kiinnostunut Lukuinto-kampanjasta. Värikkäät sivut -tapahtumia pidettiin kaksi, ensimmäinen joulukuussa 2014, toinen huhtikuussa 2015.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 713
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 713
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 630henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi