Lue ja anna kuvan puhua
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
040 317 2500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Soile Kamunen
Puhelin : 
040 317 4658
Sähköposti : 
soile.kamunen@nurmijarvi.fi
Kuvaus : 

Nurmijärvellä on yli 40 000 asukasta, joista ¼ on alle 15-vuotiaita. Kunnassa sijaitsee 24 perusopetusta antavaa koulua, joissa on yli 300 opetusryhmää luokilla 1-9 ja noin 5700 oppilasta. Nurmijärven kunnankirjastossa on yhdeksi kirjaston ja koulun väliseksi yhteistyömuodoksi vakiintunut kirjavinkkaus, jota kirjaston henkilökunta toteuttaa sekä ala- että yläkoululaisille. Kirjastossamme on neljä toimipistettä: kirkonkylän pääkirjasto, lähikirjastot Klaukkalassa ja Rajamäellä sekä kirjastoauto. Kirjaston palveluksessa on nelisenkymmentä henkilöä.

Kirjavinkkarit haluaisivat kehittää toimintaansa niin, että jatkossa he voisivat tehdä kouluilla ja kirjastossa Kumuki-vinkkausta. Kumuki-vinkkauksen kehittäminen ja käynnistäminen on tarkoitus toteuttaa Lue ja anna kuvan puhua –hankkeen aikana. Myös Nurmijärven kunnankirjaston vuoden 2013 talousarviotavoitteisiin kuuluu kirjavinkkaustoiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Tähän tavoitteeseen on sisällytetty Kumuki-vinkkaus. Hankkeen puitteissa halutaan lisäksi järjestää koulutusta kirjaston henkilökunnalle Kumuki-vinkkauksesta sekä tarjota kirjailijavieraita ja muista kirjastoista vierailevia vinkkareita kouluille. Koska Kumuki-vinkkausta on tarkoitus tehdä koulujen lisäksi kirjaston omissa tiloissa, hankkeen kuluessa on tarkoitus hankkia vinkkauksessa tarpeellista medialaitteistoa kirjaston toimipisteisiin, erityisesti Rajamäen lähikirjastoon, jossa kyseistä laitteistoa ei ennestään ole. Hankittua laitteistoa voidaan jatkossa hyödyntää myös kirjastonkäytön opetuksessa sekä kirjaston järjestämissä tapahtumissa. 

Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa kirjaston vinkkauskäytäntöjä ja kouluyhteistyötä, innostaa lapsia ja nuoria lukuharrastuksen pariin ja luoda jatkossa Kumuki-vinkkauksesta pysyvä yhteistyömuoto koulun ja kirjaston välille. Kumuki-vinkkauksesta saatuja oppeja ja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa myös muihin kirjaston asiakasryhmiin.

Hankkeen aikana kirjaston henkilökunnan on tarkoitus laatia materiaalia Kumuki-vinkkausta varten. Koska tätä ei ole mahdollista toteuttaa oman työn ohessa kohtuullisessa aikataulussa, haemme avustusta sijaisen palkkaamiseen. Sijaisen on tarkoitus kiertää Nurmijärven kunnankirjaston eri toimipisteissä tekemässä päivittäisiä kirjastotöitä, jolloin henkilökunnalle jäisi aikaa perehtyä Kumuki-vinkkaukseen. Haemme avustusta 11 800 euroa sijaisen palkkaamiseen neljäksi kuukaudeksi. Lisäksi haemme avustusta kouluilla tapahtuvien kirjailijavierailujen toteuttamiseen 1000 euroa, muista kirjastoista vierailevien kirjavinkkareiden palkkioihin sekä mahdollisiin muihin kuluihin 1000 euroa, Kumuki-vinkkausta käsittelevien koulutusten järjestämiseen 600 euroa ja kahden kannettavan tietokoneen, dataprojektorin ja valkokankaan hankintaan 4000 euroa. Yhteensä avustusta haetaan 18 400 euroa.

Kirjaston rahoitusosuus hankkeessa koostuu kirjaston henkilökunnan palkoista sekä kirjailijavieraiden, vierailevien kirjavinkkareiden ja Kumuki-kouluttajien matkakorvauksista. Projektiin on tarkoitus osallistua kuusi henkilöä kirjaston henkilökunnasta, ja heidän kunkin arvioidaan käyttävän työaikaa projektiin noin kolme viikkoa, jolloin kirjaston rahoitusosuudeksi tulee 12 500 euroa. Matkakorvauksiin arvioidaan kuluvan 600 euroa. Kunnan rahoitusosuus yhteensä on yhteensä 13 100 euroa. Projektin on suunniteltu alkavaksi keväällä 2013 ja jatkuvan vuoden 2014 loppuun saakka.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Nurmijärven ylä- ja alakoulut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Nurmijärven kunnankirjastossa toteutettiin vuosien 2013 ja 2014 aikana Lue ja anna kuvan puhua -hanke. Hankkeeseen osallistui kolme kirjaston eri toimipistettä: pääkirjasto sekä Klaukkalan ja Rajamäen lähikirjastot. Hankkeen tavoitteena oli monipuolistaa kirjaston kirjavinkkauskäytäntöjä ja kouluyhteistyötä, innostaa lapsia ja nuoria lukuharrastuksen pariin ja luoda jatkossa KuMuKi-vinkkauksesta pysyvä yhteistyömuoto koulun ja kirjaston välille.

Lue ja anna kuvan puhua -hanke aloitettiin touko- ja syyskuussa 2013 pidetyillä suunnittelupalavereilla, joihin osallistuivat kirjastopäälliköiden lisäksi 7 muuta kirjaston työntekijää. Syksyllä 2013 pidettiin kaksi koulutusta, joiden tarkoituksena oli antaa työkaluja ja tietopohjaa hankkeeseen osallistuville kirjaston työtekijöille KuMuKi-vinkkausten työstämistä varten. Ensimmäisen koulutuksen pitivät Helsingin kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Marita Nuto ja johtava pedagoginen informaatikko Kaija Fredrikson. Koulutuksen aiheena oli: Minustako KuMuKi -vinkkari? Vinkkejä kuva–musiikki–kirja -vinkkaukseen. Koska KuMuKi -vinkkausta oli tarkoitus ryhtyä tekemään PowerPointtia apuna käyttäen, pidettiin myöhemmin koko työpäivän kestävä PowerPoint -koulutus. Molemmissa koulutuksissa oli mukana 8 kirjaston työntekijää.

Hankkeen tarkoituksena oli innostaa koululaisia lukemisharrastuksen pariin myös vierailevien kirjavinkkareiden ja kirjailijavieraiden avulla. Vierailevien kirjavinkkarien vinkkaustuokioita järjestettiin neljään eri kouluun Nurmijärvellä kevään 2014 aikana. Vinkkarivierailut järjestettiin Nurmijärven yhteiskouluun sekä Isoniitun, Valkjärven ja Länsikaaren kouluihin. Vierailevia vinkkareita oli kuulemassa eri kouluissa yhteensä 331 oppilasta luokka-asteilta 1-7, ja vinkkarit pitivät kouluissa yhteensä 14 oppituntia. Lisäksi syksyllä 2014 järjestettiin Nurmijärven pääkirjastolla Yökirjasto -tapahtuman yhteydessä kaksi nuorille suunnattua kauhukirjoja käsittelevää vinkkausta. Kuulijoita oli paikalla yhteensä 50.

Kirjailijavierailuita järjestettiin kolmeen eri kouluun kevään 2014 aikana. Paula Noronen vieraili Metsäkylän koululla, ja häntä oli kuulemassa kaikki alakoulun 90 oppilasta. Tuula Kallioniemi vieraili Röykän koululla. Kallioniemen esiintymistä seurasi 69 oppilasta koulun 3.-4. -luokilta kahden eri oppitunnin aikana. Nukarin koululla vieraana oli Markus Majaluoma, hänen esitystään seurasi kaikki alakoulun 99 oppilasta kahden oppitunnin aikana. Hankkeen viimeinen kirjailijavierailu järjestettiin joulukuussa 2014 Nurmijärven yhteiskouluun. Koululla vieraili Reija Kaskiaho, ja häntä oli kuulemassa parisataa yläkoulun oppilasta.  

Koska KuMuKi-vinkkausta on tarkoitus toteuttaa koulujen lisäksi myös kirjaston omissa tiloissa, hankittiin hankkeeseen saaduilla avustusrahoilla Nurmijärven kirjaston eri toimipisteisiin KuMuKi-vinkkauksessa tarpeellista medialaitteistoa. Dataprojektoreita hankittiin 3 kpl, valkokankaita 3 kpl sekä kannettavia tietokoneita 2 kpl.

Kevään 2014 aikana kirjaston henkilökunnasta neljä työntekijää ryhtyi suunnittelemaan ja tekemään materiaalia KuMuKi -vinkkaukseen PowerPointtia hyödyntäen. Hankerahoilla palkattu sijainen kiersi kolmen kuukauden ajan Nurmijärven kirjaston eri toimipisteissä vapauttaen näin henkilökunnalle työaikaa vinkkausten suunnittelua varten. Kaikki neljä työntekijää saivat aineiston valmiiksi kevään kuluessa, ja osa ennätti testata uutta materiaalia vinkkauksessaan jo kevään 2014 aikana.

Hankkeen aikana järjestetyt koulutukset vastasivat tarkoitustaan, ne antoivat eväitä ja työkaluja KuMuKi -vinkkausten tekemiseen niin sisällöllisesti kuin teknisesti. Hankerahoilla palkattu sijainen mahdollisti hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden irrottautumisen päivittäisestä työstää KuMuKi-vinkkauksen suunnittelutyöhön. Ilman saatua koulutusta ja eri toimipisteissä kiertänyttä sijaista vinkkauspakettien työstäminen olisi ollut tuskastuttavan hidasta. Todennäköisesti ne olisivat jääneet tekemättä kokonaan, ja vinkkausta tehtäisiin edelleen perinteisemmin menetelmin.

Kouluilla vierailleet kirjavinkkarit saivat paljon kiitosta kouluilta heti välittömästi vierailupäivänä ja myös myöhemmin opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa. Saimme positiivista palautetta myös sähköpostitse. Vierailevat vinkkarit innostivat lapsia lukuharrastuksen pariin ja antoivat vinkkejä myös opettajille oppilaiden ikätasoon sopivasta kirjallisuudesta. Kouluille organisoidut kirjailijavierailut saivat myös kiitosta, ja kouluilla toivottiin että kirjasto järjestäisi niitä jatkossakin lisää.

KuMuKi -vinkkausta tehtäessä tärkeässä osassa ovat ajantasaiset medialaitteistot. Näitä hankittiin kirjaston kaikkiin toimipisteisiin, ja niitä on tarkoitus hyödyntää jatkossa vinkkauksen lisäksi myös kirjastonkäytön opetuksessa ja kirjaston järjestämissä tapahtumissa. Erityisesti Rajamäen kirjaston arkea hankitut laitteet ovat helpottaneet huomattavasti, koska niitä ei ollut aikaisemmin lainkaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Lue ja anna kuvan puhua -hankkeen aikana työstetyt KuMuKi -vinkkausmateriaalit jäävät elämään Nurmijärven kirjaston kirjavinkkarien työhön. Kevään 2014 aikana työstettyjä paketteja on helppo täydentää uusilla kirjaesityksillä. Kaikkea ei tarvitse laittaa kerralla uusiksi, vaan aineistoa on helppo täydentää aika ajoin muutamalla uudella kirjavinkillä. Hankkeen myötä niin oppilaat kuin kirjavinkkaritkin saavat uutta ja monipuolisempaa sisältöä kirjavinkkaustuokioihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 086
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 093
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
16henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
22kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
839henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000