Luemme suomeksi - kieli lukukaverina
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Alvar Aallon katu 14, PL 217
60101
Bibliotekets telefonnummer : 
06--416 2317
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Sm
FO-nummer : 
1928736-3
Ansvarsperson : 
Seppänen Tuija
Telefonnummer : 
06-416 2637
E-post : 
tuija.seppanen@seinajoki.fi
Projektbeskrivning : 

Hankekuvaus:

Seinäjoella asuu yli 900 ulkomaalaista, jotka puhuvat yhteensä yli kolmeakymmentä kieltä. Heistä n. 60 prosenttia on lapsia ja nuoria.

Äidinkieli on lapsen tunnekieli ja sitä tulisi tukea lapsen tasapainoisen kasvun vuoksi. Oman kielen hyvän hallinnan lisäksi on tärkeää osata kohdemaan kieltä. Joustavaan kotoutumiseen ja selviytymiseen arjessa on ensiarvoisen tärkeää hallita kohdemaan kieltä mahdollisimman hyvin. Kirjasto on yhtenä toimijana Seinäjoen kotouttamisohjelmassa.

Lukuharrastuksen edistäminen on Seinäjoen kaupunginkirjaston strategiassa erityinen painotusalue. Lukuharrastusta edistetään mm. kirjavinkkauksen, kirjailijavierailujen ja lukukampanjojen keinoin. Seinäjoen kouluilla ja kirjastoilla on yhteistyösopimus, jonka sisällöissä otetaan huomioon myös koulujen opetussuunnitelmat. Yhteistyössä koulujen kanssa on laadittu Lukuseikkailulistat eri luokka-asteille lukudiplomin suorittamista varten. Lukuseikkailulla halutaan herättää lasten kiinnostus kirjoihin. Suomea toisena kielenä lukevia tai maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaita ei ole erikseen huomioitu lukuseikkailussa. Aktiivisella lukuharrastuksella tiedetään olevan suora yhteys ymmärtävän lukutaidon kehittymiseen. Hyvä lukutaito puolestaan luo edellytykset kokonaisvaltaiseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

 

Kirjaston asiakaskunnan monipuolistuessa myös palveluja halutaan kehittää vastaamaan tämän asiakaskunnan tarpeita. Kirjastossa on mm. alettu järjestää monikielisiä satutuokioita. Kirjastolla on mahdollisuudet hankkia aineistoja eri kielillä sekä tarjota asiantuntemusta suomenkielisen aineiston käyttöön monikulttuurisesti. Tällä hankkeella halutaan kohdentaa palvelua erityisesti suomea vielä heikosti hallitseville asiakkaille ja sitä kautta tukea heidän suomen kielen oppimistaan ja edelleen kotoutumista.

 

Kohderyhmiä on kaksi:  1) suomea toisena kielenä lukevat sekä maahanmuuttajien valmistavien luokkien oppilaat, ja

                                         2) ulkomaalaiset äidit ja heidän alle kouluikäiset lapsensa.

 

Monikulttuurinen sanataidekerho  (kohderyhmä 1)
Tavoite:
Vahvistaa kohderyhmän lasten suomenkielen taitoa tuetun lukemisen avulla, herättää kiinnostusta kirjoihin ja lukemiseen sekä aktivoida lapsia ilmaisemaan itseään suomeksi ja oppia käyttämään kirjastoa monipuolisesti.

Toteutus:

Hankkeessa perustetaan lapsille toiminnallisia monikulttuurisia sanataidekerhoja. Kerhoissa tutustutaan eri keinoin (vinkkaus, draama, lukeminen) suomenkielisiin kirjoihin, joiden sisällöt ovat suomalaisesta nykyhetken arjesta ja lapsia kiinnostavista aihepiireistä. Lapsia kannustetaan lukemaan ja keskustelemaan kirjoista sekä tuottamaan myöhemmin myös omia tekstejä suomeksi.  Vastavuoroisesti nostetaan kustakin maasta sen kulttuuria edustavia satuja ja tarinoita muille esiteltäviksi. Jokaiselle etsitään suomalainen lukukaveri, jonka kanssa luetaan yhdessä.

Laaditaan tätä kohderyhmää varten Lukuseikkailulista, joka sisältää paitsi suomalaista kirjallisuutta, myös muutaman teoksen verran kirjallisuutta omalla äidinkielellä.
Opitaan käyttämään kirjastoa ja hakemaan tietoa.

Monikielinen äiti-lapsi –satukerho  (kohderyhmä 2)

Tavoite: Rohkaista kohderyhmän vanhempia oppimaan ja käyttämään suomenkieltä satujen avulla, luomaan kontakteja muihin vanhempiin, kannustaa vanhempia lukemaan lapsilleen ja oppia käyttämään kirjastoa monipuolisesti.

 

Toteutus:

Hankkeen toiselle kohderyhmälle suunnitellaan kerran kuussa kokoontuva monikulttuurinen äiti-lapsi satukerho. Satuja lukemalla ja kuuntelemalla opitaan suomenkieltä ja toimitaan kodin ulkopuolella. Seinäjoella on jonkin verran myös lukutaidottomia aikuisia. Tässä satukerhossa satuja ja tarinoita voidaan jakaa myös kertomalla ja siten kunnioittaa eri maiden kertomaperinnettä. Tavoitteena on paitsi vahvistaa ja kannustaa oppimaan suomea myös rohkaista luomaan kontakteja kodin ulkopuolelle. Tutustutaan kirjaston palveluihin.

 

Kerhot tukevat toisiaan, koska on todennäköistä, että molemmissa kerhoissa on samojen perheiden jäseniä.

 

Tilat:
Kerhot voivat toimia kirjaston, kansainvälisyyskeskuksen ja koulun tiloissa. Kirjasto vastaa hankkeen hallinnosta. Kirjaston henkilökunnan lisäksi tarvitaan sanataideohjaaja, tulkki- ja käännöspalveluja.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Seinäjoen kansainvälisyyskeskus

Koulut

Projektet börjar : 
01/08/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€1 800
Budget sammanlagt: 
€11 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Seinäjoen kaupunginkirjasto on saanut valtionavustusta mm. Lukuisia kerhoja -hankkeeseen, joka on vielä käynnissä.