Lukeminen tekee hyvää
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja Marjukka Peltonen, käytössä tekijän luvalla.
Espoon kaupunginkirjasto - Tapiolan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kaupinkalliontie 10
02100
Kirjaston puhelin : 
0981657300
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.tapiola@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sunniva Drake
Puhelin : 
0981657651
Sähköposti : 
sunniva.drake@espoo.fi
Kuvaus : 

Lukeminen tekee hyvää

Kirjastot ja koulut voivat yhteistyöllä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Hyvä lukutaito edistää elämänhallintaa. Hyvä lukutaito kasvaa ja kehittyy, kun lukemiseen sitoudutaan. Hankittua lukutaitoa ei saa päästää hiipumaan. Lapset ja nuoret, jotka eivät lue, syrjäytyvät helpommin. Lukukeskuksen puheenjohtaja kirjailija Timo Parvela toteaa Yhteishyvän artikkelissaan (Yhteishyvä 10/2012, s.31), että suomalainen lukutaito on kansallisaarteemme. Hän toteaa lisäksi, että sen merkitys kansalliselle hyvinvoinnille on suurempi, kuin osaamme ajatellakaan. Se on perusta, jonka päälle tulevaisuuden pitäisi rakentua.

Lukeminen tekee hyvää -kampanjan avulla on tarkoitus edistää lukemista, koulujen ja kirjastojen välistä yhteistyötä sekä kehittää monipuolista lukutaitoa. Kampanjassa luodaan keinoja, joilla lapset ja nuoret sitoutetaan lukemiseen ja elinikäiseen harrastukseen.

Kirjasto tekee hyvää – se on paikka kehittää monipuolista lukutaitoa, tietoyhteiskuntataitoja, löytää uusia näköaloja ja toivoa. Afrikassa tiedon saannin rajoittaminen on ollut monen epätasa-arvoisen yhteiskunnan käyttämä tehokas keino. Kampanjassa on tarkoitus tukea Suomen Kirjastoseuran kehitysyhteistyöprojektia ja nostaa esille hyvän lukutaidon merkitys tasa-arvoa ja elämässä pärjäämistä edistävänä tekijänä. Kirjastot ja kehitys -projektissa tehdään yhteistyötä Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa. Kirjastojen kehittäminen on osa kumppanimaiden köyhyyden poistamisen strategioita. 

Mitä tehdään

Lukukampanjan alkutempauksena on lokakuussa järjestettävän Lokakuu on lukukuu -tapahtuman yhteyteen sijoittuva Kirjakilotempaus. Tempauksessa oppilaiden lukemat kirjat ja lehdet osallistuvat painonsa määrällä kirjastojen ja lukemisen edistämiseen Namibiassa ja Tansaniassa. Jokaisesta lapsen ja nuoren lukemasta kilosta sponsorit (huoltajat, kummit, isovanhemmat ym.) maksavat etukäteen ilmoittamansa summan Kirjastoseuran hankkeelle. Lokakuun alkutempaukseen liittyy myös monipuolista ja kriittistä lukutaitoa edistävä tiedonhallintataitojen projekti. Projektia varten tehdään opetuspaketti, joka sisältää opetusmateriaalia ja valmiita tehtäviä.

Lukukampanja jatkuu kirjastoissa ja kouluissa kevään 2014 loppuun Kunnari-lukudiplomien suorittamisella. Kunnari-lukudiplomi on Opetushallituksen sivuilla http://www2.edu.fi/kunnari. Halutessaan kirjastot ja koulut voivat palkita oman kunnan eniten lukudiplomeja suorittaneen koulun esim. kirjailijavieraalla tai kirjalahjalla.

Hankkeessa mukana

Lukeminen tekee hyvää -projekti perustuu Netlibriksen, Espoon opetustoimen,Espoon kaupunginkirjaston ja Kirjastoseuran yhteistyöhön. Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomen Koulukirjastoyhdistys, kirjastot.fi ja Celia.

Netlibris

Netlibris (www.netlibris.net) on Espoon suomenkielisen opetustoimen alaista toimintaa. Netlibris-kirjallisuuspiirit ovat verkossa toimivia koulujen kirjallisuuden opetuksen yhteisprojekteja. Tapiiri on esi- ja alkuopetuksen, Kumi-Tarzan 3.-ja 4.-luokkalaisten, Matilda 5.-ja 6.-luokkalaisten ja Sinuhe yläasteiden kirjallisuuspiiriverkko. Netlibriksessä toimivat opettajat eri puolilta Suomea ovat luoneet Netlibris-sivuston, jonka merkittävin osa on kirjallisuustietokanta. Tietokannasta löytyy aihepiireittäin luokiteltua kiinnostavaa luettavaa eri-ikäisille lukijoille.  Valtakunnallinen Kunnari-lukudiplomi käyttää kirjavalikoimanaan Netlibriksen kirjatietokantaa. Valikoimaa päivitetään vuosittain, yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa.

Suomen kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys -projekti

Suomen kirjastoseura tekee yhteistyötä Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa. Hanke on osa kumppanimaiden köyhyyden poistamisen strategioita YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti. Hankkeen avulla kavennetaan digikuilua viemällä tietoyhteiskunnan taidot ruohonjuuritasolle asti. Projektissa edistetään lukutaitoa, kirjastojen henkilökunnan digitaitoja ja pyritään vaikuttamaan paikallisiin päättäjiin niin, että päättäjillä olisi hyvä käsitys kirjastojen monista mahdollisuuksista. 

Kirjastoseuran projektityöntekijät osallistuvat projektiin suunnittelemalla niin ennakkokäsitykset kuin Googlen käyttötaidot haastavia tiedonhakutehtäviä.

Projektilta on myös mahdollista pyytää vierailuja kouluun tai kirjastoihin. 

Valtakunnallinen yhteistyö

Projekti on suunniteltu ja se pilotoidaan Espoossa, mutta sen on tarkoitus olla valtakunnallinen. Projektin levittäminen tapahtuu mm. kirjastot.fi-sivujen kautta.

Tavoitteet ja toivottu tulos

Lukemisen edistäminen

  • Kouluille suunnitellun lukukampanjan avulla lisätään lukuintoa lasten ja nuorten keskuudessa.
  • Edistetään tiedonhakutaitoja sekä kriittisen tiedonetsimisen valmiuksia ja verkkolukutaitoa.
  • Lapset ja nuoret motivoidaan ja sitoutetaan lukemiseen.

Kansainväinen yhteistyö

  • Oman ja toisten lukutaidon ymmärtäminen elämän laatuun vaikuttavana tekijänä.
  • Syrjäytymisen ehkäiseminen, köyhyyden poistaminen
  • Tansanian ja Namibian kirjastolaitosten tukeminen
  • Suomalaislasten tutustuminen afrikkalaisten lasten ja nuorten elämään. Ruohonjuuritason auttamisen ja vaikuttamisen keinot.

 Aikataulu
Keväällä 2013 projektin pilotointi ja markkinointi. Kevät ja kesä 2013 kuvitus ja materiaalien (julisteet, esitteet ja tiha-materiaalit) valmistus. Elo-syyskuussa 2013 materiaalien postitus ja koulutus. Kampanja aloitetaan kouluissa lokakuussa 2013 ja se jatkuu lukuvuoden 2013-2014 loppuun. Projektin arviointi ja raportointi syksyllä 2014.   Kuka vastaa
Projektista vastaa aluekirjastonjohtaja Sunniva Drake.  Budjetti
Julisteet: 1000 €
Esitteet (kirjapassi, ohjekirje, Kunnarin mainos): 3000 €
Kuvitus: 3000 €
Tiedonhallintataitojen opetusmateriaali ja tehtävät:  2000 €
Markkinointi (koulutus ja materiaalien postitus): 2000 €
Postitustalkoiden nuorten palkkio a' 30 €/h x 40 = 1200 €
Kirjakassi projektin logolla: 4000 €
Opetustoimen henkilöstökulut (Netlibriksen konsultoivat opettajat, kolmen opettajan työpanos: 21 000 €
Kirjaston henkilöstökulut: 10 000 €
Toimistokuluja: 2000 €
KOKONAISKULUT 48 700 €.Kirjaston osuus kuluista 11 000 €, opetustoimen osuus 22 000 €. Haettava osuus 15 700 €.
Miten seurataan Projektin edetessä kerätään systemaattisesti tietoa osallistujamääristä, palautteita, tunnelmia ja tapahtumia.  Mitä tarvitaan
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 48 700 €.
Haettu summa on 15 700 €.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Netlibris, konsultoivat opettajat Henna Yli-Härsilä, Heli Haaro ja Arja Kangasharju

Espoon kaupunginkirjaston lastenkirjastotyöryhmä, Marjukka Peltonen

Suomen Kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys -hanke

Aiemmat hankkeet: 

Ei tiedossa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
 • blogi lukeminentekeehyvaa.kirjasto.ws
 • lukutempauskonsepti
 • tiedonhakutehtävät
 • juliste ja roll-up
 • lukupassi
 • esittelymateriaaleja
 • kirjanmerkki
 • kirjakassi
 • Portti maailmaan –dokumenttielokuva kouluille
 • lehtiartikkeleita: Onnimanni, Kotivinkki,
 • verkkojulkaisuja: espoo.fi, kirjastot.fi, helmet.fi
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukeminen tekee hyvää –kampanjaan  ilmoittautui Espoossa n. 5500 oppilasta ja kaikkiaan 27 koulua. Oppilaat punnitsivat kampanjan aikana kaiken lukemansa. Kirja- ja lehtikilojen määrän mukaan sponsorit - usein huoltajat, mutta joillakin jopa yritykset - maksoivat kampanjatilille haluamansa summan. Espoolaisoppilaat keräsivät lukemalla yli 16000 euron lahjoituksen afrikkalaisten kirjastojen hyväksi. Rahat ohjattiin kohteeseen Suomen Kirjastoseuran kautta.

 Espoon koulut kilpailivat kampanjan aikana sekä suoritettujen lukudiplomien että kerättyjen kirjakilojen määrässä. Myös erilaisten lukemiseen innostavien tapahtumien järjestämistä sekä koulujen ja yleisten kirjastojen välisiä uusia yhteistyömuotoja arvostettiin valittaessa palkittavia.

Kuusitoista koulua ilmoitti tuloksensa kilpailun päätyttyä huhtikuun lopussa.  Niissä 4650 oppilasta luki yhteensä  5366,53 kg kirjoja ja lehtiä.  Samaan aikaan suoritettiin Kunnari-lukudiplomeja, joissa oppilas lukee 10 kirjaa eri kirjallisuudenlajeista ja katsoo kaksi elokuvaa sekä tekee niihin liittyvät tehtävät. Lukudiplomeja suoritettiin 1180.

Opettajat ja vanhemmat ovat kiitelleet kampanjaa lukemiseen innostamisesta. Oppilaat innostuivat lukemaan ja hankkimaan tietoa kampanjaan tehtyjen tiedonhakutehtävien avulla kohdemaiden oloista ja samanikäisten elämästä toisenlaisessa yhteiskunnassa. Auttamisen mahdollisuus oli konkreettinen, kiehtoi ja sitoutti tekemään (lukemaan) vähän enemmän, kuin mitä olisi lukenut vain oman itsensä takia. Kampanja vastasi hyvin tarpeeseen kiinnittää huolta nuorten hiipuvaan lukuintoon.

 Lukeminen tekee hyvää -kampanjan avulla oppilaat huomasivat, että lukemalla voi tehdä hyvää niin itselle kuin muile. Hyvän ja monipuolisen lukutaidon merkitys tasa-arvoa ja elämässä pärjäämistä edistävänä tekijänä tuli hyvin esille.

 Kampanjamateriaalit käännettiin ruotsiksi syksyllä 2014, ja ensimmäiset ruotsinkieliset koulut aloittavat oman tempauksensa marraskuussa 2014.

Huhtikuussa 2014 kampanja oli esillä Opetushallituksen valtakunnallisilla Koulukirjastopäivillä Oulussa. Moni kunta oli kiinnostunut kampanjasta ja pohtii kampanja toteuttamista omissa kouluissa ja kirjastoissa.  

Haasteellisinta oli kampanjan levittäminen oman kunnan ulkopuolella, alkuperäinen suunnitelma oli saada muitakin kuntia mukaan jo lukuvuonna 2013-2014. Hankkeeseen sitoutumisen kannalta merkittävä oli yhteinen koulutus, missä saatiin hyvin välitettyä koko hankkeen konsepti:  työtavat ja tavoitellut vaikutukset, materiaalit ja auttamisen konkreettinen kohde.  Tansaniassa ja Namibiassa kirjastot ovat kirjaimellisesti portteja maailmaan.

Tämänkaltaisen kirjallisuuden ja lukemisen edistämisen toiminnan tukemiseen tarvitaan jatkossakin paljon koulutusta ja tukea. 

Jatkotoimenpiteet: 

Osallistumalla Oulun valtakunnallisille Koulukirjastopäiville levitettiin hankkeen konseptia. Hankkeen hyvä jalkauttaminen edellyttää yhteisten kuntakohtaisten koulutustilaisuuksien järjestämistä opetus- ja kirjastotoimen henkilökunnalle mukaan lähtevissä kunnissa. Ensimmäisen vuoden kokemus oli, että hyvä aloituskoulutus oli olennainen hankkeeseen sitoutumiselle.

Ensimmäiset ruotsinkieliset koulut aloittavat kampanjan marraskuussa 2014.

Projektin blogin ja materiaalien ylläpitämistä jatketaan. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä Creative Commons  (ei-kaupallinen käyttö) –lisenssillä. Tiedonhakutehtävien osuutta kasvatetaan ja kehitetään edelleen.

Projektista tiedottamista jatketaan blogin ja erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta.

Suomen Kirjastoseura saa kampanjan materiaalit käyttöönsä ja on myös mukana konseptin levittämisessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
01/11/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€33 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€48 940
Oma rahoitus yhteensä: 
€33 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
45henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 217henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000