Lukudiplomi nettiin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kempeleen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Zeppelinintie 1
90450
Kirjaston puhelin : 
050-3169409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kempe
Y-tunnus : 
0186002-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Toppari
Puhelin : 
050-4636457
Sähköposti : 
anne.toppari@kempele.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen ideana on, että kehittäisimme nettiportaalin omaisen ratkaisun, jossa oppilas pystyisi täysin itsenäisesti tekemään lukudiplomiin liittyvät tehtävät. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukudiplomien suorittaneiden määrä

Kuvaus : 

Kempeleen kirjastolla on vuosien lukudiplomiperinteet. Suorittajien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tämä on lisännyt opettajien työmäärää ja osa opettajista kokee lukudiplomin suoritusten valvonnan kuormittavaksi. Tämän vuoksi Kempeleen kirjasto haluaa kehittää menetelmän, joka innostaisi entistä useamman oppilaan lukudiplomin suorittamiseen ilman, että se kuitenkaan lisäisi opettajien työmäärää. Tämä sama tarve on tullut myös muiden Outikirjastojen ja heidän alueen koulujen taholta, joten hankkeella tehtäisiin lukudiplomi nettiin myös muille Outikirjastoille. Tähän mennessä lukudiplomi on suoritettu siten, että oppilas lukee 4-6 kirjaa ja tekee niistä tehtävät. Tehtävät ovat yleensä olleet piirustus- (kirjan kannen kuvitus), kirjoitus- (lyhyt kuvaus kirjan juonesta) tai toiminnallisia tehtäviä (kirjan vinkkaus toiselle). Opettajan vastuulla on ollut kuitata tehtävät suoritetuksi. Ongelmana on ollut se, että suoritustehtäviä tulee ripotellen pitkin vuotta, ja opettajan vastuulla on ollut pitää kirjaa suoritetuista tehtävistä. Hankkeen ideana on, että kehittäisimme nettiportaalin omaisen ratkaisun, jossa oppilas pystyisi täysin itsenäisesti tekemään lukudiplomiin liittyvät tehtävät. Nettiportaali tarjoaisi paitsi mahdollisuuden nykyisenkaltaisten tehtävien suorittamiseen, mutta myös uusia suoritustapoja. Uusia suoritustapoja voisivat olla esim. keskustelupalstat, oppilaiden vinkkausvideot, piirustusten ja äänitteiden ym. tekeminen portaaliin. Tällöin materiaali olisi myös jatkossa muiden käytettävissä eikä suoritus jäisi vain muodolliseksi kertasuoritukseksi. Edelläkuvatun kaltainen ratkaisu vähentäisi opettajien työmäärää, sillä tehtävien kontrollointi jäisi pois. Ideana on, että ohjelma lähettäisi automaattisen kuittauksen, kun oppilas on käynyt tekemässä suorituksen nettiportaaliin. Kempeleen kirjasto tarjoaa kouluille kirjavinkkauksen ja lukudiplomin suorittamisen ohella myös tiedonhaunopetusta. Nettiportaalinratkaisun avulla tiedonhaunopetus voitaisiin linkittää lukudiplomin suorittamiseen. Esimerkiksi oppilas voisi etsiä lukemansa kirjan aiheeseen liittyvää lisätietoa tai tarkistaa kirjaston tietokannasta kirjan saatavuustietoja. Nettiportaaliratkaisu olisi yksi keino houkutella sellaisia oppilaita suorittamaan lukudiplomia, jotka aiemmin eivät ole innostuneet lukemisesta. ”Lukudiplomi nettiin” –hanke yhdistää perinteisen kirjan lukemisen uusiin vuorovaikutteisiin oppimismenetelmiin. Se tarjoaisi myös kirjastolle uusia toimintatapoja lähestyä oppilaita. Esimerkiksi kirjastonhoitajien kirjavinkkausvideot ja kirjasuositukset, blogin pitämisen ja linkkivinkit oppilaille. Projektin rahoitus on tarkoitus käyttää siten, että kirjastoalan ammattilainen suunnittelisi portaaliin tulevan sisällön ja suoritustavat yhteistyössä alueen muiden kirjastojen ja koulujen kanssa. Siten saisimme kootuksi laajemman näkökulman ja idean tulevaan nettiportaaliin. Toinen osuus koostuu tietoteknisestä käytännön toteuttamisesta. Lukudiplomi netissä täydentyisi sitten vuosien saatossa eri kirjastojen kirjavinkkausvideoilla ja kirjalistoille sekä kirjasuosituksilla eri ikäisille oppilaille. Lukudiplomi netissä olisi myös uuden Opsin tavotteita tukeva sekä monilukutaidon että kulttuurisen osaamisen tavoitteissa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tyrnävän kirjasto, Limingan kirjasto, Muhoksen kirjasto, Siikajoen kirjasto, Iin kirjasto, Lumijoen kirjasto sekä näiden kuntien koulut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Alussa kartoitettiin muiden yhteistyökirjastojen kanssa jokaisen omia lukudiplomilistoja ja suorittamistapoja. Kävi ilmi, että muilla lukudiplomin suoritus on vielä täysin alkutekijöissään verrattuna Kempeleen suoritusmäärään.Projektin ensimmäinen hanketyöntekijä suunnitteli ja toteutti kuntien kouluille lähetettävän Webropol-kyselyn, joka lähetettiin varhaisessa vaiheessa kaikkiin kuntiin. Kyselyn avulla kartoitettiin opettajien ajatuksia, mielipiteitä ja ideoita lukudiplomin suorittamisesta, tehtävistä ja uudesta, tulevasta nettipohjaisesta suoritustavasta. Kysely lähetettiin Kempeleessä kaikkien neljän koulun 4-6.lk opettajille. Muut OUTI-kirjastot välittivät kyselyn oman kuntansa kouluille. Vastaajia osallistui 36 vastaajaa eri kunnista ja suurin osa vastaajista oli Kempeleestä. Kävi ilmi, että nettipohjaiselle suoritustavalle on todella kysyntää ja se olisi uuden OPS:n mukaista.

Viimeisten kuukausien aikana projektityöntekijä vaihtui. Projektityöntekijä vieraili Kempeleen, Limingan, Tupoksen, Lumijoen, Iin sekä Ruukin kouluilla ja kirjastoissa. Kouluilla tavattiin rehtoreita, digitutoreita sekä koulukirjastonhoitajia. Opettajat saivat myös ideoida tulevia lukudiplomitehtäviä. Kirjastovierailuilla hanketyöntekijä kertoi kirjastoille koulukäynneistä ja hankkeen vaiheista sekä keräsi kirjastojen mielipiteitä lukudiplomitehtävistä.

Lukudiplomitehtävät tehdään PowerPoint ja Slide -dokumentteina, jotka opettajat lähettävät oppilailleen oman kuntansa sähköisen oppimisympäristön kautta. Oppimisympäristöjä on hankekunnissa käytössä kolme: Office 365, Google G Suite sekä Peda.net. Jokainen oppimisympäristö toimii samalla tavoin ryhmä- ja viestintäalustana, jota voi käyttää ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Lukudiplomitehtäviä tehtiin 1 – 9 luokkalaisille. Kolmessa hankekunnassa sähköistä lukudiplomia aiottiin ryhtyä suorittamaan kaikille alakoululaisille. Lukudiplomit pyrittiin tekemään sellaisiksi, että ne tukevat laaja-alaista oppimissuunnitelmaa. Tehtäviä suorittaessaan oppilaat voivat käyttää kuvankäsittelyohjelmia, ääntä, sovelluksia, sekä myös perinteisempiä toteutusmenetelmiä. Lukemisen kannustamiseksi lukudiplomisuoritukset porrastettiin. Lukudiplomin saa luettuaan 5 kirjaa, Lukumestaridiplomin saa luettuaan 8 kirjaa ja Suurlukumestaridiplomin saa luettuaan 12 kirjaa. Hanke on saanut hyvää palautetta kouluilta ja kirjastoilta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin avulla on saatu aikaan positiivisia vaikutuksia. Lukudiplomitietoisuus ja kiinnostus lukudiplomien suorittamisesta ovat parantuneet huomattavasti hankekunnissa. Sähköisen lukudiplomin teko päätettiin nostaa useissa kunnissa tulevan vuoden ykköshankkeeksi. Hankkeen myötä yhteistyö mukana olleiden kirjastojen välillä on lisääntynyt huomattavasti. Haasteeksi projektissa koettiin se, etteivät yhteistyökuntien koulut olleet innokkaita vastaamaan kyselyyn eikä muutamien kuntien kouluihin päästy käymään vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Myös yhteydenpito näihin kuntiin koettiin haasteelliseksi.

Hankkeessa on mukana myös pieniä kirjastoja, joissa nostettiin esiin, ettei vähäisen henkilökunnan vuoksi ole ollut aiemmin mahdollista panostaa lukudiplomien tekemiseen. Nyt hankkeen myötä kaikki mukana olleet kirjastot saavat uudet ajan mukaiset lukudiplomitehtävät sekä niin halutessaan myös lukudiplomilistat, jotka Kempeleen kirjasto ja Oulun kaupunginkirjasto on tarjonnut käytettäväksi.

Sähköisen diplomin arvioitiin kouluilla lisäävän lasten lukudiplomien suorittamista. Sähköisen lukudiplomin etuna on myös sen muokattavuus. Opettajat voivat halutessaan räätälöidä tehtäviä oppilaskohtaisesti. Lukudiplomitehtävien teon voi ottaa osaksi esimerkiksi äidinkielentunteja tai atk-tunteja. Tehtäviä on helppo tehdä myös kotona. Lisäksi suoritettu sähköinen lukudiplomi säilyy oppilaiden oppimisympäristöissä koko koulun käynnin ajan. Lukudiplomitehtävien seuranta ja loppuyhteenveto on helppo suorittaa oppimisympäristön omien työkalujen avulla.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukudiplomihankkeen toisessa vaiheessa työhön palkataan graafikko suunnittelemaan tehtävien ulkoasu. Hankkeessa oltiin marraskuussa yhteydessä Oulun kaupunginkirjastoon, jolla on kattavat ja päivitetyt lukudiplomit. Hanketta jatketaan mahdollisesti yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston kanssa. Tässä vaiheessa on harkinnassa, voisiko Oulun kaupunginkirjaston jaettavat lukudiplomit olla koko Outi-kirjastojen yhteiset ja voisiko sähköisten lukudiplomitehtävien graafisena suunnittelijana toimia sama henkilö, joka on suunnitellut Oulun kaupunginkirjaston jaettavien lukudiplomien grafiikat. Hankkeen kakkosvaiheessa on myös harkinnassa voidaanko Oulun kaupunginkirjaston Diplomilukija-sovellukseen lisätä lukudiplomikirjalistat myös alakoululaisille. Diplomilukija-sovelluksen avulla helpotettaisiin diplomikirjojen varausta ja löytymistä kirjastoista.

Ennen syksyä hankkeessa mukana olleille kirjastoille olisi hyvä hankkia mainoksia ja roll up -telineitä, joilla tiedottaa sähköisestä lukudiplomista.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 375
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 050
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 925
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 914
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 995
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi