Lukudiplomikirjat vaihtoon ja lukemaan
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi
Puhelin : 
044 7401386
Sähköposti : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota mielenkiintoista luettavaa 5. ja 6. luokkalaisille, saada heidät lukemaan nykyistä enemmän sekä tutustuttaa heitä monentyyppiseen kirjallisuuteen, mukaan lukien e-kirjat. Tavoitteena on myös lisätä 5. ja 6. luokkalaisten lukudiplomikirjojen lainausta.
Hanke liittyy teemaan 1 : monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumista seurataan määrällisesti hankkeen puitteissa järjestettyjen kirjailijavierailujen lukumääränä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määränä sekä lukudiplomikirjojen lainausten määränä. Laadullinen seuranta toteutuu opettajilta ja oppilailta hankkeesta saadun palautteen avulla.

Kuvaus : 

Uuden kirjastolain tavoitteena ja siinä yleisille kirjastoille määriteltyinä tehtävinä on mm. edistää lukemista ja kirjallisuutta. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan monilukutaitoa, elämyksellisyyttä ja laajaa tekstikäsitystä. Näihin tavoitteisiin pyritään uudistamalla 5-6 -luokkien lukudiplomikirjalistat. Siilinjärven kirjaston yksi strategisista painopistealueista on juuri lasten ja nuorten lukemisharrastuksen jatkuminen ja tukeminen ja koemme tämän tärkeäksi myös 5-6 -luokkien opilaiden kohdalla, koska lukeminen vähenee merkittävästi juuri alakoulun viimeisillä luokilla.

5-6 -luokkien uusiksi lukudiplomikirjoiksi valitaan mahdollisuuksien mukaan kirjoja, joiden pohjalta on tehty myös elokuvia. Tällöin oppilaille voidaan tarjota elämyksellisiä hetkiä lukemisen ja elokuvan katselun merkeissä. Samalla tuetaan uuden ops:n mukaisesti laajaa tekstikäsitystä ottamalla elokuva osaksi lukemista. - Osa uusista diplomikirjoista pyritään valitsemaan siten, että ne kuuluvat myös Siilinjärven kirjaston e-kirjakokoelmaan, jolloin sähköinen kirja kirjaston yhtenä aineistolajina tulee oppilaille tutuksi.

5. ja 6. luokkien opettajille lähetetään kysleylomake, jossa on kysymyksiä lukudiplomin kehittämisestä ja suorittamisesta sekä lukudiplomikirjoista. Opettajilta toivotaan lukudiplomiin liittyviä kehittämisehdotuksia ja ideoita, jotka pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mjukaan. Tavoitteena on kehittää lukudiplomia myös suoritustavoiltaan.

Siilinjärven ala- ja yläkouluissa on ollut käytössä lukudiplomi on jo toistakymmentä vuotta. Lukudiplomin on saanut luettuaan kuusi kirjaa, superdiplomin 12 luetulla kirjalla. Lukudiplomi on havaittu hyväksi keinoksi saada lapset ja nuoret lukemaan aikaisempaa enemmän.

Diplomikirjojen uudistamisen lisäksi houkuttelemme varhaisnuoria lukemaan lukukilpailun ja kirjapalkintojen avulla. Uskomme, että tämä innostaa erityisesti kilpailuhenkisiä poikia lukemaan enemmän.

Siilinjärvelle kutsutaan kaksi kirjailijavierasta, jotka kiertävät kaikilla alakouluilla kertomassa kirjailijan työstä, kirjoittamisesta ja lukemisen tärkeydestä. Toinen heistä käy esiintymässä koulujen 5. luokille ja hänen tuotantoaan löytyy uusituista 5. luokkien diplomikirjalistoista.
Toinen kirjailijavieras puolestaan esiintyy 6. luokkalaisille ja hänen tuotantoaan on uusissa 6. luokkien diplomikirjalistoissa. Siilinjärvellä on tällä hetkellä kahdeksan alakoulua ja 5-6 -luokilla on rinnakkaisluokkia yhteensä 27 kpl, oppilaita yhteensä noin 550. Koska haluamme tarjota kirjailijavieraan tasapuolisesti kaikkien alakoulujen 5-6 -luokkien oppilaille, molemmat vierailut kestävät kolme päivää. Kirjailijavierailuilla on perinteisesti ollut erittäin suuri merkitys lukemaan innostamisessa.

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston työntekijöiden palkkakustannuksista, tilojen vuokrista sekä tilattavien lukudiplomikirjojen kustannuksista .

Aikataulutus:
- kevät 2018: kyselylomakkeen suunnittelu ja laadinta, lähettäminen opettajille ja vastausten analysointi ja mahdolliset toimenpiteet
- kesä 2018: uusien lukudiplomikirjalistojen suunnittelu, kirjojen tilaus
- syksy 2018: uusien kirjalistojen "markkinointi" kouluille ja opettajille, kirjailijavierailut
- syksy 2018-kevät 2019: lukukilpailu

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alakoulujen 5-6-luokkien opettajat
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 530
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 030
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi