Lukuharrastuksen polku
År 2015 Hyvä käytänne   (Projekt fått finansiering)


Kempeleen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Zeppeliinintie 1
90450
Bibliotekets telefonnummer : 
050-3169409
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-kod : 
FI-Kempe
FO-nummer : 
0186002-9
Ansvarsperson : 
Anne Toppari
Telefonnummer : 
050-4636457
E-post : 
anne.toppari@kempele.fi
Projektets målsättning: 

Laajentaa Lukuharrastuksen polku kouluista päiväkoteihin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lukudiplomi eskareille.

Kirjallisuuslistat.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä kirjaston ja päiväkotien kanssa sekä kehittää palvelut päiväkodeille lasten lukemisharrastuksen ja kielellisen tietoisuuden kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kempeleen päiväkotien kanssa käydyissä alustavissa keskusteluissa tällaisen toimintamallin luomiselle olisi suuri tarve, koska heillä ei ole olemassa mitään systemaattisia käytänteitä. Päiväkodit ovat erittäin innostuneita ja sitoutuneita tähän hankkeeseen. Tarkoituksena on luoda hyvä ja systemaattinen toimintamalli, jota pystyy käyttämään myös muissa kunnissa ja lähes kaikki kunnan lapset ovat sen piirissä. Päiväkodeille luodaan palvelu- ja kirjallisuuskokonaisuudet eri ikäryhmille sekä lukudiplomi eskareille. Tarkoituksena on myös levittää tietoa vanhemmille, jotta he tulevat tietoiseksi kielellisen tietoisuuden kehittämisestä ja ääneen lukemisen merkityksestä. Lapsen luku- ja kirjoitustaito perustuu puhutulle kielelle. Lapsen kielellinen tietoisuus on aloittelevan lukijan perustaito, samoin käsitys kielestä ja sen muodoista, rakenteista ja säännöistä, sanavarasto ja puheen ymmärtäminen. Käsitys kielestä syntyy kun lapselle luetaan ja lapsi seuraa lukemista. Sanavarasto on myös yksi tärkeä lukutaidon valmiustekijä. Myös lapsen saamat kokemukset ja harjoittelu vaikuttavat oppimisen edellytysten syntymiseen. Lapsilla on näissä taidoissa selviä eroja koulun alkaessa. Koulunsa aloittavien lasten kielen hallinta heijastuu heidän puheessaan sekä myöhemmin lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimisessa. Lapsen oppimisvalmiuksien ja kielellisen tietoisuuden kehittyminen ajoittuu puhumaan oppimisen ja lukemaan oppimisen väliin, siten päiväkodit ovat ratkaisevassa asemassa kielellisen tietoisuuden syntymisessä. Lasten lukutaito ja lukemisharrastus korreloi suoraan koulumenestyksen kanssa. Hankkeessa palkataan reiluksi puoleksi vuodeksi projektityöntekijä, joka käy kaikissa Kempeleen kunnan päiväkodeissa sekä avoimessa päiväkodissa kartoittamassa tämän hetken käytänteet lapsille lukemisen ja kirjallisuuden suhteen. Ensin tutkitaan nykytila ja sen jälkeen projektityöntekijä lähtee kehittämään käytänteitä ja yhteistyötapoja kirjaston ja päiväkotien henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Samoin kehitämme yhteistyötapoja vanhempien kanssa sekä heidän osallistamiseen lasten lukemisharrastukseen että ääneen lukemiseen. Sen jälkeen saatetaan käytänteet ja uudet toimintatavat käyttöön, jonka jälkeen uusia malleja seurataan ja arvioidaan ja kerätään palautteet. Uuden toimintamallin käyttöönoton jälkeen sen levittämiseksi koko maahan voitaisiin käyttää mm. Lukuinto-ohjelmaa.

Samarbetspartner/s: 
Kempeleen päiväkodit ja koulut
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Päiväkotien esimiehet ja henkilökunta, koulujen rehtorit

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä kirjaston ja päiväkotien kanssa sekä kehittää palvelut päiväkodeille lasten lukemisharrastuksen kehittämiseen ja kielellisen tietoisuuden vahvistamiseen. Kempeleen päiväkotien kanssa käydyissä alustavissa keskusteluissa tällaisen toimintamallin luomiselle oli suuri tarve, koska heillä ei ollut olemassa mitään systemaattisia käytänteitä. Päiväkodit olivat erittäin innostuneita ja sitoutuneita tähän hankkeeseen. Projektityöntekijä vieraili useampaan otteeseen päiväkodinjohtajien yhteispalavereissa esittelemässä ideoita, suunnittelemassa yhteistä toimintaa ja sopimassa jatkotoimenpiteistä. Projektityöntekijä myös vieraili jokaisessa Kempeleen kunnan alaisessa päiväkodissa. Vierailujen tarkoitus oli esitellä kirjaston toimintaa sekä kuulostella päiväkotien henkilökunnan toiveita kirjaston suuntaan. Samalla henkilökunta sai kasvot kirjaston päiväkotiyhteyshenkilölle ja sovittiin yhteisistä toimintatavoista. Päiväkodeille luotiin kirjallisuuskokonaisuuksia eri aihepiireistä, esim. tunteet, koulunaloitus, ääneenlukukirjat, jne. Eskareille luotiin oma lukudiplomi, jota saattoi alkaa suorittamaan syksyllä 2016. Tarkoituksena oli myös levittää tietoa vanhemmille, jotta he tulevat tietoiseksi kielellisen tietoisuuden kehittämisestä ja ääneen lukemisen merkityksestä. Tätä varten kirjasto teki flyerin, jossa tietoiskumaisesti kerrottiin lukemisen tärkeydestä ja sen tuomista hyödyistä. Esitete jaettiin kaikkiin päiväkoteihin, josta sitä jaettiin eteenpäin lasten vanhemmille. Projektityöntekijä vieraili projektin aikana myös lähes jokaisessa eskariryhmässä. Vierailun tarkoituksena oli kertoa yleensä kirjastosta, kirjavinkata muutamia kirjoja sekä se, että lapset saivat konkreettisesti tutustua uusiin ja mielenkiintoisiin kirjoihin.

Hankkeessa palkattiin reiluksi puoleksi vuodeksi projektityöntekijä, joka vieraili kaikissa Kempeleen kunnan päiväkodeissa kartoittamassa tämän hetken käytänteet lapsille lukemisen ja kirjallisuuden suhteen. Tämän jälkeen projektityöntekijä alkoi kehittämään käytänteitä ja yhteistyötapoja kirjaston ja päiväkotien henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Samoin kehitimme yhteistyötapoja vanhempien kanssa sekä heidän osallistamiseen lasten lukemisharrastukseen että ääneen lukemiseen. Tässä apuna olivat jo edellämainitut infoflyerit sekä esim. yhden päiväkodin kanssa toteutettu Nenäpäivä-tempaus, jossa Kempeleen kirjasto oli mukana yhtenä toimintapisteenä päiväkodilla. Siellä vanhemmille jaettiin informaatiota lukemisen tärkeydestä sekä esiteltiin uusia kirjoja. Vanhemmat saivat myös yhdessä lasten kanssa lueskella kirjoja.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen aikana eskareille luotiin oma lukudiplomi. Tämä piti sisällään kirjallisuuslistan, luettujen kirjojen keräilykaavakkeen sekä luettujen kirjojen pohjalta tehtävänanto, joka oli ohje piirtää jokin kirjan tapahtumista tai päähenkilöistä. Eskareiden lukudiplomiin tehtiin myös markkinointimateriaalia, jota on nähtävillä sekä kirjastossa että päiväkodeissa.

Projektin aikana tehtiin myös lukuisia kirjallisuuslistoja eri aihepiireistä. Nämä aihepiirit olivat: ääneenlukukirjat, kiusaaminen, tunteet, eskarin- ja koulunaloitus, urheilu ja kun elämä koettelee. Viimeksi mainittu pitää sisällään eri aiheita, esim. avioero, erilaiset perheet, sisarukset, kuolema, kateus, mustasukkaisuus.

Vanhemmille suunnattiin Lukeminen kannattaa -esite, jota jaettiin päiväkotien kautta lasten koteihin.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjallisuuslistat, eskareiden lukudiplomi ja Lukemisen hyödyt -esite ovat kaikki materiaalia, mitkä varmasti tulevat olemaan kirjaston käytössä vielä useita vuosia. Kirjallisuuslistat, kuten lukudiplomilista vaativat päivittämistä, mutta valmiiseen pohjaan on helppo tehdä muokkauksia. Projektin näkyvin tuotos on eskareille tehty lukudiplomi. Ensimmäisestä kirjallisuuslistasta on tehty havaintoja ja kerätty asiakaspalautetta, ja listaa tullaan muokkaamaan ensi lukuvuoteen.

Päiväkotivierailujen yhteydessä päiväkodit saivat yhteyshenkilön kenen kanssa asioida kirjaston suuntaan. Samoin useat päiväkodit nimesivät henkilöstönsä keskuudesta kirjastoyhteyshenkilön. Tämä on jo tuottanut mm. sen, että päiväkodit tilaavat entistä ahkerammin kirjastolta kirjapaketteja, esim. eri teemoista sekä ns. nukkarikirjoja, joita lapset saavat lueskella päiväunien yhteydessä.

Päiväkoteihin jaetun infomateriaalipaketin myötä (paketti siis sisälsi kirjallisuuslistoja ja vanhemmille suunnatun flyerin) kirjasto on tullut näkyvämmäksi päiväkodeissa. Infomateriaali on useissa päiväkodeissa näkyvillä ilmoitustaululla. Näiden myötä myös yhä useammat vanhemmat ovat tulleet tietoisemmaksi lukemisen tärkeydestä, mikä olikin yksi projektin tärkeimmistä tavoitteista.

Eskarikäynnit ovat tulleet pysyväksi käytänteeksi eli jokaisessa Kempeleen kunnan eskarissa pyritään vierailemaan kerran vuodessa.

Fortsatta åtgärder: 

Yhteistyötä päiväkotien kanssa on pysyvästi palkattu hoitamaan työntekijä. Kirjastolla on tästedes sovittuna kuka on vastuussa päiväkotiyhteistyöstä.

Jokaisessa kunnan eskarissa tullaan vierailemaan vuosittain.

Lukudiplomia ja suosituskirjalistoja päivitetään jatkuvasti.

Joissain päiväkodeissa toivottu perhelukudiplomi tullaan julkaisemaan jollain aikavälillä. Sen luominen on vielä kesken.

Projektet börjar : 
15/08/2015
Projektet avslutas : 
15/04/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€22 762
Egen finansiering: 
€5 627
Budget sammanlagt: 
€28 389
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€16 948
Egen finansiering: 
€1 948
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.