Lukuiloa kaikille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oulun kaupunginkirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15 (Käyntiosoite Kaarlenväylä 3)
90015
Kirjaston puhelin : 
044 703 7315
Kirjaston sähköposti : 
city.library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Om
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Karhu
Puhelin : 
0447037330
Sähköposti : 
heidi.karhu@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on houkutella aikuisväestöä lukemisen pariin sekä tehdä kirjallisuustapahtumien järjestämisestä osa jokapäiväistä kirjastotyötä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutukset ja osallistujat

Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Vuonna 2015 juhlitaan kirjan vuotta. Kirjasto juhlistaa vuotta kannustamalla sekä uusia että vanhoja lukijoita lukemisen pariin. Lukeminen on harrastus, jonka voi aloittaa myös aikuisiällä. Lukemisympäristö on muuttumassa ja fyysisen kirjan lisäksi kirjoja voidaan lukea myös digitaalisena. Kirjastot ovat aktiivisesti tukeneet lasten ja nuorten lukemista, muun muassa kouluyhteistyön kautta. Kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta tarjotaan monissa kirjastoissa aina varhaiskasvatuksesta lukio- ja toisen asteen opiskelijoille. Aikuisväestön on sen sijaan odotettu löytävän omin avuin lukuilon ja kirjaston monipuolisen kultturitarjonnan. Useimmille aikuiselle kirjastojen kirjavinkkaukset ja kirjalliset tapahtumat eivät ole tuttuja.

Kirjastojen henkilökunnalla on paljon hiljaista tietoa, joka jää asiakkailta piiloon. Miten löydämme kirjastolaisten sisäiset voimavarat? Entä miten järjestämme erilaisia kirjallisuustapahtumia? Kirjastoammattilaisen työn sisältö muuttuu. Kirjastoammattilainen voi olla tuottaja, innostaja, opettaja, neuvonantaja, asiantuntija, osallistuja ja samalla myös opiskelija. Tapahtumien järjestäminen tuo esiin uusia puolia kirjastotyöstä ja on tulevaisuudessa yhtä luonteva osa kirjastotyötä kuin lainaaminen on nyt.

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on houkutella aikuisväestöä lukemisen pariin sekä tehdä kirjallisuustapahtumien järjestämisestä osa jokapäiväistä kirjastotyötä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä erilaisten käyttäjäryhmien ja toimijoiden kanssa. Järjestöjen ja kerhojen kautta tavoitetaan sekä uusia että vanhoja lukijoita. Oulun ja Pudasjärven maahanmuuttokeskusten asukkaiden kotoutumista kirjasto voi pyrkiä kirjallisuuden keinoin tukemaan.

Hankkeessa luodaan pysyviä rakenteita ja toimintamalleja aikuisille suunnattujen kirjastopalveluiden järjestämiseen. Hankkeessa myös etsitään ratkaisuja ja keinoja henkilökunnan osaamisen ja hiljaisen tiedon hyödyntämiseen kirjastotyössä.

Hankkeen toteutus

Oulun kaupunginkirjasto, Iin kunnankirjasto ja Pudasjärven kunnankirjasto yhdistävät hankkeessa osaamisensa. Hankkeessa järjestetään kirjastojen henkilökunnalle koulutusta, joka suhteutetaan kunkin kirjaston tarpeisiin. Koulutuksen toteuttamisessa huomioidaan myös eri kirjastojen omat resurssit.

Hankeessa toteutetaan kirjallisuustapahtumia sekä kirjastoissa että kirjastojen ulkopuolella.  Kirjastoissa kokeillaan erilaisia vinkkaustapahtumia ja lukupiirejä, esim. kevyitä pikavinkkauksia, harrasteryhmille suunnattuja vinkkausiltoja, teemavinkkauksia ja ekirjalukupiirejä. Pudasjärven kirjastossa monikulttuurista yhteistyötä kehitetään muun muassa kirjapassilla. Oulussa Pop Up –kirjasto lähtee mukaan erilaisiin tapahtumiin. Hankkeen toimintaa suunnitellaan yhdessä sekä nykyisten asiakkaiden että hankkeen aikana tavoiettujen uusien asiakkaiden kanssa.

Hankkeeseen palkataan Oulun kaupunginkirjastoon hanketyöntekijä, joka työskentelee myös Iin ja Pudasjärven kunnankirjastoissa. Oulun kaupunginkirjastosta valitaan hankkeeseen mukaan kolme erikokoista, eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa kirjastoa. Työntekijä palkataan yhdeksitoista kuukaudeksi. Tarkoitus on, että hankkeen aloitusvaiheen hanketyöntekijä työskentelee Oulun kaupunginkirjastossa ja sen jälkeen vuorotellen kaikissa hankkeessa mukana olevissa kirjastoissa.

Työntekijän tehtävänä on:

- olla ideoija, rohkaisija ja opastaja

- selvittää kirjastojen osaaminen ja löytää kirjastoammattilaisten piilevä lahjakkuus ja käyttämättömät voimavarat

- jakaa omaa osaamistaan kirjastoille ja kouluttaa kirjastoammattilaisia esiintymiseen, kirjavinkkauksien ja kirjallisuustapahtumien järjestämiseen

- luoda yhdessä kirjastohenkilökunnan kanssa toimivat yhteistyömallit tapahtumien järjestämiseen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

- madaltaa työntekijöiden kynnystä järjestää erilaisia kirjallisuustapahtumia sekä kirjastossa että kirjaston ulkopuolella.

Hankkeen lopputulos

Hankkeen päätyttyä Oulun, Iin ja Pudasjärven kirjastoilla on aikuisten lukemista edistävä ohjelma ja toimintamalli. Ohjelman avulla kirjastojen on helppo järjestää kirjallisuus- ja lukutapahtumia aikuisväestölle. Luotua toimintamallia voidaan hyödyntää myös muissa Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Minna Halonen, Eija-Liisa Kasesniemi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Iin kunnankirjasto

Pudasjärven kaupunginkirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Oulun kaupunginkirjaston verkkosivuille (http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/tietoa-kirjastosta) on ladattu hankeraportti liitteineen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukuiloa kaikille -hankkeessa löydettiin tapoja houkutella aikuisväestöä kirjallisuuden ja lukemisen pariin ja tehdä aikuisten kirjallisuustapahtumien järjestämisestä osa jokapäiväistä kirjastotyötä. Hankekirjastojen palvelut monipuolistuivat. Hankkeessa ideoitiin, suunniteltiin ja toteutettiin runsaasti erilaisia aikuisten lukemisen edistämiseen tähtääviä tilaisuuksia ja tehtiin yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Uusia aikuisten lukemista edistäviä palveluita ja tapahtumia alettiin toteuttaa kullekin kirjastolle sopivalla tavalla.

Hankkeessa kehitettiin kirjastojen toimintakulttuuria, laajennettiin henkilökunnan osaamista ja roolia aikuisille suunnattujen kirjallisuustapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä ja luotiin toimintamalleja tapahtumajärjestämiseen. Henkilökunnan osaamista kehitettiin järjestämällä erilaisia koulutuksia (tapahtumajärjestäminen, kirjallisuusosaamisen kehittäminen, esiintymisvalmiuksien vahvistaminen). Kaikille hankekirjastoille toteutettiin käytännönläheinen, kunkin kirjaston lähtökohdat huomioiva kirjallisuusosaamisen kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on entisestään parantaa kirjaston asiakaspalvelun laatua kehittämällä henkilökunnan kirjallisuusosaamista ja hyödyntämällä sitä entistä paremmin aikuisten lukemisen edistämisessä.

Hankkeen aikana luotiin myös aikuisten lukemista edistävä toimintamalli, jonka avulla vastaavaa kehittämistyötä voidaan tehdä muissakin kirjastoissa. Toimintamallissa kuvataan hankkeessa toteutettu työskentely tasolla, joka on siirrettävissä mihin tahansa kirjastoon, ja kuvataan valikoima ideoita oman kirjaston toiminnan kehittämiseksi.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankekirjastojen kirjallisuuspalvelu- ja tapahtumatuotanto jatkuu: Kaikissa kirjastoissa jatketaan aikuisten lukemista edistävää työtä hankkeen aikana luotujen suuntaviivojen mukaisesti. Kirjastoissa laadittujen kirjallisuusosaamisen kehittämissuunnitelmien ja niiden seurannan myötä sekä hankekirjastoissa että koko Oulun kaupunginkirjastossa panostetaan kirjallisuusosaamisen kehittämiseen ja entistä parempaan hyödyntämiseen. Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli on muiden hyödynnettävissä Oulun kaupunginkirjaston kotisivuilla.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus 7496 e sisältyy myös omarahoitusosuuteen. Summa koostuu henkilöstökuluista.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€42 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€56 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€71 522
Oma rahoitus yhteensä: 
€31 522
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€7 496

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
30kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
223henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€40 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi