Lukuintoa ja monilukutaitoa Askolaan
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Askolan kirjasto
Askolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pappilantie 2
07500
Kirjaston puhelin : 
0400-151833
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto
ISIL-tunnus : 
FI-Asko
Y-tunnus : 
FI9000 1620
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Penttinen
Puhelin : 
040-750 6975
Sähköposti : 
raija.penttinen@eduaskola.fi
Hankkeen tavoite: 

Koululaisten lukemisen lisääminen ja lukutaidon parantaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston lastenaineiston lainaus

Kirjaston luokkakäyntien määrä

Kuvaus : 

Askola on muuttovoittoinen kunta Itä-Uudellamaalla. Kunnassa asuu paljon lapsiperheitä ja tästä seuraa, että kunnassa tarvitaan lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja. Askolan kunnankirjastolla on paljon yhteistoimintaa kunnan koulujen kanssa. Kunnankirjasto hoitaa koulukirjastotoiminnan kahdessa alakoulussa sekä yläkoulussa. Lisäksi pääkirjaston ja Monninkylän kirjaston läheisyydessä toimivat alakoulut sekä Askolan lukio käyttävät lähes päivittäin kirjaston palveluita.

Askolan kunnankirjastolla sekä kunnan kouluilla on ollut useita yhteistyöprojekteja. Näistä viimeisin on "Kirjailija ja lukija" joka päättyy vuoden 2015 lopussa.

Askolassa on koulujen uuden opetussuunnitelman suunnittelun yhteydessä todettu koulun ja kirjaston yhteistyö välttämättömäksi ops:n tavoitteissa mainittujen tiedonhallinnan, mediaosaamisen ja monilukutaidon saavuttamiseksi.  Nämä tavoitteet huomioiden on kunnankirjasto koulujen kanssa yhteistyössä suunnitellut uutta yhteistyöprojektia, jossa pidettäisiin yllä oppilaiden  lukuintoa sekä tiedonhallintataitoja. Kunnan alakouluissa on menossa parhaillaan lukudiplomiprojekti, jossa pyritään lasten lukutaidon säilyttämiseen. Tavoitteena on, että kaikki Askolassa peruskoulun käyneet osaisivat kunnolla lukea. Myös lasten tiedonhankintaa ja -hallintaa halutaan kehittää. Tavoitteena on ns. lasten monilukutaito, joka käsitteenä pitää sisällään monipuolista mediakasvatusta ja mediaosaamista.

Tiedonhankinta ja -hallintataitoja pyritään lisäämään koulujen  erilaisten projektien  avulla. Nämä projektit voivat olla monen oppiaineen yhteisiä ja niitä toteutetaan sekä koulussa että kirjastossa. Mediakasvatuksen avuksi on suunniteltu kirjastossa kokoontuvia peli-iltapäiviä (toiminnassa jo nyt) ja medialukupiiriä, jossa tutustutaan  erilaisiin mediatuotteisiin ja opetellaan arvioimaan niitä kriittisesti.

Askolan kunnankirjastossa on vain neljä kokoaikaista työntekijää. Tämä vuoksi kirjasto aikoo toteuttaa hankkeellaan vain sellaisia toimintoja, joita kirjasto pystyy järjestämään ja tuottamaan ja  jotka ovat osoittautuneet hyväksi esim. lukemisinnon vahvistamisessa ja vaalimisessa. jotka  tuovat lapsille ja nuorille iloa, huvia ja hyötyä sekä tarjoavat mielekästä vapaa-ajan viettoa.

Lukuintoa ja monilukutaitoa Askolaan -hankkeella Askolan kunnankirjasto

1. järjestää  kouluissa ja koulukirjastoissa edelleen  kirjailijavierailuja sekä kirjavinkkausta (jota ostetaan kirjaston  ulkopuoliselta toimijalta).

  2. tarjota kouluille tiedonhankinnan ja tiedonhallinnan opastusta ja opetusta. Konkreettisena esimerkkinä tästä on Askolan kunta 120 vuotta -juhlavuosi, johon haetaan tietoa ja materiaalia  erilaisista lähteistä. Ko. aihetta käsitellään eri oppiaineissa ja oppilaiden työt tullaan julkaisemaan verkossa. Kirjaston osuus tiedonhankinnan ja -hallinnan opastamisessa on välttämätön projektin onnistumisen kannalta.

3. järjestää sekä pääkirjastossa että Monninkylän kirjastossa lapsille ja nuorille suunnattua kerhotoimintaa, jonka aiheena on erilaiset median tuotteet; kirjat, pelit, elokuvat, sarjakuvat. Kirjastossa toimii jo tällä hetkellä lasten pelikerho, jossa tietokonepelien ohella pelataan myös tavallisia lautapelejä. Mikäli hankkeeseen saadaan rahoitusta kerhojen toiminnan sisältöjä halutaan syventää mediakasvatukselliset seikat huomioonottaen.

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Askolan sivistystoimi
Aiemmat hankkeet: 

Kirjailija ja lukija. Kirjailijoita kouluun. Uinuvasta sivukirjastosta aktiiviseksi kuntalaisten kohtaamispaikaksi. Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lukuintoa ja monilukutaitoa Askolaan - hankkeeseen saatiin hankerahoitusta haetun 4 000 €:n sijasta vain 1 000€. Tästä syystä hanke on toteutettu vain osittain eli on järjestetty Askolan Särkijärven ja kirkonkylän alakoulujen lukudiplomiprojekteihin sekä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen liittyen yksi kirjailijavierailu kahtena päivänä ko. kouluissa. Koulujen lukludiplomien suunnittelussa ja toteuttamisessa kirjasto oli mukana hankkimalla tarpeellista kirjallisuutta sekä lukudiplomin suorittaneille kirjapalkintoja. Lisäksi pääkirjastossa on pidetty mediakerhoa alakouluikäisille lapsille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Innostuttiin lukemaan ko. kirjailijan tuotantoa. Myös muita kirjallisuuden lukem iseen liittyviä positiivisia vaikutuksia. Lainaamisen ja kirjastonkäytön vilkastuminen. Koulun ja kirjastojen yhteistyön syventäminen.

Jatkotoimenpiteet: 

Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa -hanke.

Lisätietoa: 

* 150 oppilasta osallistui yhteensä  kirjailijavieraan esiintymisiin.  Kirjastossa järjestettyihin mediakerhoihin 10 kerrtaa, osallistujia 10 henkilöä/kerta.

Lisäksi lukudiplomin suorittamisessa mukana olivat Särkijärven koulun 65 oppilasta ja kirkonkylän alakoulun 150 oppilasta.

** Kirjaston henkilökunnan palkkauskulut  ko. hankkeen, lukudiplomien suorittamisen ja mediakerhojen toteuttamiseksi.

*** lukudiplomipalkinnot

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 522
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
250henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000
 
okm
avi