Lukuintoa Lapissa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040 575 1097
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Salla Erho
Puhelin : 
040 575 1097
Sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukuintoa Lapissa –hankkeen tavoitteena on edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä piittaamatta Lapin pitkistä etäisyyksistä ja kirjastojen vähäisestä henkilökuntamäärästä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vinkkaukset, työpajat

Kuvaus : 

Lukuintoa Lapissa

Rovaniemen kaupunginkirjaston Samassa veneessä yhteisillä työkaluilla –hankkeessa 2012-2013 laadittiin konkreettinen tiedonhallintataitojen ja lukuharrastuksen tukemisen opetussuunnitelma opetusmateriaaleineen kirjaston ja peruskoulun väliseen yhteistyöhön. Rovaniemen alueella suunnitelma otetaan käyttöön Lukuinto-hankkeen yhteydessä 2013-2014. Maakunnan tasolla suunnitelman sisältöä on avattu kirjastohenkilöstölle yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Hankkeessa tehty materiaali liitetään vuoden 2013 lopussa avattavaan Lappi-verkkokirjastoon, jolloin se on kaikkien käytettävissä. Koulutuksissa on todettu, että laadittu materiaali on hyödynnettävissä sellaisenaan tiedonhallintataitojen opetuksessa. Sen sijaan lukuharrastuksen edistämiseen ja  mediataitojen kehittämiseen kaivataan vielä tukea.

Lukuintoa Lapissa –hankkeen tavoitteena on edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä piittaamatta Lapin pitkistä etäisyyksistä ja kirjastojen vähäisestä henkilökuntamäärästä. Hankkeessa jalkaudutaan fyysisesti maakuntaan, mutta etsitään myös tapoja hyödyntää ja soveltaa etäyhteystekniikkaa, sosiaalista mediaa ja uusia välineitä, kuten tablettitietokoneita kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä.  Hankkeeseen palkataan lasten- ja nuortenkirjallisuuteen perehtynyt projektityöntekijä, jonka tehtävänä on 1) suunnitella ja toteuttaa vinkkauskierros kaikissa Lapin kunnissa (Rovaniemi jää vinkkauskierroksen ulkopuolelle, koska siellä omia vinkkausresursseja) 2) opastaa kirjastojen henkilökuntaa tablettitietokoneen käyttöön 3) suunnitella ja toteuttaa etäyhteyksien avulla työpajoja, jotka tukevat medialukutaitoa ja lukuharrastusta 3) suunnitella ja toteuttaa kirjasto- ja opetushenkilöstölle yhteinen koulutus hankkeessa syntyneistä kokemuksista.

Jotta maakunnan pienet kirjastot pystyisivät oppimaan ja hyödyntämään uutta tekniikkaa, hankitaan hankkeessa 10 – 15 kpl tablettitietokoneita, ns. tablettisalkku, joka tulee hankkeen päättymisen jälkeen olemaan maakunnan kirjastojen käytössä.  

 

Hankkeen tavoitteet:

 • Edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa
 • Vahvistaa kirjastojen ja koulujen yhteistyötä Lapin alueella
 • Testata etäyhteyksien toimivuutta kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä, jotta samaa menetelmää voidaan hyödyntää jatkossa muussakin toiminnassa esim. kirjastojen ja palvelutalojen tai kirjastojen ja päiväkotien välillä, koulutuksissa jne.
 • Tehdä tablettitietokoneen käyttö ja mahdollisuudet tutuksi kirjastojen henkilökunnalle
 • Etsiä ja toteuttaa uusia toiminnallisia muotoja kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön

Hankkeen toteutus:

1) Vinkkaus

Projektityöntekijä tekee vinkkauskierroksen Lapin alueen kirjastoihin (ei Rovaniemelle). Vinkkauksen kohteena ovat peruskouluikäiset oppilaat, tarkempi kohderyhmä sovitaan erikseen kunkin kunnan kirjaston ja opetushenkilöstön toiveiden mukaan. Vinkkauskierrokseen osallistuu kussakin kunnassa yksi tai useampi kirjaston henkilökunnasta. Tavoitteena on löytää kirjastolle koulusta yhteistyöopettaja, jonka kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Vinkkauskierroksen yhteydessä harjoitellaan tablettitietokoneen käyttöä kirjastohenkilöstön kanssa.

2)  Työpajat etäyhteydellä

Vinkkauskierroksella muodostetaan fyysinen kontakti oppilaisiin ja opettajiin. Tämän jälkeen edetään virtuaaliympäristössä. Vinkkauskierroksen jälkeen projektityötekijä toteuttaa etäyhteyksien avulla yhteistyössä kuntien kirjastohenkilöstön sekä heidän hankkimiensa yhteistyöopettajien kanssa työpajoja. Työpajakokonaisuuksia laaditaan 4 – 5 kpl, joista kukin kunta valitsee itselleen mieleisen. Työpajojen suunnittelussa kuunnellaan kohderyhmän toiveita, tavoitteena kuitenkin lukuharrastuksen edistäminen ja/tai monilukutaidon kehittäminen. Mahdollisia sisältövaihtoehtoja:

  • Kirjavinkkauskoulutusta kummioppilaille : vertaisvinkkaus on osoittautunut tehokkaaksi lukemisen innostamistavaksi. Kouluttamalla oppilaita vinkkareiksi hyöty jakaantuu monelle taholle: oppilaat pääsevät itse asiantuntijoiksi, koulu voi hyödyntää omia vinkkareitaan eri käluokilla, kirjastolle oppilasvinkkarit ovat helpotus, sillä pienissä yksiköissä ei aina riitä       omia resursseja vinkkaukseen. Mahdollisuus luoda esim. nuorten vinkkareiden facebook-ryhmä tai muu toimintaympäristö kokemuksien vaihtoon.

  • Sanataidepajoja kirjaston poistomateriaaleista : luovan ilmaisun kehittäminen, leikittely ja kierrätys

  • Lukupiirin perustaminen esim. sosiaaliseen mediaan : mahdollisuus kuntarajoja ylittävään yhteistyöhön. Esimerkiksi lappilaisten seiskaluokkalaisten lukupiiri facebookin sisäisessä ryhmässä

  • Medialukupiiri, aiheena esim. sarjakuva, pelit tai internet

  • Kirjatrailerit: tehdään porukalla kirjatrailereita hyödyntäen tablettitietokoneiden valmiita elokuvaohjelmia

 • 3)  Työpajat etäyhteydellä

  Keväällä 2014 järjestetään kirjastolaisten ja opettajien yhteinen koulutuspäivä, jossa käsitellään hankkeessa saatuja kokemuksia (toive, että jokaisesta kunnasta pääsisi  mukaan yksi kirjastoammattilainen ja yksi opettaja) Tavoitteena on, että hankkeen aikana syntyy sekä kuntatasolla että Lapin laajuisesti yhteistyöverkosto, joka voi hyödyntää hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä myös jatkossa.

Hankkeen kustannusarvio:

Haettava avustus 63 000
Hallinnointi
projektityöntekijä 12 kk  37 000
toimistokulut, tilat, laitteet, ite-kulut  2400
Matkakulut
matkat     3 000
majoitus  3 000
päivärahat 1 000
Koulutus, sis. osallistujien (n. 45 hlöä) kulut
ruokailut 1600
majoitus 2500
matkakulut 3500
Tablettitietokoneet (tablettisalkku)
15 kpl a 400 €    6 000
Muu mahdollinen hankittava tekniikka
esim. etäyhteyksiin liittyen 3 000

yhteensä 63 000 euroa
Kirjastojen omat osuudet
työpanokset  7 000
Hanke yhteensä 70 000

Aiemmat hankkeet: 

Yhtymäkohdat muihin projekteihin:

Lukuintoa Lapissa  on Samassa veneessä yhteisillä työkaluilla – hankkeen jatkohanke, joka tukee erityisesti lukuharrastuksen ja medialukutaitojen opetusta ja pyrkii vahvistamaan kirjastojen ja koulujen yhteistyötä koko Lapin alueella.

Lukuinto –hanke on valtakunnallinen lukutaidon edistämisen ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä  lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä. Lapin alueelta Lukuintohankkeen pilotteja on Rovaniemellä, Sodankylässä ja Inarin saamelaisalueella. Lukuintoa Lapissa –hanke pyrkii laajentamaan valtakunnallisen hankkeen tavoitteita kaikkiin Lapin kuntiin.

Lisäksi Lukuintoa Lapissa-hanke täydentää seuraavia Lapin alueella  menossa olleita tai jo päättyneitä hankkeita:

Tiedonhaun ja kirjaston käytön opetusta pintaa syvemmälle, Kolarin kirjasto (2013)
Koulukirjaston palvelun kehittämishanke, Posion kirjasto (2011)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukuintoa Lapissa -hankkeen loppuraportti

Maakunnallinen vinkkaussuunnitelma 

http://www.lukuinto.fi/media/materiaalit/lukuinto_opas.pdf

Lukuintoa Lapissa -hankkeen väliraportti

Lukuintoa Lapissa -hankkeen työpajaohjeet

Kirja minuutissa: kirjatrailerit YouTubessa tagilla #RoiKirjasto

Tablettisalkku: 15 lainattavaa tablettitietokonetta

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukuintoa Lapissa -hanke eteni suunnitellussa aikataulussa, ja projektisuunnitelmassa mainitut toimenpiteet on vähintään pilotoitu hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Asiantuntijuuden ja toiminnan laadun turvaamiseksi osa hankkeen toimenpiteistä toteutettiin yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssaja (Jutaava kirjasto-hanke, Lapin AVI, Saamelaiskäräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Lapin yliopisto). Verkostoituminen osoittautui erittäin toimivaksi edistäen osaltaan kouluyhteistyötä sekä kirjastopalveluiden saavutettavuutta.

Hankkeen toimenpiteistä maakunnallinen vinkkauskierros ulottui kaikkiin Lapin kuntiin ja osoittautui erittäin tarpeelliseksi. Vinkkauskierros loi yhteisöllisyyttä ja innostusta tukien kirjastohenkilöstön vertaisoppimista koko maakunnassa. Vinkkauskierrokselle toivottiin jatkoa, mitä tukemaan hankkeessa tuotettiin maakunnallinen vinkkaussuunnitelma. Maakunnalliseen vinkkaukseen liittyviin haasteisiin vastattiin myös virtuaalista vinkkausta testaamalla. Virtuaalinen vinkkaus toteutui käytettävissä olevin laittein ja etäyhteyksin eri tahojen yhteistyönä.  Virtuaalinen vinkkaus sai innostunutta palautetta siellä, missä etäoppiminen oli tuttua tai kirjastojen resurssit erittäin rajalliset. Tekniset ja taidolliset edellytykset ovat olemassa, joten virtuaalivinkkauksesta voi kehittää toimivan ja kustannustehokkaan menetelmän maakunnalliseen kirjastotyöhön. Erityisesti hanke tuki saamenkielisen virtuaalivinkkauksen toteutumista.

Maakunnallisen vinkkauskierroksen myötä Lapin alueen kirjastoja ja kouluja kannustettiin kimppalukemiseen ja kirjatrailereiden tekoon. Työpajapilotti toteutui Simon koululla, missä tuotettiin kirjatrailereita äidinkielen ja kuvataiteen opetuksen yhteistyönä hankkeen kirja- ja sarjisvinkkauksen pohjalta. Rovaniemellä Kirja minuutissa -trailerityöpaja käynnisti yhteistyön Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden kenttäharjoitteluna toteutuneista työpajoista yksi suunnattiin kirjastoammattilaisille. Kirjatrailerityöpajojen lisäksi 8-15 -vuotiaita lappilaisia lapsia ja nuoria haastettiin tekemään kirjatrailereita. Yleisöäänestys (vertaisarviointi) järjestettiin YouTubessa ja haasteeseen osallistuneet trailerit julkaistiin Lapin verkkokirjastossa sekä esitettiin Rovaniemen pääkirjastolla osana Lukuviikon 2015 ohjelmaa. 

Kirjaston poistolehtiä hyödyntävät "Minä olen!" sanataidepajat olivat nuorille suunnattuja ja koulutyöhön vaivatta integroitavia työpajoja, joita hyödynnettiin myös kielten opetuksessa. Pajoja toteutettiin maakunnallisen vinkkauskierroksen myötä eri puolilla Lappia. Kaikille avoimissa "Tuunaa omaa aikaa" kädentaidon työpajoissa valmistettiin kelloja kirjaston poistokirjoista, ja medialukupiirin puitteissa järjestettiin sekä peleihin ja pelaamiseen että sarjakuvaan liittyvää toimintaa Rovaniemellä. Pelitoiminta toteutui osana Peliviikon 10-16.11.14 ohjelmaa, ja sarjakuvatyöpajat kevään Mediataitoviikolla 9-15.2.15. Peliä Peliä! pelipajassa Ounasjoen koulun oppilaat (7lk) tekivät oman lautapelin luetun kirjan ja kirjaan pohjautuvan elokuvan innoittamana. Sarjispajoissa opittiin itseilmaisua ja perustietoja sarjakuvapiirtämisestä sekä tutustuttiin kirjaston lainattaviin sarjakuviin. Työpajayhteistyö avasi uusia näköaloja koulun ja kirjaston yhteistyölle, ja toiminnan kohdentaminen teemaviikoille tai teemapäiviin syvensi yhteistyötä ja toi lisäksi medianäkyvyyttä. 

Työpajojen tuloksia esiteltiin hankkeen koulutuspäivässä, esimerkkimateriaalia tuotettiin verkkoon ja laadittuja työohjeita toimitettiin Lapin kirjastoille. Hankkeesta tuotettiin Lapin kirjastojen lainattavaksi 15 tablettitietokonetta sisältävä tablettisalkku. Hankkeen näkökulmasta tavoitteet saavutettiin, mutta kynnys paikalliseen toimintaan näyttäisi olevan korkea. Työpajoilla lisättiin tietoisuutta kouluyhteistyön mahdollisuuksista sekä kannustettiin koulun ja kirjaston yhteistyöhön.

Lukuintoa Lapissa -hanke ja Lapin aluehallintovirasto järjestivät yhteistyössä kirjastohenkilöstölle, opettajille ja opettajaksi opiskeleville sekä nuorisopalveluissa työskenteleville suunnatun koulutuspäivän Rovaniemellä 7.5.2015. Koulutuspäivän aikana puhuttiin peleistä, pelaamisesta ja pelitoiminnan suunnittelusta kirjastoihin, tutustuttiin virtuaaliseen vinkkaamiseen sekä kirjatrailereihin osana koulun ja kirjaston yhteistyötä. Päivän tavoitteena oli esitellä käytännön malleja lasten ja nuorten lukuinnostuksen edistämiseen sekä vahvistaa opettajien ja kirjastoammattilaisten osaamista monilukutaidon tukemisessa ja mediakasvatuksessa. Käsitellyt aiheet olivat saadun palautteen mukaan ajankohtaisia ja käsittelytapa riittävän käytännönläheinen. Erityisen positiivista palautetta saatiin peleihin, pelaamiseen ja pelitoimintaan liittyneistä osuuksista.

Hankkeen päättymisen jälkeen vastuu toiminnan jalkauttamisesta jää kirjastojen vakinaisen henkilöstön harteille. Vastuuta on jaettu hankkeessa tehdyillä hankinnoilla, testatuilla toimintamalleilla ja alustavilla jatkosuunnitelmilla. 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa laadittiin ehdotus maakunnallisen vinkkauksen toteuttamiseen hankkeen päättymisen jälkeen. Suunnitelma sisältää ehdotuksen käytettävistä resursseista sekä työnjaosta Rovaniemen kaupunginkirjaston-Lapin maakuntakirjaston ja Lapin kirjastojen välillä. Suunnitelmassa otetaan huomioon virtuaalinen vinkkaus osana maakunnallista yhteistyötä. Hankkeessa testattiin saamenkielistä virtuaalivinkkausta erinomaisin tuloksin. Testauksen yhteydessä syntyneet verkostot jatkavat yhteistyötään, ja Jutaava kirjasto -hanke tuottaa vuoden 2015 loppuun mennessä virtuaalisia vinkkauksia verkkoon. 

Hankkeessa tuotettiin maakunnan kirjastojen ja koulujen käyttöön 15 tablettitietokonetta sisältävä tablettisalkku. Hankkeen jatkotoimenpiteenä tabletit saatetaan lainattavaksi Rovaniemen kaupunginkirjaston - Lapin maakuntakirjaston oheislukemisto OSKU:n sähköisen varausjärjestelmän kautta. Käytännön mallina lasten ja nuorten lukuinnostuksen edistämiseen ja monilukutaitojen vahvistamiseen hankkeessa tuettiin monikanavaisten aineistopakettien hankintaa Rovaniemen kaupunginkirjastolle-Lapin maakuntakirjastolle. Aineistopaketit lanseerataan uutena toimintamuotona vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lukuintoa Lapissa -hankkeen toiminta jatkuu uudessa Mediataitoja maakuntaan -hankkeessa (1.9.2015-30.6.2016), joka keskittyy Lapin kirjastohenkilöstön mediavalmiuksien vahvistamiseen mm. sähköisten aineistojen käytössä ja markkinoinnissa. Uuden hankkeen myötä jo hankitut tabletit saadaan käyttöön, ja Lukuintoa Lapissa hankkeessa saatuja kokemuksia voidaan muutenkin hyödyntää.

Lisätietoa: 

Hanke toteutti valtakunnallisen Lukuinto -ohjelman (2012-2015) tavoitteita www.lukuinto.fi

Hankkeen toimintaa esiteltiin Lukuinto -ohjelman ja Lapin AVI:n järjestämässä koulutustilaisuudessa Torniossa 5-6.2.2015. 

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€63 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€61 233
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 833

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
42henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
71kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 207henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€55 400

Hankkeen tavoitteet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten linjausten mukaiset.

 
okm
avi