Lukuintoa Luotoon ja Liminkaan
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Limingan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Iivarinpolku 6
91900
Yhteyshenkilön nimi : 
Janne Nevala
Puhelin : 
050-3812043
Sähköposti : 
janne.nevala@liminka.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukuinto Luotoon ja Liminkaan -hankkeen tavoitteena on kahden lähikunnan yhteistyönä vahvistaa lasten ja nuorten lukuharrastusta, omaehtoista lukemista sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja tulkita eri medioiden moninaisia viestejä ja tekstityyppejä. Hanke toteutetaan koulujen ja paikallisten kirjastoiden yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on myös antaa eri luokkatasojen ja oppiaineiden opettajille valmiuksia kehittää lasten ja nuorten lukutaitoa sekä oppia niveltämään lukutaidon kehittämiseen tähtääviä tehtäviä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia yli oppiainerajojen. Hankkeessa on tavoitteena kehittää kirjastoa yhtenä oppimisympäristönä ja lisätä kirjastotyöntekijöiden opetussuunnitelmallista osaamista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketta arvioidaan eri tason toimijoiden näkökulmasta hankkeen eri vaiheissa. Ohjausryhmän jäsenet arvioivat hankkeen tavoitteiden saavuttamista jatkuvan palautteen kautta ohjausryhmän kokouksissa hanketoimijoiden dokumentoinnin ja esitysten perusteella. Ohjausryhmä toteuttaa yhdessä haketoimijoiden kanssa yhteistoiminnallisen arvioinnin, joka perustuu osatavoitteita kartoittaviin kysymyksiin ja pisteytykseen. Yhteistoiminnallisen arvioinnin perusteella paikannetaan hankkeen vahvuudet ja kehittämiskohteet matkan varrella. Hankkeen alussa toteutetaan kokemuksellinen lähtökartoitus, jossa osallistujat eli esiopetuksen lapset huoltajineen sekä peruskoululaiset arvioivat omia lukukokemuksia, kiinnostusta lukemiseen ja monilukutaitoa. Sama kartoitus toteutetaan hankkeen loppupuolella toiminnan vaikuttavuuden  selvittämiseksi. Vaikuttavuuskyselyä täydennetään fokusryhmäkyselyllä. Arvioinnista saatua materiaalia hyödynnetään Oulun yliopiston pro gradu -tutkielmissa, joista saadaan melko nopealla aikataululla tutkittua tietoa hankkeen onnistumisesta.  Kokonaiskuvan saamiseksi toteutetaan lisäksi erilaisia kyselyitä opettajille ja kirjastohenkilökunnalle. Hankkeen toimijat lastentarhanopettajat, opettajat ja kirjaston työntekijät pitävät hankkeen aikana oppimispäiväkirjaa. Esiopetuslapset ja oppilaat tuottavat hankkeessa materiaaleja, kuten oppimisportfoliot, kirjallisuusdiplomityöt, digitarinat jne., jotka täydentävät kuvaa hankkeen tuloksista.

Kuvaus : 

Toiminta alkaa lukuduon eli kirjastotyöntekijä-opettaja toimintaparin rekrytoinnilla ja tehtävien määrittelyllä. Hankeresursilla huojennetaan opettajan ja kirjastotyöntekijän työaikaa lukuhankkeen toimintojen kehittämiseen ja viemiseen kentälle. hankkeessa syntyvä osaaminen jää näin omaan organisaatioon. Sivistystoimenjohtajat Hailuodossa ja Limingassa kokoavat yhteisen ohjausryhmän (ks. edellä), joka yhdessä lukuduon kanssa suunnittelee hankkeen alussa toteutettavan hankkeen ideariihen. Ideariiheen osallistetaan oppilaita, opettajia, huoltajia, kirjaston henkilökuntaa ja seurakunnan ja muiden sidosryhmien, kuten yhdistysten jäseniä. Ideariihen pohjalta ja lukuduon työskentelyn tuloksena laaditaan projektisuunnitelma, jossa on aikataulut, tehtävät ja vastuut.

Toimintaa toteutetaan päiväkodissa, koulussa ja kirjastossa. Toiminnan sisältö koostuu seuraavista aikajanalle suunnatuista toimenpiteitä:
Kirjavinkkaukset: erityisesti poikien lukuharrastusta innostava kirjallisuus huomioiden
Kirjailijavierailuja: Limingassa ja Hailuodossa asuu tai käy kirjoittamassa useita tunnettuja kirjailijoita
Lukutuokioita ja satutunteja päiväkodissa, koulussa ja kirjastossa esim. eläkeläisyhdistyksen vierailijat
Sanataidetyöpajoja: eri aisteja hyödyntävää, eri taiteen lajeja virikkeenä käyttävää, Oulun Valveen Sanataidekoulu
Luovan kirjoittamisen työpajoja: riimityöpajoja
Monipuolisen kirjallisuuden hankinta: lasten tietokirjallisuus, poikia lukuharrastukseen innostava kirjallisuus
Lukemisharrastusta pohjustavia ja tukevia pienryhmiä päiväkodeissa, koulussa ja kirjastossa.
Luovon ja Limingan oma, uudistettu lukudiplomi: sisältö ajanmukaistettu, poikia lukemiseen innostavaa kirjallisuutta. Graafisen ulkoasun toteutuksesta vastaa hailuotolainen graafikko Kimmo Kaukonen.
Digitarinoiden tuottaminen: Luettuja kirjoja esitellään yhdessä tai pareittain tuotettujen digitarinoiden avulla.
Vierailut yrityksiin, joiden ammatit ja tuotteet liittyvät teksteihin ja kuviin; pelialan yritykset, sanomalehdet (Rantalakeus ja Kaleva), mainostoimistot
Monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen: lukemaan innostavia oppimisympäristöjä päiväkotiin ja kouluun sekä kirjaston nykyistä aktiivisempi hyödyntäminen oppimis- ja lukuympäristönä lisäämällä kirjaston aukioloaikaa päivällä.

Lapset ja nuoret suunnittelemaan toimintaa. Yhteistyöhön kutsutaan myös vanhempaintiimin ja eläkeläisyhdistyksen 'lukutalkoisiin'
Hankkeen avulla lisättävään lukuduon työaikaan sisältyy myös työntekijän/työntekijöiden osaamisen kehittäminen lukemisen innostamisessa ja opetussuunnitelmallisen osaamisen vahvistamisessa. Lukuduo jalkautuu myös esiopetusryhmiin ja luokkiin toteuttamaan lukutunteja ja päivittäisiä lukutuokioita. Lukemista kannustetaan myös ulkoisilla virikkeillä, kuten luetuista kerättävillä tarroilla ja kannustuspalkinnoilla. Lukeminene näkyy myös päiväkotien ja koulujen tiloissa käytävätelkkareissa kirjavinkkauksia, seinillä ja netissä kuvia, esityksiä, portfolioita ja Wilmassa tiedotteita vanhemmille. Vanhempainilloissa asiantuntija esityksiä lukemisesta ja kirjavinkkausta myös vanhemmille. Tuodaan esiin monipuolisesti lukevan isän merkitystä lukevana esikuvana.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Seurakunnat ja yhdistykset, sanomalehdet ja mainostoimistot sekä pelifirmat
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€64 006
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 002
Budjetti euroissa yhteensä: 
€80 008
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen suunnittelussa ei ole tehty riittävästi yhteistyötä kirjaston ja koulun kesken niin että hankkeen lähtökohdaksi olisi otettu täsmällinen lukemisen edistämisen nykytilanne molempien näkökulmasta. Hankkeessa on toimintoja, joita Limingan kirjastossa jo toteutetaan tai kehitetään kirjastojen välisissä yhteistyöhankkeissa (lukudiplomi, kirjailijavierailut). Monialaisissa hankkeissa kirjastojen määrärahasta voidaan myöntää avustusta vain kirjastojen osuuteen.