Lukuintoa! - nuorten lukuharrastuksen edistämistä Sonkajärvellä ja Vieremällä
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sonkajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Rutakontie 21
74301
Kirjaston puhelin : 
040 148 4309
Kirjaston sähköposti : 
sonkajarvi.kirjasto@sonkajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sonka
Y-tunnus : 
9090160-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Keränen
Puhelin : 
040 708 5703
Sähköposti : 
eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena oli yhteistyössä kuntien peruskoulun ja lukion kanssa löytää keinoja, joilla saada molempien kuntien nuoria tarttumaan kirjaan aiempaa innokkaammin.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja jalostaa hankkeeseen osallistuneissa kirjastoissa jo käytössä olevia menetelmiä sekä kokeilla ennakkoluulottomasti uusia keinoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

 1. hankkeeseen liittyneiden tapahtumien ja osallistujien määrä, 2. koulutustilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä

Kuvaus : 

Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot hakevat avustusta nuorten lukuharrastuksen tukemiseen yhteistyössä kuntien peruskoulun ja lukion kanssa.

Sekä Sonkajärven että Vieremän kirjastot tekevät kiinteää, jo vuosikymmeniä jatkunutta yhteistyötä kuntien peruskoulun ja lukioiden kanssa koulujen kirjallisuusopetuksen ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseksi. Kirjastoilla on tärkeä rooli opetuksen tukemisessa, ja käytännössä kirjastot toimivat myös koulukirjastoina huolehtimalla muun muassa kirjallisuuden hankinnasta.

Kuten valtakunnallisestikin on todettu, nuorten lukemisharrastus on laskussa, mikä näkyy muun muassa Pisa-lukutaitotutkimuksen tuloksissa. Pisa 2012 –tutkimuksessa todettiin joka kymmenennen suomalaisnuoren lukutaidon olevan heikko. Ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa kasvanut - toisin kuin monissa muissa PISA-tutkimukseen osallistuneissa maissa. Tutkimuksen mukaan tuhansien suomalaisnuorten lukutaito on peruskoulun päättyessä niin heikko, että se rajoittaa heidän elämäänsä, ja saattaa jopa estää pääsyn jatko-opintoihin ja työelämään.

Myös maahanmuuttajanuorten lukutaidon on todettu heikentyneen aiempaan verrattuna. Maahanmuuttajien, sekä tyttöjen että poikien, lukutaito on Suomessa ollut PISA -tulosten mukaan aina selvästi heikompi kuin syntyperäisten suomalaisten. Vuoden 2006 jälkeen 15-vuotiaiden maahanmuuttajaoppilaiden lukutaidon taso näyttää laskeneen entisestään ja samalla ero kantaväestön nuoriin näyttää kasvaneen.

Edellä kuvattu suuntaus on myös nähtävissä kirjaston ja koulujen arjessa sekä Sonkajärvellä että Vieremällä. Lukeminen ei ole nuorten suosikkiharrastus, pikemminkin useille nuorille kirjaan tarttuminen on vastenmielistä, ja sopivan kirjan löytäminen esimerkiksi koulutehtäviä varten on osalle oppilaista vaikeaa.

Tavoitteet

Tavoitteemme on paikallisesti yhteistyössä koulujen kanssa löytää keinoja, joilla saada molempien kuntien nuoria tarttumaan kirjaan aiempaa innokkaammin. Sonkajärvelle on vuosina 2012-2014 vastaanotettu 29 kiintiöpakolaista, myös kouluikäisiä lapsia ja nuoria, mikä on täytynyt ja täytyy huomioida sekä opetuksessa että kirjaston tarjoamissa palveluissa. Vieremällä asuu maahanmuuttajalapsiperheitä etupäässä Virosta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja jalostaa seuraavia jo käytössä olevia menetelmiä sekä kokeilla ennakkoluulottomasti myöskin uusia keinoja.

  1. Lukemisen yhdistäminen eri oppiaineissa käsiteltäviin teemoihin, esim. 8. luokkalaiset käsittelevät historiassa toista maailmansotaa ja vastaavasti äidinkielessä lukevat toista maailmansotaa käsittelevää kertomakirjallisuutta. Kirjasto osallistuu toteutukseen valitsemalla ja vinkkaamalla aiheeseen sopivaa kirjallisuutta.
  2. Lukion äidinkielen 4. kurssin teemana on vaikuttava - asenteita muuttava ja ajatuksia herättävä - kirjallisuus. Vinkataan teemaan sopivia kirjoja.
  3. Kirjailijavierailut – vanha, mutta merkittävä keino saada nuori kiinnostumaan esitellyistä kirjoista. Järjestetään vierailut lukioihin ja yläkouluihin vuosina 2016 ja 2017.
  4. Työpajat, esim. näytelmistä (lukion äidinkielen 3. kurssi).
  5. Kirjallisuusdiplomi – otetaan käyttöön lukion kirjallisuusdiplomi, joka sisällytetään lukion opetussuunnitelmaan itsenäisesti suoritettavaksi kurssiksi (38 t).
  6. Kirjastonkäytön opetus: jalostetaan alakouluikäisille suunniteltua kirjastosuunnistusta yläkoululaisille ja lukiolaisille sopivaan muotoon. Hyödynnetään opetuksessa mobiililaitteita. Opetus toteutetaan todellisten tiedontarpeiden pohjalta, haetaan aineistoa esimerkiksi koulutehtävien suorittamista varten.
  7. Kirjavinkkaus ja kirjavinkkauskoulutus lukiolaisille. Koulutettujen vinkkareiden on mahdollista vinkata muille ryhmille.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kirjastojen ja koulujen kirjallisuudenopetuksesta vastaavien opettajien kanssa.

Kustannuksista valtaosa syntyy henkilökunnan työajan käytöstä hankkeen edistämiseen sekä ostettavista palveluista (työpajat ja kirjailijavierailut) ja matkakustannusten korvauksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -momentille varataan määrärahaa, esim. työpajoissa mahdollisesti tarvittavia tarvikkeita ja oppilaiden palkitsemisia varten. 

Lukemisharrastuksen edistäminen on ruohonjuuritason työtä, joka vaatii kirjallisuuden tuntemusta, yhteistyötaitoja, pedagogista osaamista ja kirjastohenkilökunnan saatavilla oloa kirjastoasiakkaiden parissa. Syntyvät hyvät käytänteet ovat jaettavissa laajasti koko kirjastokentän käyttöön.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vieremän kunnankirjasto, Lyseotien koulu, Sonkajärvi ja Sonkajärven lukio, Vieremän kirkonkylän koulu ja Vieremän lukio
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vieremän kunnankirjasto, Lyhtytie, 74200 Vieremä

Lyseotien koulu, Lyseotie 3, 74300 Sonkajärvi (äidinkielen opettajat, muiden aineiden opettajat)

Sonkajärven lukio, Lyseotie 3, 74300 Sonkajärvi (äidinkielen opettajat, muiden aineiden opettajat)

Vieremän kirkonkylän koulu ja Vieremän lukio

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastonkäytön opetuksen kehittämishanke 2012 (AVI-hanke): Sonkajärven kunnankirjasto, Iisalmen kaupunginkirjasto, Vieremän kunnankirjasto. Hankkeen tavoitteena oli kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen kehittämällä toimintamalli opetuksen toteuttamiseksi kirjastoissa. Hankkeen aikana otettiin käyttöön kirjastosuunnistukset kirjastonkäytön opetuksen keinona, ja ne ovat jääneet pysyväksi osaksi toimintaa. Aiemmin (2006-2008) on toteutettu hankkeina Rutakko-kirjastoverkon yhteisen alakoulun lukudiplomin ja yläkoulun kirjallisuusdiplomin laatiminen ja käyttöönotto. Ne ovat edelleen käytössä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lukuintoa-hanke 01.03.2016 - 31.12.2017

Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena oli yhteistyössä kuntien peruskoulun ja lukion kanssa löytää keinoja, joilla voitaisiin lisätä nuorten kiinnostusta lukemiseen.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja jalostaa seuraavia hankkeeseen osallistuneissa kirjastoissa jo käytössä olevia menetelmiä sekä kokeilla ennakkoluulottomasti myöskin uusia keinoja.

1. Lukemisen yhdistäminen eri oppiaineissa käsiteltäviin teemoihin, esim. 8. luokkalaiset käsittelevät historiassa toista maailmansotaa ja vastaavasti äidinkielessä lukevat toista maailmansotaa käsittelevää kertomakirjallisuutta. Kirjasto osallistuu toteutukseen valitsemalla ja vinkkaamalla aiheeseen sopivaa kirjallisuutta.

Toteutus: Sonkajärvellä toteutettiin yläkoulun 8. luokkien kanssa vinkkaus, jossa samanaikaisesti historiassa tapahtuneen aiheen käsittelyn kanssa kirjasto järjesti vinkkausta toista maailmansotaa koskevasta kirjallisuudesta. Opiskelijoiden tehtävänä oli valita vinkkauksen pohjalta luettavakseen yksi kirja, joka käsiteltiin osana äidinkielen opetusta.

2. Lukion äidinkielen 4. kurssin teemana on vaikuttava - asenteita muuttava ja ajatuksia herättävä - kirjallisuus. Vinkataan teemaan sopivia kirjoja.

Toteutus: Sonkajärvellä kirjasto järjesti vinkkausta teemasta ”Vaikuttavat kirjat” lukion 4. kurssin opiskelijoille. Opiskelijat lukivat ja käsittelivät vinkkauksen perusteella valitsemansa kirjat osana opintojaan.

3. Kirjailijavierailut – vanha, mutta merkittävä keino saada nuori kiinnostumaan esitellyistä kirjoista. Järjestetään vierailut lukioihin ja yläkouluihin vuosina 2016 ja 2017.

Toteutus: Molemmissa kunnissa järjestettiin hankkeen aikana kaksi kirjailijavierailua, joiden kohderyhmänä olivat kaikki yläkoulu- ja lukioluokat. Vieraina olivat sarjakuvataitelija Petteri Tikkanen ja nuortenkirjailija Aleksi Delikouras. Lisäksi Sonkajärvellä lukio osallistui kirjailija Antti Heikkisen kirjastovierailuun. Kirjailijavierailuihin liittyviä tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 13 ja niihin osallistui 576 henkilöä.

Erityisesti Aleksi Delikourasin kouluvierailut herättivät innostusta ja näkyivät hänen kirjojensa lisääntyneenä lainauksena. Oppilaat lukivat Delikourasin kirjoja myös osana äidinkielen opetusta. Aleksi Delikourasin vuorovaikutteiset, nuorten maailmaa lähellä olleet esiintymiset, joissa kirjailija kertoi urastaan ja työstään oman elämäntarinansa kautta, tarjosivat kuulijoille mahdollisuuden samastumiseen sekä ajatuksia oman kehityksen tueksi.

4. Työpajat, esim. näytelmistä (lukion äidinkielen 3. kurssi).

Toteutus: Molempien kuntien yläkoulut ja lukiot osallistuivat Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden draamapajoihin, joissa käytiin vuorovaikutteisesti ja havainnollisesti lävitse koimaisen näytelmäkirjallisuuden historiaa.

5. Kirjallisuusdiplomi – otetaan käyttöön lukion kirjallisuusdiplomi, joka sisällytetään lukion opetussuunnitelmaan itsenäisesti suoritettavaksi kurssiksi (38 t).

Toteutus: Lukion kirjallisuusdiplomin kokoaminen on työstövaiheessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää kirjallisuusdiplomi osaksi opintojaan.

6. Kirjastonkäytön opetus: jalostetaan alakouluikäisille suunniteltua kirjastosuunnistusta yläkoululaisille ja lukiolaisille sopivaan muotoon. Hyödynnetään opetuksessa mobiililaitteita. Opetus toteutetaan todellisten tiedontarpeiden pohjalta, haetaan aineistoa esimerkiksi koulutehtävien suorittamista varten.

Toteutus: Molemmissa kirjastoissa toteutettiin kirjastonkäytön opetusta järjestämällä kirjastosuunnistusta sekä muuta opetusta. Opetukset suunniteltiin todellisten tiedontarpeiden pohjalta: Sonkajärvellä lukion tiedonhaunopetuksessa opiskelijoiden oli etsittävä kirjallisuutta valitsemastaan aiheesta opintoihinsa sisältyvää prosessikirjoitustehtävää varten. Molemmissa kirjastoissa toteutetuissa kirjastosuunnistuksissa oppilaat oppivat kirjastonkäyttöä suunnistamalla kirjastotilassa tehtäväpisteeltä toiselle. Työskentelytavasta saatiin myönteistä palautetta sekä opettajilta että oppilailta.

Opetustilaisuuksia hankkeen kohderyhmälle oli yhteensä 12 ja niihin osallistui 179 oppilasta.

7. Kirjavinkkaus ja kirjavinkkauskoulutus lukiolaisille. Koulutettujen vinkkareiden on mahdollista vinkata muille ryhmille.

Toteutus: Sonkajärvellä kirjavinkkausta järjestettiin myös lukiolaisille. Kirjavinkkauskoulutus karsittiin hankkeen toimenpiteistä hankkeeseen saadun haettua pienemmän avustuksen perusteella.

Hankkeen perusteella syntynyt käsitys keinoista lukemisen lisäämiseen:

-          nuorten maailmaa lähellä olevat kirjailijavieraat, jotka ovat kirjoittaneet vauhdikkaita tarinoita

-          nuoria kiinnostavista aiheista vinkatut kirjat, esim. rakkaus, ihmissuhteet, oman minän etsiminen, nuorten elämä, harrastukset, pelimaailma, sota, kriisit

-          ohuet kirjat

-          yhteistyö koulujen kanssa; vastataan koulun toiveisiin ja tarpeisiin, tarjotaan joustava mahdollisuus käyttää kirjastoa

-          kirjallisuuden eläväksi tekeminen, esim. työpajatyöskentely, draama

-          tarinat esiin

-          lukutunnit koulussa; rauhoitetaan aikaa lukemiselle

-          ääneen lukeminen tai kuuntelu

Lukemisharrastuksen edistäminen on ruohonjuuritason työtä, joka vaatii kirjallisuuden tuntemusta, yhteistyötaitoja, pedagogista osaamista ja kirjastohenkilökunnan saatavilla oloa kirjastoasiakkaiden parissa. Syntyvät hyvät käytänteet ovat jaettavissa laajasti koko kirjastokentän käyttöön.

 

Hankkeen toteutusaika: 01.03.2016 - 31.12.2017

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toiminnan kuvaus -kohdassa esitellyt toimenpiteet ja niiden toteutus vahvisti hyväksi havaittuja toimintatapoja ja lisäsi valmiutta uusien ideoiden kokeiluun. Keskeistä on yhteistyö koulun ja myöskin kotien kanssa. Kouluyhteistyön havaittiin toimivan hyvin, kotien lähestymiseen kirjaston olisi hyvä kehittää uusia malleja. Kirjaston näkökulmasta lukemisharrastuksen edistäminen on ruohonjuuritason työtä, joka vaatii kirjallisuuden tuntemusta, yhteistyötaitoja, pedagogista osaamista ja kirjastohenkilökunnan saatavilla oloa kirjastoasiakkaiden parissa. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyötä kirjastojen ja koulujen välillä jatketaan. Hankkeessa kokeiltuja toimintamalleja käytetään edelleen ja arvioidaan. Mikäli uusia ideoita ja tarpeita nousee esiin, ne huomioidaan.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus on laskettu hankkeen omarahoitusosuuteen. Se koostuu Vieremän kirjaston työntekijöiden hankkeeseen käyttämästä työajasta. Summa ei sisälly kirjanpitoraporttiin, koska hankkeen hallinnoijana toimi Sonkajärven kunta. Ko. kustannuksista on olemassa erillinen selvitys.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 157
Oma rahoitus yhteensä: 
€657
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€629

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
16kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
398henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
576henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.