Lukulampun valossa - lisävoimaa kokemuksellisuudesta
Vuoden 2012 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Turun kaupunginkirjasto/kuvaaja Dunja Myllylä
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
044 9072 940
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Ratia
Puhelin : 
044 9072 940
Sähköposti : 
taina.ratia@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukulampun valossa -hankkeen toisen vaiheen kohderyhmänä ovat erilaisista lukutaidoista kiinnostuneet eri-ikäiset asiakkaat - myös lapset -, jotka haluavat paneutua kirjaston aineistoihin esimerkiksi lukupiireiss, kirjoittamista ja kuvaa yhdistävissä pienryhmissä sekä näihin aiheisiin linkittyvissä opastus-, info- ja luentosarjoissa ja pienimuotoisissa matineoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan tarkoitusta varten luodulla systemaattisella seurannalla. Toiminta integroidaan hankkeen päätyttyä soveltuvin osin osaksi kirjaston perustoimintaa ja sitä kehitetään edelleen ajan vaatimusten ja ympäristön muutoksen edellyttämällä tavalla.

Kuvaus : 

Lukulampun valossa -tapahtumasarjan laajentaminen, konseptin kehittäminen ja uusien työmuotojen etsiminen.

Taustaa

Tätä kirjoitettaessa Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on kääntynyt viimeiselle neljännekselleen ja kirjaston tuottaman kulttuuripääkaupunkiohjelman suosio ja siihen osallistuminen ovat ylittäneet villeimmätkin toiveet. Kaksivaiheinen ohjelmakokonaisuus Lukulampun valossa vuosina 2010 ja 2011 sisältyy Turun kulttuuriasiainkeskuksen koordinoimaan 2011-hankkeeseen Pimeyden 876 sävyä.

Kirjaston oman panostuksen lisäksi Lukulampun ensimmäistä vaihetta ovat rahoittaneet Turku 2011-säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Turun kulttuuriasiainkeskuksen kanslia.

Alkusyksyn 2011 aikana lukemiskampanja Lukulampun valossa on laajentunut valtakunnalliseksi konseptiksi, jossa on mukana 16 kirjastoa idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Lukupiiritoiminta on vilkastunut useissa kampanjaan osallistuvissa kirjastoissa. Turussa aloitti syskyllä 2010 yhteensä kahdeksan luku- ja musiikinkuuntelupiiriä; nyt määrä on kasvanut kymmeneen. Lukulampun blogi http://www.lukulampunvalossa.fi valottaa pieneltä osin kokemuksia ja kehittämisnäkymiä.

Kampanjaan kuuluvia hakevia ja hakeutuvia kirjastopalveluja kokeillaan parhaillaan Turun kaupunginkirjaston osalta Lounais-Suomen syöpäyhdistyksessä, Kerttulin vanhainkodissa, Kurjenmäkikodissa, Ruusukorttelin palvelutalossa sekä Runosmäen vanhainkodissa. Syrjäytymisvaarassa eläville nuorille on alkamassa räppisanoituspajojen sarja pää- ja lähikirjastoissa nuortenosaston ja musiikkiosaston yhteistyönä.

Varaslähtö ohjelmakokonaisuuteen tapahtui marraskuussa 2010 Lukemisen yö - tapahtumana ja parhaillaan valmistellaan Kaamosviikonloppua, 11.-12.2011 toteutettavaa, perjantain ja lauantain kestävää kulttuuriviikonvaihdetta. Perjantaina kirjasto on auki puoleen yöhön, jolloin kirjallisuuden lajeja, musiikkia ja kirjastotiloja yllätyksellisin keinoin hyödyntäviä performansseja koetaan konkreettisesti tavallisuudesta poikkeavassa valossa.

Kuten edellä on osoitettu, tämän hetken kirjasto on aktiivinen kulttuuritoimija ja -tuottaja, jonka asiantuntemusta on syytä edelleen kehittää kirjaston runsaiden aineistojen avaamisessa ja esittelemisessä. Valtakunnalliseksi laajentunut verkosto mahdollistaa jatkossakin yhteisten toimintakonseptien jalostamisen asiakkaan kannalta nykyistäkin antoisammaksi.

Lukulampun valossa -hankkeen toisen vaiheen kohderyhmänä ovat erilaisista lukutaidoista kiinnostuneet eri-ikäiset asiakkaat - myös lapset -, jotka haluavat paneutua kirjaston aineistoihin esimerkiksi lukupiireiss, kirjoittamista ja kuvaa yhdistävissä pienryhmissä sekä näihin aiheisiin linkittyvissä opastus-, info- ja luentosarjoissa ja pienimuotoisissa matineoissa.
Toisen ryhmän muodostavat ne ihmiset, jotka eivät voi erilaisten esteiden takia oma-aloitteisesti käyttää kirjaston monipuolisia kulttuuripalveluja.

Kohderyhmiä:

 • Meri-Karinan asiakkaat (syöpäpotilaita)
 • psykiatrisen hoidon piirissä olevat lapset ja nuoret
 • vanhainkodit ja palvelutalot
 • Turun Ensikodin asiakkaat
 • ruotsinkieliset kirjastonkäyttäjät
 • eläkkeelle siirtyvät
 • erilaisin tempauksin etsittävät lukutaidon muodoista ja lajeista kiinnostuneet ihmiset

Yhteistyökumppaneita:

 • Turun sosiaali- ja terveystoimi
 • Lounais-Suomen syöpäyhdistys
 • Turun yliopistollisen keskussairaalana lastenpsykiatrian klinikka
 • Lukukeskus
 • Kirjan talo
 • Turun yliopisto
 • Lounais-Suomen kirjailijat
 • Suomen kirjailijaliitto
 • Blanka-kirjastot

Toiminta

Menestyksekästä lukupiiritoimintaa jatketaan ja laajennetaan  siten, että lukupiireistä tulee osa Turun kaupunginkirjaston vakiintunutta toimintaa. Erityisen tärkeää on käynnistää ruotsinkielistä lukupiiritoimintaa sekä lapsille että aikuisille. Muutakin sanallisesti, kuvallisesti ja musiikillisesti painotettua pienryhmätoimintaa jatketaan ja laajennetaan ja sille suunnitellaan myös uudenlaisia toteuttamismuotoja sekä kartoitetaan uusia yhteistyökumppaneita.

Yllämainittuun toimintaan osallistuville järjestetään mahdollisuus osallistua luentosarjojen, kirjailija-, muusikko- ja taiteilijavierailujen, opastusten ja muun toiminnan ideoimiseen, jonka lähtökohtana on kirjaston aineisto ja joka voidaan haluttaessa yhdistää kirjaston muuhun tapahtuma- ja näyttelytoimintaan. Ruotsinkielisille käyttäjille suunnattujen elämäkertakirjoittamisen ja muistelemisen työpajojen osalta tehdään yhteistyötä Blanka-kirjastojen kanssa.

Kaamosviikonloppu vakiintuu ainakin Helsingin ja Turun kaupunginkirjastojen vuosittaiseksi tapahtumaksi, jonka sisältöjä suunnitellaan yhteisen konseptin mukaisesti.

Hankkeessa tuotettavaa monipuolista sisältöjä avaavaa ohjelmaa voi osittain seurata myös internetin välityksellä.

Seuranta

Hankkeen tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan tarkoitusta varten luodulla systemaattisella seurannalla. Toiminta integroidaan hankkeen päätyttyä soveltuvin osin osaksi kirjaston perustoimintaa ja sitä kehitetään edelleen ajan vaatimusten ja ympäristön muutoksen edellyttämällä tavalla.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 
 • Turun sosiaali- ja terveystoimi
 • Lounais-Suomen syöpäyhdistys
 • Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian klinikka
 • Lukukeskus
 • Kirjan talo
 • Turun yliopisto
 • Lounais-Suomen kirjailijat
 • Suomen kirjailijaliitto
 • Blanka-kirjastot
Aiemmat hankkeet: 

Lukulampun valossa - voimaa kokemuksellisuudesta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukulampun valossa – projektin viestintäkanavia on ollut pääpiirteittäin kolme.

 • Projektin oma sivu www.lukulampun.valossa.fi ja siihen liittyvä Facebook-sivusto.
 • Turun kaupunginkirjaston oma viestintä ja kirjaston nettisivut.
 • Mainokset kaupallisissa julkaisuissa.

 Lisäksi juttuja projektista on julkaistu seuraavissa lehdissä: Turun tienoo 13.11.2012, Kulmakunta 21.11.2012, Turun Sanomat 25.4.2013.

 Lukulampunvalossa.fi sivuilla on julkaistu yhteensä 117 blogiartikkelia. Näistä muutama jo vuoden 2011 puolella. Sivuston sisäänheittona ja samalla myös itsenäisenä viestintäkanavana on toiminut projektin Facebook-sivusto.  

 Lukupiireistä ja tapahtumista on tiedotettu kirjaston oman viestinnän kautta. Tiedotuskanavina ovat toimineet kirjaston esitteet, verkkosivut ja satunnaiset yhteismainokset kaupallisissa julkaisuissa, esim. syyskauden alkaessa..

 

Lähinnä Kaamostapahtumaa varten on ostettu myös jonkin verran mainostilaa kaupallisista julkaisuista, lähinnä kaupunkilehdistä. Viestintämuotona se usein kuitenkin ylittää kuluiltaan sen minkä tehokas viestintä vaatisi.

Projektia on myös esitelty vuonna 2012 Åbo Akademin kirjastopäivillä.

Lukulampun valossa julkaisut:

Unten mailla aiheluettelo (2011).

Luovaa tietokirjallisuutta aiheluettelo.

Turku lasten- ja nuortenkirjallisuudessa aiheluettelo.

Projektia esittelevä 8-sivuinen pieni esite.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukulampun valossa –projektissa on Turun kaupunginkirjaston osalta kokeiltu ensimmäistä kertaa hakevia  & hakeutuvia palveluja,  joilla tarkoitetaan kirjaston aloitteellista roolia asiakkaita lähestyttäessä. Kotipalvelu, jossa aineistoa kuljetetaan asiakkaille, on kirjaston perinteinen toimintamuoto, mutta h & h –palvelussa toimintaa on kehitetty laaja-alaisemmaksi.

 Yksinkertaisimmillaan hakevat palvelut  tarkoittaa, että yhteydenoton jälkeen asiakkaita noudetaan ja kuljetetaan kirjastoon esimerkiksi palvelutaloista. Hakeutuvissa palveluissa kirjasto kartoittaa mahdollisia kohderyhmiä ja tarjoaa heille erilaisia palvelu- ja ohjelmakoosteita. Niiden soveltuvuudesta kohderyhmille neuvotellaan yhteisesti ja muokataan tarvittaessa.

 Tavoitteiden saavuttamiseksi projektin toimintamuodoiksi on kehitetty laaja-alainen lukupiirityö, erilaisia työpajoja, kirjoittamista ja kuvaa yhdistäviä  pienryhmiä sekä näihin aiheisiin linkittyviä opastuksia, koulutustilaisuuksia,  kirjavinkkauksia,  luentoja, sekä pienimuotoisia matineoita.

  Lukulampun valossa –hankkeessa kehitetyt toimintakonseptit:

 Hakevat ja hakeutuvat kirjastopalvelut, joiden painopiste erilaisten kulttuuripalvelujen järjestämisessä ja tarjoamisessa. Kohderyhmiä ovat olleet Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssit sekä syöpälapsille että aikuisille, SPR:n ystäväpalveluparit, Ruusukorttelin palvelutalo, vastaanottokeskus.

 Periodityyppinen pienryhmätoiminta, jonka raameissa on käynnistetty

 • laaja-alainen lukupiiritoiminta, jonka konseptia on jaettu myös maakunnan kirjastoihin
 • kirjastokerho-tapaamiset opetuskoti Mustikan (kotouttavaa toimintaa), Tyttöjen talon(www.tyttojentalo.fi) , Poijun (vanhusten tuki-ja kohtaamispaikka), Turun mielenterveysyhdistys ITU ry:n ja Petrean kuntoutuskeskuksen kanssa.

 Koulutustilaisuudet lukupiirien vetäjille ja osallistujille.

Kolme koulutuspäivää vuodesta 2011. Tilaisuuksiin on toimitettu valtakunnallinen kutsu hankkeen piirissä toimiville kirjastoille.  Vuosina 2011-2013 tilaisuuksissa oli yhteensä 102 osallistujaa.

 Kaamostapahtuma ja siihen liittyvä kommentoitu aiheluettelo

Valtakunnallisesti levitetty tapahtumakonsepti, jonka ajatuksena on tuoda kulttuurielämyksiä pimeään vuodenaikaan. Konseptia on toteutettu Turun kaupunginkirjaston lisäksi Rovaniemellä, Helsingissä, Sompiolla,Turun seudun kirjastoissa.

 Kommentoidulla aiheluettelolla tarkoitetaan aineistosuositteluja, jotka on koottu sekä sähköiseen että paperimuotoon. Paperimuotoista luetteloa on jaettu maksutta asiakkaille. Luettelon teemoja ovat olleet kuolema, nautinnot ja kiusaukset, luova tietokirjallisuus sekä Turku lasten- ja nuortenkirjallisuudessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Periodityyppinen pienryhmätoiminta on vakiintunut osaksi Turun kaupunginkirjaston arkipäivää. Kaamostapahtumasta on tullut Turun syksyn kohokohta ja yksi kirjaston päätapahtumista. Hakeutuvia palveluja jatketaan.

Aloituspäivämäärä : 
24/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€107 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€47 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€154 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€105 130
Oma rahoitus yhteensä: 
€47 076
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
62henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
262kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
5 818henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€105 000
 
okm
avi