Lukutaitoa leikiten: lasten kirjastopalveluiden kehittämistä Kangasalla
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kaunis kotiseutu -huovutustyö / Tursolan koulun iltapäiväkerhon oppilaat
Kangasalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskusaukio 2
36220
Kirjaston puhelin : 
050 407 3903
Kirjaston sähköposti : 
kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kang
Y-tunnus : 
1923299-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Annamari Nikara-Nummi
Puhelin : 
050 373 8648
Sähköposti : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa lasten kirjastopalveluita Kangasalla. Hankkeessa kartoitamme lasten kanssa toimivien tahojen, kuten varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden tarpeita kirjastopalveluille ja kehitämme yhteistyömallin, jolla kirjaston tarjoamat palvelut tulevat kuntalaisille tutuiksi jo neuvoloista lähtien ja ovat mukana tukemassa lasten kasvua ja lukutaidon kehitystä.

Hanke sisältyy teemaan 1: Kaikkien kirjasto (eri asiakasryhmille kohdennetut hankkeet)

Tavoitteen seurannan mittarit: 

kyselyt asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille, palautteen seuranta

Kuvaus : 

31 000 asukkaan Kangasalla asuu paljon lapsiperheitä. Kangasalla on pääkirjaston lisäksi kolme lähikirjastoa sekä kirjastoauto. Viimeisimmät kehittämishankkeet ovat kohdistuneet sekä nuorten että ikäihmisten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Kangasalla on otettu käyttöön lisäksi kouluyhteistyösopimus, jonka kautta toteutetaan kirjastonkäytön sekä tiedonhankinnan opetusta suunnitelmallisesti ikäluokittain.

Tavoitteet

Hankkeella, johon avustusta haetaan, kehitetään alle kouluikäisten kirjastopalveluita yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jolla lapsiperheitä ohjataan käyttämään kirjastopalveluita jo neuvoloista lähtien, sekä kehitetään päiväkotien ja sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yhteistyömallin avulla kirjaston palvelut ja kirjaston merkitys lukutaidon kehittymisessä saadaan aiempaa näkyvämmäksi osaksi mm. neuvoloiden ja päiväkotien toimintaa ja sidosryhmät oppivat hyödyntämään kirjaston palveluita ja tiloja toiminnassaan.

Toteutus ja aikataulu

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka kartoittaa lastenkirjastopalveluiden nykytilan, yhteistyökumppaneiden tarpeet ja toiveet yhteistyölle sekä tekee toimintasuunnitelman ja -mallin. Työntekijä käy esim. päiväkodeilla, kerhoissa sekä neuvoloissa esittelemässä kirjaston tarjoamia palveluita sekä aineistoa. Projektityöntekijä suunnittelee neuvoloihin ja päiväkoteihin jaettavan kirjastomateriaalin, kuten esitteet ja lukulistat. Hankkeen aikana myös kirjastoaineiston hankinnassa painotetaan lastenaineistoa sekä kehitetään yksiköiden lastenosastojen toimintaa ja tarjontaa, ml. lapsiperheille ja -ryhmille suunnatut tapahtumat, jotka sisältyvät osin 100 elämystä Kangasalla -tapahtumavuoden ohjelmistoon.

Kustannusarvio ja toiminnan rahoitus

Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka- ja matkakulut 11 300 €, henkilökunnan oman työn osuus 1 300€
Tapahtumatuotantoon liittyvät kustannukset 2 200 €
Tiedotus ja markkinointi 1 000 €
Tilavuokrat, laite- ja työvälinekustannukset 1 200 €
Toimintakulut yhteensä 17 000 €: AVIn hankeavustus 14 000 € ja omarahoitus 3 000 €

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatus ja neuvolapalvelut, alueen perhekerhot, Mannerheimin lastensuojeluliiton Kangasalan yhdistys ry., Kangasalan seurakunnat ym.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kangasalan kirjastossa alkoi huhtikuussa 2017 Lukutaitoa leikiten -hanke, jonka tavoitteena on kehittää alle kouluikäisten lasten kirjastopalveluja ja lisätä palveluiden tunnettavuutta sekä edistää lapsiperheiden lukuharrastusta. Yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen saatiin kaupungin varhaiskasvatus, neuvolat, perhetyö, Kangasalan seurakunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kangasalan osasto. Hanketta varten palkattiin projektityöntekijä, joka selvitti näiden tahojen tarpeita ja toiveita kirjaston lastenpalveluille. Lisäksi laadittiin lapsiperheille suunnattu kysely. Saatujen tietojen pohjalta suunniteltiin yhteistyölle toimintamalli, jota on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa.

Tärkein yksittäinen asia joka hankkeessa saavutettiin, on yhteistyön aloittaminen neuvoloiden kanssa. Kirjasto on toimittanut neuvoloille projektityöntekijän laatimat kirjalistat lastenkirjallisuudesta ja vanhemmuutta tukevasta kirjallisuudesta sekä esitteen lapsille ja lapsiperheille suunnatuista kirjastopalveluista. Esitteitä on sovittu jaettavan 2-vuotisneuvoloissa käyville perheille. Näin kirjavinkit ja viesti yhteisten lukuhetkien tärkeydestä tavoittaa mahdollisimman laajasti paikalliset lapsiperheet. Tämän lisäksi neuvoloiden kanssa on suunniteltu ryhmäneuvolavierailuita ja esimerkiksi yhteisen teematuokion järjestämisestä kirjastossa. Projektityöntekijä laati lisäksi perheille suunnatun satupassin, jota jaetaan kirjastoissa ja neuvoloissa.

Hankkeen myötä myös kirjaston lapsille suunnattuja tapahtumia ja lasten osastojen palveluita sekä toimintaa kehitettiin mm. asiakkaille suunnatun kyselyn pohjalta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston palvelu- ja aineistoesitteet kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastopalvelut tavoittavat paikalliset perheet aiempaa paremmin mm. neuvoloiden ja perhekerhojen kautta. Neuvoloista jaetaan ajantasaista materiaalia kirjaston palveluihin sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyen. Hankkeen avulla löydettiin uusia yhteistyökumppaneita ja saatiin ideoita tapahtumatuotantoon.

Jatkotoimenpiteet: 

Toimintaa yhteistyötahojen kanssa jatketaan ja kehitetään.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 183
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 183
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
300henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
632henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hakemus on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017