Mäntsälän kunnan historiaan liittyvien aineistojen digitalisointi ja verkkojulkaisu
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntsälän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4 B
04600
Kirjaston puhelin : 
040 314 5376
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mantsala.fi
Y-tunnus : 
0129261-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Järvi-Uutela
Puhelin : 
040 314 5381
Sähköposti : 
anu.jarvi-uutela@mantsala.fi
Kuvaus : 

Lähtökohdat

Mäntsälän kunnankirjastolla on arvokas, Mäntsälän kirjaston perustajan (v. 18 47) rovasti Abraham Ehnroosin kirjakokoelma, jossa on teoksia 1700- ja 1800 luvulta. Kokoelmasta on julkaistu erillinen kirja, jota oli toimittamassa mm.  Helsingin yliopiston kirjastosta Eeva Mäkelä-Henriksson. Lisäksi kirjastossa on laaja Mäntsälä- kokoelma paikkakuntaan liittyvää tieto- ja kaunokirjallisuutta, josta osa ei ole kuntalaisten lainattavissa.  Kirjasto on myös kerännyt kokoelmiinsa paikallisten harrastajien kuvaamaa ja editoimaa videomateriaalia

Tavoitteet

Tavoitteena on luetteloida ja tallentaa kirjaston Mäntsälä-kokoelma järkevällä, kestävällä ja taloudellisella tavalla. Näin mahdollistetaan kokoelma-aineistojen saatavuus, näkyvyys ja niiden monipuolisen käyttö.

Tavoitteena on myös kohottaa kirjaston profiilia paikallishistorian kerääjänä ja julkaisijana. Samalla vahvistetaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kuten Kansalaisopiston ja Mäntsälä-seuran kanssa. Kirjasto aktivoi asiakkaitaan tutustumaan paikallishistoriaan ja tuomaan omia Mäntsälän historiaan liittyviä muistoja ja aineistoja esille kuten videoita, valokuvia ja muita mahdollisia kirjallisia aineistoja.

Samankaltaisia hankkeita on toteutettu jo lähikunnissa Pukkilassa ja Pornaisissa.  Pornaisten kunnankirjasto on julkaissut historia-aineistojaan (kirjat ja valokuvat) omassa portaalissaan: www.sanapaltti.fi. Portaalin kautta on mahdollisuus lähettää lisätietoa kuviin esim. tunnistaa ihmisiä. Pukkilan kunnan aineistot ovat esillä digi.kirjastot.fi:n Omeka-tietokannassa. Neuvotellaan yhteistyöstä Pukkilan kirjaston kanssa  digitalisoimisesta ja verkkojulkaisemisesta.

Toteutus

Kokoelma digitoidaan niiltä osin kuin sitä ei ole digitoitu Kansalliskirjastossa, mutta kokoelmasta/pitäjän historiasta kertovat kirjat digitoidaan kokonaan.

Lisäksi digitoidaan kirjastossa säilytettävä paikalliskokoelma, joka nyt on henkilökunnan tiloissa asukkaiden saavuttamattomissa. Materiaalia on paljon, kaikkea ei kannata digitoida kannesta kanteen, mutta ainakin tiedot aineistoista. Aineisto skannataan pdf-ja jpg-formaatteihin.  Aineisto luetteloidaan ja asiasanoitetaan. Verkkojulkaisua ja tiedonhakua varten asiasanat lisätään digitaalisiin aineistoihin metatiedoksi, jolloin aineistojen etsiminen ja löytäminen verkosta tehostuu.

Aineistoja digitalisoidaan Helsingin yliopiston digitalisointi ja konservointikeskuksessa automatisoidulla  Ephemera-järjestelmällä, siltä osin kuin se mahdollista toteuttaa automatisoidusti. Aineisto julkaistaan digi.kirjastot.fi palvelussa digitaalisen aineiston hallinta- ja julkaisujärjestelmä Omekassa. kts. esimerkki Pukkilan aineistoista http://digi.kirjastot.fi/items/browse?tags=Pukkila

Omekassa oleva aineisto linkitetään Mäntsälän kunnankirjaston sivuille, jonne sille rakennetaan oma osio, jonka kautta voidaan kerätä palautetta ja sijoittaa kuvia sijaintitiedon mukaisesti kartalle. Samalla voidaan tehokkaasti nostaa aineistoja esille kirjaston verkkoasiakkaille. Omekasta Mäntsälän aineisto linkitetään Finnaan. Projektille palkataan henkilö tekemään luettelointia ja digitointia sekä toteuttamaan historia-osio Mäntsälän kunnankirjaston sivuille.

Projektin rahoitus

Tässä projektissa käytetään toteutumattomalle Seniorien netti -projektille myönnetty avustus 18 000 euroa. Rahoituksesta noin puolet menee palkkakustannuksiin ja puolet digitointiin. Alkuperäinen Seniorien netti -hanke ei toteutunut, koska projektia käynnistettäessä huomattiin, että Mäntsälän kansalaisopisto oli jo toteuttanut paikallisten senioreiden kanssa samantyyppisen seniorisivuston ja kursseja kuin kirjaston hankkeessa oli ajateltu tehdä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mäntsälä-seura, Mäntsälän kunta, Kotiseutuyhdistykset

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Abraham Ehnroosin 1700- ja 1800-luvun teoksia sisältävä kirjakokoelma käytiin läpi ja siitä valikoitiin digitoitavaksi joitakin suomenkielisiä teoksia. Kirjastossa säilytettävää paikalliskokoelmaa käytiin myös läpi ja siitä valittiin teemoittain julkaisuja digitoitavaksi. Kirjaston kotiseutukokoelman lisäksi digitoitavia aineistoja kysyttiin ja kerättiin muistakin lähteistä kuten Mäntsälän kunnan arkistoista, Mäntsälä-seuralta, Seurakunnalta ja myös yksityisten ihmisten henkilökohtaisista arkistoista. Materiaalia on paljon eikä kaikkea voitu digitoida kerralla. Osa aineistoa digitoitiin itse tarkoitusta varten hankitulla skannerilla ja osa valikoidusta aineistosta lähetettiin Helsingin yliopiston digitalisointi ja konservointikeskukseen digitoitavaksi automatisoidulla  Ephemera-järjestelmällä, siltä osin kuin se oli mahdollista toteuttaa automatisoidusti. Kaikille  julkaisuille saatiin lupa julkaista ne digitoituna.

Digitoitu kotiseutukokoelma jaoteltiin seuraavasti:

  • Mäntsälän elinkeinoelämää ennen ja nyt
  • Mäntsälän kartanoiden ja tilojen historiaa
  • Mäntsälän kirjaston historiaa
  • Mäntsälän kirkon ja seurakunnan historiaa ja julkaisuja
  • Mäntsälän koulujen historiaa ja julkaisuja
  • Mäntsälän kunnan julkaisuja
  • Mäntsälän kyläjulkaisuja
  • Mäntsälän yhdistysten ja harrastusseurojen julkaisuja

Ehnroos-kokoelmasta digitoidut aineistot tulevat muodostamaan oman kokonaisuutensa.

Aineiston julkaisualustaksi valikoitui digi.kirjastot.fi-tietokanta ja aineisto luetteloitiin ja asiasanoitettiin digi.kirjastot.fi tietokannan ohjeiden mukaan. Aineisto ei ole vielä julkista, koska työ on kesken. 

Projektin parissa työskenteli tehtävään palkattu henkilö keväällä 2015 ja syksyllä 2015. Myös yhden kirjaston vakituisen työntekijän työpanosta on käytetty projektin eteenpäin viemiseen.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Digitointiprojektista on ollut hyötyä kirjaston kotiseutuaineistojen hahmottamisessa ja järjestämisessä. Huomasimme, että Mäntsälään liittyvää aineistoa on vuosien saatossa kerääntynyt paljon. Tarkoitus on jatkaa digitointia resurssien mukaan ja täydentää valittujen teemojen aineistoja. Projektin aikana kuulimme, että Mäntsälän kouluissa ollaan suunnittelemassa kotiseutuun liittyvää opetusta ja toivomme, että tästä digitoidusta aineistosta on hyötyä myös koululaisille. Mäntsälä-seura ja Mäntsälän kunta ovat olleet kiitettävästi mukana projektissa ja heidän kanssaan yhteistyö varmasti jatkuu. Myös uusia yhteistyöehdotuksia ja -kumppaneita otetaan mielellään mukaan.

Haastavinta tässä digitointiprojektissa oli valita aineisto, joka digitoidaan ja teemoitella se pienempiin kokonaisuuksiin. Paljon työtä ja selvittämistä vaati myös julkaisujen digitointilupien hankkiminen. Esiselvittelyjen tekeminen ennen projektia ja selkeämpi projektin rajaus olisivat helpottaneet työtä ja mahdollistaneet projektin lopputuloksen julkaisukuntoon saattamisen projektin päättymiseen mennessä. Mäntsälä-tuntemuksesta oli selvästi hyötyä projektin toteutuksessa. Tällä hetkellä digikokoelma on viety digi.kirjastot.fi palveluun ja on siellä työn alla, mutta ei vielä julkaisukunnossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on saada kokoelma kuntalaisten käyttöön kevään 2016 aikana. Digi.kirjastot.fi:ssä oleva aineisto on myös tarkoitus linkittää Mäntsälän kunnankirjaston sivuille, jonne digi-kokoelmalle rakennetaan oma osio ja aineistoihin rakennetaan linkit teemojen mukaisesti. Tämän hankkeen myötä luotiin pohja Mäntsälä-aiheiselle digitoidulle kokoelmalle ja työtä kokoelman parissa on tarkoitus jatkaa.

Lisätietoa: 

Hankeavustusta alettiin käyttää vasta 2015. Vakituisen työntekijän työpanosta ei ole huomioitu oman rahoituksen henkilöstökuluissa, koska summaa on vaikea arvioida.

Aloituspäivämäärä : 
01/12/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 669
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 422
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 091
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 249
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 793
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000