Matkoja maailmassa
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto - Entressen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
20270
Kirjaston puhelin : 
0503301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Espoon kaupunginkirjasto hakee rahoitusta uudenlaisen, ikäihmisille suunnatun palvelumallin kehittämiseen. Hanke toteutetaan Entressen kirjaston ja Helinä Rautavaaran museon yhteistyöhankkeena.

Matkoja maailmassa -hanke koostuu 6-8 työpajasta, joiden osallistujiksi kutsutaan espoolaisia ikäihmisiä. Hankkeen puitteissa seniorit saavat tilaisuuden virkistäytyä, toimia osana vuorovaikutuksellista ryhmää ja työstää omaa menneisyyttään. Kiinnostuneille tarjotaan myös tilaisuus opetella digitaalisen kuvankäsittelyn alkeita. 

Hankkeen ytimessä on elämäntarinan hahmottaminen henkilökohtaisen, omavalintaisen matkan avulla. Osanottajat pohtivat, miten he hahmottavat elämäänsä tarinana ja miten ihmiset, maat ja olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen. Matka voi olla lyhyt tai pitkä ja se on saattanut suuntautua lähelle tai kauas.  Matka voi olla ikimuistoinen lomamatka, mutta se voi olla myös suvun evakkomatka – tai matka keinutuolista parvekkeelle. Hankkeen aikana käynnistyy sisäinen prosessi, jonka tulee jatkumaan hankkeen loputtua.

Pajoissa jaetaan matkoihin liittyviä muistoja ja tunnelmia sekä kootaan vanhat matkakuvat albumiin. Albumit voivat olla joko perinteisiä tai digitaalisia albumeita. Kiinnostuneille tarjotaan tilaisuus työstää muistojaan myös kuvataiteen kuten maalauksen keinoin. Pajojen ohjaajana toimii palkattu taidekasvattaja/yleisötyöntekijä, joka on kiinnostunut elämäkertatyöskentelystä. Museon osa-aikainen/tuntipalkkainen työntekijä toimii oman työaikansa ulkopuolella tilaisuuksien fasilitaattorina ja apulaisohjaajana. Digitaaliseen kuvankäsittelyyn perehtynyt kirjastotyöntekijä opastaa työpajoissa kuvankäsittelyä.

Hankkeen kuluessa luodaan uudentyyppinen, helppokäyttöinen malli, jota voidaan toistaa ja tarjota eri kohderyhmille. Hankkeen tuotoksia esitellään Entressen kirjaston estradilla Matkoja maailmassa -tilaisuudessa sekä Helinä Rautavaaran museossa pidettävässä, kaikille avoimessa tilaisuudessa. Kirjastot ja museot ovat perinteisesti keskittyneet resursseihin ja tiedon säilyttämiseen, mutta tässä hankkeessa halutaan avartaa niiden toimenkuvaa ja saada olemassa olevat organisaatiot edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalista tasa-arvoa. Väestö ikääntyy ja muistot haalistuvat. Oman elämän läpikäyminen auttaa osallistujia hahmottamaan arvonsa ja paikkansa maailmassa.

Hanke alkaa Helinä Rautavaaran museossa pidettävällä virkistäytymisvierailulla, jonka kuluessa tarkastellaan Helinä Rautavaaran matkoja elämäkerrallisesta näkökulmasta ja keskustellaan maailman muuttumisesta. Vierailulla hyödynnetään museon kehittämää vuorovaikutuksellisen museokäynnin menetelmää, jossa museo-opas toimii fasilitaattorina ja käynnin ytimessä ovat vieraiden omat tulkinnat ja kokemukset. Varsinainen ryhmätyöskentely tapahtuu Entressen kirjastossa Espoon keskuksessa. Tapaamisissa syvennytään matkaan liittyviin teemoihin: matkavalmisteluihin, itse matkaan ja elämään matkan jälkeen. Jokaisessa tapaamisessa työstetään albumeita eteenpäin. Hanke huipentuu Helinä Rautavaaran museossa järjestettävään juhlaan, jossa on esillä osallistujien matka-albumeita ja halukkaat voivat kertoa matkoistaan. Hankkeen aikana käynnistyy sisäinen prosessi, jonka tulee jatkumaan hankkeen loputtua.

Entressen kirjasto on vilkas, monikulttuurinen olohuonekirjasto. Vuonna 2011 kirjastossa kävi yli 401 000 asiakasta. Kirjaston painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajien kirjastopalvelut. Ikäihmiset ovat osallistuneet kirjaston järjestämiin internetopastuksiin ja kirjaston lukupiiriin. Kirjaston läheisyyteen on valmistunut senioriasuntoja ja Entressen kirjasto haluaakin tarjota myös ikäihmisille aiempaa enemmän tapahtumia. Monikulttuurisuus on edelleen tärkeä osa Entressen kirjaston toimintaa. Yhteinen projekti Helinä Rautavaaran museon kanssa on myös teemaltaan kirjaston monikulttuurisuustyötä tukevaa.

 

Helinä Rautavaaran museo on Näyttelykeskus WeeGeellä Tapiolassa toimiva yksityinen, etnografinen museo. Museon erityisalaa ovat kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta syntyneet ja syntyvät monikulttuuriset ilmiöt. Näyttelyiden ja yleisötyön avulla museo pyrkii lisäämään museovieraiden kokemusta erilaisuudesta ja levittämään suvaitsevaisuutta. Museon vahvasti verkottunut ja tekee aktiivista yhteistyötä eri taustayhteisöjen kanssa. Vuonna 2009 museo oli ehdolla vuoden eurooppalaiseksi museoksi. Museossa vierailee vuosittain yli 50 000 kävijää. Hankkeen aikana hyödynnetään museon kokemusta seniorien kanssa työskentelystä, matkoihin ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä teemoista sekä kyvystä fasilitoida erilaisia prosesseja.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Helinä Rautavaaran museo

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Entressen kirjasto ja Helinä Rautavaaran museo järjestivät yhteistyössä syksyllä 2013 Matkoja maailmassa –nimisen digitarinakurssin, joka suunnattiin espoolaisille ikäihmisille. Hankkeeseen saatiin avustuksena 4000 e, ja sen tavoitteena oli kehittää ikäihmisille tarjolla olevia kirjasto- ja museopalveluja elämykselliseen ja yhteisölliseen suuntaan.

Kurssille osallistui 8 henkilöä, ja sen aikana valmistui 6 digitarinaa. Tarinoita oli monenlaisia, kuten vapaaehtoismatka Afrikkaan, luontovaellus Suomessa lastenlasten kanssa ja evakkomatkakokemus lapsuudessa. Kokoonnuimme työskentelemään yhdessä kuusi kertaa, joista ensimmäinen ja viimeinen toteutettiin Helinä Rautavaaraan museossa. Aluksi tutustuimme museoon ja toisiimme, ja viimeisellä kerralla valmiit digitarinat esitettiin juhlayleisöksi kutsutuille läheisille. Varsinainen työskentely tapahtui Entressen Jukeboksi-tilassa.

 

Toimittaja Ida Rauhalammi kävi tekemässä jutun kurssista 31.10.2013. Juttu esitettiin Ylen Kultakuumeessa 4.11.2013

http://yle.fi/radio1/kulttuuri/kultakuume/ohjelmat/kuka_maksaisi_tv-ohjelmista_43097.html

 

Hankkeen aikana otettuihin valokuviin voi tutustua Entressen kirjaston Flickr- sivustolla: http://www.flickr.com/photos/entressenkirjasto/sets/72157637341634973/

 

 

Anni Kääriäinen

Kirjastopalveluiden aluejohtaja

Entressen kirjasto

PL 3605

02070 ESPOON KAUPUNKI

puh.  046 8772740

anni.kaariainen@espoo.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Entressen kirjasto ja Helinä Rautavaaran museo järjestivät yhteistyössä syksyllä 2013 Matkoja maailmassa –nimisen digitarinakurssin, joka suunnattiin espoolaisille ikäihmisille. Hankkeeseen saatiin avustuksena 4000 e, ja sen tavoitteena oli kehittää ikäihmisille tarjolla olevia kirjasto- ja museopalveluja elämykselliseen ja yhteisölliseen suuntaan.

Kurssille osallistui 8 henkilöä, ja sen aikana valmistui 6 digitarinaa. Tarinoita oli monenlaisia, kuten vapaaehtoismatka Afrikkaan, luontovaellus Suomessa lastenlasten kanssa ja evakkomatkakokemus lapsuudessa. Kokoonnuimme työskentelemään yhdessä kuusi kertaa, joista ensimmäinen ja viimeinen toteutettiin Helinä Rautavaaraan museossa. Aluksi tutustuimme museoon ja toisiimme, ja viimeisellä kerralla valmiit digitarinat esitettiin juhlayleisöksi kutsutuille läheisille. Varsinainen työskentely tapahtui Entressen Jukeboksi-tilassa.

Totesimme, että tarinoiden kerronta ja yhteisöllisyys olivat kurssilla teknisen kuvankäsittelyn opettelemista tärkeämmässä roolissa. Perinteisistä kirjastoissa toteutetuista digitarinakursseista Matkoja maailmassa –kurssi erosi siinä, että mukaan oli otettu enemmän taiteellista työskentelyä. Ennen varsinaista digitarinoiden työstämistä, kurssilaiset palasivat matkamuistoihinsa eri aisteja hyödyntäen. Matkamuistoihin liittyvistä tunteista ja tunnelmista kirjoitettiin, niistä tehtiin kuvia ja tunnelmia jaettiin muulle ryhmälle. Tällä pyrittiin ennen kaikkea helpottamaan ja lisäämään osallistujien välistä kommunikaatiota, auttamaan kokemusten jakamisessa sekä tuomaan digitarinoihin uusia ulottuvuuksia. Moni osallistuja kertoikin nauttineensa taiteellisesta työskentelystä ja saaneensa ideoita oman tarinansa työstämiseen. Taiteellinen työskentely myös selvästi viritti keskustelua ja vapautti kurssin tunnelmaa. 

Yhteiseen tarinankerrontaan ja elämäkerralliseen työskentelyyn olisi silti voinut varata kurssilla enemmän aikaa. Kokenut digitarina-kerhojen vetäjä Taru Björkman Tapiolan kirjastosta kertoi, että hän lisää tästä lähtien kaikkiin omiin kerhoihinsa yhden kokoontumiskerran, jossa keskitytään pelkästään tarinan kerrontaan ja kokemusten jakamiseen. Vaikka olimme jakaneet ohjaamisen vastuualueisiin (museokäynnit, taiteellinen, tekninen ja digitarina –työskentely), huomasimme lopuksi, että kaikki ohjaajat tarvittiin avustamaan kurssilaisia tarinoiden valmistumisessa.

Kurssin aikana syntyi ystävyyssuhteita, ja osallistujat halusivat tavata toisiaan myös sen ulkopuolella. Kirjaston ja museon palvelut, tilat ja työntekijät tulivat kurssilaisille tutuiksi, ja ainakin yksi pariskunta innostui kurssin aikana käymään myös Entressen Jukeboksi-tilassa järjestettävissä päivätansseissa. Yksi osallistujista avusti afasiaa sairastavan isäänsä, ja hän totesi kurssin jälkeen, että menetelmä toimii hyvin myös puheentuottamisen tukena.

Jatkotoimenpiteet: 

Osa osallistujista käyttää jatkossa myös kirjaston muita palveluja, koska osallistujat tutustuivat niihin digitarinakurssin ansiosta. Resurssien mukaan samantyylistä toimintaa voidaan jatkaa kirjaston avustamana. Toivottavasti tähän löytyy resursseja.

Lisätietoa: 

 

Jasmin Lappalainen

Entressen kirjasto

PL 3605

02070 ESPOON KAUPUNKI

jasmin.lappalainen@espoo.fi

Aloituspäivämäärä : 
15/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
15/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
8henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000