Mediakasvatuksella eväitä elämään
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ruskon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vanhatie 4
21290
Kirjaston puhelin : 
0444333665
Kirjaston sähköposti : 
ruskon.kirjasto@rusko.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rusko
Y-tunnus : 
0204524-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Luukkonen
Puhelin : 
0444333665
Sähköposti : 
suvi.luukkonen@rusko.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa ruskolaisten alakoululaisten mediataitoja ja tietoteknistä osaamista lisäämällä tablettitietokoneiden käyttö osaksi kirjastopalveluiden tarjoamaa mediakasvatusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitteen toteutumista mitataan seuraamalla koululuokkien osallistumisastetta kirjastopalveluiden tarjoamaan opetukseen, jossa hyödynnetään tablettitietokoneita.

Kuvaus : 

Haemme rahoitusta 13 tablettitietokoneen ja tarvittavien lisävarusteiden hankintaan Ruskon kirjastopalveluiden (pää- ja lähikirjasto) mediakasvatuskäyttöön. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä kunnan alakoulujen kanssa toteuttamalla tablettien käyttöön perustuvaa kirjaston tarjoamaa opetusta. Tavoitteena on vakiinnuttaa tämä opetus osaksi koulujen syksyllä 2016 voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa, yhtenä kirjastojen ja koulujen välisen yhteistyön muotona. Ruskon kirjastopalvelut tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta, sillä kirjastojen resurssit eivät yksinään riitä kaikkien tarvittavien tablettilaitteiden hankintaan.

Mediataidot ovat osa kansalaisvalmiuksia ja nykyisessä maailmassa elinikäisen oppimisen edellytys. Mediakasvatusta on mahdollista toteuttaa monin tavoin sekä ilman laitteita että niiden kanssa. Molempia kasvatustapoja olisi kuitenkin käytettävä, ja toistaiseksi laitteilla tapahtuva kasvatus on ollut kuntamme kirjastoissa hyvin rajoittunutta kannettavien laitteiden puuttuessa. Tämän hankkeen rahoituksen myötä tilanne paranisi oleellisesti. Vaikka suunnitellulla mediakasvatustoiminnalla on tarkoituksena palvella ensisijaisesti kouluikäisiä lapsia ja nuoria, hankkeen tabletteja pystyttäisiin lisäksi hyödyntämään asiakaspalvelussa tehtävässä sähköisten aineistojen opastuksessa ja edistämään näin myös aikuisten mediataitoja.

Mediakasvatushankkeen menetelmät:

-          Aarteenetsintä: Koululaiset kulkevat tabletin kanssa kirjastossa ja ratkovat erityyppisiä tiedonhakutehtäviä QR-koodien avulla suunnistaen. Tekemällä tehtävät niin, että niissä hyödynnetään erilaisia fyysisen kirjaston ja verkon aineistoja, menetelmässä yhdistyy aineiston haun, monilukutaidon sekä tietoteknisen osaamisen edistäminen. Hankkeen aikana menetelmää sovelletaan yhden alakoulun luokka-asteen (5.) luokkien kanssa.

-          Kirjavinkkisarjakuvat: Oppilaat tekevät Strip Designer -sovelluksella valokuvasarjakuvat aiemmin luetuista kirjoista. Opetustuokion lopuksi sarjakuvat katsotaan yhdessä läpi videoprojektorin avulla. Menetelmässä yhdistyy lukemaan innostaminen ja mediakasvatus. Tämä opetusmenetelmä on valittu toimintavinkiksi tällä hetkellä työstövaiheessa olevaan maakunnan mediakasvatussuunnitelmaan, jolla yritetään edistää mediakasvatusta Varsinais-Suomen alueen yleisissä kirjastoissa. Hankkeen aikana menetelmää käytetään alakoulussa yhden luokka-asteen (6.) luokilla.

 

Aikataulu:

Huhti-toukokuu 2016 hankkeen suunnittelu ja valmistelu: Laitteet (tabletit suojakuorineen sekä Apple TV -laite langattoman verkon jakamiseen ja tablettien sisällön siirtämiseksi langattomasti videoprojektoriin) tilataan ja asennetaan kunnan IT-tuen toimesta. Pääkirjaston ja lähikirjaston kirjastonhoitajat suunnittelevat ja kokoavat opetuksessa tarvittavan materiaalin.

Toukokuu 2016 - toukokuu 2017 hankkeen toteutus: Toukokuussa 2016 aloitetaan parilla testiryhmällä mediakasvatustuokioiden pitäminen pääkirjaston tiloissa. Oppilailta ja opettajilta saadun palautteen perusteella opetusta kehitetään lukuvuoden 2016–2017 kuluessa ja työstetään aarteenetsintä-menetelmän materiaali pääkirjaston ohella myös lähikirjaston tarpeisiin sopivaksi.

Hankkeen jälkeen projektissa syntyneet toimintamallit ja materiaalit jäävät kirjastopalveluiden käyttöön. Tarkoituksena on jatkaa hankkeen toimintaa hankeajan päätyttyä vähintään samassa mittakaavassa. Kun aarteenetsintä-menetelmästä on tarpeeksi kokemusta, sitä voidaan ehkä laajentaa myös jollekin toiselle luokka-asteelle.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeella haettiin rahoitusta 13 tablettitietokoneen ja tarvittavien lisävarusteiden hankintaan Ruskon kirjastopalveluiden mediakasvatuskäyttöön. Kirjastopalvelut tarvitsivat ulkopuolista rahoitusta pystyäkseen hankkimaan tarvittavan määrän laitteita. Hankkeen päätarkoituksena oli lisätä yhteistyötä kunnan alakoulujen kanssa toteuttamalla tablettien käyttöön perustuvaa kirjaston tarjoamaa opetusta. Alkuperäisenä tavoitteena oli myös vakiinnuttaa tämä opetus osaksi koulujen syksyllä 2016 voimaan astunutta opetussuunnitelmaa, mutta kirjaston henkilökunnan pienen määrän ja vaihtuvuuden myötä uudeksi tavoitteeksi otettiin hankkeessa suunnitellun mediakasvatustoiminnan tarjoaminen kouluille vapaaehtoisuuden pohjalta.

Mediataidot ovat osa kansalaisvalmiuksia ja nykyisessä maailmassa elinikäisen oppimisen edellytys. Mediakasvatusta on mahdollista toteuttaa monin tavoin sekä ilman laitteita että niiden kanssa. Molempia kasvatustapoja olisi kuitenkin käytettävä, ja ennen projektia laitteilla tapahtuva kasvatus oli kuntamme kirjastoissa hyvin rajoittunutta kannettavien laitteiden puuttuessa. Tämän hankkeen rahoituksen myötä tilanne parani huomattavasti. Hankkeen tabletteja käytettiin ensisijaisesti alakouluikäisten lasten mediakasvatukseen, mutta niitä pystyttiin lisäksi hyödyntämään yläkoululaisten presidenttiaiheisen ilmiöpäivän järjestämisessä, asiakaspalvelussa tehtävässä Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen opastuksessa sekä syksyllä 2016 käyttöön otetussa uudessa Ruskon pääkirjaston tarjoamassa palvelussa, Celianet-äänikirjapalvelun asiakasrekisteröinnissä, jonka yhteydessä on opastettu lukemisesteisiä asiakkaita äänikirjapalvelun käyttöön tabletin avulla.

Mediakasvatushankkeen menetelmät:

-          Aarteenetsintä: Koululaiset kulkivat tabletin kanssa kirjastossa ja ratkoivat erityyppisiä tiedonhakutehtäviä QR-koodien avulla suunnistaen. Tehtävissä hyödynnettiin erilaisia fyysisen kirjaston ja verkon aineistoja, jolloin menetelmässä yhdistyi aineiston haun, monilukutaidon sekä tietoteknisen osaamisen edistäminen. Hankkeen toteutuksen aikana päädyttiin käyttämään tätä menetelmää 4.-luokkalaisten kanssa, toisin kuin suunnitelmassa. Aarteenetsintäsuunnistuksella korvattiin näin aiemmin käytössä ollut tehtäväpaketti, jota oli käytetty koulujen kanssa. Koulujen tiukan ohjelman vuoksi 4.-luokkalaisille tarkoitettu opetus on toisinaan järjestetty vasta oppilaiden ollessa 5. luokalla. Näin oli myös silloin, kun pääsimme testaamaan menetelmää ensimmäisen kerran elokuussa 2016. Suunniteltu opetuksen aloitus jo toukokuussa 2016 ei siis onnistunut; aloitusta viivästytti kouluokan kiireiden lisäksi laitteiden tilaamiseen ja asennukseen mennyt ennakoitua pidempi aika. Kun menetelmää lopulta päästiin käyttämään, se todettiin monipuoliseksi ja myös oppilaita innostavaksi. Kaikki pääkirjaston ja lähikirjaston toiminta-alueiden nelosluokat yhtä lukuun ottamatta (oppilaat olleet neloluokkalaisten opetuksessa jo 3. luokalla) saatiin mukaan kokeilemaan aarteenetsintämenetelmää kevällä 2017. Lisäksi pieni määrä viides- ja kuudesluokkalaisia pääsi kokeilemaan menetelmää syksyllä 2016.

-          Kirjavinkkisarjakuvat: Oppilaat tekivät Strip Designer -sovelluksella valokuvasarjakuvat aiemmin luetuista kirjoista. Opetustuokion lopuksi sarjakuvat katsottiin yhdessä läpi videoprojektorin avulla. Menetelmässä yhdistyi lukemaan innostaminen ja mediakasvatus. Hankkeen aikana menetelmää mainostettiin kaikille pääkirjaston toiminta-alueen 5.- ja 6.-luokkalaisten opettajille, koska toivottiin vertailuatietoa sen suhteen, kummalle luokka-asteelle menetelmä soveltuisi paremmin. 2/3 kutosluokista otti haasteen vastaan. Pajatyöskentelyn pitkäkestoisuus vaati 6.-luokkalaisilta melkoisesti keskittymiskykyä, joten tulevina vuosina sarjakuvamenetelmää kannattanee tarjota nimenomaan vain kuudesluokkalaisten opettajille. Kirjavinkkisarjakuvapaja oli joka tapauksessa pidetty sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Pajapäivän odotus oli myös merkittävästi helpottanut "pakollisen lukukirjan" lukemista loppuun saakka.

 

Aikataulu:

Huhti-heinäkuu (alunperin huhti-toukokuu) 2016 hankkeen suunnittelu ja valmistelu: Laitteet (tabletit suojakuorineen sekä Apple TV -laite langattoman verkon jakamiseen ja tablettien sisällön siirtämiseksi langattomasti videoprojektoriin) tilattiin ja asennettiin kunnan IT-tuen toimesta. Pääkirjaston kirjastonhoitaja suunnitteli ja kokosi pääkirjaston opetuksessa tarvittavan materiaalin.

Elokuu 2016 - toukokuu 2017 hankkeen toteutus: Elokuussa 2016 aloitettiin mediakasvatustuokioiden pitäminen pääkirjaston tiloissa. Oppilailta ja opettajilta saadun palautteen perusteella opetusta kehitettiin paremmaksi lukuvuoden 2016–2017 kuluessa ja työstettiin aarteenetsintä-menetelmän materiaali pääkirjaston ohella myös lähikirjaston tarpeisiin sopivaksi.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen toiminnassa käytettyjä materiaaleja ei ole julkaistu, eli materiaaleja on käytetty vain kunnan sisällä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankerahoituksella pystyttiin lisäämään ja parantamaan kirjastolla tarjottavaa opetusta sekä neuvontaa. Kohderyhmät saivat näin uusia elämyksiä ja oppivat uusia asioita tiedonhausta sekä tablettitietokoneista. Samalla mm. monilukutaito ja monet tietotekniset taidot kehittyivät sekä asiakkailla että opetusta ja opastusta tarjoavalla henkilökunnalla. Koululuokilta saadun positiivisen palautteen johdosta on odotettavissa, että opettajat tuovat mielellään myös jatkossa oppilaitaan kirjastojen tarjoamiin mediakasvatustilaisuuksiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa syntyneet toimintamallit ja materiaalit jäivät kirjastopalveluiden käyttöön. Tarkoituksena on jatkaa samankaltaista mediakasvatustoimintaa hankeajan päätyttyä vähintään samassa mittakaavassa kuin hankkeen aikana. Hankkeen laitteita pyritään jatkossa hyödyntämään myös uudenlaisissa opetus- ja asiakaspalvelutilanteissa, aina sopivan tilaisuuden tullen.

Lisätietoa: 

Hankkeen kokonaisbudjetti nousi hieman suunnitellusta, koska laitteita hankittaessa ei ollut enää myynnissä sitä vanhempaa tablettien laiteversiota, jonka hinnan perusteella kokonaisbudjetti oli laadittu. Näin ollen kirjaston itse maksama osuus kustannuksista nousi vajaalla 400 eurolla.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 867
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 367
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
9kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
141henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi