Mediakasvatuspolku päiväkodeille ja alakouluille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vihdin kunnankirjasto
Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Sirola
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
taina.sirola@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena oli luoda kirjastolle ikävuosittain etenevä ohjelmatarjotin tukemaan päiväkotien ja koulujen mediakasvatustavoitteita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mediakasvatukseen osallistuneiden ryhmien määrä
Mediakasvatukseen osallistuneiden lasten määrä

Kuvaus : 

Haetaan avustusta mediakasvatuspolun rakentamiseen yhteistyössä Vihdin päiväkotien ja alakoulujen kanssa. Haettava avustussumma koostuu palkoista sekä laitehankinnoista. Hankkeen aikana laadittavan mediakasvatuspolun toteuttaminen kirjastossa edellyttää laitehankintoja.

Kouluyhteistyösuunnitelma on olemassa, mutta siihen ei ole sisällytetty vielä mediakasvatusta ja sen eri osa-alueita. Projektiin sisältyy myös henkilökunnan kouluttautumista mediakasvatuksen osa-alueilla.  

Mediakasvatuksen eri osa-alueita käydään läpi yhdessä lasten kanssa jo päiväkoti-iässä. Näitä taitoja rakennetaan lisää alakoulussa sekä vahvistetaan jo opittua. Mediakasvatuspolun tavoitteena on käydä läpi eri ikäluokkia niin että eri ikävuosille on eri polku ja poluista rakentuu lapselle kokonaisuus ja vahvat mediataidot. Mediakasvatuspolun tavoitteena on kasvattaa lapsen mediakriittisyyttä.  Järjestämme myös työpajoja, joissa lapsi on aktiivisena toimijana.

Mediakasvatuspolun suunnittelu vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa, jotta emme tekisi päällekkäistä työtä.  Uusi OPS on tulossa, joten vuoden 2015 aikana on otollinen aika suunnitella yhteistyössä mediakasvatusta: mitä tekevät päiväkodit ja koulut, mitä tekee kirjasto. Samalla joudumme pohtimaan päiväkoti- ja kouluyhteistyön uudelleen: kuinka paljon mediakasvatukselle annetaan resursseja ja missä muodossa.  Suunnittelutyöhön on varattava riittävästi aikaa. Muun työn ohessa kirjastolla ei ole resursseja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja siitä syystä projektin suunnitteluvaiheessa lasten kirjastonhoitajalle tulee palkata sijainen kuukaudeksi, jotta hän vapautuu suunnittelutyöhön.

Mediakasvatus vaatii laitehankintoja.  Pääkirjaston luentosaliin ja Kirkonkylän kirjastoon on hankittava kattoon asennettava videotykki ja tietokone. IPadeja tarvitaan sekä pääkirjastoon että Kirkonkylän kirjastoon yhteensä 5 kappaletta sekä näille latauspiste.  

Hankkeen jälkeen mediakasvatuspolun sisältöjä voi hyödyntää soveltuvin osin muissa kunnissa.

Kustannusarvio:

Suunnittelutyö 1kk (sijaisen palkkaaminen) ja päiväkoti- ja kouluedustajien tuntipalkat yht.  5 000 €

Tarvittavat laitteet yht. 7 000 €

Matkakulut 300 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

päiväkotien ja koulujen edustajat

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Mediakasvatuspolun tavoitteena oli luoda kirjastolle ohjelmatarjotin, joka tukee päiväkotien ja koulujen tavoitteita mediakasvatuksessa. Halusimme luoda myös ohjelmasisältöön selkeän jatkuvuuden ikäluokittain: edellisen vuoden ohjelma täydentyy ja rikastuu seuraavina vuosina. Projektin aikana kirjaston rooli mediakasvatuksessa selkeytyi sekä keskeiset tehtävät päiväkoti- ja kouluyhteistyössä.

Mediakasvatuspolkua suunnitteli muun työn ohessa pedagoginen informaatikko ja kirjastonhoitaja, lisäksi mukana oli ajoittain muitakin ideoimassa ja kokeilemassa pajoja. Työ aloitettiin irrottautumalla muista töistä kahdeksi viikoksi suunnittelutyöhön: totesimme heti että tarvitsemme myös koulutusta ja aikaa laitteiden ja sovelluksiin tutustumiseen. Annoimme myös itsellemme reilusti aikaa perehtyä mediakasvatuksen perusteisiin, käsitteisiin, alan kirjallisuuteen ja nettilähteisiin, mitä muissa kirjastoissa on tehty, seurasimme alan yleistä keskustelua.

Testasimme erilaisia ohjelmamalleja, mikä toimi ja mikä ei. Kävimme myös koulutuksissa (Mediakasvatusseura, Ylen iso Paja) osallistuimme webinaarein (Vaasan kesäyliopisto) ja järjestimme talon sisällä koulutusta (kiitelty Elokuvakasvatuspäivä, johon osallistui myös muiden Lukki-kirjastojen henkilökuntaa). Osallistuimme kahteen paikalliseen tapahtumaan, jossa kokeilimme työpajoja. Projektiin liittyen, mutta eri rahoituksella, uusimme molempien kirjaston opetusvälineet: hankimme tabletteja sekä luentosaleihin Clevertouch -älytaulut. Lisäksi hankimme projektilla mm. Bee-pot –robotteja satumattoineen.

Kuuntelimme herkällä korvalla opettajien ja päiväkotien edustajien toiveita ja ajatuksia. Koulu- ja päiväkotiyhteistyön pohjana on Vihdissä yhteistyösuunnitelma, tähän päivitettiin mediakasvatusosuus. Kirjaston edustajat osallistuivat myös OPS 2016- suunnittelukokouksiin. Tämä erityisesti oli hyödyllistä, koska olimme kirjastossa jo karsimassa kirjavinkkausta ja suuntaamassa resursseja muuhun mediakasvatustoimintaan. Vahva ja selkeä viesti kuitenkin oli että kirjastolta toivotaan ennen kaikkea lukuinnostukseen kannustamista, keinoja voi olla kuitenkin muita kuin perinteinen kirjavinkkaus. Lukuinnostuksella kirjaston näkökulmasta tarkoitetaan myös muussa kuin perinteissä kirjamuodossa olevaa tarinaa. Toki perinteistä kirjavinkkaustakin on uudistettu projektin myötä mediasisältöjä hyödyntämällä. Lukuinnostuksen kasvattamisen lisäksi keskeiseksi tehtäväksi määrittyi kriittisten tiedonhakutaitojen opetus ja monilukutaidon opetuksen tukeminen. Kirjasto ei siis opeta laitteiden peruskäyttöä, vaan keskittyy sisältöihin ja monilukutaitoon. Lukuinnostuksen herättämiseen voidaan yhdistää monella eri tavalla mediakasvatusta ja monilukutaidon kehittämistä. Myös tiedonhaun opetusta uudistettiin: kolmosille suunnattu Hiidenliemi-tiedonhakutunti perustuu laajennettuun todellisuuteen ja pelillisyyteen. Pelin toteutti kirjastolle pelillisyyteen erikoistunut tutkija.

Mediakasvatuskentän ja kirjaston roolin selkeytyessä eniten suunnittelua ja pohdintaa vaatikin ohjelmatarjottimen karsinta: mihin meillä on resursseja nykyisellä henkilökuntamäärällä? Mihin ohjaamme resurssit, mitä jätämme pois? Mediakasvatuksesta löytyy paljon hyödyllisiä nettisivuja ja ohjelmamalleja, mihin me keskitymme? Yhdeksi tavoitteeksi asetimmekin että pyrimme tavoittamaan yhden ikäluokan aina tietyn ohjelman merkeissä. Pidimme mielessä myös jatkumon, esimerkiksi tiedonhaun opetuksessa 3- luokkalaisille on Hiidenliemi- peli, 4-luokan sarjakuvapajassa opetellaan lukemaan ja tulkitsemaan kuvaa, 5-luokalla kaksoistunnilla käydään läpi internethaun perusteita ja tekijänoikeutta jne. Täydennämme ja kehitämme ohjelmatarjotinta jatkuvasti: esimerkiksi syksyllä 2016 1-luokkalaisille pidetty mediatuntia kokeillaan keväällä 2017 esikoululaisille.

Ohjelmatarjottimemme kattaa tällä hetkellä ikäluokat 5-vuotiaista lukiolaisiin ja ammattikoululaisiin. 2-4-vuotiaiden ohjelman rakentamiseen haimme uutta rahoitusta. Projektin rinnalla saimme uusittua kirjastojen opetusvälineet, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanketta toteuttanut henkilökunta pääsi perehtymään monipuolisesti mediakasvatuskenttään, sai paljon hyvää koulutusta ja pääsi järjestämään sellaista myös itse. Saatiin käytännön työkaluja toimintaan: kirjaston opetusvälineitä saatiin hankkeen siivellä uusittua, ja kirjaston koulu- ja päiväkotiyhteistyösuunnitelma päivitettiin. Kirjaston rooli mediakasvatuskentässä kirkastui ja hanke tavoitti ilahduttavan suuren lapsimäärän.

Jatkotoimenpiteet: 

Ohjelmatarjotinta on tarkoitus täydentää ja kehittää jatkuvasti. Uutta hankerahoitusta on haettu 2-4 -vuotiaiden ohjelman kehittämiseen.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuudeksi on laskettu pedagogisen informaatikon ja kirjastonhoitajan työpanos. Pedagoginen informaatikko teki 479 h, tuntipalkka 21,89 € ja lähikirjaston kirjastonhoitaja 220 h, tuntipalkka 20,76 €.

Avustussumman käytön erittelyssä näkyvät henkilöstökulut 673 € koostuvat kahden lyhytaikaisen projektityöntekijän palkasta paikallistapahtumien työpajaohjaajina.
Hankkeen järjestämiin koulutustapahtumiin on laskettu mediakasvatukseen osallistuneiden ryhmien ja henkilöiden määrä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 159
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 159
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
98kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
2 156henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi