Mediakasvatussuunnitelma Satakirjastoille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Gallen-Kallelankatu 12
28100
Ansvarsperson : 
Paula kauppila
Telefonnummer : 
+358447015827
E-post : 
paula.kauppila@pori.fi
Projektets målsättning: 

Hanke liittyy teemaan 1.
Hankkeessa laaditaan yhteinen mediakasvatussuunnitelma Satakirjastot-yhteispalvelujärjestelmässä mukana oleville kunnille / kirjastoille, yhteensä 17 kuntaa / kirjastolaitosta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

I Projektiaikataulun toteutuminen (1. Projektityöntekijä palkattu 27.4.2018 mennessä, 2. Ohjausryhmä nimitetty 8.5.2018 mennessä, 3. Suunnitelma ohjausryhmän työskentelystä ja kokousaikataulusta valmis 15.5.2018 mennessä, 4. Mediakasvatussuunnitelman sisällysluettelo valmis 15.6.2018 mennessä, 5. Satakirjastojen mediakasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos valmis 14.9.2018 mennessä)
II Ohjausryhmätyöskentely, väliraportointi
III Satakirjastot-johtoryhmä seuraa mediakasvatussuunnitelman toteutumista, vaikuttavuutta ja päivittämistarvetta hankkeen päätyttyä vuosittain

Projektbeskrivning : 

Hankkeen suunniteltu kesto 16.4.2018 - 31.12.2018
Mediakasvatussuunnitelma tulee sisältämään mm. kohderyhmien määrittelyn, ml. oppimisen erityisryhmät, annettavan mediakasvatuksen sisältömäärittelyt, laitteiden ja sovellusten hyödyntämisen mediakasvatuksessa, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja jakamisen muodot, kumppanuuksien ja yhteistyötahojen sekä yhteistyömuotojen määrittelyn sekä vastuutahot. Suunnitelman avulla luodaan mediakasvattajien verkosto Satakuntaan.
Suunnitelman laatimisen koordinointia ja kirjoittamista varten palkataan projektityöntekijä 9 kuukauden ajaksi, työaika 50 % 36,75 h / vko. Hanketta ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
Mediataidot ovat muuttuvassa maailmassa keskeisiä kansalaisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytys.
Kirjaston tehtävänä on toimia tietojen, taitojen, kulttuurin, kansalaisvalmiuksien ja elinikäisen oppimisen edistäjänä. Tietoa ja kulttuurisia sisältöjä välittävät nykyään paitsi kirjastojen tarjoamat painetut aineistot, myös kirjastojen tuottamat digitaaliset sisällöt ja muu digitaalinen media, eikä tätä kehitystä voi jättää huomiotta.
Suomessa mediakasvatus perustuu eri tahojen yhteistyöhön, kirjastot ovat tärkeä osa yhteistyöketjua, joka edistää medialukutaitoja. Erityisesti kirjastojen ja koulujen välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, sillä kirjastojen ja koulujen toiminnalla on yhteiset tavoitteet mediakasvatuksessa, informaatiolukutaidon ja lukuharrastuksen tukemisessa.
Kirjaston on helppo tavoittaa ja tarjota mediaosaamista kaikille ikä- ja kansalaisryhmille.
Kirjasto mediakasvattajana on mm. mediasisältöjen ja -välineiden tarjoaja sekä tiedon jäsentäjä ja sisällöntuntija. Lähtökohtana on lukutaito, joka käsitetään tässä yhteydessä laajana, multimediaalisena monilukutaitona.
Kirjaston tehtävät mediakasvatuksessa voidaan määritellä esim. seuraavasti: kirjaston ja sen tarjoamien sisältöjen käyttötaidot; ohjaus itseopiskeluun tarjoamalla monipuolisia sisältöjä; mediakriittisyyden ja analyyttisten tulkintataitojen edistäminen; tietoteknisten laitteiden ja sovellusten perustaitojen käyttöopastus osana arjen asiakaspalvelutyötä sekä erilaisissa tilaisuuksissa; asiakkaiden omien sisältöjen tuottamiseen liittyvät taidot.
Kehitettäessä strategioita mediakasvatukseen ja informaatiotaitojen edistämiseen on syytä arvioida jatkuvasti kirjaston sisäisiä käytäntöjä, henkilökunnan osaamista ja resursseja. Eri yksiköiden erot resursseissa ja puitteissa tulee ottaa huomioon. Yhteistyö muiden paikallisten tahojen kanssa on tehokas tapa rakentaa toimintaa pienillä henkilöstöresursseilla ja laajentaa kirjaston osaamista. Samalla se tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden uuden oppimiseen. Kirjaston oma toiminta eri medioissa on myös tärkeää, esimerkiksi elävän ja ajantasaisen sosiaalisen median kautta tapahtuvan viestinnän ja kontaktoinnin ylläpitäminen.

Samarbetspartner/s: 
Satakuntalaiset yritykset ja 3. sektorin toimijat (järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, vapaaehtoiset)
Projektet börjar : 
16/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 400
Egen finansiering: 
€4 700
Budget sammanlagt: 
€16 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€11 000