Mediamylläkkä
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hankasalmen kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 21 (Rantakalliontie 3)
41521
Bibliotekets telefonnummer : 
014-2671249
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hankasalmi.fi
ISIL-kod : 
Hanka
FO-nummer : 
0174035-0
Ansvarsperson : 
Sari Kanniainen
Telefonnummer : 
014-2671305
E-post : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Projektets målsättning: 

Mediamylläkkä -hankkeessa kehitetään Hankasalmen kirjaston nuorten mediakasvatukseen liittyviä sisältöjä ja tiivistetään kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mediaan ja mediakasvatukseen liittyvät työpajat (kohderyhmänä nuoret).

Moniammatilliset kohtaamiset, joissa vahvistetaan vuorovaikutuksellisesti koulutuksellisen työnohjauksen keinoin toimijoiden välistä yhteistyötä (kohderyhmänä kirjaston ja nuorisopalvelujen työntekijät).

 

Projektbeskrivning : 

Mediamylläkkä -hankkeen tavoitteena on luoda kirjastosta kunnan mediakasvatuksen keskus, jossa on tilaa ja mahdollisuuksia nuorten luovuudelle sekä omaehtoiselle ja ohjatulle harrastamiselle turvallisessa ja kasvua tukevassa ympäristössä. Hankkeen tavoitteena on myös tuoda kirjastoa tutuksi nuorille monipuolisena tiedon keskuksena sekä oppimis- ja oleskeluympäristönä. Hankkeessa järjestetään myös mediakasvatusiltoja lasten ja nuorten vanhemmille.

Hankasalmen kirjastopalvelujen aiemmassa, Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeessa, kehitettiin Hankasalmen kirjastotoimen tila- ja palvelukonseptia, tiedottamista, aineistohankintoja ja sisällöntuotantoa paremmin nuorten toiveita vastaaviksi. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kirjaston lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja, nuorten osastoa ja tiedottamista nuorisoystävällisemmiksi. Nuorten käyttöön otettiin myös pääkirjaston vajaakäytöllä ollut parvi, jonne perustettiin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkeliksi nimetty tila. Kirjaston nuorille suunnattuja palveluja, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkelin toimintoja ja nuorten tapahtumatuotannon kehittämistä toteutettiin moniammatillisessa yhteistyössä kunnan nuorisopalvelujen ja nuorisotoimijoiden yhteistyöverkoston kanssa. Kirjasto nuoren elämässä –hankkeen jälkeen todettiin, että mediakasvatukseen ja sisällöntuotantoon liittyvät toimenpiteet vaativat lisäkehittämistä.

Mediamylläkkä-hankkeessa kirjaston nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteen toimintaa laajennetaan siten, että kirjastosta ja Vinkkelistä tulee kunnan mediakasvatuksen keskus, jossa järjestetään ohjattua mediakasvatustoimintaa nuorten vapaa-ajalla, ja jossa nuoret voivat harrastaa mediaan liittyviä harrastuksia ja omaehtoista mediasisältöjen tuottamista. Aiemmassa hankkeessa toimiviksi saadut ja testatut tilat valjastetaan nyt täysin voimin käyttöön ja profiloidaan kirjastoa median harrastamisen monipuolisena paikkana.

Vinkkeliin on hankittu nuorisopalveluiden toimesta videoeditointiin sopivat laitteet, lisäksi nuorisopalveluilla on olemassa video- ja valokuvauskameroita sekä tablettitietokoneita, joita nuoret saavat käyttää. Lisäksi kirjaston olemassa olevat tietokoneet ja iPadit ovat myös nuorten käytössä ja tätä kautta myös hankkeen käytössä. Mediamylläkkä -hankkeessa toteutetaan vastuullista ja osallistavaa mediakasvatusta, jonka välityksellä vedotaan nuorten median käyttöön liittyviin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on, että uudet nuoret asiakkaat löytäisivät kirjastoon. Kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhteisenä pyrkimyksenä on tavoittaa erityisesti sellaisia nuoria, jotka eivät koe esimerkiksi perinteistä nuorisotilatoimintaa omakseen, mutta jotka hyötyisivät ryhmätoiminnan eduista ja kirjaston tarjoamista palveluista.

Nuorista Suomessa 2014 –tilastokoosteen mukaan nuorten säännöllisistä harrastuksista yleisimpiä ovat konsoli- ja tietokonepelit sekä lukeminen, joita harrastaa noin kaksi kolmesta. Viikoittainen tai päivittäinen harrastaminen on yleistä, alle 25-vuotiaista konsoli- tai tietokonepelejä pelaa päivittäin 85 %. Kirjoittamista harrastaa 19 %. Kolmessa vuodessa kasvua kirjoittamista harrastavien määrässä on peräti 7 %, kasvun arvellaan selittyvän nettikirjoittelun yleistymisellä. Myös valo- ja videokuvauksen harrastaminen on kolmessa vuodessa miltei kaksinkertaistunut 41 prosenttiin, mitä selittää kuvaamiseen sopivien mobiililaitteiden yleistyminen. (Allianssi, Nuorista Suomessa 2014).

Hanketyöntekijä hoitaa työpajojen organisoinnin ja hankkii työpajoihin tarvittavat asiantuntijat. Hanketyöntekijä vastaa hankkeen etenemisestä ja luo toiminnalle jatkuvuutta myös nuorten osallistamisen näkökulmasta. Hanketyöntekijäksi palkataan mediakasvatuksen asiantuntija, joka ottaa huomioon kirjasto- ja nuorisopalvelujen näkökulmat. Kaikissa työpajoissa hyödynnetään eri tavoin myös kirjaston fyysisiä aineistokokoelmia, jolloin myös niiden käyttö tulee nuorille tutuksi.

ALUSTAVAT TAPAHTUMIEN / TYÖPAJOJEN TEEMAT OVAT SEURAAVAT: Konsoli- ja tietokonepelit Pelien/sovellusten tekeminen/ohjelmointi Valokuvaus Vloggaaminen Bloggaaminen Tubettaminen Tiedonhaku – Etsijät-kilpailutapahtuma Tekijänoikeudet Sarjakuvat -> Diginäyttely

Hankasalmen kirjasto sai vuonna 2014 Allianssilta Nuori toimija –tunnustuksen yhteistyöstään nuorisopalvelujen kanssa. Toimijoilla on halu edelleen kehittää hyvää yhteistyötä. Hankkeen oheistavoitteena onkin kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyön vahvistaminen yhteisen koulutuksellisen työnohjauksen kautta. Tammikuussa 2014 järjestettiin kirjaston ja nuorisopalvelujen henkilöstölle strategian tornitalo –työpaja, jossa pohdittiin yhteistyön strategisia suuntaviivoja. Tätä työtä hankkeessa halutaan viedä eteenpäin. Kirjaston työntekijät voivat oppia nuorisotyöntekijöiltä mm. nuorten kohtaamiseen liittyviä taitoja ja nuorisotyön tekijät puolestaan kirjaston työntekijöiltä kirjaston aineistojen, palvelujen ja välineistön käyttöä nuorisotyössä. Mediakasvatuksen osa-alueilla molempien toimialojen työntekijät tarvitsevat ja kaipaavat koulutusta. Hankkeessa myös nuoret voidaan valjastaa opastamaan eri sektoreiden työntekijöitä esimerkiksi sosiaalisen median kanavien käytössä, jolloin syntyy sukupolvien välistä vuorovaikutusta myös toiseen suuntaan.

AIKATAULU Hanketta toteutetaan keväästä 2015 syksyyn 2016. Keväällä 2015 rekrytoidaan osa-aikainen projektityöntekijä, joka toteuttaa yhdessä nuorten kanssa kaksi teemailtaa. Syksyllä 2015 järjestetään 3 teemailtaa, ja keväällä 2016 neljä teemailtaa. Kirjaston ja nuorisopalveluiden työntekijät kohtaavat hankkeen aikana kaiken kaikkiaan 4-5 kertaa. Vanhempien mediakasvatusiltoja järjestetään 1-3. Hankkeen edetessä vastataan nouseviin kehitysehdotuksiin ja puututaan epäkohtiin muuttamalla ja muokkaamalla toimintatapoja, järjestämällä tarvittaessa myös muita teemailtoja kirjastolla. Lisäksi hankkeen yhteydessä edistetään muiden nuorisotoimijoiden kuten kulttuuritoimen, kansalaisopiston, koulujen, järjestöjen sekä nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa verkottumista, jolloin tapahtumia, työpajoja ja teemailtoja järjestetään myös muilla resursseilla kuin varsinaisella hankeavustuksella. Näin pyritään luomaan pysyviä verkostomaisen mediakasvatuksen muotoja ja rakenteita. Nuorten kiinnostuksen kohteiden pohjalta kirjastolla voidaan järjestää jatkossakin mediakerhoja, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää esimerkiksi kansalaisopiston kurssitoimintana.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta sekä kirjaston perushankintoihin kuuluvista kaluste- ja laitehankinnoista. Hankeavustus on suunniteltu käytettäväksi osa-aikaisen työntekijän palkkaan ja matkakustannuksiin, työpajoihin tarvittavien asiantuntijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin, tiedottamiseen ja markkinointiin sekä mahdollisten mediakasvatusvälineiden hankintaan (esim. kirjastolla olevan pelisalkun päivittämiseen). Edellä mainittuja taloudellisia panostuksia korvataan tarvittaessa nuorten tarpeiden mukaisilla hankinnoilla, mikäli niitä nousee esille työpajojen yhteydessä.

Samarbetspartner/s: 
Hankasalmen kunnan nuorisopalvelut, kansalaisopisto, koulutoimi, kulttuuripalvelut, Kulttuuriaitta, nuorisotoimijoiden yhteistyöverkosto
Tidigare projekt: 

Kirjasto mukana nuoren elämässä.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

TAUSTAA:

Hankasalmen kirjastopalvelujen aiemmassa, Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeessa kehitettiin Hankasalmen kirjastotoimen tila- ja palvelukonseptia, tiedottamista, aineistohankintoja ja sisällöntuotantoa paremmin nuorten toiveita vastaaviksi. Hankkeessa kehitettiin kirjaston lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja, nuorten osastoa ja tiedottamista nuorisoystävällisemmiksi. Lisäksi nuorten käyttöön otettiin pääkirjaston vajaakäytöllä ollut parvi, jonne perustettiin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkeliksi nimetty tila. Kirjaston nuorille suunnattuja palveluja, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkelin toimintoja ja nuorten tapahtumatuotannon kehittämistä toteutettiin moniammatillisessa yhteistyössä kunnan nuorisopalvelujen ja nuorisotoimijoiden yhteistyöverkoston kanssa. Kirjasto nuoren elämässä –hankkeen jälkeen todettiin, että mediakasvatukseen ja sisällöntuotantoon liittyvät toimenpiteet vaativat lisäkehittämistä.

Mediamylläkkä -hankkeessa kehitettiin edelleen Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeen jatkotoimenpiteissä mainittuja nuorten mediakasvatukseen liittyviä sisältöjä sekä kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä. Hankkeen aikana järjestettiin nuorille erilaisia mediaan ja mediakasvatukseen liittyviä työpajoja. Lisäksi järjestettiin kirjaston ja nuorisopalveluiden työntekijöille yhteisiä kohtaamisia, joissa vahvistettiin vuorovaikutuksellisesti koulutuksellisen työnohjauksen keinoin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Mediamylläkkä -hanketta toteutettiin keväästä 2015 kevääseen 2017. Hankkeelle jouduttiin hakemaan jatkoaikaa, koska kirjasto- ja nuorisopalvelujen henkilöstössä oli hankkeen toteutusaikana runsaasti vaihtuvuutta.

 

TOIMINTA:

Anime-, manga- ja cosplay-harrastajien miitti

Ensimmäisenä työpajana järjestettiin yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeen kanssa Hankasalmen ensimmäinen anime-, manga- ja cosplay-harrastajien miitti syyskuussa 2015. Työpajatilaan nostettiin kirjaston henkilökunnan toimesta esimerkkejä kirjaston mangakokoelmasta.Illan alkuun jokainen osallistuja sai valita mangakirjoista yhden, jonka kansi kuvasi jotenkin heitä, ja kertoa, kuka oli ja miksi oli juuri sen kuvan valinnut.

Illan asiantuntijoina olivat Arttu Seppi ja Iris Rönkkö. Arttu Seppi ja Iris Rönkkö ovat cosplayanneet yhdessä vuodesta 2008, jolloin he voittivat Suomen ensimmäiset World Cosplay Summit -kilpailun karsinnat. Kesällä 2009 he edustivat Suomea viikon mittaisella kisamatkalla Nagoyassa, Japanissa. Sen jälkeen he ovat siirtyneet järjestämään con-tapahtumien cosplay-ohjelmaa ja -kilpailuja. Cosplayaamisen ohella Arttu huolehtii muista cosplayaajista kantamalla mukanaan korjaussettiä, joka on pelastanut mm. maailman kuuluisimman cosplayaajan Alodia Gosiengfiaon puvun hajoamiselta.

Seppi ja Rönkkö kertoivat omista cosplay-kokemuksistaan tarinoiden, asujen ja videoiden muodossa, sekä keskusteluttivat nuoria, joista useammalla oli cosplay-kokemusta. Illan päätteeksi tutustuimme yhdessä kirjastolla tuona ajankohtana järjestettyihin cosplay- ja manganäyttelyihin. Tapahtumassa oli yhteensä seitsemän nuorta, joista viisi aktiivisia Japani-harrastajia. He olivat iloisia ja otettuja siitä, että heidän alakulttuurinsa huomioitiin pienessä kunnassa.

 

Kirjaston ja nuorisotyön kohtaamiset

Marraskuussa ja tammikuussa järjestettiin ensimmäiset kirjaston ja nuorisotyön kohtaamiset, joita ohjasi työnohjaaja, yrittäjä Tiina Honkonen. Ensimmäisessä kokoontumisessa tutustuttiin, ja mietittiin yhteisiä tarpeita ja kehittämisen kohteita, sekä käytiin läpi edellisessä hankkeessa tehtyä yhteistyön työskentelymateriaalia.

Toisella kokoontumiskerralla suunniteltiin tulevia nuorten työpajoja, ja nuorisopalveluiden tieto- ja neuvontatyöntekijä sekä tilatyöstä vastaava nuoriso-ohjaaja pitivät some-koulutusta nuorten käyttämistä sovelluksista koko ryhmälle. Toisella kokoontumiskerralla heräsi myös ajatus siitä, että kaikki kunnassa olevat valo-, äänentoisto-, musiikinteko- ja ääni-/kuva-/videoeditoinnin laitteet olisi hyvä listata ja laatia niihin käyttöohjeet sekä järjestää kohdennettua koulutusta, jotta myös nuoret pääsisivät ja oppisivat käyttämään laitteita.

Asiaa päätettiin lähteä viemään eteenpäin erillisessä työryhmässä, johon kuuluvat nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä, nuorisotyöntekijä, kulttuurityöstä vastaava kansalaisopiston suunnitteluopettaja sekä monenlaista mediaosaamista hallitseva kirjastovirkailija. He kokoontuivatkin huhtikuussa 2016 suunnittelemaan, miten koko kunnan medialaitteisto saataisiin helpommin käytettäväksi eri tahoille, ja miten kirjasto voisi kehittyä kunnan mediakasvatuksen keskukseksi.

Moniammatillisten kokoontumisten tuloksena vapaa-ajanpalvelujen medialaitteistoista on laadittu käyttöohjeita sekä paperiversioina että Youtube- opetusvideomuodossa. Lisäksi kulttuuripalvelujen videokameroita on alettu aktiivisesti lainata Hankasalmen kirjastoista. Myös kulttuuripalvelujen hankkima mikseripöytä annetaan kuntalaisille lainakäyttöön. Kirjastopalveluille päädyttiin hankkimaan 10 kpl ukuleleja, joita asiakkaat voivat lainata. Moniammatillisten kokoontumisten tuloksena kansalaisopisto järjestää syksyllä 2017 ukulele -kurssin ja sopivassa yhteydessä kirjastolla järjestettävissä tapahtumissa kuullaan ohjelmanumeroina myös ukulelen soittoa. 

Kolmannessa kirjasto- ja nuorisotyön kohtaamisessa sovittiin yhteisistä, Vinkkelin käyttöön liittyvistä pelisäännöistä ja hahmoteltiin suuntaviivoja tulevalle yhteistyölle. Lisäksi kirjasto- ja nuorisotyön henkilökunta tutustui pareittain nuorten suosimiin some-viestintäkanaviin. Mielenkiintoista keskustelua virisi myös pleikkarilla pelaamisesta, verkkopelaamisesta ja pelien ikärajoista. Sovittiin, että jatkossa konsolipelihankintoja tehdessä kysytään neuvoa nuorisotyöntekijöiltä.  Hankkeen aikana hankittu Playstation 4-konsoli peleineen tuli aktiivisempaan käyttöön, kun pleikkari jätettiin Vinkkeliin ja luovuttiin kirjaston tiskiltä lainattavasta pelisalkusta. Asiakastiskiltä noudettaviksi jätettiin ainoastaan peliohjaimet ja PS4-pelit.  


Mediataitoviikko koululla

Yläkoululta oli tullut nuorisopalveluille toive mediakasvatuksen järjestämisestä koululla, joten mediataitoviikon yhteyteen (koulun aikatauluista johtuen pajat pidettiin 15.-16.2.) syntyi luonteva yhteistyön paikka. Kaikille 7.-9.-luokkalaisille järjestettiin Mediamylläkkä-, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu-, sekä kulttuurisen nuorisotyön Assa!-hankkeiden ja Kuuhankaveden koulun tukioppilaiden kanssa mediapajapäivät. Pajapäivissä jokainen oppilas pääsi kiertämään yhteensä neljä mediakasvatukseen liittyvää työpajaa.

Pajojen aiheina olivat tietoturva, tekijänoikeudet, pelit ja pelaaminen sekä kaveritaidot netissä. Pajoja vetivät tukioppilaat, Assa!-hankkeen työntekijä sekä nuorisopalveluiden työkokeilija sekä kirjastovirkailijamme. Tekijänoikeuspajan vetäjäksi oli tilattu Mannerheimin Lastensuojeluliitolta kouluttaja, joka kuitenkin valitettavasti sairastui. Hänen tilallaan pajaa piti nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä.

Pajat onnistuivat hyvin, ja niissä kerättiin tietoa myös nuorten mediankäyttö- ja pelitottumuksista. Tietoa voidaan hyödyntää hankkeen tulevissa vaiheissa.

 

Vanhempainilta

Jatkoksi nuorten mediataitoviikolle järjestettiin kirjastolle keskiviikkona 17.2. mediakasvatusilta vanhemmille. Illan aiheena olivat sosiaalinen media sekä tietoturva ja tekijänoikeudet. Lehti-ilmoituksesta ja Facebook-tiedotuksesta huolimatta paikalle ei saapunut yhtään vanhempaa. Jatkossa onkin syytä miettiä, pitäisikö mediakasvatuksen osa-alueet sisällyttää selkeästi osaksi koulun vanhempainiltoja, jotta vanhempia saataisiin sitoutettua osallistumaan.

 

Valokuvauspajat

Huhtikuussa 2016 järjestettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden ja Assa!-hankkeen kanssa kaksipäiväinen valokuvauspaja 13-29-vuotiaille. Kurssin ensimmäinen osa järjestettiin pääkirjastolla ja toinen osa (kuvien käsittely) nuorisotyöpaja Taitotuvalla. Kurssilla opeteltiin osallistujien toiveista lähtevää valokuvausta (maisemakuvausta, henkilökuvausta, liikkuvan kohteen kuvaamista) sekä kuvien käsittelyä. Kuvien käsittelypajan paikaksi valikoitui Taitotupa, koska siellä oli useampia koneita, joilla kuvankäsittelyä pystyi harjoittelemaan samanaikaisesti. Jatkossa nuorilla on mahdollisuus käyttää kirjastolla sijaitsevan nuorisotiedotuspiste Vinkkelin koneen kuvankäsittelyohjelmia. Mukana oli viisi nuorta, joiden palaute työpajoista oli positiivinen. He kertoivat oppineensa paljon uutta. 

 

Elokuvatyöpajat

Hankasalmen kulttuuripalvelujen aloitteesta Hankasalmella alettiin suunnitella ja toteuttaa syksyllä 2016 Hankasalmi -dokumenttia, jonka työpajojen kokoontumispaikaksi valikoitui kirjasto. Elokuvahankkeeseen osallistettiin kaiken ikäisiä kuntalaisia, myös nuoria. Kuntalaiset saivat valita, osallistuvatko he käsikirjoitus- kuvaus-, ohjaus- vai editointityöpajoihin. Elokuvahankkeen tuottajana on hankasalmelaissyntyinen elokuva-alan opiskelija Eeva-Maija Manninen. Myös elokuvan musiikin toteuttaja on hankasalmelaissyntyinen nuori muusikko, Markus Penttinen. Myös mm. Hankasalmi -dokumentin kopterikuvaajissa ja dokumenttiprojektin some-vastaavana oli nuoriksi kuntalaisiksi lukeutuvia henkilöitä. 

Kuuhankaveden lukion ja yläkoulun kanssa viriteltiin uudenlaista yhteistyötä, kun Eeva-Maija Manninen piti Elokuvakerronnan keinot -kurssin lukiolaisille ja 8-luokkalaisille. Työpajoihin osallistui yhteensä 75 oppilasta. Nuoret ja opettajat antoivat positiivista palautetta kurssin annista. 

 

Tubettaja- ja urheilijavieraita 

Syksyllä 2016 järjestettyyn yökirjastoon haluttiin perinteistä poikkeavaa ohjelmaa. Nuorisopalvelujen kanssa ohjelmaa suunnitellessa iskettiin kultasuoneen, kun yökirjaston vieraaksi saatiin jyväskyläläisen tubettajakaksikon, Torviduon pojat. Heidän esityksensä koostui pelitubettamisesta ja meet and greet -osiosta, jossa nuoret pääsivät tapaamaan tubettajia henkilökohtaisesti. Tubettajavierailua saavuttiin katsomaan Hankasalmen ulkopuoleltakin, sillä vierailusta ja yökirjaston ohjelmasta kirjoitti myös Keskisuomalainen.  

Keväällä 2017 Vinkkelissä järjestetyssä Ruutuja ja urheilijoita -tapahtumassa nuorten vieraana olivat tuore mäkihypyn Suomen mestari Eetu Nousiainen ja nuori JYP-akatemin jääkiekkoilija Henri Niemi. Nuoria urheilijoita haastatteli urheilutoimittajaksi opiskeleva Eeva Honkonen, joka antoi myös tapahtumaan osallistuville nuorille mahdollisuuden esittää kysymyksiä urheilijoille.  Tapahtumaan liittyen kirjaston etupihalle järjestettiin lätkämaalit ja mahdollisuus lätkän pelaamiseen. Vinkkelissä oli esillä myös Eetu Nousiaisen mäkihyppysukset.  

 

Nuorten osallistamista 

Nuoria osallistettiin tapahtumien järjestämiseen ja kirjaston tilojen uudistamiseen jo Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeen yhteydessä. Vuoden 2017 Ystävänpäivän ilta -tapahtuman yhteydessä nuoria osallistettiin tekemään tiimeissä lumiveistoksia.  Illan ohjelmaan kuului myös kirjainpaja, jossa askarreltiin decoupage –tekniikalla tuunatut kirjaimet koristamaan pääkirjaston nuorten osastolle. Samalla saatettiin päätökseen Kirjasto mukana nuoren elämässä aloitettiin lasten ja nuorten osaston uudistaminen. Ystävänpäivän tapahtuma huipentui Änäri -turnaukseen, johon vaadittiin ennakkoilmoittautumiset, koska osallistujia oli jotenkin rajattava. Vinkkelissä järjestettiin myöhemmin keväällä myös FIFA-turnaus. 

Kirjastolaki ja nuorisolaki uudistuivat vuoden 2017 alusta.  Kuntaan perustettiin nuorisovaltuusto, joka järjesti kokoontumisensa pääkirjaston Vinkkeli -parvella. Mediamylläkkä -hankkeen aikana Vinkkeli -parven käyttäminen oleskelu-, oppimis- ja opiskeluympäristönä lisääntyi.  Hankkeen aikana nuoria osallistettiin Vinkkeli -parven kehitettämiseen. Nuorten ideoinnin seurauksena Vinkkeliin sijoitettiin nuorisopalvelujen mikroaaltouuni. Nuorten ideoimana Vinkkelissä järjestetään alkukesästä 2017 rajatulle osallistujamäärälle suunnattu Yö kirjastostossa -tapahtuma. 

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Mediamylläkkä -hanketta toteutettiin Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeen jatkohankkeena. Tämän vuoksi nuorille suunnattuja palveluja pystyttiin kehittämään normaalia pitkäjänteisemmin. Toisaalta Mediamylläkkä -hankkeen toteutuksessa oli ajoittain ongelmia, koska hankkeen toteutukseen osallistuneessa henkilöstössä oli jatkuvaa vaihtuvuutta. Useiden eri henkilöiden työpanos hankkeessa näkyy ideoiden moninaisuutena. Nuorisoon liittyviä hankkeita toteutettaessa huomattiin, että etenkin tapahtumia järjestettäessä raha ei ole tärkein resurssi, vaan merkittävämpiä ovat hyvät ideat (,joista parhaat tulevat nuorilta itseltään). Toinen hyvin tärkeä tekijä työpajoja ja tapahtumia järjestettäessä on nuorisotoimijoiden verkoston tuki. Mediamylläkkä -hankkeen loppuvaiheessa keskityttiin kehittämään sellaisia nuorisotoimijoiden verkoston toimintoja, joilla saataisiin jatkuvuutta nuorten mediakasvatukseen liittyvien sisältöjen kehittämiseen, koska tiedostettiin se, että jatkossa lähivuosina kirjasto ei tule toteuttamaan hanketta, jonka korokkeelle nostettuna kohderyhmänä olisivat nuoret. Tämän vuoksi mediasisältöjen kehittäminen yhdistettiin Mediamylläkkä -hankkeen loppuvaiheessa Hankasalmi -dokumentin toteuttamiseen, johon osallistuu nuorten lisäksi myös muun ikäisiä toimijoita. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda kirjastosta kunnan mediakasvatuksen keskus, jossa on tilaa ja mahdollisuuksia nuorten luovuudelle sekä omaehtoiselle ja ohjatulle harrastamiselle turvallisessa ja kasvua tukevassa ympäristössä. Hankkeessa nuorten luovuutta kehitettiin moniammatillisesta ja monimediaisesta näkökulmasta. Samalla huomattiin, että vastuullisen ja osallistavan mediakasvatuksen järjestäminen onnistuu parhaiten hyödyntämällä nuorisotoimijoiden verkostoa. Hankkeen aikana Hankasalmella alettiin nuorisopalvelujen toimesta järjestää Nuorten Hankasalmi -tapaamisia, joissa kokoontuu yhteen Hankasalmella nuorille vapaa-ajantoimintaa järjestäviä toimijoita. Nuorten Hankasalmi -verkosto lisää nuorisotoimijoiden tietoisuutta toistensa tekemisistä ja mahdollistaa jatkossa erilaisia yhteistyöprojekteja, yhteistiedottamista, resurssien yhdistämistä ja päällekkäisten toimintojen karsimista. Nuorten median käyttöön liittyvät kiinnostuksen kohteet ja tarpeet selviävät parhaiten, kun kirjasto jatkaa nuorisopalvelujen ja muiden nuorisotoimijoiden välistä yhteistyötä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tuoda kirjastoa tutuksi nuorille monipuolisena tiedon keskuksena sekä oppimis- ja opiskeluympäristönä. Tavoitteen suhteen päästiin hyvään alkuun ja Vinkkelin kävijämäärät selkeästi lisääntyivät hankkeen aikana. Tämän tavoitteen toteuttaminen jatkuu edelleen nuorisopalvelujen palkkaaman tieto- ja neuvontatyön hanketyöntekijän välityksellä. 

Mediamylläkkä -hankkeen työpajoissa toteutettiin ohjattua mediasisältöjen luomista sekä kouluaikana että nuorten vapaa-ajalla. Työpajat ovat toivottavasti rohkaisseet nuoria myös omaehtoiseen ja yhä monipuolisempaan mediasisältöjen tuottamiseen. Vinkkeliin nuorisopalvelujen toimesta hankitut videoeditointiin soveltuvat laitteet otettiin hankkeessa jossain määrin käyttöön. Niiden hyödyntäminen jatkuu kirjaston Kotiseutukokoelmat eläviksi! -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena oli, että uudet nuoret asiakkaat löytäisivät kirjastoon. Kohderyhmänä tässä suhteessa olivat etenkin ne nuoret, jotka eivät koe esimerkiksi perinteistä nuorisotilatoimintaa omakseen, mutta jotka hyötyisivät ryhmätoiminnan eduista ja kirjaston tarjoamista palveluista. Heidät on tavoitettu hyvin hankkeen yhteydessä järjestetyissä työpajoissa ja tapahtumissa.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston nuorille välittämien mediasisältöjen kehittäminen nuorisotoimijoiden verkoston kanssa yhteistyössä.

Videoeditointivälineistön ja digitointiparven kehittäminen Kotiseutukokoelmat eläviksi! -hankkeessa. Nuorten osallistaminen mm. elokuvahankkeen loppuun saattamisessa. 

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
30/04/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 000
Egen finansiering: 
€1 700
Budget sammanlagt: 
€15 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 358
Egen finansiering: 
€1 358
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
710henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
350henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000