Mediataitoja maakuntaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
0405751097
Kirjaston sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on, että koko Lapin kirjastojen henkilökunta osaa opastaa asiakkaita heidän aineistotarpeissaan sekä tekniikan että sisältöjen osalta. Toinen tavoite on markkinoida kirjastoa ja saada asiakkaiden tietoisuuteen kirjastojen laajeneva palvelutarjonta. Valtakunnallisesti hanke liittyy laajempaan tavoitteeseen lisätä kansalaisten teknisiä ja sisällöllisiä valmiuksia käsitellä erilaisia mediasisältöjä. Mediataitoja maakuntaan -hanke täydentää valtakunnallista Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanketta viemällä sen tavoitteita käytäntöön Lapin kirjastoissa. Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti maakunnan kirjastojen henkilökunta, mutta myös asiakkaat.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

xx

Kuvaus : 

Henkilökunnan mediataidot ovat keskeinen osa tulevaisuuden kirjastopalveluita, mutta korostuvat erityisesti kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä, missä kirjastojen toimintojen ja palveluiden tulisi tukea tulevaisuuden oppimistavoitteita. Hankeessa vastataan Lukuintoa Lapissa -hankkeen (käynnistyi 1.9.2014) tausta-aineiston kartoitusvaiheessa ilmenneisiin tarpeisiin vahvistaa Lapin kirjastojen osaamista. Parhaiten tämä tapahtuu paikan päällä toteutetulla osallistavalla työpajamuotoisella koulutuksella.

Kirjastojen e-aineistoja ja mediasisältöjä tulee myös markkinoida aktiivisemmin, jotta asiakkailla on tietämys siitä, mitä kirjastoista löytyy. Aineistojen käytön rinnalla yleistyy myös sisältöjen oma tuottaminen mm. osana kirjastopalveluiden markkinointia ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Henkilökunnan mediataitojen tukeminen vahvistaa siten myös Lapin kirjastojen imagoa kehittyvinä kirjastoina ja kiinnostavina yhteistyökumppaneina.

Hankkeen tavoitteena on, että koko Lapin kirjastojen henkilökunta osaa opastaa asiakkaita heidän aineistotarpeissaan sekä tekniikan että sisältöjen osalta. Toinen tavoite on markkinoida kirjastoa ja saada asiakkaiden tietoisuuteen kirjastojen laajeneva palvelutarjonta. Valtakunnallisesti hanke liittyy laajempaan tavoitteeseen lisätä kansalaisten teknisiä ja sisällöllisiä valmiuksia käsitellä erilaisia mediasisältöjä. Mediataitoja maakuntaan -hanke täydentää valtakunnallista Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanketta viemällä sen tavoitteita käytäntöön Lapin kirjastoissa. Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti maakunnan kirjastojen henkilökunta, mutta myös asiakkaat.

Hankkeessa vieraillaan Lapin kirjastoissa ja/tai seutukirjastoissa opastamassa henkilökohtaisesti e-aineistojen ja muiden mediasisältöjen käyttöä sekä tuottamista yhteistyössä niiden kirjastojen kanssa, jotka ovat hankkineet teknisiä laitteita kuten tablettitietokoneita. Toteutuksessa huomioidaan kuitenkin alueellinen kattavuus sekä kirjastojen omat valmiudet toimia vertaistukena jatkossa. Hankkeessa koulutetut henkilöt muodostavat maakunnallisen asiantuntijaverkoston mediasisältöjen ja e-aineistojen hankinnassa sekä käytön opastamisessa asiakkaille. Hankkeessa laaditaan markkinointisuunnitelma sekä tuotetaan materiaalia mm. e-aineistojen yhtenäiseen markkinoimiseen valtakunnallinen yhteistyö huomioiden sekä kirjastojen mediasisältöjen ja niihin liittyvien palveluiden esille tuomiseen. Markkinomateriaalin suunnittelussa voidaan hyödyntää Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaamista. 

Hanke kestää yhdeksän kuukautta, ja alkaa vierailuilla. Hanke päättyy mahdolliseen loppukoulutuksen järjestämiseen. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä ja hyödynnetään vakituisen henkilöstön asiantuntemusta, josta koostuu hankkeen omarahoitusosuus.

Aiemmat hankkeet: 

Lukuintoa Lapissa

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen projektisuunnitelma, väliraportti ja loppuraportti: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0d64a61d-f460-4220-a27f-545713abb146

Mediataidot Lapin kirjastoissa: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=5836a293-71dc-4899-bebb-71d6cc57c6ee

Vuosikello toiminnan suunnitteluun: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=243128e1-2a33-466b-89a6-b3118b945738

Hanke-esittely YKN kevätkokouksessa Rovaniemellä 7.4.2016: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kirjasto/Maakuntakirjastosivu-

Tulostettavat ja painettavat materiaalit e-aineistojen markkinointiin (kirjanmerkki, diapohja, infopohja, hyllynreunainfo)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen alueellinen toiminta käynnistyi syksyllä 2015 kirjastovierailuilla Lapin kirjastoihin. Vierailujen aikana opastettiin kirjastojen henkilökuntaa e-aineistojen ja muiden mediasisältöjen käytössä ja tuottamisessa. Vierailut kestivät yhden työpäivän, ja niiden ohjelma sisälsi sekä tiedon jakamista että itsenäistä työpajamuotoista työskentelyä. Työpajatyöskentelyssä hyödynnettiin kirjastojen omia laitteita ja Rovaniemen kaupunginkirjaston-Lapin maakuntakirjaston lainattavia tabletteja. Kirjastovierailuilla puhuttiin e-aineistoista, harjoiteltiin niiden käyttöä ja käytön opastusta, saatiin vinkkejä e-aineistojen markkinointiin sekä tutustuttiin helppojen mediasisältöjen tuottamiseen verkkoon osana kirjaston asiakaspalvelua ja näkyvyyttä. Käytössä olivat mobiililaitteet ja välineenä Instagram (+ Facebook). Keväällä 2016 toteutuivat viimeiset kirjastovierailut ja hankkeen alueellinen koulutuspäivä 28.4.16. Tilaisuudessa jaettiin hyviä käytänteitä kirjastojen e-aineistoihin ja sähköiseen lukemiseen, mediakasvatukseen ja tapahtumalliseen sosiaaliseen kirjastoon liittyen. Lisäksi keväällä järjestettiin kirjatrailerityöpaja Lapin kirjastojen henkilöstölle.

Syksyn kuluessa hankkeesta tuotettiin toimintaa valtakunnallisiin tapahtumiin, teemapäiviin tai -viikkoihin, jotka tukivat hankkeen tavoitteita. Toiminnan suunnittelua varten laadittiin vuosikello, joka sisälsi teemaviikot/päivät tai kampanjat, joita voitiin hyödyntää e-aineistojen ja mediasisältöjen markkinoinnissa. Toimenpiteet olivat esimerkiksi osallistumista valtakunnallisiin kampanjoihin tai toteutuivat osana kouluyhteistyötä. Tavoitteena oli tuoda kirjastoa ja kirjaston digitaalisia aineistoja esille tuoreesti ja kiinnostavasti. Uutena markkinointitoimenpiteenä testattiin kansainvälistä ravintolapäivää syksyn pelipäivänä 21.11.15 ja keväällä 21.5.16. Päivät kytkettiin kirjallisuuden kansainvälisiin merkkivuosiin, ja niiden aikana tuotiin esiin kirjaston sähköisiä aineistoja. Kevään 2016 teemaviikkojen aikana testattiin uusina toimintamuotoina kirjallisuutta, sarjakuvaa, elokuvaa ja musiikkia yhdistävää mediavinkkausta ja virtuaalista vinkkausta monin eri välinein uusimpana lanseerauksena suoratoistopalvelu Periscope.

E-aineistojen markkinointiin suunnatut materiaalit saatettiin syksyn 2015 kuluessa valmiiksi ja Lapin kirjastojen käyttöön.  Markkinointimateriaalin avulla tehtiin e-aineistot ja niihin liittyvät palvelut näkyväksi erityisesti kirjastotilassa. Materiaalin suunnittelussa otettiin huomioon valtakunnallinen yhteistyö ja hyödynnettiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaamista. Materiaalien graafisesta suunnittelusta vastasi hankkeeseen palkattu tuore taiteen maisteri Anna-Mari Nukarinen (TaM). Lapin kirjastoissa otettiin vuoden 2015-2016 vaihteessa uudet materiaalit käyttöön mm. sanomalehtisaleissa, ja kevään myötä kannustettiin kirjastoja hyödyntämään myös muita materiaaleja. Kaikki materiaalit ovat Lapin kirjastojen käytettävissä ja täydennettävissä sähköisessä materiaalipankissa (Google Drive), jonne on koottu hankedokumentteja sekä vuosikello, koulutuspäivien materiaalit ja e-aineistoihin liittyvät tulostettavat markkinointimateriaalit. Hankkeen e-aineistopinssit jaettiin kirjastovierailujen yhteydessä koulutuspäiviin osallistuneille.

Valtakunnallisesti hanketta ja sen toimenpiteitä esiteltiin YKN kevätkokouksessa Rovaniemellä 7.4.16 ja kutsuttuna Oulussa 20.5.16. Hanke nähtiin valtakunnallisesti kiinnostavana ja sen uudet toimintamuodot kuten tapahtumat, koulutukset ja sosiaalista mediaa hyödyntävät työpajat tuoreina ja innostavina. Lisäksi hankkeessa tehtiin opintomatka Tallinnaan ja Helsinkiin 24-27.5.16. Matkan tavoitteena oli lisätä tietämystä e-kirjastokentästä, erilaisista mediasiällöistä ja niihin liittyvistä palveluista sekä Suomessa että Virossa.

Hankkeen toimenpiteistä kirjastovierailut maakuntaan osoittautuivat erittäin toimiviksi, ja saivat positiivista palautetta sekä osallistujilta itseltään että muilta kirjastoammattilaisilta. Koulutuspäivien sisällöt olivat ajankohtaisia ja riittävän käytännönläheisiä vastaten arjen kirjastotyön tarpeisiin. Koulutuspäivien vaikuttavutta pyrittiin todentamaan osallistujille suunnatuilla kyselyillä. Testatut uudet toimintamallit kuten mediavinkkaus ja virtuaalivinkkaus saivat hyvää palautetta sekä kirjastoammattilaisilta että loppukäyttäjiltä, koulujen opettajilta ja oppilailta. Vastaavaa toimintaa toivottiin lisää sekä paikallisesti että maakunnallisesti. Virtuaaliset välineet ja sähköiset aineistot nähtiin erittäin tärkeinä apuvälineinä niukkojen resurssien kanssa kamppaileville pienille kirjastoille sekä kouluille. Virtuaaliset palvelut ja mobiililaitteet ovat osa sekä tulevaisuuden koulua että kirjastoa, ja tukevat siten kirjastoja niiden laajenevissa tehtävissä. Hankkeessa testattuja välineitä/medioita olivat Instagram, Facebook, Periscope, YouTube, Video Show (editointiohjelma) ja videoneuvottelu. Jatkossa kirjastot voivat hyödyntää kyseisiä välineitä myös sisältöjen avaamisessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Hankkeen vaikuttavuutta on vaikea arvioida lyhyellä hankekaudella. Vaikutukset todentuvat viiveellä ja ovat todennäköisesti usean eri toimenpiteen yhteistä tulosta. Hankkeen voidaan todeta madaltaneen kynnystä käyttää mediaa/sosiaalista mediaa, ja useissa kirjastoissa on otettu käyttöön uusia välineitä kuten Instagram, YouTube tai editointiohjelma Video Show. Mediataidot mm. e-aineistojen käytön opastuksessa ovat arkipäiväistyneet. Myös aineistojen monipuoliseen  markkinointiin on kiinnitetty huomiota. Hankkeen toiminta on omalta osaltaan toteuttanut tavoitteita, joita tämän päivän ja tulevaisuuden kirjastolle asetetaan mm. uudistuvassa kirjastolaissa (1.1.2017) ja Lapin kirjastoille luodussa strategiassa. Hanke on tukenut myös kirjastohenkilöstön osaamisen ylläpitoa. 

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää Sähköinen oheislukemisto -pilottihankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää, minkälaisia kokemuksia e-kirjoista oheislukemistopalveluna syntyy sekä kartoittaa sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteita ja kustannuksia. Hankkeessa selvitetään sähköisen oheislukemiston käyttöönottoa kohderyhmänä maakunnan yläkoulut ja lukiot sekä Lapin kirjastot. Alustava hankeaika on 1.9-30.11.2016, minkä jälkeen toiminta jatkuu osana kirjastopalveluita.

Hankkeessa tuotettu dokumentti Lapin kirjastohenkilöstön tarvittavista mediataidoista jaetaan kaikille Lapin kirjastoille. Sitä käytetään pohjana ja työstetään mediataitojen osalta eteenpäin osana syyskuussa 2016 käynnistyvää Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanketta. Hankkeessa luotu vuosikello otetaan käyttöön Lapin kirjastoissa apuvälineeksi vuosittaisen toiminnan suunnittelussa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 150
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€48 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 399
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
104henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
30kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 181henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€32 782

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen ja erittäin tarpeellinen.

Hankkeelle on siirretty päätöksellä LAAVI/1911/07.03.08/2014 8719 euroa hankkeelta Käyttäjä palvelun keskiössä.

 
okm
avi