Meidän kirjasto! - kouluyhteistyön syventäminen
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vesilahden kirjasto
Bibliotekets adress : 
Lindinkuja 1
37470
Ansvarsperson : 
Mika Seppänen
Telefonnummer : 
0401335330
E-post : 
mika.seppanen@vesilahti.fi
Projektets målsättning: 

Tämän hetkisellä hankeavustuksella Vesilahden kirjaston palvelukokonaisuutta uudistetaan merkittävästi
palvelemaan monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä. Rakennetussa palvelukonseptissa kuvataan eri käyttäjäryhmien palvelutarjottimet.
Uuden hankehaun tavoitteena on syventää erityisesti kouluyhteistyötä. Palvelutarjottimen kuvauksen pohjalta tehdään tarkka suunnitelma ja vuosikello kouluyhteistyöstä. Suunnitelma sisältää eri vuosiluokille suunnatut palvelupaketit ja -teemat sisältäen kirjastossa tapahtuvat palvelut ja kirjaston ulkopuolelle tarjotut palvelut. Uudesta opetussuunnitelmasta nostetaan keskeisiä tavoitteita mm. monilukutaidon, medialukutaidon, lukemisen ja kirjoittamisen alueilta, joita kirjastoyhteistyön kautta voidaan toteuttaa. Hankkeen avulla reagoidaan lukutaidon tason heikentymiseen ja kirjallisuuden käytön vähenemiseen. Uusi kirjasto toimii merkittävänä oppimisympäristönä jatkossa etenkin koululaisille. Kirjaston oppimisympäristöt ja henkilökunnan opastus nousevat tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Kirjasto toimii myös tutkivan ja toiminnallisen oppimisen, ryhmätöiden ja projektien tärkeänä oppimisympäristönä. Henkilökunnan osaamista lisätään palvelemaan kouluja monipuolisesti sekä suunnitelman tavoitteiden, sisältöjen ja toimintatapojen mukaisesti. Hublet-tablettien järjestelmän ja interaktiivisen taulun hankinta tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja kirjaston monipuolisten oppimisympäristöjen ja palveluiden tarjontaa. Hankkeen avulla kokeillaan koululaisille suunattua klinikkamuotoista työskentelyä ja tutor-toimintaa. Hanke tukee erityisesti osallisuutta, moni- ja laaja-alaisia kokonaisuuksia ja elinikäistä oppimista. Hanke keskittyy teemaan nro 3. elinikäinen oppiminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osallisuus arvioidaan osallistuvien tahojen määrän ja kertojen mukaan. Kunnan perusopetuksen pedagoginen ohjausryhmä, koulujen yhteistyöopettajat ja koulujen henkilökunta osallistuvat kouluyhteistyön suunnitelman tekemiseen ja kommentoivat suunnitelmaa työn edetessä. Oppilaskunnat, vanhempainyhdistykset, nuorisovaltuusto ja sivistyslautakunta osallistuvat mahdollisuuksien mukaan suunnittelutyöhön. Kouluyhteistyön käynnistyttyä suunnitelman mukaisesti, opettajat ja oppilaat pääsevät antamaan palautetta palveluista ja arvioimaan suunnitelman toteutumista ja palvelupakettien toimivuutta. Kirjaston henkilökunta kirjaa oppilasryhmien/oppilaiden määrät sekä toteutuneet koulujen palvelupaketit. Tästä selviää myös, onko kaikki koulut (myös kauempana sijaitsevat) saaneet tasa-arvoisesti kirjaston palveluita (suunnitelman minimitaso).
Hankkeen ohjausryhmänä toimii monialainen tiimi. Tiimi seuraa työn edistymistä sekä tavoitteiden, suunnitelman, aikataulun ja talouden toteutumista hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen kokouksissaan. Hankkeen päätyttyä tehdään hankeselvitys, joka sisältää tuloksellisuusarvioinnin.

Projektbeskrivning : 

Hankehenkilö tekee kouluyhteistyön suunnitelman ja vuosikellon koontityötä. Pohjana työlle toimii uuden kirjaston palvelukonseptissa kuvattu kouluyhteistyön palvelutarjotin. Tämän pohjalta lähdetään rakentamaan tarkempaa suunnitelmaa kouluyhteistyön syventämiseksi yhdessä koulujen ja yhteistyötahojen kanssa (huhti-elokuu 2018). Hublet-tablettijärjestelmä hankitaan kevään 2018 aikana. Henkilökuntaa koulututetaan uusien laitteiden käyttöön ja kouluyhteistyöhön huhtikuusta 2018 alkaen. Kouluyhteistyö uudessa kirjastossa käynnistetään syyskuussa 2018. Hankehenkilö kiertää kouluilla opastamassa suunnitelman käyttöönotossa ja tarkentamassa vuosikelloa elo-syyskuussa 2018. Eri vuosiluokille suunatuissa paketit sisältävät myös etu- ja jälkikäteistehtäviä kirjastovierailuun liittyen. Oppilasryhmät alkavat vierailemaan uudessa kirjastossa syyskuussa 2018 alkaen. Opettaja ja kirjastohenkilö tarkentavat vielä vierailusuunnitelmaa ja rakentavat työparina osan kirjastovierailuista. Hankehenkilö ja kirjaston henkilökunta opastavat uusien tilojen, välineiden ja palveluiden käytössä. Kirjastohenkilökunta toimii kirjasto-tutoreina tai opettajan työparina. Jatkossa myös vanhemmat oppilaat voisivat toimia nuoremmille kirjastotutoreina tai kirjastokummeina. Tietyille ikäryhmille lähdetään kokeilemaan klinikkatoimintaa, joka perustuu tutkivaan oppimiseen ja pienryhmätoimintaan. Erityisesti klinikkatoiminnassa, mutta myös muussa koululaisten kirjastotyöskentelyssä korostuu monipuolinen oppimisympäristö ja TVT-välineet. Interaktiivinen taulu hankitaan vuoden 2019 alussa, jolla täydennetään ja laajennetaan tutkivan oppimisen ja klinikkamuotoisen oppimisen välineistöä.
Kouluyhteistyön suunnitelmaa ja vuosikelloa ja toimintatapoja päivitetään saadun palautteen mukaisesti.

Samarbetspartner/s: 
Koulujen oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset, nuorisovaltuusto, sivistyslautakunta. Opettajat ja oppilaat.
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
30/06/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 900
Egen finansiering: 
€5 500
Budget sammanlagt: 
€22 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000