Meidän kirjastomme: kirjaston mahdollisuudet elämän eri vaiheissa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaskisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 34
64260
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Suurla
Puhelin : 
0405042535
Sähköposti : 
sirkka.suurla@kaskinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 3: elinikäinen oppiminen. Innovatiivinen ja luova kohderyhmittäin räätälöity projekti, jonka aikana syntyy yhteistyörakenteita, jotka ylläpitävät monipuolista kirjaston käyttöä koko elämänkaaren ajan. Kirjaston mahdollisuuksia tehdään tutuksi eri tavoin: kirjastoseikkailu lapsille, oma tila -projekti nuorille, sekä kirjasto tulee luokse: ikäihmisille. Hanke on kaksikielinen ja palvelee kaksikielisen kaupungin tarpeita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan määrällisten ja laadullisten mittarien avulla. Lainausmäärien seuranta ja analyysi:  erityisesti lasten ja nuorten aineisto, digitaalinen aineisto, celia-aineisto. Tilastoidaan hankeaikana toteutuneet kirjastovierailut sekä uusien asiakkaiden määrä ikäryhmässä alle 15-vuotiaat. Lisäksi toteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus ja vaikuttavuusakartoitus eri kohderyhmissä, esimerkiksi ryhmässä kouluikäiset nuoret sekä ryhmässä kunnalliset yhteistyötahot, kuten koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunta, sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajat.

Kuvaus : 

Kirjastoseikkailu. Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset

Alle kouluikäisten lasten osallistamiseksi projektihenkilö tuottaa yhdessä kirjastovirkailijan ja kirjastotoimen johtajan kanssa ohjelmakokonaisuuden, jossa kirjasto tulee tutuksi pelillisin, satuimprovisaation ja leikin keinoin. Lapset saavat seikkailla kirjastossa, jossa heille helposti lähestyttävä satuhahmo antaa tehtäviä, arvoituksia ja etsittäviä kirja-aarteita. Ohjelmaan kuuluvat varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten kirjastovierailut, sekä kaikille lapsiperheille suunnatut avoimet kirjastotapahtumat.

Kirjastovierailujen ja tapahtumien yhteydessä varhaiskasvattajille ja lapsiperheille annetaan mahdollisuus perehtyä Eepos-kirjastojen nettisivun kautta tehtäviin asioihin, kuten aineiston uusiminen, seutuvaraukset, kirjavinkit, sekä opastus digitaalisen aineiston käyttöön. Tehdään tutuksi kirjastosta löytyvää aineistoa ja innostetaan ahkeraan lainaamiseen lasten askarteleman lukupuun ja muiden yhteisöllisten keinojen turvin.

Kokonaisuuden tavoitteena on nostaa ja monipuolistaa kirjaston eri palveluiden käyttöä, sekä tuoda kirjaston mahdollisuuksia lähelle vanhempien ja varhaiskasvattajien arkea. Tavoitteena on tehdä kirjastosta tuttu ja luonteva paikka viettää aikaa, ja kasvattaa lapsista osaavia ja aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Autetaan lapsia ymmärtämään, että he voivat itsenäisinä uteliaina oppijoina kirjaston kautta laajentaa horisonttiaan. Kirjastoseikkailun metodit ja materiaalit luodaan siten, että niitä voi käyttää alueen muissakin kirjastoissa, ja kehitetty työtapa voi jäädä jatkuvaan käyttöön Kaskisissa.

--

Oma tila- projekti. Lasten ja nuorten oma kirjasto. Kohderyhmä: kouluikäiset lapset ja nuoret

Kouluikäisten lasten osallistamiseksi tuotetaan ohjelmakokonaisuus, jossa tuodaan esiin kirjaston puitteita yhteisöllisenä, osallistavana paikkana, jossa lasten ja nuorten on mahdollista tuoda esiin ajatuksiaan kansalaisina ja aktiivisina kaupunkilaisina.

Nuoret kutsutaan mukaan kirjaston kehittämistyöhön. Yhteistyökumppanina tässä on nuorisotoimi sekä nuorisovaltuusto. Lapset ja nuoret saavat kertoa visionsa siitä, millaiset puitteet ja sisältö kirjastossa palvelevat lasten ja nuorten tarpeita. Näihin toiveisiin pyritään vastaamaan Kaskisten kaupunginkirjaston kehittämissuunnitelmissa, ja katsotaan, missä määrin kirjaston nykyisten resurssien puitteissa näihin voidaan välittömästi vastata.

Kaskisten kaupunginkirjastossa ei ole tällä hetkellä kouluikäisten lasten ja nuorten nurkkaa. Hankkeen tavoitteena on luoda tällainen tila, jossa nuorten omaehtoista yhdessä tekemistä, läksyjen tekemistä ja opiskelua kannustetaan. Samalla tämän yhteisöllisen tekemisen kautta tuodaan myös kirjaston sisältöpalveluita lähelle. Teemme kirjaston monipuolista aineistoa tutuksi, ja kasvatamme lapsista ja nuorista osaavia ja aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Tavoitteena on, että lapset osaavat käyttää eepos-sivuston mahdollisuuksia keksiä luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa, tehdä seutuvarauksia, sekä ottaa lainaan digitaalista aineistoa. Lisäksi lapsia ja nuoria rohkaistaan käyttämään hyväkseen kirjaston henkilökunnan asiantuntemusta.

Nuorisotoimen lisäksi yhteistyökumppaneina ovat alakoulut Kaskisten koulu sekä Kaskö svenska skola, joiden kanssa yhteistyössä lisätään kirjastovierailuja, joissa panostetaan lasten ja nuorten kasvuun itsenäisiksi ja uteliaiksi kirjastopalveluiden käyttäjiksi. Tavoitteena on tehdä kirjastosta luonteva osa lapsen oppimispolkua, ja tätä tuetaan tuomalla kirjaston mahdollisuuksia lähelle myös koulun kautta. Kirjastovierailut toteutetaan kirjastoseikkailun muodossa, jossa pelillisin ja tarinaimprovisaation keinoin tehdään kirjaston käyttöä ja erilaisia aineistoja ja aineistoluokkia tutuksi. Tässä yhteydessä satsataan myös siihen, että koulujen henkilökunta perehtyy Eepos- kirjastojen sivuston käyttöön ja sitä kautta avautuviin mahdollisuuksiin etsiä aineistoa, tehdä varauksia sekä lainata digitaalisia aineistoja.

--

Kirjasto tulee luokse: Kirjasto vanhus- ja vammaispalveluiden tukena

Hankkeen aikana tutkitaan, miten Kaskisten kaupunginkirjasto voisi olla läheisemmin mukana vanhus- ja vammaistyön arjessa. Hanke tekee tämän osallistavan yhteistyön kautta: kumppanina on vanhus- ja vammaisneuvosto. Kehittämismahdollisuuksia etsitään myös yhdessä kaupungin ikäihmisille suunnattujen palveluiden, kuten esimerkiksi kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksikön piiristä. Tutkitaan, miten sellaisetkin henkilöt, jotka eivät itse pääse kirjastoon voisivat nauttia kirjaston tarjoamista mahdollisuuksista. Työmetodina on hanketyöntekijän luotsaama osallistava ja kuunteleva kartoitus, uusien yhteistyömuotojen luominen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen nykyisten palvelujen saatavuuden ja tunnettuuden parantamiseksi. Kehitetään kirjojen, aikakausilehtien, äänikirjojen, digitaalisten aineistojen ja CELIA- aineistojen tunnettuutta ja saatavuutta tälle kohderyhmälle. Tavoitteena on osallistaa ikäihmisiä sekä vammaisryhmien edustajia kirjastopalveluiden kehittämisessä, ja nostaa kaikkien kirjastoaineistojen käyttöastetta ja saatavuutta tässä kohderyhmässä.

--
Koko hankekokonaisuuden merkittävin osuus pyritään toteuttamaan elokuun 2018 ja toukokuun 2019 välisenä aikana. Tälle ajanjaksolle painottuu hankkeeseen palkattavan projektihenkilön työpanos. Tämän jälkeisenä aikana hankkeen aikana luodut uudet rakenteet vakiinnutetaan osaksi yhteistyökumppanien ja kirjaston välisiä toimintatapoja.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Sivistystoimi: varhaiskasvatus, koulut, nuorisotoimi, ikäihmisten palveluntuottajat, yhdistykset
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000