Meidän yhteinen kirjasto : Lapin yhteinen kirjasto - projektin jatkohanke
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040 591 8923
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Salla Erho
Puhelin : 
040 575 1097
Sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 
  • Vahvistaa Lapin yleisten kirjastojen yhteistyötä
  • Valmistella Lapin yleisten kirjastojen käytäntöjen yhtenäistämistä tulevaa kirjastojärjestelmäyhteistyötä varten
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutus ja tietokantojen siivous

Kuvaus : 

Meidän yhteinen kirjasto : Lapin yhteinen kirjasto - projektin jatkohanke

Lapin yhteinen kirjasto -projekti on vuosina 2011-2013 käynnissä ollut hanke, jonka tavoitteena on ollut kirjastojärjestelmäkartoitusten lisäksi selvittää mahdollisuudet nykyisen Lapin kirjasto -kimpan laajenemiseen koko Lapin yleisten kirjastojen kimpaksi.

Lapin yhteinen kirjasto -hankkeessa on tehty selvitys Lapin yleisissä kirjastoissa käytössä olevista kirjastojärjestelmistä (PallasPro ja Origo) ja kirjastojärjestelmien ylläpitokuluista. Lisäksi on selvitetty tarjolla olevat pohjoismaisissa yleisissä kirjastoissa käytössä olevat kaupalliset kirjastojärjestelmät. Nykytilanteen pohjalta, mutta tulevia tarpeita ja kirjastojen toimintojen muutoksia painottaen, hankkeessa on työstetty Lapin yleisten kirjastojen yhteistä kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyä tulevaa järjestelmänvaihtoa varten.

Etelä-Lapin yleiset kirjastot ovat tehneet periaatteellisen päätöksen yhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisesta liittymisestä Lapin kirjasto-kimppaan tulevan järjestelmänvaihdon yhteydessä. Hankkeen tavoitteiden mukaan yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty myös laajemmin. Projektista on osallistuttu aktiivisesti kansallisen Uuden kirjastojärjestelmän valmistelu -hankkeen (UKJ) työhön, jossa tavoitteena on saada aikaan yhteinen kansallinen kirjastojärjestelmä eri sektoreiden kirjastoille. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmiä on selvitetty Joensuun seutukirjaston projektissa, ja Lapin yhteinen kirjasto on mukana Oulun maakuntakirjaston hankkeessa arvioimassa toteutuksen käyttökelpoisuutta muissa kirjastoissa.

Keskeinen näkökulma hankkeessa on ollut kirjastojen keskeiseen työkaluun, kirjastojärjestelmään ja sitä koskeviin kysymyksiin liittyvän tietouden lisääminen kirjastoissa, sekä valmistautuminen tuleviin muutoksiin, koskevatpa ne suoraan joko kirjastojärjestelmää tai laajenevaa yhteistyötä. Hankkeen tavoitteita ja tuotoksia on käyty esittelemässä kirjastoissa, ja kirjastojen henkilökunta on kutsuttu osallistumaan mm. vaatimusmäärittelytyöhön.

Hankkeen tavoitteet:

  • Vahvistaa Lapin yleisten kirjastojen yhteistyötä
  • Valmistella Lapin yleisten kirjastojen käytäntöjen yhtenäistämistä tulevaa kirjastojärjestelmäyhteistyötä varten
  • Valmistella Lapin PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmien tietokantoja järjestelmänvaihtoa varten

Hankkeen toteutus:

1.   Kevyt kyläily

Järjestetään Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle mahdollisuus tutustumisiin toisiin Lapin yleisiin kirjastoihin kevyiden kyläilyjen avulla. Hanke mahdollistaa noin 40 kirjastoammattilaisen vierailun toisessa Lapin yleisessä kirjastossa. Hanke maksaa kyläilijän matka- ja majoituskulut sekä päivärahan. Kaksi päivää kestävän kyläilyn aikana kyläilijä tutustuu kirjaston palveluihin, toimintoihin ja kokoelmiin. Kyläilyn jälkeen kyläilijä kirjoittaa vierailustaan lyhyen raportin, joissa kertoo kokemuksistaan ja huomioistaan, ja mitkä käytännöt/tavat hän haluaisi viedä omaan kirjastoonsa, ja mitä kehittämisehdotuksia hänellä olisi vierailun kohteena olleelle kirjastolle.

2.  Koulutus

Keväällä 2015 järjestetään koulutus, jossa käsitellään kevyessä kyläilyssä saatuja kokemuksia, sekä etsitään yhteisiä  
toimintatapoja, joita voidaan viedä käytäntöön tulevassa Lapin yhteisessä kirjastossa. Koulutukseen pyydetään puheenvuoroja
myös muista vastaavista kirjastoista, joissa useampia kirjastoja on yhdistetty kimpaksi.

3.   PallasPro- ja Origo-tietokantojen siivous

Vuoden 2014 aikana käydään läpi Lapin yleisten kirjastojen tietokannat kirjastojärjestelmän vaihtoa varten. Tietokantojen   
virheet kartoitetaan joko hankittavalla konversio-ohjelmalla tai tietokantojen aineistosta eli ns. ”tietokantadumpista”  
tehtävällä tutkimuksella. Siivoustyö tehdään usein toistuvissa virheissä ohjelmisto-ajoina, mutta siivoukseen on palkattava 
myös ammattitaitoinen luetteloija käsin tehtäviin korjauksiin.

Hankkeen rahoitus:

Haettava avustus   6300
Hallinnointi:
työntekijä 6 kk      18500
toimistokulut, tilat, laitteet, it-kulut  1200

Kyläily (n.40 henkeä)
matkat    6000
majoitus  6000
päivärahat 2000

Koulutus, sis. osallistujien (n. 40 hlöä) ja puhujien kulut
ruokailut 1300
majoitus 1800
matkakulut 3500

PallasPro ja Origo-tietokantojen siivous
työntekijä 6 kk   18500
konversio-ohjelma tai tietokantojen aineisto  3000
toimistokulut, tilat, laitteet, it-kulut 1200

yhteensä 63 000

 

Kirjastojen omat osuudet:
työpanokset 7 000

Hanke yhteensä 70 000 euroa

 

Aiemmat hankkeet: 

Yhtymäkohdat muihin projekteihin:

Meidän yhteinen kirjasto on Lapin yhteinen kirjasto -hankkeen jatkohanke, jolla jatketaan em. hankkeessa toteutettua kimpan laajenemisen valmistautumista.

Yhteistyöstä voimaa - Lapin kirjastojen yhteinen kokoelma -kokoelmatyöhankkeen tarkoitus on edistää koko maakunnan yleisten kirjastojen aineiston yhteiskäyttöä sekä suunnitella yhteistyötä myös e-aineiston hankinnan ja hallinnan suhteen. Hankkeessa luodaan vuosien 2013-2014 aikana yhteinen kokoelmapolitiikka Lapin yleisille kirjastoille.

Muutoksen tuulet voimavaraksi - Lapin kirjastojen strategiahankkeen tavoite on jalkauttaa Yleisten kirjastojen neuvoston laatimaa strategiaa vuosille 2011-2016.  Kirjastot ovat valinneet yhteisiä kehittämiskohteita ja toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen loppuraportti ja raportti tietokanta-analyysistä löytyvät sivulta: https://admin.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kirjasto/Maakuntakirjastosivu-

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vaikka projektin kyläily-osuus jäi toivottua vajaammaksi, voidaan projektin kokonaisuudessaan katsoa onnistuneen tavoitteiden saavuttamisessa. Mukana olevat kirjastot ovat olleet sitoutuneita kirjastoissa tehtävään tietokantojen siivoustyöhön, työryhmiin on ilmoittauduttu kaikista kirjastoista ja työryhmien työ on lähtenyt käyntiin. Projektin ulkopuolella järjestettyihin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin on osallistuttu aktiivisesti ja järjestelmänvaihtoon suhtautumisessa on havaittavissa myönteistä kehitystä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin tavoitteena ei ollut käydä läpi Lapin yleisten kirjastojen asiakas- ja nidetietoja. Hankkeen edetessä tuli kuitenkin selväksi, että myös näistä löytyy virheitä, jotka voivat aiheuttaa jälkityötä tietojen konvertoituessa väärin tietokantoja siirrettäessä toisiin järjestelmiin ja tietokantoja yhdistettäessä. Lapin kirjastot tulevat jatkamaan asiakas- ja nidetietojen käsittelyä omana työnään. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€63 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€84 586
Oma rahoitus yhteensä: 
€35 186
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
37henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€49 400

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Lapin yleiset kirjastot samaan kirjastojärjestelmään, mikä on opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten linjausten mukaista.